Korece fiil - Korece fiil yapısı - korece konuşma - korece dersleri


İşinize yarayabilecek bazı fiiller ve onların cümle sonunda yüksek ve orta şeklinde
kullanılan halleri.Ayrıca 해요? Soru şekli olduğu gibi olumlu cümle olarakta kullanılır.

하다 ---------------------------------------- Yapmak
합니까? ---------- Yapıyor musunuz? (En yüksek konuşma şeklidir.)
해요? --- -------------Yapıyor musun? (Orta dereceli konuşma şeklidir.)
해요. -------------------------- Yapıyorum ya da yapıyor anlamındadır.
요 ------------------------------------(yo) uzatarak söylemek gerekir.
해. ---- Sadece (he) dersek yap ya da yapıyorum yapıyorsun ya da yapıyor anlamındadır.
Soru şeklindede yapıyormusun? Anlamına gelir. Konuşma sırasında çok net
anlaşılır. (düşük dereceli konuşma şeklidir.)

YAPMAK - YAPIYOR MUSUNUZ? - YAPIYOR MUSUN? - YAPIYORUM - YAP/YAPIYORUM
하다 합니까? 해요? 해요 해YAPMAK 하다 hada 합니까? hamnigga 해요?/heyo

GİTMEK 가다/kada 갑니까?/kamnigga 가요?/kayo

GELMEK 오다/oda 옵니까?/omnigga 와요?vayo

GÖRMEK 보다/poda 봅니까?/pomnigga 봐요?/pvayo

ÖĞRENMEK 배우다/peuda 배웁니까?/peumnigga 배워요?/pevoyo

OLUŞTURMAK 만들다/mandılda 만듭니까?/mandımnigga 만들어요?/mandıroyo

OTURMAK 앉다/anda 앉습니까/ansımnigga 앉아요?/ancayo

AYAKTA DURMAK 서다/soda 섭니까?/somnigga 서요?/soyo

UYUMAK 자다/çada 잡니까?/çamnigga 자요?/çayo

UYANMAK 일어나다/ironada 일어납니까?/ironamnigga 일어나요?/ironayo

OKUMAK 읽다 ilg da 읽습니까?ilksımnigga 읽어요?/ilkoyo

YAZMAK쓰다/sıda 씁니까?/sımnigga 써요?/soyo

SORMAK 묻다/mudda 묻습니까?mudsımnigga 물어요?/muroyo

SATIN ALMAK 사다/sada 삽니까?/samnigga 사요?/sayo

SATMAK 팔다/palda 팝니까?/pamnigga 팔아요?/parayo

YAŞAMAK 살다/salda 삽니까?/samnigga 살아요?sarayo

YÜRÜMEK 걷다/kodda 걷습니까?/kodsımnigga 걸어요?/koroyo

KOŞMAK 달리다/tallida 달립니까?/tallibnigga 달려요?/tallyoyo

KOŞMAK 뛰다/duüda 뜁니까?duümnigga 뜁어요?/duüoyo

GÖNDERMEK 보내다/poneda 보냅니까?/ponemnigga 보내요?poneyo

ALMAK 받다/padda 받습니까?/padsımnigga 받아요?/padayo

ÖĞRETMEK 가르치다/karıçida 가르칩니까?karıçimnigga 가르쳐요?/karıçyoyo

SAHİP OLMAK 가지다/kacida 가집니까?/kacimnigga 가져요?/kacyoyo

ATMAK 버리다/porida 버립니까?/porimnigga 버려요?/poryoyo

BİNMEK 타다/tada 탑니까?/tamnigga 타요?/tayo

YEMEK 먹다/mogda 먹습니까?/mogsımnigga 먹어요?/mogoyo

İÇMEK 마시다/maşida 마십니까?/maşimnigga 마셔요?/maşyoyo

BULUŞMAK 만나다/mannada 만납니까?mannamnigga 만나요?mannayo

İNMEK 내리다/nerida 내립니까?/nerimnigga 내려요?/neryoyo

EĞLENMEK 놀다/nolda 놉니까?/nomnigga 놀아요?/norayo

BİLMEK 알다/alda 압니까?/amnigga 알아요?/arayo