İBRAHİM ŞİNASİ'YE DAİR NOTLAR

(Yard. Doç. Dr Saadettin Yıldız'ın kaleminden)

(H.1242)1826 İstanbul Cihangir'de doğdu.

1828
Babası Yüzbaşı Mehmet Bey(?) Şumnu'da şehit düştü.

1832
Mahalle Mektebine başladı.[1]

1840
Tophane Mektubî Kalemi'ne stajiyer memur olarak girdi.

(H.1261) 1845
Haliç köprüsüne tarih düşürme yarışmasında birinci oldu.[2]

Mart 1849
Avrupa'ya gönderildi.

25 Haziran 1851
Sociéte Asiatique'e üye oldu.[3]

1852-53
Annesi Esmâ Hanım öldü.

1854

İstanbul'a dönüş; Tophane Müşirliğinde memur oldu.

1855

Meclis-i Maarif Azası oldu.

16 Eylül 1856
Sakalını kestiği gerekçesiyle Meclis-i Maarif Azalığından azledildi.[4]

1857
Nâvekter Hanım'la evlendi.

29 Haziran 1857
Mazereti uygun görülerek görevine iade edildi.[5]

1858
Oğlu Hikmet Şinasi doğdu.

1859
Terceme-i Manzume'yi yayınladı.

22 Ekim 1860
Tercümân-ı Ahvâl'i çıkarmaya başladı. (Âgâh Efendi ile)

1860
Şair Evlenmesi'ni T. Ahvâl'de tefrika etti.

15 Nisan 1861
Tercümân-ı Ahvâl'den ayrıldı.

18 Haziran1862
Tasvîr-i Efkâr'ı çıkardı.[6]

1862
Müntehabât-ı Eş'âr'ı yayınladı.

1863
Durûb-ı Emsâl-i Osmâniyye'yi yayınladı.[7]

1865
T. Efkâr'ı N. Kemâl'e bırakarak Paris'e kaçtı.

17 Eylül 1871
İstanbul'da öldü; Ayaspaşa Mezarlığında annesinin yanına gömüldü.[8]

*1789 Fransız İhtilâli ile 1839 Tanzimat Fermanı arasında 50 yıllık bir zaman farkı var. Nâmık Kemâl'in 1867'de Fransa'ya kaçarken gemide Marseilles'i tekrar tekrar söylemesi tesadüf değildir. Türk aydını Fransız İhtilâlini çok önemli bir örnek olarak tanımışlar Fransız aydınlarının oynadığı rolün bir benzerini bizde oynamak istemişlerdir. Fakat bizdeki "Yenileşme / Garplılaşma / Medenileşme vs." çaba ve faaliyetleri hiçbir zaman esaslı bir fikrî ve felsefî zemine oturmamış; devletin "kuru" sanatçıların "romantik" girişimleri hâlinde kalmıştır.

H. Heine (1797-1856) "Şunu iyi bilin kendini beğenmiş eylem adamları siz çoğu zaman en alçak gönüllü bir ünsüzlük içinde sizi kaçınılmaz görevlerinize atamış olan düşünce adamlarının bilinçsiz araçlarından başka değilsiniz. Maximillian Roberspierre olsa olsa Jean-Jacques Rousseau'nun eli idi..." demiş.[9]

Reşid Paşa "Şinasi'nin eli" miydi? Hayır! Çünkü Şinasi Rousseau değildi. Bu bakımdan Şinasi'nin Rousseau veya Voltaire rolünde olduğunu düşünmek yanlış olur. O orta halli bir şair iyi yetişmiş bir bürokrattı. Akla ve düşünceye büyük önem vermiş; yaptıklarında aklın rehberliği tercih etmiş olmakla beraber onu bir düşünür olarak değerlendiremeyiz. En büyük hizmeti gazetecilik mesleğinde yaptıklarıdır.[10]

