LET
“İzin vermekmüsaade etmekbırakmak” anlamını verir.Geçmiş zaman halleri ilk şekliyle aynıdır.
She lets the boy play.
She let the boy play.
She didn’t let the boy play.
Not:Wanttell gibi fiilerle bir kişinin bir şeyi yapmasını istemeksöylemek için kurulan cümlelerde bunlardan sonra gelen fiilin önünde to edatı bulunduğunahalbuki let ile yapılan cümlelerde to olmadığına dikkat ediniz.
She wanted the boy to go. (want somebody to do something)
She told the boy to go. (tell somebody to do something)
She let the boy go. (let somebody do something)
Not:Know fiili ile kullanıldığı zaman “haberdar etmekhaber vermek” anlamını verir.
I’ll let you know when they come. (Onlar geldikleri zaman sana haber vereceğim)
Please let me know when the programme begins. (Program başladığı zaman haber ver lütfen)
Not:Let us(let’s) şeklinde kullanılışı Türkçedeki “hadi” sözünün yerini tutar.
Let’s g oto the cinema.
Let’s play the football.
Let’s try again.
AS
1-Sıfatların karşılaştırılmasında eşitlik belirtmek için kullanılır.
His ring is as beautiful as yours. (Onun yüzüğü seninki kadar güzel)
This tunnel is as long as the other tunnel.(Bu tünel diğer tünel kadar uzundur.)
2-“Gibiolarak”anlamını da verir.
You must write the letters as I told you. (Mektupları sana söylediğim gibi yazmalısın.)
You can answer the questions as you want. (Soruları istediğiniz gibi cevaplayabilirsiniz.)
Everything was as you wished. (Her şey istediğiniz gibiydi.)
He came back as a poor man. (Yoksul bir adam olarak geri döndü.)
You don’t wear sun glasses in the winter as you do in the summer.(Yazın yaptığınız gibi kışın güneş gözlüğü takmazsınız.)
As that book says (Kitabın söylediği gibi )
A Lot
A lot of şeklinde “birçokçok” anlamını verdiğini gördüğümüz bu sözcük grubu a lot şeklinde de kullanılır.Bu durumda bir zarf olarak fiillerle ilgilidir.”çokepey” anlamını verir.
İsmi Nitelediği zaman
A lot of apples (bir çok elma)
A lot of mosquitos (bir sürü sivri sinek)
A lot of Money (bir sürü para )
Fiili Nitelediği Zaman
She talks a lot. (Çok konuşur.)
This woman knows a lot.(Bu kadın çok bilir.)
He has to work at home a lot.(Evde epey çalışmak zorundadır.)

Have To

İçinde have to kullanılan bir cümleher zaman yapılantekrar edilen bir işi değil de o defaya mahsus ve
bir defalık yapılacak bir şeyi gösteriyorsa bu cümlenin sorusu do kullanılarak değilhave cümle başına
alınarak yapılabilir.Her iki şekil de doğrudur.Fakat böyle durumlarda ikincisi tercih edilir.
Do you have to come early?(Erken gelmek zorunda mısın?)*Her zaman böyle olup olmadığını öğrenmek için
Have you to come early?(Erken gelmek zorunda mısın?)*Bu defaya mahsus bir durumu öğrenmek içinGo out
Go out deyimsel olarak bir yangınınbir ateşin sönmesi anlamına gelir.Ayrıca bir binadan çıkmak veya dışarı gitmek anlamını da verebilir.
Let’s go out for a walk.
It was raining when we went out.
The two friends went out hunting.
Go Near-Go Nearer
“Yakınına gitmekyaklaşmak” anlamındadır.
Don’t go near the dog. (Köpeğe yaklaşma.)
She went near the wall and read the words on the wall. (Duvara yaklaştı ve duvardaki sözcükleri okudu.)
Don’t go nearerthe dog is very dangerous. (Daha yaklaşma;köpek çok tehlikeli)
You’ll fall into the river if you go nearer(Daha da yaklaşırsan nehire düşeceksin.)
Take (a busa taxi)
Taksiotobüs gibi bir nakil vasıtasına binerek gitmek anlatılırken take fiili kullanılır.
We had to take a taxi because there were too many people at the bus stop.
Will you take a bus or will you walk?
I can’t take a taxi;it is too expensive in this country.
Busy
“Meşgul” anlamına geldiğini bildiğimiz busy sözcüğü “işlekhareketli” anlamı da verir.
Meşgul Anlamında
The chief is busy now;don’t go into his room.
I was so busy that I forgot to have breakfast.
She told me that she was bussy
İşlek-Hareketli Anlamında
This is a very busy street;you can’t your car here.
İstiklal Street is the busiest street in İstanbul
The shops are very busy during summer.

