Edebiyat tarihçisi yazar. İstanbul’da doğdu. Emin Paşa’nın oğludur. Özel öğrenim görerek yetişti. Mekteb-İ Mülkiye’den rahatsızlığı sebebiyle ayrıldı. Bir müddet Mekteb-i Hukuk’a devam etti. Meşhur hocalardan Arapça müzik tef­sir hadis Farsça ve Fransızca öğrendi. Çeşitli memurluk­larda bulundu islâm Eserleri Müzesi Müdürfügü’nden emekli oldu (1935). Emeklilikten sonra da devletin kültür ko­misyonlarında çalıştı. Milletlerarası kongrelere katıldı is­tanbul’da Öldü. Merkez Efendi MezarlığYna gömüldü.

Biyografiler edebiyat bibliyografya tarih konularında pek çok eser verdi. Divan şiirinin son ustalarının dîvanlarını neşretti. Şiir ve hikâyeleri de vardır.

Eserlerinden bâzıları: 1. Kemâlü’l-hikme (Hersekli Ârff Hikmet Bey’in hayatı 1911) 2. Son Asır Türk Şâirleri (1930-1942 2. basım 1970) 3. Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar (1940-19531969) 4. Son Hattatlar (19551970) 5. Hos Sadâ (1958). 6. Dîvân-ı Yahya (1918) 7. Divan-ı Hikmet (Hersekli A. Hikmet’ln hayatı şiirleri 1918) 8. Divan-ı Galib (Leskofçalı Gallb’ln hayatı şiirleri 1919) 9. Menakıb-ı Hünerverân (Alnin aynı İsimli eserinin metni ve müellifin hayatı 1926) 10. Tuhfe-I Hattatın (Metin ve eserin yazart S. Sadeddin Efendi’nin hayatı 1928; 1955; 1970). Yazarın gazetelerde tefrika edilen hikayeleri de vardır.