*Şiirle ve tiyatroyla da uğraşmış olmasına rağmen Şinâsî’nin asıl hizmeti gazetecilik sahasındadır. Muhtelif konularda yazıp kendi çıkardığı gazetelerde yayınladığı makaleleri Türk fikir hayatında yapılmak istenilen değişiklikleri telkin eden önemli yazılardır. Şâir Evlenmesi tiyatroda Durûb-ı Emsâl-i Osmâniyye folklorda yol gösterici olmuştur. Şinâsî şiirinde kullandığı adâlet kanun reîsicumhûr zulümden kurtuluş âzâd olmak meb’ûs medeniyyet vb. yeni kavramlarla ileride tahakkuku düşünülecek olan meşrutiyetin fikir dokusunu ve kavram zemînini de hazırlamıştır. Şiirin dış yapısında kayda değer bir yenilik yapmayan şair yeni Türk edebiyatının muhteva çizgisini işaret etmek bakımından öncü sayılır. Bu yeni muhteva Nâmık Kemâl’in ateşli üslûbuyla kitlelere ulaştığında asıl kuvvet ve kıymetini bulacaktır.

*1860 Ekim’inde yayına başlayan Tercümân-ı Ahvâl Türkler tarafından çıkarılan ilk özel gazetedir. Fakat en önemli özelliği bizdeki ilk fikir ve kültür gazetesi oluşudur. Şinâsî ve Âgâh Efendi tarafından çıkarılmış başmuharrirliğini de -Âgâh Efendi ile anlaşamaması yüzünden ayrılıncaya kadar- altı ay süreyle Şinâsî yapmıştır.

Çeşitli edebî ve fikrî yazılara yer vermesi sebebiyle yeni Türk edebiyatının kurulup gelişmesinde önemli hizmeti bulunan Tercümân-ı Ahvâl önceleri haftalık Şinâsî’nin ayrılışından sonra ise haftada üç gün çıkmıştır.

Gazetenin ilk nüshasında yer alan beyannâme mahiyetindeki mukaddimede yer alan ve “bir toplum içinde yaşayan halk birçok kanunî görevi yerine getirmekle yükümlü olduğuna göre kendi vatanının çıkarlarına dair görüşlerini sözle olsun yazıyla olsun belirtmek onun kazanılmış haklarındandır.” şeklinde bugünkü dile aktarabileceğimiz ifade Şinâsî’nin bu gazeteyi nasıl kullanmak istediği konusunda önemli bir ip ucu vermektedir. Ona göre fikirlerini beyan etmek vatandaş olmanın getirdiği tabiî bir haktır.

Şinâsî’nin idare ettiği ilk 26 nüsha yayınlanan makaleler şiirler ve tefrika edilen edebî eserler dikkate alınırsa o devir için ideal sayılabilecek kalitededir. Ancak onun ayrılışından sonra gazetenin aynı kaliteyi sürdüremediği ve gittikçe sıradan bir gazete kılığına büründüğü görülmektedir.

Bilindiği gibi Şinâsî’nin Şâir Evlenmesi bu gazetede tefrika edilmiştir.

*1862 Haziran’ında yayına giren Tasvîr-i Efkâr gazetesi Tercümân-ı Ahvâl’den ayrılan fakat yenileşme çabalarında gazeteye büyük görevlerin düştüğünü de iyi bilen Şinâsî tarafından çıkarılmıştır. İlk sayılarda bütün yazıları kendisi yazmış Nâmık Kemâl ve arkadaşlarının katılmasıyla yazı kadrosu genişlemiştir. Daha sonra Nâmık Kemâl ve onun Avrupa’ya kaçışı üzerine de Recâîzâde Mahmud Ekrem tarafından idare edilen bu gazete kültür hayatımızda önemli bir yere sahiptir.

