Köroğlu ünlü bir halk hikayesi daha doğrusu bir halk romanıdır. En az dört yüzyıldan beri sanat susuzluğunu gidermekte kahramanlık duygularım beslemektedir.

Yiğit ve mert bir kahraman tipi olan Köroğlu her Türk gencinin ruhunda onun gibi karakterli olma ülküsünü besledi. Halk şiirinin koçaklamalarında hep onun örnek alındığı görülür.

Köroğlu bir kanun kaçağı devlete karşı gelmiş bir dağ adamıdır.Yollar keser kervanlar vurur. Babasının gözlerine mil çektiren zalim Bolu Beyinin ordularını bozar dağıtır. Sık sık Bolu'yu basar şehrin altım üstüne getirir.

Bu yaptıkları örnek alınacak davranışlar değildir elbet. Ama Köroğlunu haklı gösterecek yönleri vardır. Bir defa haksızlığa zulme karşı ayaklanmıştır. Bu arada kendisi hiç bir zaman haksızlığa sapmamıştır. Onun hikayesinin en yaygın olduğu yüzyıllar Osmanlı Devleti de büyük iç ve dış sarsıntılar geçirmektedir. Ortalıkta bundan yararlanan derebeyi tipleri türemiştir. Vilayetlerde valiler halkı ezmekte çifte vergiler almakta zulmün her çeşidini yapmaktadır.

Namuslu valiler haklı ya da haksız devlete karşı büyük ayaklanmalar düzenlemekte bu arada üzerlerine gönderilen ordular karşısında halk ezilmekte canından bezmektedir. Bütün bunlar yetmezmiş gibi Osmanlı tarihinde Celali diye anılan ve yurdun her yanını sarmış küçük büyük eşkıyalar türemiştir.

Arada ne oluyorsa yine halka köylüye olmaktadır. İşte bu son derece korkulu ve tehlikeli ortam için de gerçek olmasa bile ona avuntu veren bir hayali kahraman çıkıyor. Bu Köroğludur. Onun sevimli alp varlığında halk kendini buluyor onda avuntuya
kavuşuyor. İşte bu ruhsal yaratı nedeniyle halk onu seviyor.

Yalnız bu kadar da değil. Ayrıca sanat isteklerini de onda buluyor halk. Gerçekten Köroğlunun sanatı gerek konu olarak gerek işleniş bakımından kusursuzdur. Konuda olaylar çok ustalıkla birbirine bağlanır düğümlenir heyecan artar; sonuç beklenmedik biçimde ortaya çıkar.Usta sanatçıların anlatma başarısıyla orta zaman Türk alp tipinin en mükemmeli oluşur.

Yer yer ve sık sık araya türküler girer. Böylece dinleyicinin müzik istekleri de karşılanmış olur. Türküler kalıp ve ruh bakımından pek başarılıdır. Bunlar asıl konuyla yakından ilgili olmakla beraber Köroğlunun mert karakterini de yansıtır. Yerine göre çok içli lirik şiirlere de rastlarız.

İşte gerek konu gerek estetik yönün bu kadar güçlü oluşu nedeniyle Köroğlu hikayesi her çevrede büyük ilgi toplamış büyük ve ölmez bir eser olarak edebiyatımızda yerini almıştır. Bu bakımdan edebiyat tarihçilerinin uzun süreden beri üzerinde çalıştıkları bir konu olmuştur Köroğlu.

Biz bu halk kahramanının hikayesini değil şiirini vermeye çalıştık. Şiirlerin asıl konuyla yakın ilgisi bulunduğu için önce hikayenin kısa bir özetini verdik. Şiirlerin tadına daha iyi varılabilmesinin ancak konuyu bilmekle mümkün olacağına inanıyoruz. Bu bakımdan şiirlerin okunma sırasında konuyu hatırlatmak için her biri üzerine gerekli kısa bilgi de ekledik. Bir de şiirleri konu bakımından bölümlere ayırdık. Her bölümün başında da gerekli açıklamayı yaptık.

Amacımız kahramanlık konusunda halk şiirimizin en güzel örneklerini vermek olduğu için uzun uzun bilimsel araştırma ve tartışmalara girişmekten sakındık. Okurlarımızı sıkmadan edebiyatımızın bir bölümünü sunmaya çalıştık.

Bu arada yirmi yıldan beri üzerinde çalıştığımız Köroğlunun yeni şiirlerini ilk kaynaklardan tarayarak en iyilerini sunduk.

