İngilizce'de “Pronoun” lar (zamirler) ismin yerine kullanılan kelimelerdir.

Konuşurken bir insan hayvan veya bir eşyanın ismini tekrar etmek yerine “o” kelimesi kullanılır. Kendimizden bahsederken “ben” karşımızdaki şahıstan bahsederken “siz” denir. Bunlar genellikle şahıs adlarının yerini tuttukları için“Personal Pronouns” (şahıs zamirleri) olarak adlandırılırlar
“Relative Pronouns” yani “ilgi zamirleri”de diğer zamirler gibi “nominative” (özne durumunda) “objective” (nesne durumunda) ve “possessive” (iyelik bildiren) olmak üzere üç durumda bulunurlar.


  • Nominative’ ler “who” ve “which” ki o anlamını taşırlar.
  • Objective’ ler “who” ve “which” ki onu anlamını taşırlar.
  • Possessive’ ler “whose” ve “of which” ki onun anlamını taşırlar.

Relavite pronouns


kişiler için eşya ve hayvan için nominative who (ki o) which (ki o) objective who (ki onu ki ona) which (ki onu ki ona) possessive whose (ki onun) of which
whose (ki onun)

Who
Türkçe bir cümle düşünün ve onu İngilizce’ye çevirin.

Kız okula gitti.
The girl went to school.

Bu cümlede özne olan "kız" kelimesini nitelemek için bu isimden önce birçok sıfat getirilebilir. Bunlar yalın sade sıfatlardır.

The tall girl went to school.
Uzun boylu kız okula gitti.
Bu yeterli olmayabilir. Bir yalın sıfat daha eklenirse;

The tall and beautiful girl went to school.
Uzun boylu ve güzel kız okula gitti.

Bu da yeterli olmayabilir. Böylece anlışılıyor ki bu kızı tanıtabilmek için yalın sıfatları sıralamak yeterli olmayacak. Çünkü cümledeki kız asıl cümlede anlatılan okula gitme işinden başka bir iş yapmıştır. İşte bu iş ancak bir sıfat cümleciği (adjective clause) tipinde bir yan cümlecikle anlatılabilir. Adjective clause’ lar bir relative pronoun ile kurulur.

Cümle

prüde yürüyen kız okula gitti.

burada “ main clause” yani ana cümle

Kız okula gitti.
The girl went to school.

Hangi kız?

prüde yürüyen kız.
The girl who was walking on the bridge.

The girl who was walking on the bridge went to school.
prüde yürüyen kız okula gitti.


The girl went to school. (main clause)

Who was walking on the bridge. (adjective clause)


En önemli kural: Her “adjective clause” kesinlikle nitelenecek isimden sonra gelecektir.
“adjective clause” larla nitelenmiş isimler bir çeşit sıfat tamlamaları gibidir. Ancak sıfat tamlamalarında sıfat isimden önce geliyordu. Bunda ise sıfat cümleciği isimden sonra geliyor.
Sıfat tamlaması

Sıfat İsim The beautiful girl güzel kız
Sıfat cümleciği (adjective clause) ise isimden sonra geliyordu.
İsim Sıfat cümleciği The girl who was walking on the bridge. Kız ki oprüde yürüyordu.

Doğru bir Türkçe ile “Köprüde yürüyen kız.”

The girl who lives in Konya.
Konya’da yaşayan kız.

The girl who loves me.
Beni seven kız.

The boy who works in this shop.
Bu dükkanda çalışan çocuk.

The man who sent the parcel.
Paketi gönderen adam.

The woman who washed the dishes.
Tabakları yıkayan kadın.

İşte bu sıfat cümlecikleri ve nitelenmiş isimler birlikte sıfat tamlamaları olarak kabul edilmelidirler. Nasıl ki bir sıfat tamlaması cümlede her yerde kullanılırsa bunları da cümle içinde istediğimiz yerde kullanılabilir.

The beautiful girl is in Konya.
Güzel kız Konya’dadır.

The girl who gave us a book is in Konya.
Bize bir kitap veren kız Konya’dadır.

The beautiful girl will come here tomorrow.
Güzel kız yarın buraya gelecek.

The girl who lives in Konya will come here tomorrow.
Konya’da yaşayan kız yarın buraya gelecek.

Did you see the girl?
Kızı gördün mü?

Which girl?
Hangi kız?

The girl who broke the window.
Camı kıran kız.

Did you see the girl who broke the window?
Camı kıran kızı gördün mü?

Bu nitelenen isim asıl cümlede “subject” (özne) de olabilir “direct object” (nesne) de olabilir. “indirect object” (dolaylı tümleç) de olabilir. Bir isim cümlenin neresinde olursa olsun bir “adjective clause” ile nitelenebilir. Yeter ki “adjective clause”nitelemek istenilen ismin hemen arkasından gelsin.

I saw the girl who walking on the bridge.
prüde yürüyen kızı gördüm.
Bu cümlede nitelenen isim cümlede (subject) öznedir.

I sent money to the girl who gave us a book.
Bize bir kitap veren kıza para gönderdim.

Bu cümlede nitelenen isim ise bir dolaylı (indirect object) tümleçtir.

They saw the doctor who visited us yesterday.
Onlar bizi dün ziyaret eden doktoru gördüler.

The man who wrote this poem is coming to tea.
Bu şiiri yazan adam çaya geliyor.

The lady who was here yesterday has gone to London.
Dün burada olan bayan Londra’ya gitti.

Where is the man who took your photograph?
Sizin resminizi çeken adam nerededir?

Can you remember the man who visited us last Sunday?
Geçen pazar bizi ziyaret eden adamı hatırlayabilir misiniz?

Who is the boy who sits next to you?
Sizin yanınızda oturan çocuk kimdir?

The man who wrote this book came to the school.
Bu kitabı yazan adam okula geldi.

The gardener who digs our garden is a very good man.
Bizim bahçeyi kazan bahçıvan çok iyi bir adamdır.

The man who visited us last Sunday is our friend.
Geçen pazar bizi ziyaret eden adam bizim arkadaşımızdır.

The man who lives next door has just come.
Yandaki evde oturan adam tam şimdi geldi.

Did you see the postman who delivers our letters everyday?
Hergün bizim mektupları getiren postacıyı gördün mü?

What is the name of the student who won the first prise?
Birincilik ödülünü kazanan öğrencinin adı nedir?

The children who play at the sea side don’t want to come back.
Deniz kıyısında oynayan çocuklar geri gelmek istemezler.