“Gazete daha ilk nüshasında öbürlerinden ayrı güzel ve muntazamdır. Şinâsî nasıl muayyen bir devrinde yazıya başlamadan evvel yazı dilini düşünmüş ve ona düzen vermişse matbaa ve gazete işlerinin de öyle düzenlemiştir. Başlıklar en büyük yazı ustalarınındır. (...) Hülâsa okuyucu bu gazetede nasıl gittikçe güzelleşen bir dil bulursa öylece kusursuz bir çerçeve ile karşılaşır.”[11]

*Tarihî Türk Tiyatrosu :
Geleneksel Türk tiyatrosu Tanzimat devrinde de hayatiyetinin sürdürmüş hattâ Batıdan mülhem tiyatro ile sıkı bir rekabete de girmiştir. Nasıl halk şiiri kendi yapısını değiştirmeden yaşamaya devam etmişse Karagöz Meddah ve Ortaoyunu da -tabiî daha çok halk tabakaları arasında- ilgi çekmekten geri kalmamıştır.

Karagöz cansız Meddah ve Ortaoyunu ise canlıdır. Her üçü de kelime oyunlarına doğmaca nüktelere halk tabirlerine oynatıcı veya oyuncunun şahsî yeteneklerine dayanır. Ön plândaki şahıs kadroları geniş olmamakla beraber imparatorluğun hemen her kesimimden insanlar kendilerine mahsus şive kılık-kıyafet ve davranışlarıyla oyuna katılırlar. Karagöz aydın-halk çekişmesinin son derece zarif örneklerini sergiler. Meddah ise bir aktörün bütün karakterleri canlandırdığı tek kişilik bir oyundur.

Batı tekniğine uygun tiyatro eserlerinin seyirci topluluklarını celbetmeye başlaması geleneksel tiyatro ile uğraşanları yeni duruma adapte olmak zorunda bırakmış ve esasen ortaoyunu tekniğine dayanan fakat ondaki klâsik karakterleri daha geliştirmek suretiyle günlük hayattaki çeşitli tipleri canlandıran ve çok kaba hatlarla da olsa yazılı bir metni işleyen Tulûat’ı meydana getirmek mecburiyetinde bırakmıştır. Tulûat tiyatrosu önceden tesbit edilmiş bir iskelet vak’anın oyuncuların doğmaca sözlerine göre yürütüldüğü fakat mutlaka sahnede oynanan bir tiyatrodur. Bir bakıma geleneksel Türk tiyatrosu ile Batılı tiyatronun genel çizgilerle mezcedildiği geçiş tiyatrosudur.

Geleneksel Türk tiyatrosunda topyekûn hayatın teşhiri söz konusu değildir. Hayat çok küçültülmüş dilimler hâlinde sunulur. Fakat bu nükteli teşhir birçok küçük parçanın bir araya gelmesiyle piyesleşir. Ne var ki modern tiyatrodaki kuvvetli sahne tekniği duygu ve düşünceleri sağlam bir mantık silsilesi içinde ifade etme gücü ve anlatılan vak’a ile ilgili dekor meddahta da ortaoyununda da mevcut değildi. Bu sebeple halkın rağbeti bir yana aydın zümre geleneksel Türk tiyatrosunu küçümser bir tavır içine girmiş ve Batılı tiyatroya yönelmiştir.

Ayrıca Tanzimat dönemi yazarlarının bir kısmı geleneksel tiyatronun ahlâkı ifsâd ettiği sadece güldürmekle kaldığı yani tek yönlü olduğu düşünüyorlardı. Bunun için ya ıslah edilmeli veya tamamen terk edilmeliydi. Bu görüşler gittikçe yayılmış ve Batılı tiyatroya rağbet artmıştır.

