Edebiyat tarihçi yazar. Karaman’da doğdu. Rıza Çelebioglu’nun oğludur. Karaman Mevlevîhânesİ son şeyhi Ebû-bekir Çelebi (= Zükür Çelebinin torunudur ilk orta ve lise öğrenimini İstanbul’da yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebi­yat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Sanat Tarihi bölümleri­ni bitirdi (1961). Konya Lisesi (1965-1966) ile Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü’nde (1965-1966) Öğretmenlik ve idarecilik; İstanbul Edebiyat Fakültesi İle Erzurum Atatürk Üniversite­si Islâmî İlimler Fakültesi’nde asistanlık yaptı (1966-1977). 1971′de doktor 1977′de doçent ye 1982″de profesör oldu. Doçentliği sırasında Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İda­rî Bilimler Fakültesi’nde çalıştı. Marmara Üniversitesi Eği­tim Fakültesi’nde dekanlık yaptı (1982-1983). Hâlen aynı üniversitede dersler vermektedir.

Günümüzün edebiyat tarihçisi ve yazarlarındandır. Eski Türk edebiyatı ve halk edebiyatı araştırmaları İle tanınır. Amil Çelebioğlu‘nun Türk Kültürü Millî Kültür Türk Folklor Araştırmaları Kay­naklar Diyanet Dergisi ile Edebiyat Fakülteleri dergilerinde yazıları çıkmaktadır.

Kitapları:
1. Mesnevî-yî Şerif Aslı ve Sadeleştirilmişime Manzum Nahifi Tercümesi (3 cilt 1967-1972) 2. Ramazan-nâme (1974) 3. Muhammediye- Yazıcıoğlu Mehmed (4 cilt 1975) 4. Türk Bilmeceler Hazinesi (Y. Ziya Öksüz ile birlikte 1979) 5. Türk Ninniler Hazînesi (1982) 6. Sultan II. Murad Devri Mesnevileri (Yayımlanmadı).

Makalelerinin bâzıları:
1. Süleyman Nahîfî ve Fazîlet-i Savm Adlı Eseri (Diyanet Der­gisi sayı 1121971) 2. Yazıcı Salih ve Şemslyye’sl (Islâmî İlimler dergisi sayı 1 Erzurum 1976) 3. Kabusnâme Tercü­mesi ve Muradnâme’ye Dâir (Türk Kültürü sayı 1921978) 4. XIIIXV. Yüzyıl Mesnevilerinde Mevlânâ Tesiri (III. Millet­lerarası Mevlânâ Semineri Yaşama Sevinci 1978) 5. Muammalara Dâir (Türk Kültürü sayı 2001979) 6. Kıyafet İlmi ve A. Hamdullah Hamdi He E. I. Hakkı’mn Kıyâfetnâme-leri (Ed. Fk. Derg. Erzurum Sayı 111979) 7. Çocuk Dili ile Yazılmış Şiirler (Kültür Bakanlığı II. Milletlerarası Folklor Kongresi Bildirileri 1982) 8. Türk Edebiyatında Manzum Di­nî Eserler (Şükrü Elçin Armağanı içinde 1983) 9. Karacaoğ-lan’da Dîvan Şiiri Hususiyetleri (Türk Folklor Araştırmaları 1984) 10. Türk Edebiyatında Yaşnâmeler (M.Ü. Fen-Edebiyat Fak. Türklük Araştırmaları Dergisi s. 11984).