Zatî 16. yüzyılın başlarında yaşamış olup dönemin önde gelen temsilcilerindendir. Balıkesirlidir. Eski kaynakların verdikleri bilgilere göre uzun bir ömür sürmüştür (1471-1546). Zatî Balıkesir'den İstanbul'a II. Bayezid zamanında gelmiş ve ömrünün uzunca bir bölümünü ölümü¬ne kadar İstanbul'da geçirmiştir. II. Bayezid'e îdiyye bahariyye ve şitaiyye vb. kasideler sunan Zâtî'ye Bayezid ihsanlarda bulunmuş ve şair dönemin ileri gelen devlet adamlarıyla bu dönemde yakın dostluklar kurmuştur. Kendisine bir ara Bursa'da mütevellilik yani vakıf sorumlulu¬ğu verilmişse de Zatî İstanbul'dan ayrılmak istememiştir. Zatî II. Bayezid'in ölümünden sonra I. Selim'e de kasideler yazmış Yavuz Sultan Selim de karşılığında Zâtî'ye ihsanlarda bulunmuştur.'Ancak şair saraya bağlı olarak geçimini temin etmekten çok ömrünün uzunca bir bölü¬münü Bayezid Camii bitişiğinde açtığı dükkanında önce ayakkabıcılık daha sonra da remilcilik yani falcılık yaparak geçirmiştir. Sözünü etti¬ğimiz bu dükkan genç şairler için bir edebi meclis olmuş onları eleştirerek dönemin yetenekli gençlerine doğru ve güzel şiir yazma usullerini öğretmiştir. Bunlar arasında Bakî de bulunmaktadır.

Zatî çok yazan çok sayıda eser veren bir sanatçıdır. Üç ayrı divan oluşturabilecek sayıda kaside ve gazel yazmıştır. Zâtî'nin yalnızca gazellerinin bir araya getirilmesinden oluşan üç ciltlik Dîvân’ı yayımlanmıştır. Tezkirecilerden Âşık Çelebi Zâtî'nin gazellerinin 1600-1700 dolayında olduğunu söyler. Şairin Dîvân'ından başka Şem' ü Pervâne Ahmed u Mahmud Ferruh-nâme adlı mesnevileri vardır. Aynca şehr-engîz türü¬nün ilk örneklerinden olan Edirne Şehr-engîz 'i ile Fal-i Kur'an adlı bir başka eserinin ve bir de latifeler mecmuasının varlığından kaynaklar söz ederler. Bazı kaynaklarda Zâtî'nin mevlid sahibi olduğu da kaydedilmekle birlikte şairin elde böyle bir eseri yoktur. Asıl ustalığını gazel ve kaside alanında gösteren şair kaynakların verdikleri bilgiye göre çok kolay hatta para karşılığı şiir yazarmış. Divan şiiri tekniğini çok iyi bilen bir şair olan Zâtî'nin asıl hizmeti sanatkarlığından çok genç şairleri yetiştir¬mekteki ustalığı üstatlığıdır. Zatî Şeyhî Ahmed Paşa ve Necati'nin yanı sıra Divan şiirinin klasik bir görünüm kazandığı 16. yüzyıl Divan şiirine geçişteprü görevini üstlenmiştir.

Kaynak: Mengi Mine Eski Türk Edebiyatı Tarihi Akçağ Basımevi Ankara 2002.