1843-1892)
Yazar. İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mehmed Tevfik’tir. Ba­bası gümrük tahsildarlarından Mustafa Ağa’dır. Düzenli bir Öğrenim görmemiş kendi kendini yetiştirmiştir. Bursa ve İstanbul’da çeşitli gazete ve dergiler çıkardı. Devlet memu­ru olarak çalıştı. İstanbul’da öldü.

XIX’uncu yüzyıl yazarlarındandır.Çaylak adlı bir mizah gazetesi çıkardığı için bu isimle meşhur olmuştur. Tevfik Çaylak‘ın mizahî ya­zıları makaleleri İstanbul halkının günlük yaşayışını anla­tan eserleri vardır. Nasreddin Hoca fıkralarını derleyip kendi İmzası İle yayımlayan ilk yazarlardandır.

Eserleri:

1. Kâfile-I Şuarâ (Şâirler tezkiresi D harfine ka­dar) 2. Tandır 3. Mahalle Kahveleri 4. Kâğıthane 5. Rama­zan Geceleri 6. Meyhane (Son beş kitap “İstanbul’da Bir Sene” başlığı altında neşredildi 1881-1883) 7. LetâiM Nas-reddin (1883) 8. Bû âdem (1883) 9. Hazîne! Letâif (1885 son üç kitapta Nasreddin Hoca fıkraları vardır) 10. Yadigâr-f Macaristan (1877) 11. Barbaros Hayreddln 12. Âsâr-ı Peri­şan 13. Zeyli Letâif ü’l-lnşâ 14. Nevfidfr-i Zurafâ.