* Yeni Türk Tiyatrosu :
Türk halkı yukarıda belirttiğimiz gibi Türk tiyatro seyircisi Karagöz Meddah ve Ortaoyunu vasıtasıyla temaşa sanatına âşinâ idi. Yeni hayatı yeni tarz temaşa tarzıyla canlandırma ihtiyacı Batılı tiyatro tekniğine uygun tiyatro eserlerini davet ediyordu. Buna dayanarak çeşitli tiyatro trupları turneler düzenlediler Osmanlı’ya kendi tiyatrolarını seyretme alışkanlığını kazandırdılar. Bu hususta saray çevresinden bazı aydınlardan ve özellikle azınlıklardan yardım teşvik ve destek gördüler.

Tiyatro yapısında mevcut müşahhaslık özelliği sayesinde kitlelerin eğitilip yönlendirilmesi hususunda diğer edebî türlerden daha şanslıdır. Ayrıca diğer türler örnek hayatları sadece tarif veya tasvir edebildikleri halde tiyatro temsil ediyordu. Batı medeniyetini topluma tanıtmak ve benimsetmek emelinde olan aydınlar tiyatronun bu mazhariyetini iyi kavramış oldukları için bir taraftan tercümeler yaptılar diğer taraftan da telif eserler yazmaya koyuldular.

* İlk Örnekler :
Bugünkü bilgilerimize göre bizde telif edilen ilk piyes Hayrullah Efendi’nin 1844’te kaleme aldığı Hikâye-i İbrâhim Paşa be-İbrâhim-i Gülşenî adlı dört perdelik dramıdır.[12] Bu eser telifinden yaklaşık yüz yıl sonra ancak yayınlanabildiği için tiyatro edebiyatımız üzerinde etkili olamamıştır.

İkinci tiyatro eserimiz Şinâsî’nin 1859’da yazıp 1860’ta Tercümân-ı Ahvâl’de tefrika ettiği Şâir Evlenmesi’dir.[13] Tek perdelik bir komedi olan bu piyes geleneksel Türk tiyatrosu ile Batı tiyatrosunun mezcedildiği yayınlandığından bugüne kadar da ilgi çekmeye devam edebilen sevimli bir eserdir.

“Önce iki perde olarak düşünülmüş iken -yazarın açıklamadığı bir sebeple- bir perdeye indirilen bu komedinin konusu birbirlerini görmeden evlenme âdetidir. Vak’a basit olmakla beraber oldukça sağlam bir kuruluştadır. Bu kuruluşta ise hem yerli ve hem de yabancı unsurların tesirlerini bulmak mümkündür. Böylece vak’a ve karakterlerindeki değişmezliğin ve belli bir metne tam olarak bağlı bulunmayışının dışında bir tiyatro eserinin bütün vasıflarını taşıyan Orta Oyunu ile Moliere komedilerinin te’sirleri eserde yan yana yer alırlar. Oyunun belli ve edebî bir metin hâlinde oluşu karakterlerinin Orta Oyununun karakterlerinden ayrılışı ve vakâsının geliştirilme tarzı bakımlarından Batılı olan bu eser; vak’asının başlıca iki kişiye yürüttürülmesi değişik halk tabakalarına mensub yerli karakterlerin canlandırılışı gibi Orta Oyunu’na ait özellikler ile de yerlidir. Bunlardan başka Orta Oyunu’nun bazı terimlerine de eserde yer verilmiştir.”[14]

[1] "... O devirlerde bugünkü lise öğrenimi yoktu. Rüştiye (Ortaokul) yeni yeni açılmağa başlıyordu. Mahalle mektebini bitiren genç 'çırağ' olarakm daireye girince bir yandan görevini öğrenirken diğer yandan da o kalemin yaşlıları bu gençlere sahip oldukları bilgileri verebilmek için hocalık ederlerdi. O zamanın gençleri için devlet dairesi adeta bir çeşit üniversite idi. Bunlar o devrin aile terbiyesi icabı haysiyetlerine sonderece düşkün yetiştiklerinden kendileriyle ilgilenen kendilerine bir şey öğretmeye çalışan büyüklerine karşı mahcup duruma düşmemek için verilen dersleri büyük bir dikkatle dinlerler ödevleri de bütün imkânlarıyle yerine getirmeye çalışrlardı." (Ziyad Ebuzziya Şinasi İletişim Yayınları İstanbul 1997 s. 51)

