BitDefender AIO Antivirüs Türkçe v16.26.0.1739 32'64Bit 2013

BitDefender Internet Security 2013 bir tam sistem koruma yaz?l?m?d?r. Yaz?l?m sahip oldu?u araçlar ile internet üzerinden gelebilecek her türlü sald?r?ya kar?? önlem almaktad?r. Virüsten ve casus yaz?l?mlardan koruma arac? ile bilinen ve bilinmeyen tüm zararl?lara(virüsler truva atlar? internet solucanlar? casus yaz?l?mlar reklam araçlar? "rootkit"lere) kar?? sistemi korurken güvenlik duvar? ile bilgisayar?n?za a? üzerinden yap?lan tüm giri?-ç?k??lar? denetlemektedir.

Sahte ve reklam amaçl? e-postalar? iki ayr? modül ile engelleyen yaz?l?m bir de ebeveyn denetleme arac?na sahiptir. Kendili?inden saat ba?? güncellenme 24 saat teknik destek oyuncu kipi gibi ek özellikleri bulunmaktad?r.

Virüslerden ve Casus Yaz?l?mlardan Koruma :
Bilgisayar? saat ba?? güncelleme ile birlikte bilinen virüslere casus yaz?l?mlara ve di?er kötü niyetli yaz?l?mlara kar?? koruma.
Geli?mi? sezgisel alg?lama tekni?i kullan?larak bilinmeyen virüsleri engelleme.
Casus yaz?l?m tehditlerini gerçek zamanl? izleme ve engelleme.
"Rootkit"ler gibi en yeni bilinen gizli tehditleri alg?lama ve temizleme.
Sistem kaynaklar?n? en dü?ük düzeyde kullanma.

Sahte E-Postalardan Koruma :
Sahtekarl?k te?ebbüsleri için aç?lan tüm web sayfalar?nda filtre kullanarak sahte elektronik posta sald?r?lar?na kar?? koruma sa?lama.
Web sayfalar?n? ve elektronik postalar? kullanarak bilgisayar üzerindeki ki?isel bilgilerin çal?nmas? riskini azaltma.

Güvenlik Duvar? :
Bilgisayar korsanlar? taraf?nda bilgisayar üzerinde gizlenmi? olan internette iken çal??an uygulamalar? denetleme.
Bilgisayar?n?za a? üzerinden yap?lan tüm giri? ve ç?k??lar? denetleme.

Reklam ?çerikli E-Postalar? Engelleme :
Farkl? türdeki reklam içerikli elektronik postalar? gelen kutusuna eri?meden önleyebilme.
Yeni uyum sa?lama kabiliyetine sahip motor ile yeni ç?kan spam türlerine daha h?zl? yan?t verebilme.

Ebeveyn Denetimi :
Uygun olmayan web sitelerine ve elektronik postalara eri?imi engelleme.
?nternet eri?imini zaman periyodlar?na göre ayarlama.

Ücretsiz Saat Ba?? Güncelleme :
Kullan?c?n?n herhangi bir i?lem yapmas?na gerek b?rakmadan her saat ba??n? yaz?l?m?n günceli?ini denetleme ve gerekli güncellemeleri kendili?inden yapma. Güncelleme i?lemi için gerekli olan dosyalar herhangi bir nedenden dolay? hasar gördü?ünde dahi bu dosyalar? tamir ederek güncelleme i?lemini gerçekle?tirme.

7 Gün 24 Saat Destek :
Yaz?l?mla ilgili sorular?n yöneltilebilece?i ve yard?m al?nabilecek güvenlik uzmanlar?ndan 24 saat telefonla ve e-posta ile destek alabilme.

Oyuncu Kipi :
Bilgisayarda oyun oynand??? s?rada yaz?l?m?n sistem kaynaklar?n? en dü?ük düzeyde kullanabilmesi için ayarlar?n? kendili?inden de?i?tirebilmesi.

1 Y?ll?k Lisans Numaralar? Rarda mevcuttur :

Rar içinde 32 ve 64bit ayr? ayr? verilmi?tir.
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

NOT: DAHA ÖNCE 2013 ?NG VERS?ONUNU KURMADIYSANIZ KURUP KEY? G?R?N
AKT?F OLUNCA ANT?Y? S?L?P TÜRKÇE OLANI YÜKLEY?N AKS? HALDE L?SANS ??LEM?YOR

Boyut: 250-MB
S?k??t?rma: Rar / ?ifre: rupi
Tarama: ESET Nod32 Av. / Durum Temiz
Platform: Windows 7/8/Xp/Vista 32'64Bit


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

(((Alternatif)))


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]