(1884-1967)
Şâir ve yazar. İstanbul’da doğdu. Mutasarrıf Mehmed Ce­mal Bey’in oğlu. ilköğrenimini Nümûne-i Terakki Mektebi’n-de yaptı. Gümüşhane Rüştiyesi ile Musul idâdîsi’ni bitirdi. İstanbul’da Fransız Lisesi’nden mezun olduktan sonra Pa­ris Siyasî İlimler Fakültesi’ne kaydoldu. Bu okula mektupla devam etti ve tamamladı. Ayrıca özel olarak Arapça ve Fars­ça öğrendi. Fransızca Türk edebiyatı ve pedagoji öğret­menliği Elâzığ milletvekilliği yaptı (1927-1938). istanbul’da öldü.

Fecr-i Âti edebî topluluğunun üyelerindendi. 1908′den sonra çeşitli dergi ve gazetelerde türlü konularda makale­ler mizahî yazılar yazdı. Tanin gazetesinde neşrettiği miza­hî şiirleri onu mizah edebiyatımızın ustaları arasına kattı. Şiirlerinde Dîvan şâirlerinin üslûp ve tekniğinden faydalan­dı.

Eserleri:
1. Dîvançe-i Fâzıl (1913 şiirler) 2. Harman Sonu (1919 şiirler) 3. Kırpıntı (1924) 4. Şeytan Diyor Ki (1927 sohbet makale vs.) 5. Tarih Dersi (1928).