[2] Dâver-i deryâ-atâ Sultân-ı İskender-siyer


Pâdişâh-ı rûzgâr ü sâye-i Rabb-i mecîd beytiyle başlayan ve tamamı dokuz beyit olan bu şiirde her beyt ayrı ayrı olmak üzere 1261 tarihini vermektedir. Bir beyitteki bütün harflerin istenilen tarihi verdiği tarihlere "tam tarih" denilir.

[3] Doğu Bilimleri Araştırma Derneği.

[4] Şinasi'nin göreve iadesi için Sadaret makamına yazmış olduğu dilekçenin metni şudur: "Fesad-ı demden naşi (kan bozukluğu yüzünden) geçenlerde yüzümde meydana gelmiş olan cilt hastalığını iyi etmek üzere birkaç doktorun tavsiyesi ile 'saçımı ve sakalımı' traş etmeye mecbur olmuştum. O aralık bendeniz soruşturmaya çekilmeden rütbem kaldırıldı. Maaşım kesildi ve Meclis-i Maarif Üyeliği memuriyetinden de çıkarıldım. Bu halin mecburiyet dolayısıyle meydana geldiğini isbata kâfi geleceği düşüncesi ile beni tedavi etmiş bulunan doktorların verdikleri raporların ilişik olarak sunulmasına cesaret edilmiştir. Eğer bu işin yapılmasından evvel halimi anlatarak bu yolda resmi müsaade almadığım için söz söylenecek olsa bile kendimi suçsuz çıkarabileceğimi haddim olmayarak beyan eder eski rütbe maaş ve vazifemin yeniden bendenize geri verilmesini yüksek adaletinize güvenerek istida eylerim. Herhalde gerekli karar ve emir zat-ı devletlerinize aittir.

Bende

Şinasi

(tarih yoktur.)"


( Bk. Ziyad Ebuzziya Şinasi İletişim Yayınları İstanbul 1997 s.118-119).Şinasi'nin bu meseleden dolayı görevinden alındığı tarihte Sadrazamlık makamında Âli Paşa vardı; iadesi sırasındaki sadrazam Mustafa Reşid Paşa'dır.)

[5] Şinasi'nin sakalını kesmesi meselesi devrin büyük tarihçisi Ahmed Cevdet Paşa'nın "1273 senesi vakaayi'i" arasında bile yer bulmuştur: "Meclis-i maârif âzâsından Şinâsi Efendisakalını tıraş etmiş olduğu hâlde meclise gelmiş olduğundan rütbesi ref' ile meclis âzâlığından tard olundu. Bunun sakalını tıraş etmesi ise mübtelâ olduğu bir maraza mu'âlece için olduğu sonradan anlaşıldı. (Bk. Cevdet Paşa Tezâkir 13-20 (yayınlayan: Prof.Cavid Baysun) Türk Tarih Kurumu Basımevi Ankara 1986 s.4

[6] Şinasi'nin çıkardığı gazetelere verdiği bu iki isim onun gazeteden beklentisini de ifade etmektedir.Tercümân-ı Ahvâl içinde bulunulan (yaşanan) hallerin tercümânı; Tasvîr-i Efkâr da düşüncelerin tasviri açıklanması anlamına geldiğine göre Şinasi gazeteye çok önemli sosyal görevler yüklemek istemiş demektir.

[7] Bu esere yazdığı önsözde atasözlerinin halkın felsefesi olduğunu belirten Şinasi yaptığı bu çalışmayla dilin sadeleştirilmesi meselesini bir bakıma millî kültüre dönüş olarak düşündüğünü de ortaya koymuştur.

