XV. yüzyıl Anadolu Dîvân şiirinin Bursalı Ahmed Paşa'dan sonra en ünlü şairidir.

Asıl adı İsa Necâtî Bey olan şair Edirnelidir. Fakir bir aileye mensup olduğu ve yetim kaldığı için Edirneli bir hanım tarafından büyütülmüştür. Ondaki zekâ ve kabiliyeti gören şair Sâilî öğrenimini üzerine almış iyi bir eğitim ve öğretim görmesini sağlamıştır. Öğrenim derecesi Medresenin yüksek kısımlarına kadar varır. Yaradılışı dolayısıyla hemen edebiyatta şiir ve inşaya yönelmiş ve bu yolda yürümüştür. Bir ara Kastamonu'da da bulunan Necatî şiir söylemekte üstün başarıya orada ulaşmıştır. Edirne'de doğmakla beraber asıl yetiştiği ve üne kavuştuğu yer Kastamonu'dur.

Önceleri şiir alanında Kasîde-i Şitâiyye'siyle Fâtih Sultan Mehmed'in dikkatini çekmiştir. Sonra padişahın Dîvân Kâtipliği'ne tayin edilmiş ve himayesini görmüştür. Fatih ölünce II. Bayezid'in himayesini görmüştür. Daha sonraları Karaman valisi Şehzade Abdullah'ın Dîvân Kâtipliği'nde bulunmuş onun 1484 de ölümünden sonra İstanbul'a gelmiştir. Yirmi yıl İstanbul'da kalmış bir ara çok sevdiği II. Bayezid.'in oğlu Şehzade Mahmud'a Saruhan (Manisa) Sancağı'nda Nişancılık görevinde bulunmuştur. Burada 'Bey' unvanını alarak Necatî Bey diye anılagelmiştir.

1507'de Şehzade Mahmud'un ölümünden sonra İstanbul'a gelmiş ve 17 Mart 1509 tarihinde Vefa'daki evinde ölmüştür.

Edebî Kişiliği

Necatî Bey kendine özgü zengin hayâlleri ile süslü şiirlerindeki rindâne üslûp ve nükteli anlatımıyla övünür. Eşsiz cinasları anlamca yeni ve dillerde atasözü gibi dolaşan şiirleri Ahmet Paşa'nın şiirlerine yakın; sanat gösterişinden uzak tabiî oluşu nedeniyle de Zatî'nin şiirlerinden üstündür. Türk Edebiyatı'nın İran etkisinden uzaklaştırılmasında büyük katkılarda bulunmuş şiire canlılık kazandırmıştır.

Necatî Bey Şeyhî'yi İran şâirlerinden Kemalüddîn İsfahanî özellikle Nizamî ve Selmân-î Sâvecî'yi takdir etmiş başkalarının şiirlerinden anlam çalanları acı bir dille yermiştir.

Şiirinde az ve öz anlatım yolunu seçmiş zaman zaman kendi şiirini de övmüştür. Anlatımı atasözü tarzındadır. Anlatımının el değmemiş yani başka şiirlerden çalma mazmunları olmadığını açıkça söyler.

Kasidelerinde medhiyelere önem vermiş sık sık tegazzül yapmıştır. Bu şiir türündeki asıl başarısı tasvirlerinde hayal unsurunu ikinci planda tutarak gözleme büyük yer vermesinden ileri gelir. Bu şiirlerinde oldukça sade bir dil kullanmıştır.

Gazel tarzına önem vermiş gazellerinin dünyayı tuttuğunu söyleyerek onlarla övünmüştür. Bu nedenle de kasidelerinde sık sık tegazzül yapmıştır. Özellikle gazelleri sadedir. Bu mahallîlik yalnız dilde değil teşbihlerinde özellikle kendi hayatını yansıtan tabiat av sahnelerine ait tasvirlerinde atasözü kullanmasında veya bu nitelikteki mısralarında kuvvetle hissedilir.

Necati'nin kendine hayran olan Şevkî Sun'î Talî Rıza'î Üsküplü Zahrî Sehî Mihrî Hatun Sûzî-yi Nakşibendî Vâlihî gibi XV-XVI. yüzyıl şairleri üzerinde özellikle etkileri görülür. Ayrıca birçok şair şiirlerine nazireler yazmıştır.

Necatî Bey Türkçe söz ve ibareleri şiire sokarak bir çığır açmış. Millîleşme Akımı'nın ilk öncülerinden olmuştur. Türk şiirine adeta bir kişilik kazandırmış millî ruh ve zekâmızın mührünü vurmuştur.

Ünü ve etkileri Tanzimat'a kadar devam eden Necatî Bey yazdığı Farsça şiirlerinde de başarılıdır.

Necatî mersiyeleri âşıkçasına gazelleri canlı tabiat tasvirleri anlamca yeni şiirleriyle Divan edebiyatının unutulmaz şairlerindendir.

Eserleri: Dîvân Münâzara-i Gül ü Husrev adında henüz ele geçmemiş bir mesnevisi vardır