Drive

Bir vasıtayı sürmek anlamının dışında bir yere bir vasıtayı kullanarak gitmek veya bir kimseyi vasıta ile götürmek anlamı vardır.
Did they drive home or did they walk? (Eve araçla mı gittiler yoksa yürüdüler mi?)
I’ll drive you to the station. (Seni istasyona (arabamla) götüreceğim(bırakacağım).)
Can you drive me to school? (Beni okula bırakır mısın?)

Öğrenilecek Sözcükler

Pistol-Tabanca Örnek:There was a small pistol in the chief’s pocket.
Chief-1-Şef 2-EsasBaşlıca Örnek:1)Who is the chief of this group?
2)The chief shops are on this street.
Furniture-Mobilya Örnek:They bought quite modern furniture for their new house.
Not:
1-Furniture sayılamaz bir isimdir ve daima tekil kullanılır.Ardından gelen fiil de tekil hale göre çekimlenmelidir.
Örnek:The furniture was easy to transport.
2-Eğer çoğul halde kullanılmak istenilirse;”pieces veya items of furniture” olarak kullanılmalıdır.
Some new pieces of furniture have been added.
Collar-Yaka Örnek:The collars of your shirts are very dirty.
THE
Kullanım Yerleri:
1-Bir soyadı ile bütün aile kastedildiği zaman kullanılır.Bu durumda çoğul hale getirilmiş soyadının önüne getirilir.
The Millers always come late.(Miller’ler veya Miller ailesi)
The Aksoys are our best neighbours.(Aksoy’lar veya Aksoy ailesi)
2-Bütün deniz ve okyanus isimleri kendilerinden önce the sözcüğünü alır.
the Black Seathe Red Seathe Marmara Seathe Mediterranean Seathe Aegean SeaThe Pacific Oceanthe Atlantic Ocean

3-Bütün nehir isimleri the alırlar.
the River Kızılırmakthe River Sakaryathe River Amazon
4-Toplu milletlerin isimlerinden önce the kullanılır.
The United States of AmericaThe United Kingdom;
5-Sıradağların isimlerinden önce the kullanılır.
the Taurus mountainsthe Alps
Kullanılmaması Gereken Yerler
1-Tek dağ isimleri the ile kullanılmazlar.
Erciyes MountainAğrı Mountain
2-Belirli bir grubu değil de o cins şeylerin tümünü kastederek söylenen çoğul isimlerin önünde the kullanılmaz.
The cows in the field are black.(belirli inekler)
Cows are useful animals(genel)
3-Belirli değil genel anlamda kullanıldıkları zaman sayılamayan isimlerin önüne the konulmaz.
The milk in the bottle is cold.(belirli süt)
Milk is white(genel)
4-Aşkhayatcesaret gibi soyut isimler de bir şahıs veya bir şeye ait olarak değil de genel anlamda söylendikleri zaman önlerine the almazlar.
The love of the blind man is very sad.(Belirli bir kişinin aşkı)
Love stories are always interesting for young girls.(Genel olarak)
The life of MrBrown is difficult.(Belirli bir kişinin hayatı)
Life isn’t difficult for everybody.(Genel olarak)
5-Öğle yemeğiakşam yemeği gibi öğün isimleri önünde the kullanılmaz.
I’ll see you after lunch.
6-EnglishTurkishGerman gibi dil gösteren sözcüklerle the kullanılmaz.
English is easier than German.
7-Mevsim isimleri belirli bir tarihteki mevsim kastederek söylenirse kullanılırgenel olarak söylenirse kullanılmaz.
They came to Turkey in the summer of 1971.(Belirli bir yılın mevsimi)
I don’t like summer;I prefer autumn.(Genel olarak mevsim)