[8] Gerek basın hayatında gerek sanat ve politika hayatında bir hayli kimseyle muhatap olmuş ve zamanında geniş bir şöhrete de kavuşmuş olan Şinasi'nin cenazesine Nâmık Kemâl dahil devrin tanınmış adamlarından kimse katılmamıştır. Bunu devrin siyasi şartlarına bağlayanlar bulunduğu gibi şairin son zamanlarda birçok dostunu kırmış olmasına bağlayanlar da vardır. Ziyad Ebuzziya öldükten sonra da gerekli ilginin gösterilmemiş olduğunu şöyle anlatıyor: "Onun kadar bir memleketin fikir ve gazetecilik hayatına hizmet etmiş yeni edebiyatın önderlik meş'alesini yakmış memlekete batı gazeteciliğini tek kelimeyle gazeteciliği getirmiş bir kimsenin Türkiye'den başka bir yerde olsaydı kendisi için birçok yerlerde abideler dikilir ismi büyük caddelere konulur vapurlara takılır mezarı bir ziyaret yeri haline gelirdi. Halbuki Şinasi için bunların herhangi birinin yapılmış olması şöyle dursun uzun yıllar içinde yaşayıp öldüğü ev bir 'Alman Hastanesi'nin altında kalmıştır. Bir taş bile nasip olmamış mezarının üzerine koskoca bir apartman dikilmiştir." (Bk. Ziyad Ebuzziya Şinasi s.334)

[9] Prof. Dr. Şahin Uçar Tarih Felsefesi Yazıları Vadi Yayınları Ankara 1994 s.75

[10]Şinasi'nin yenileşme maceramız içindeki yeri üzerine küçük bir çalışma yapmış olan Prof. Dr. Gündüz Akıncı onun yaptıklarını şöyle özetliyor: "1.Halkın kendi meseleleri üzerinde durup düşünebilmesi için gazete çıkardı bu alanda yazdıkları ya topluma bir yeniliği önerme ya da artık eskimiş olanı yıkmadır. 2.Şiirde yenilik kapısını buldu ve açmağa uğraştı; Batı şiirinden dilimize ilk çevirileri yaptı. 3.Yeni nesrin temelini attı onu bilinçle ele alanlardan ilkidir. 4.Yayınlanan ilk sahne eserimiz onundur ve bu alanda gelenek onunla başlar. 5.Dil onunla artık düşünülecek üzerinde durulacak bir toplum işi olur. 6.Türlü davranışlarla (atasözlerini derleme orta oyunumuzun verileriyle Batılı bir sahne eseri yaratma şiir ve gazetecilikte halk dilini kollama) bir halka iniş halkçılık eğilimi gösterir. Şinasi bir düşünce ve ölçü adamıydı Batılılaşmamızda yol gösterecek böyle birisi gerekliydi edebiyatımıza beklendiği bir sırada geldi." (Prof. Dr. Gündüz Akıncı Batıya Yönelirken Şinasi Anakara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları:116 Üçüncü Baskı Ankara 1981 s. 42)

[11] Ahmet Hamdi Tanpınar XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi Çağlayan Basımevi Dördüncü Baskı İstanbul-1976 s.213

[12] Hayrullah Efendi’nin Hikâye-i İbrâhim Paşa be-İbrâhim-i Gülşenî’sinin geç yayınlandığı için yeni edebiyatın gelişmesinde önemli bir tesire sahip olmadığı kabul edilir. Batılı mânâdaki ilk telif piyes sayılan Şair Evlenmesi Tercümân-ı Ahvâl’in 2-5: sayılarında tefrika edilmiştir

SAYIN HOCAM SADETTİN YILDIZ MÜKEMMEL BİR İNSAN VE MÜKEMMEL BİR EĞİTİMCİDİR VE YAZDIĞI KİTAPLARLA BİZE EDEBİYATIN ANA ÇİZGİLERİNİ KÖŞE TAŞLARINI GÖSTERMEKTEDİR