Milli Güvenlik Kurulu geçen hafta yani çetenin açığa çıktığı kazadan 1.5 yıl sonra nihayet konuyu gün­demine alıp tartıştı ve "çetelerin tamamen çökertilmesini" istedi. Kurul kararından sonra Genelkurmay da suç örgütlerinin açığa çıkarılmasını destek­lediğini açıkladı. Bu arada Birdal'a saldırıyı azmettiren uzman çavuşun orduyla ilişkisi­nin kesildiğini öğrendik. Daha üst rütbede çeteyle bağlantısı olanlar varsa onların tas­fiyesinin de gelecek hafta yapılacak Yüksek Askeri Şurada gündeme gelebileceği söyle­niyor.
Ankara'da birçok kişi "Neden şimdi..?
Neden 1.5 yıl sonra?" sorusunun yanıtını arıyor. Bu arayış da bana birkaç yıl önce iz­lediğim Orhan Asena'nın "Candan Can Ko­parmak" adlı eserini anımsatıyor.

* * *

Asena o eserde milli mücadelenin en zorlu döneminde Kuvva-yı Seyyare çeteleri­nin desteğine muhtaç olan Mustafa Ke­mal'in daha sonra bu çeteleri temizleyip düzenli orduyu inşa etme kararlılığını ve kar­şılaştığı güçlükleri anlatır.
1920 başlarında Anadolu işgal altındadır. Milli mücadelenin düzenli ordusu yoktur. Yangın gelip Ankara'ya dayanmıştır ve işgal­cilerle isyancılara karşı tek savunma hareke­ti Çerkez Ethem Yörük Ali Demirci Efe gi­bi kuvvacıların çete savaşıdır. Daha Meclis kurulmamıştır. Çeteler kendi yasalarını ko­yup uygularlar. Asker ve para toplar "vatan haini" saydıklarını yargısız asarak cezalandı­rırlar. Hapishanelerden tutukluları özgürlük vaadiyle çıkartıp cepheye sürerler. "Şimdi vatan tehlikede. Hukuksal sorunları sonra hallederiz." diyen Çerkez Ethem aslında Os­manlı gizli servisi Teşkilat-ı Mahsusa'nın üyesidir ve orada öğrendiklerini uygula­maktadır.
Mustafa Kemal bu işin çetelerle yürüme­yeceğini bilir. Ancak yeni devletin düzenli ordusu kurulana kadar "soluk alabilmek için" onlara ihtiyacı vardır. Lâkin çete sava­şı bir noktada öylesine vahşileşir ki Ankara rahatsız olmaya başlar. Zaten Meclis açıl­mıştır ve şimdi hedef düzenli ordunun ku­rulmasıdır.
Mustafa Kemal çeteleri Meclis'in yasaları­na uymaya ve düzenli orduya katılmaya ça­ğırır.
Ancak Ankara'nın tavrının değişmesi çe­te reislerini rahatsız eder. "Bırakın bildiğimiz gibi savaşalım. Hukukla yasayla düşmanla temizlenmez" derler. Savaşı bugüne kadar onlar yürütmüş tehlikeyi onlar göğüslemişlerdir. Şimdi "iş kolaylaşınca" bir kenara ko­nulmayı içlerine sindiremezler. Ethem "Da­ha düne kadar 'Tek umudumuz sensin' di­ye beni cepheye süren siz değil miydiniz? Eloğlu İstanbul'da sefa sürerken biz cephe­de savaşıyorduk. Biz olmasak vatan çoktan bölünmüştü" diye yakınır. Anadolu'da Çer­kez Ethem için yazılmış marşlar dillerde gezmektedir. Bazı milletvekilleri "Sen şerefli bir halk kahramanısın ülkeyi senin yönet­men lâzım" diye Ethem'i yüreklendirirler. Aslında siyasi ihtirası olmayan Çerkez Et­hem bir ara dolduruşa gelip hayatının po­tunu kırar:
"- Ankara'da Meclis'in yanına darağacı kurduracağım ve Mustafa Kemal'i sallandıracağım."
Böylece iş bir iktidar kavgasına dönüşür. Çete artık açıkça iktidara el koyma hazırlığındadır. Silahı ve yeterli kuvveti vardır. Çe­teleri kontrol altına almakta zorlanan Anka­ra'da beklenen çıkışı Mustafa Kemal Meclis'te yapar:
"- Efendiler! Biz bir devlet mi kurduk bir çete mi? Eğer bir devlet kurduysak bir dev­let gibi davranmalıyız. Devletsek ordu dev­letin buyruğundadır; devlet ordunun buyru­ğunda değil...'
Son savaş hem Yunan kuvvetlerine hem Çerkez Ethem'in çetelerine karşı yapılır ve kazanılır. Mustafa Kemal dönemi şu konuş­mayla kapatır:
"- Kuvva-yı Milliye bir dönemin adıydı. Milletin can havliyle ve savunma güdüsüyle başvurduğu ilk ve onurlu karşı koyuşun adı... Ama asıl savaş elbette düzenli ordu­larla verilecekti ve ona TBMM komuta ede­cekti. Biz bu gerçeği ne yazık ki bazı arka­daşlarımıza anlatamadık. Onun için canı­mızdan can koparmak zorunda kaldık."

* * *

O günden nice sonra devlet bir kez daha düzenli ordunun defedemeyeceğine inanı­lan bir belayla mücadele için çeteleri devre­ye soktu.
Şimdi 78 yıl sonra bir kez daha kontrol­den çıkan bu çetelere karşı hukukun ve Meclis'in hakimiyetini arıyoruz.
Eğer Mustafa Kemal'in dediği gibi bir çete değil de bir devlet kurduysak yakında canlardan çok can koparılacak demektir.

Can Dündar...