Zaman zaman çokça tedavüle sokulan nefret ettiğim kelimelerden biridir özveri yani fedakarlık. Özünde bir duygusal sömürü felsefesinin süslü söylemlerle yansıtılması olayıdır. Aslında özveriden çok özveri sözcüğünün kullanım niyeti ve biçimidir insanı rahatsız eden. Karşısındakine maddi manevi hiçbir şey vermeyen dahası bunun gereğini bile anlama ve kavramaktan aciz insanların bu kelimeyi dillerine pelesenk etmeleridir insanı iğrendiren.
Daha çok kamusal iş ve işleyişte maddi manevi yetersizlikleri örtbas etme amaçlı başvurulan özveri edebiyatının en ısrarlı takipçileri bulundukları mevki ve makamlara paraşütle indirilen hak hukuk adalet liyakat fukaralığının mücessem örnekleri olan kifayetsiz muhterislerdir. En üstten en alta doğru hiyerarşik bir düzlemde herkesin bir alt kademedekinden beklediği özveride kabak hep en alttaki uygulayıcıların kafasına düşmekte işin angarya faslı ile ilgili piyango hep onlara vurmaktadır. Diyelim ki toplumsal bir fayda ve ulvi bir amaç vardır ortada. O zaman olması gereken maddi manevi özendiricilerin motor güç olduğu başarıma yani performansa dayalı bir metodu kalıcı kılabilmektir . Özel sektörlerdeki başarım çıtasının yüksekliği ve randımansallığın temelinde bu yatmaktadır. Çalışan ürettiği oranda bir doyuma ulaşmakta ve üreticiliği oranında maddi- manevi doyum yollarının sonuna kadar önünde açık olduğunu ayn'el yakin görmekte ve yaşamaktadır. Bu yüzden özel sektördeki 'sıfırdan zirveye' hikayeleri bize asla yadırgatıcı ve inandırıcılıktan uzak gelmemektedir. Lakin kamusal alandaki bu tarz örnekleri mutlaka farklı değerlendirme ölçütlerine göre değerlendiririz. Çünkü kamuda bu işin kuralının daha doğrusu kuralsızlığının nasıl olduğunu çok iyi biliriz.
Eskiler 'marifet iltifata tabidir' derlerdi. İltifata nail olamamış 'marifet' körelmeye ve sıradanlaşmaya mahkumdur. Elbette iltifattan kastedilen sadece 'nakdi değerler' değildir. Önemli olan marifetin görülebilmesi anlaşılabilmesi ve marifetsizlikten ayırt edilebilmesi ve takdir edilebilmesidir. İltifata mazhar olamamış nice marifetler heba olup gitmiştir bu topraklar üzerinde. Takdir edilmemiş nice emeklerin arta kalanları hüzünlü ve karamsar öykülere evrilmiştir bu topraklarda. Denilebilir ki marifetlerini sergileyememeleri kendi yetersizlikleri ve kusurlarıdır. Bireysel düzlemde haklılık payı verebiliriz bu teze. Ancak burada ifade etmek istediğimiz sistematik yapılanma yani hak hukuk adalet ve liyakat esaslarına göre şekillenmiş şeffaf bir kariyer sisteminin kamudaki yokluğudur. Bu sistemsizlik içi boş bir özveri edebiyatını dayatmaktadır. Bu yüzden de istisnai haller ve örnekler hariç olmak koşuluyla özveri kelimesini kullanan her insan zihnimde başkalarının sırtına basarak hak etmediklerine sahip olma çabasındaki kifayetsizlikleri çağrıştırmaktadır. Bu öznel hissiyatın hariç tutulan fıkrasındakiler talep ettiği özverinin en alasını analitik bir örneklemle bilfiil kendisi uygulayıp hiyerarşik düzlemdeki '.....yapılmasını rica ederim.' tekdüzeliğinden kurtulmuş iş ve işleyişlerin icraatların üstünde olan değil bilfiil içinde olan az sayıdaki işinin ehli insandır. Özveri talep etme hakkı özveri satmayan bilakis her alanda özverinin bizatihi kendisi olan insanlarındır. Ne mutlu böylesi insanlarla çalışanlara....