KÖROĞLU HİKAYESİ

Bolu beyi at meraklısı bir beydir. Atçılıkta usta olan seyisi Yusufu güzel ve cins at aramak üzere başka yerlere gönderir. Yusuf günlerce gezdikten sonra obanın birinde istediği gibi bir tay bulur. Bu tayı doğuran kısrak Fırat kıyısında otlarken ırmaktan çıkan bir aygır kısrağa aşmış tay ondan olmuştur. Irmak ve göllerin dibinde yaşayan aygırlardan olan taylar çok makbuldür iyi cins at olur.

Yusuf tayı sahiplerinden satın alır. Yavrunun şimdilik gösterişi yoktur. Hatta çirkindir bile. Ama ileride mükemmel bir küheylan olacaktır. Yusuf bunu biliyor. Sevinerek geri döner. Bey bu çirkin ve sevimsiz tayı görünce çok kızar kendisiyle alay edildiğini sanır. Yusufun gözlerine mil çektirir. Tayı da ona verir yanından kovar. Kör Yusuf köyüne döner. Olanı biteni oğluna anlatır. Bolu Beyinden öc alacağını söyler.

Baba Qğul başlarlar tayı terbiye etmeye. Yıllar geçer. Tay artık mükemmel bir küheylan olmuştur. Rüzgar gibi koşmakta ceylan gibi sıçramakta türlü savaş oyunu bilmektedir. Bu arada Kör Yusufun oğlu Ruşen Ali de büyümüş güçlü kuvvetli bir delikanlı olmuştur .O da her türlü şövalyelik oyunlarım öğrenmiş pir babayiğittir.

Bir gece Yusuf düşünde Hızırı götür. Hızır ona yapacağı işi söyler. Hızırın önerisiyle baba oğul yola çıkarlar. Bingöl dağlarından gelecek üç sihirli köpüğü Aras ırmağında beklerler. Bu üç sihirli köpükle Yusuf un hem gözleri açılacak hem intikam almak için gereken kuvvet ve gençliği elde edecektir.

Bunu bilen oğlu Ruşen Ali köpükler gelince babasına haber vermeden kendisi içer. Yusuf durumu öğrenince üzülür ama bir yandan da sevinir. Kendi yerine oğlu öcünü alacak bir bahadır olacaktır. Bu sihirli köpüklerden biri körün oğluna sonsuz yaşama gücü biri yiğitlik öteki de şairlik bağışlamıştır. Bir süre sonra Yusuf oğluna öç almasını vasiyet ederek ölür.

Körün oğlu Ruşen Ali d:ağa çıkar .Gelen geçeni soyar. Ünü yayılmaya başlar .Kendisi gibi kanun kaçakları yanında toplanmaya başlarlar. Artık adı Köroğlu olmuştur. Bolu şehrinin karşısında Çamlıbelde bir kale yaptırır. Küçük bir ordusu vardır. Çamlıbelde geçen kervanlardan bac alır. Vermeyen kervanları soyar. Üzerine gönderilen orduları bozguna uğratır.

Bir gün güzelliğini duyduğu Üsküdar Kasapbaşısının oğlu Ayvazı kaçırır Çamlıbele getirir evlat edinir. Başka bir gün Bolu Beyinin bacısı Döne Hanımı kaçırır evlenirler. Aradan yıllar geçer Boluyu basar yakar yıkar. Bolu Beyinden babasının öcünü alır. Bolu Beyi de Köroğluna karşı düzenler kurar. Bir defasında Köroğlunu başka bir seferde de Ayvazı yakalatır. Zindana atar. Ama Köroğlu ve adamları her zaman hile ve cenkle kurtulurlar.

Köroğlu ara sıra Gürcistan Çin gibi uzak ülkelere de seferler açar. Yeni yeni serüvenlere atılır büyük vurgunlar yapar. Bu arada küçük fakat heyecanı birçok olay da geçer. Sonunda delikli demir (tüfek) ortaya çıkınca eski bahadırlık geleneği bozulur dünyanın tadı kalmaz. Ve bir gün Köroğlu beylerine dağılmalarını söyleyerek Kırklara karışır kaybolur. Daha önceden Kır-At da sır olmuştur. O Kır-At ki nice yıllar olağanüstü bir güçle Köroğluna hizmet etmiştir.

Başka bir söylentiye göre bir Yahudi bezirganın getirdiği tüfekle oynayan beyler birbirlerini öldürürler. Köroğlu buna üzülerek kayıplara karışır. Yine bir başka sôylentiye göre de Köroğlu dağda rastladığı çobanda tüfeği görür. Sorar ne olduğunu. Aldığı karşılığa inanmaz. Denemek için kendine çevirir tetiğe dokunur. Ve yaralanarak ölür. Sonra beyleri de dağılırlar.

Yaşlı bir çınar gibi devrilen Köroğlunun hikayesi sona erer.