SOME-ANY
Some sözcüğü sayılabilen isimlerin önünde “birkaç” sayılamayan isimlerin önünde”birazbir miktar” anlamına gelir.Olumlu cümlelerde kullanılır.Soru veya olumsuz hale sokulmak istenen cümlelerde ise “some” ın yerini “any” alır.
There are some toys on the carpet. There is some milk in the bottle.
Are there any toys on the carpet? Is there any milk in the bottle?
There aren’t any toys on the carpet. There isn’t any milk in the bottle.
Some sözcüğü bodythingonewhere ile birleşerek yeni sözcükler meydana getirir.Bu sözcüklerin de olumsuz veya soru hale getirilmesinde “any” kullanılır.
The doctor gave her something. There was somebody behind the gate.
Did the doctor give her anything? Was there anybody behind the gate?
The doctor didn’t give her anything. There wasn’t anybody behind the gate.
They’ll go somewhere tomorrow.
Will they go anywhere tomorrow?
They won’t go anywhere tomorrow.
Not:Bu genel kural dışında some sözcüğünün soru halindeki cümlelerde de kullanıldığı görülebilir.Bu tip sorular genellikle olumlu bir cevap beklenildiğini gösterirler.
Do you want some cakes? Sorusu yapılan bir ikrama olumlu cevap beklenildiğini gösterir.
Do you want any cakes? Sorusu sadece muhatabın pasta isteyip istemediğini sorar.Tahmin yoktur.
Did you take something from my bag? Çantamdan bir şey aldın mı? (Bir şey almışsın gibi geliyor.)
Have you seen somebody in the other room? Öbür odada birini gördün mü?(Gördüğünü tahmin ediyorum.)
Türkçede de bu tip sorulardaolumlu cevap umulduğunu gösteren bir değişiklik yapılabilir.Örneğin”Öbür odada bir adam gördün mü?” sorusu “Öbür odada bir adam mı gördün?” şekline sokulursa daha çok olumlu cevap beklenen bir soru haline girmiş olur.
Do you want any books? (Kitap istiyor musunuz?)
Do you want some books? (Birkaç kitap mı istiyorsunuz?)
Did she drink any water? (Su içti mi?)
Did she drink some water? (Biraz su mu içti?)
Is there anyone in the next room?(Yan odada biri var mı?)
Is there someone in the next room?(Yan odada biri mi var?)
Olumlu Cümlede Some-Any Farkı
Somebelli bir şahıs veya şey kastedilerek söylenen “birkaçbiribiraz” anlamını taşır.
Give them some food.
I can eat some eggs.
She can learn something.
We’ll see some people in the cottage.
Any ile yapılan cümlelerde ise belirlilik yoktur.”Herhangi bir” anlamı vardır.
You can take any of them.(Onlardan herhangi birini alabilirsin.)
Anybody can understand it.(Herhangi bir kimse onu anlayabilir.)
You can give them any food;they’ll eat it.(Onlara herhangi bir yiyecek verebilirsin;yerler.)
She can ask me any questions.(Bana herhangi bir soru sorabilir.)
Not:Some sözcüğü olumsuz cümlelerde hiçbir şekilde kullanılmaz.

ALINTI