Kitâb-ı Dedem Korkud adlı eserde yer alan hikâyeleri ilk defa kabul edilen halk hikâyecisidir. Kitabında Korkut Ata adı da geçer. Reşidüddîn Câmiü’t-tevârih’in de; Ebülgâzî Bahadır Han Şecere-i Terâkime’sinde Ali Şîr Nevâî de Ne-sâimü’l-muhabbe’sinde Dede Korkut hakkında efsânevî bil­giler verirler. Bu yazarlara göre Dede Korkut Kara Hoca’nın oğludur. Sir-i Derya nehri kenarında 100 veya 295 yıl yaşa­mış olan bir Kayı Türkü’dür. Evliya Çelebi türbesinin Ahlat’­ta olduğunu yazar. Bayat boyundan olduğuna Hz. Muhammed zamanında yaşadığına Kazan Han’ın elçisi olarak Mekke’ye gittiğine ve İslâm dinine girdiğine dair rivayetler
de vardır.

Dede Korkut kitabı bir önsöz ile oniki hikâyeden meyda­na gelmiştir. Bu hikâyelerde Oğuzlar’ın komşu kavimler ile kendi aralarındaki mücâdeleleri tabiatüstü kuvvetlerle sa­vaşları destan ile halk hikâyesi arasında bir tür ve mükem­mel birTürkçe ile anlatılmıştır. Nazım nesir karışıktır. Bu hi­kâyelerin eski bir Türk destanının kalıntısı olduğunu ileri sürenler vardır. Oğuzlar Anadolu’ya göçerlerken bu destanı da birlikte getirmişler yeni motif ve olaylarla da bezeyerek yaşatmışlardır. Hikayelerin XV veya XVl’ıncı asırda yazıya geçirildiği sanılıyor. Eserin biri Dresden Kütüphanesi diğe­ri Vatikan Kütüphanesinde olmak üzere iki elyazması nüs­hası biliniyor. Vatikan nüshası eksiktir sadece altı hikâye bulundurmaktadır. Dede Korkut Hikayeleri konusunda Türkiye’­de ve Türkiye dışında yüzlerce makale inceleme kitap yayımlanmış bu_eserden ilham alınarak yeni eserler vücû­da getirilmiştir. Azerbaycan’da da filme alınmıştır.

Başlıca çalışmalar: 1.0.Şalk Gökyay Dede Korkut (1938) 2. Aynı yazar Dedem Korkud’un Kitabı (1973) 3. Muharrem Engin Dede Korkut Kitabı (Giriş- metin- faksimile 1958) 4. Ettore Rosl Kitab-ı Dede Korku d (Vatikan 1952)

Ziya Gökalp Rıza Nur Basri Gocul B. Kemal Çağlar Ni­yazi Yıldırım Gencosmanoğlu bâzı hikâyeleri manzum olarak yeniden söylemişlerdir. Dede Korkut Hikayeleri‘nden faydalanılarak ya­zılan oyunlar arasında Suat Taşer’İn Aşk ve Barış’ı (1961) Deli Dumrul-Ölüm ve Aşkı (1962) Firûzan Toprak’ın Boğaç Han’ı (1973) sayılabilir