OSMANLI son demler ve Cumhuriyet erken dönemden itibaren memleketimizin bol türbulanslı yakın tarihini biraz da "Babalar ve Oğullar" modeli üzerinden okumak lazım.
Edebiyat ve akademi dünyamızın en donanımlı isimlerinden biridir Profesör Jale Parla. "Babalar ve Oğullar" kitabında Tanzimat romanının epistemolojik temellerini irdeler. Bir edebi tür olarak romanın nasıl geliştiğini Batılılaşma süreciyle nasıl örtüştüğünü anlatır. Babalar ve oğullar arasında varoluşsal bir uçurum ya da felsefi çatışma görmez. Daha ziyade süreklilik saptar. İlk romancılarımızın "kaybedilmiş bir baba" arayışı içinde olduklarını ifade eder. Zira 19. yüzyıl sonunda imparatorluk artık değişmekte sistem değişime yetmemektedir. Padişah eski gücüne sahip değildir. Kültürel elit içinde pek çok yazar ve gazeteci kendilerini adeta yetim olarak algılar. Bu sefer onlar okurlarına babalık etmeye başlar.
Jale Parla'nın analizi çarpıcı düşündürücüdür. Ve kanımca salt Tanzimat romanıyla sınırlı değildir. Bugüne kadar alttan alta devam eden bir eğilimi burada yakalamak mümkün. Hemen her alanda hep "baba" arayışı içinde değil miyiz? Uzun seneler boyunca Türk ordusunun bu ülkede demokrasinin ve laikliğin yegâne koruyucusu olduğuna inandık. Orduyu bir "baba figürü"yle ozdeşleştirdik. Bizi koruyan kollayan otoriter mesafeli yaramazlık yaptığımızda cezalandıran gözü üzerimizde bir hayali baba algısı yarattık ve buna inandık.
O günlerden geldik bugünlere. Futbol (ve genelde sporun her dalı) tartışmalarına bakıyorum. Başarılı bir antrenör anında "futbolun ve futbolcunun babası" olarak görülüyor. Taraftara babalık etmesi bekleniyor. Futbolcularına hoca değil baba olması isteniyor. Gerektiğinde sevsin takdir etsin başarılarını; gerektiğinde kulaklarını çeksin. Kendiliğinden bir mutlak otorite ataerkil paye ve kapanmayan bir mesafe yerleştiriyoruz. Roller biçiyoruz insanlara. Onlar istese de istemese de.
Yazılı basını da böyle algılamadık mı senelerce? Hemen her gazetenin bir babası oldu. Bu kimi zaman bir editör kimi zaman bir köşe yazarı lakin hemen her zaman bir erkek olageldi. Edebiyatta da baba romancılar aramadık mı? Hikâyeler aracılığıyla biz okurlarına (oğullarına) doğruyu ve yanlışı tane tane anlatan dolayısıyla karakterler değil tiplemeler yaratan yazarlar. Erkek belli bir yaşın üzerinde mümkünse sakallı o da olmadı görünüşü ağır oturaklı romancı dediğin böyle olmalı. Sinemada da zuhur etti benzer bir hal. Seyircilerini aydınlatan onlara tepeden ve öteden bakan yönetmenler çıktı hem muhafazakâr camiadan hem sol kulvardan. Sanatın misyonunu seyirciye "doğruyu öğretmek" olarak algılayan.
Siyasi parti liderlerini de baba olarak görmüyor muyuz peki? Sosyal demokratlar muhafazakârlar Türk ve Kürt milliyetçileri birbirinden acaba ne kadar farklı bu konuda? Her parti lideri aileyi elinden tutup yönlendirecek bir baba olarak algılanmıyor mu? Kadın siyasetçiler zaten yok denecek kadar az. 1934'te seçme ve seçilme hakkımızın 78. yıldönümünü kutladık ama kadınlar hâlâ siyasette eşit yerde değil. Şayet yükselip camdan tavanları kat edebilirlerse onlardan bu modelle katiyen çelişmemelerini bekliyoruz. Mümkün mertebe az kadınsı olsunlar. "Baba siyasetçiler" görmek istiyoruz kürsülerde. İktidar da muhalefet de etkileniyor bu kalıptan. Türkler de Kürtler de; Sünniler de Aleviler de aynı düşünce iklimini solumuyor mu?
Halbuki hakiki sağlam demokrasiler güçlü dinamik çoksesli sivil toplumlarla beraber büyüyor. Demokrasilerin garantisi basın özgürlüğü ifade özgürlüğü bir arada yaşama kültürü güçler ayrılığı oturmuş bir hukuk sistemi eşitlikçi bir anayasa "öteki"ne saygı ve empati farklılıklardan uyum yaratabilme becerisi. Bunlar olmazsa nereye kadar ilerleyebiliriz? Biz kadınları dışlamayan bir siyaset modeli muhalefet kültürü spor anlayışı hasıl-ı kelam baba arayışının hâkim olmadığı bir sosyal alan yok mu?