Sisteme tak?lan tüm ta??nabilir cihazlar? denetleyerek bilgisayar? bu cihazlardan gelebilecek zararl? yaz?l?mlardan koruyan USB Disk Security sisteme güven içinde her türlü cihaz? ba?layabilmenizi sa?l?yor.

Her marka USB bellek iPod haf?za kartlar? flash bellekler yani k?sacas? akl?n?za gelebilecek ta??nabilir tüm cihazlar sisteminiz için tehlike olu?turabilir. USB Disk Security bu yolla bula?abilecek tüm tehditlere (virüs solucan trojan spyware riskware rootkit) kar?? bilgisayar?n?z? korur. Bilgisayar?n?z çevrim d???yken de etkili olan program her tür virüs program?yla uyumlu çal???r. Program?n tam sürümü kullan?m süresinde ücretsiz güncelleme deste?i sunmaktad?r. Az yer kaplayan program bilgisayar?n?za güvenle her türlü ta??nabilir cihaz? ba?layabilmenizi sa?lar. Ayr?ca program ç?kar?labilir cihazlar?n güvenli kald?r?lmas?n? sa?l?yor.


Download Link:
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]