Süleyman Çelebi

Bursa’da 1351 yılında doğduğu tahmin edilen Süleyman Çelebi İslâmî Türk edebiyatının ileri gelen mesnevî şairlerindendir. Hayatı hakkında çok bilgi yoktur. Kesin olarak bilinmemekle beraber Ahmet Paşa’nın oğlu Şeyh Mahmud’un torunu olduğu sanılıyor. İyi bir öğrenim görmüş iyi bir terbiye almış zamanın ilimlerini iyice öğrenmiş âlim ârif ve kâmil bir insandır.

Yıldırım Bayezid’e bir müddet dîvân-ı hümayun imamlığı etmiş 1400 yılından itibaren de Bursa Ulu cami imamlığı görevine getirilmiştir.

Bilgin bir kişi olması nedeniyle “Çelebi” unvanını taşıyan şaire yakın çağlarda “Süleyman Dede” denilir olmuştur.

1422 yılında Bursa’da ölen Süleyman Çelebi Çekirge yolu üzerine gömülmüş yakın bir geçmişte üzerine güzel bir anıt mezar yapılmıştır.

Edebî kişiliği

Mevlid (Vesîletü’n-necât)’in asıl metni sade ve etkili bir üslûpla yazılmıştır. Bu eserden sonra 30’u aşkın mevlid yazılmasına rağmen hiç biri Süleyman Çelebi’ninki kadar üne kavuşamamıştır. Eser dil bakımında XV. Yüzyıl Anadolu Türkçesinin sade şekliyle yazılmış olup mısralarda yer alan ve akıcı bir üslûp içinde birbiriyle uyuşma halinde bulunan edebî sanatlarla da kıymetlendirilmiştir. İstiare ve cinasa özellikle yer vermiştir. Genellikle anlam beyitler içinde tamamlanmakta ve beyit bütünlüğü bozulmamaktadır.


ALINTIDIR.