KOYUN NAKİLLERİ

Ülkemiz 11 milyon büyükbaş ve 38 milyon küçükbaş olmak üzere hayvan sayısı bakımından oldukça fazla hayvana sahiptir

Koyun nakillerinde uyulması gereken hususlar diğer hayvanlarda olduğu gibidir Yurtdışı ve yurt içindeki hayvan hareketleri kontrol altındadır Böylece olabilecek salgın hastalıkların ülke içinde bir yerden başka yere hayvan hareketleri ile yayılması önlenmeye çalışılır

Bu dersimizde hayvan nakilleri ile ilgili hükümleri kuralları ve önemli işleri inceleyelim

ÜLKEMİZDE HAYVAN NAKİL KONTROLLERİ


Bizde hayvancılık diğer gelişmiş ülkelerden çok büyük farklıklılar arz etmektedirÖrneğin işletmelerin küçük aile işletmeciliği ve çok sayıda olması ailelerin sosyo-ekonomik yapısı yetiştiricilerin örgütlenmesinin yeni başlaması ve tamamlanmamış olması ülkemizin çevresindeki komşu ülkelerinin sınırlarının tam ve güvenli olarak korunamaması küçük hayvan girişlerinin engellenememesi Teşkilatın personel araç ve dağılımının rasyonel olmaması bunun gibi daha bir çok nedenlerden dolayı yurtiçi hayvan hareketlerinin kontrolü oldukça zor olmaktadır

Salgın ve paraziter hayvan hastalıklarının yurt içinde hayvan hareketleri ile yayılmasını önlemek amacıyla 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun ve Yönetmeliğinin amir hükümleri gereğince; yurt içinde hayvan ve hayvansal ürünlerin nakillerinde hayvan park ve pazarları ile panayırların hayvan borsalarının hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması için gerekli tedbirlerin alınması için "Hayvan Pazarlarının Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" çıkarılmıştır Bu tebliğ ile kasaplık damızlık ve diğer amaçlı hayvanların alınıp satıldıkları gerektiğinde bir kaç gün bekletildikleri yerlerin gerekli teknik sağlık ve hijyenik şartlara kavuşturularak başta Şap hastalığı olmak üzere bütün salgın ve paraziter hayvan hastalıklarının yayılmasını engellemek bunlardan korunmak mücadele ve eradikasyon (Söndürme) çalışmalarını desteklemek hayvanların sağlıklı ortamlarda alınıp satılmalarını temin etmek ve bu yerlerin atık ve artıklarının çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önlemektir

ÜLKEMİZDE HAYVAN ve HAYVAN MADDELERİNİN NAKLİ İLE İLGİLİ HÜKÜM :

3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 22 maddesi yurt içinde hayvan ve hayvan maddelerinin nakli konusundaki hükmü şöyledir

"Zati ihtiyaçlara mahsus ve mahalli pazarlara götürülen hayvan maddeleri hariç hayvan ve hayvan maddelerinin memleket içinde nakli köylerde muhtar şehir ve kasabalarda belediyeler tarafından verilecek menşe şahadetnameleri ile yapılır Menşe şahadetnamesiz veya Veteriner Sağlık Raporu olmadan nakledilecek hayvan ve hayvan maddelerinin nevi miktarı ve esasları yönetmelikte belirtilir”