Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Diyanet Cuma Namazına noktayı koydu  Güncelleme: 05-01-2016 23:42:24
  Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma Namazı’nın kaç rekât kılınacağı konusunda son noktayı koydu.

  Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kuruluna 'Cuma Namazı ve Zuhr-i Ahir' konusunda sorulan soruya cevap şu şekilde oldu;

  Cuma Namazı

  A. Cuma namazının hükmü

  Cuma namazı farziyyeti kitap sünnet ve icma ile sabit olan ve hutbeyi de ihtiva eden iki rekatlı cemaatle kılınan bir namazdır. Yüce Allah 'Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz' buyurmaktadır (Cumu'a 62/9-10). Hz. Peygamber "Cuma namazına gitmek ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman'a farzdır" (Nesâî Cumu'a 2; Ebû Dâvûd Taharet 129) "Cuma namazını kılmayan birtakım kişiler ya bundan vazgeçerler ya da Allah kalplerini mühürler de gafillerden olurlar" (Müslim Cumu'a 12; Nesâî Cumu'a 2) "Allah önemsemeyerek üç Cuma'yı terk eden kişinin kalbini mühürler" (Ebû Dâvûd Salât 210; Nesâî Cumu'a 2) buyurmaktadır. Cuma namazı Hz. Peygamber döneminden günümüze kadar bütün Müslümanlarca kılınmış ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir ihtilafa düşülmemiştir. Cuma namazının hicretten önce farz kılındığına dair rivayetler bulunmakla birlikte Hz. Peygamber ilk Cuma namazını hicret esnasında Medine yakınındaki Rânûna denilen bir vadide kıldırmıştır.

  B. Cuma namazının rekat sayısı
  Cuma namazının farzı iki rekattır. Bu konuda herhangi bir ihtilaf yoktur. Hz. Peygamber'in Cumanın farzından önce nafile olarak bir namaz kılıp kılmadığı konusunda fıkıh bilginleri konuyla ilgili muhtelif rivayetlerden hareketle farklı görüşler ortaya koymuşlardır:

  Cuma'nın farzından önce nafile bir namaz olmadığını ileri süren fakihler bulunmaktadır. Onlara göre Hz. Peygamber Cuma namazı için mescide gelince namaz kılmadan doğrudan minbere çıkmıştır. Sahabenin kıldığı rivayet edilen namaz ise sünnetle ilişkisi olmayan nafile bir namazdır (İbn Kayyım Zâdü'l-Meâd I/118-119). Buna karşılık Hanefî Mâlikî ve Şâfiî bilginlerine göre Hz. Peygamber Cuma namazının farzından önce tahiyyetü'l-mescid dışında nafile olarak namaz kılmıştır. Hanefîler bu namazın dört rekat olduğunu diğerleri ise belli bir rekat sayısıyla sınırlı olmadığını belirtmişlerdir (İbn Humam Fethu'l-Kadîr II/39; İbn Kudâme Muğnî II/250; İbn Abidin Reddü'l-Muhtar I/452). Sahih hadis kaynaklarında Hz. Peygamber'in Cuma namazından önce nafile olarak namaz kıldığına dair bir çok rivayet bulunmaktadır (İbn Mâce Salat 94; Buhârî Cumu'a 33 39; Ebû Dâvûd Salât 244).

  Hz. Peygamber'in Cuma namazından sonra nafile olarak namaz kıldığı konusunda ihtilaf olmamakla birlikte bu namazın kaç rekat olduğu konusunda görüş farklılığı bulunmaktadır. Bu namaz Ebu Hanife'ye göre bir selamla dört Şâfiî'ye göre iki selamla dört Ebû Yûsuf'a göre ise dört rekatta bir selam ve iki rekatta bir selam vermek üzere toplam altı rekattır (İbn Hümâm Fethu'l-Kadîr II/39; Şirbînî Muğni'l-Muhtâc I/451). Sahih hadis kaynaklarında yer alan bazı rivayetlerde Hz. Peygamber'in Cuma namazından sonra dört bazı rivayetlerde ise iki rekat nafile namaz kıldığı bildirilmektedir (Ebû Dâvûd Salât 244; İbn Mâce İkâmetu's-Salât 95; Buhârî Cumu'a 39). İbn Teymiyye İbn Kayyım gibi bazı alimler konuyla ilgili çeşitli rivayetleri birlikte değerlendirerek camide kılınırsa dört evde kılınırsa iki rekat kılınabileceği görüşüne varmışlardır.

  Zikredilen bu rivayetler Hz. Peygamber'in Cuma namazından önce ve sonra ismi ne olursa olsun evde ya da camide nafile namaz kıldığını göstermektedir. Bu itibarla Cumadan önce ve sonra kılınan namazlar Cuma namazına daha sonra yapılan bir ilave olmayıp Hz. Peygamber'in uygulamasına dayanmaktadır.

  Zuhr-i Ahir(Son Öğle) Namazı
  Son öğle namazı anlamına gelen Zuhr-i âhir namazı bir kısımİslâm bilginleri tarafından Cuma namazının sahih olmaması ihtimaline binaen ihtiyaten kılınması öngörülen o günkü öğle namazıdır. Sıhhat şartlarındaki ihtilaf sebebiyle Cuma namazının geçerli olmaması ihtimalinden hareketle Zuhr-i ahir namazının kılınmasının gerektiğini ileri sürenler olduğu gibi buna karşı çıkanlar da olmuştur.

  A. Zuhr-i ahir namazının gerekliliğini ileri sürenlerin delilleri

  Zuhr-i ahir namazının gerekliliğini ileri sürenlerin hareket noktası bir yerleşim biriminde birden fazla camide Cuma namazının sahih olmaması ihtimalidir. Bunlara göre bir zorunluluk bulunmadıkça bir yerleşim yerinde sadece bir yerde Cuma namazı kılınır. İhtiyaç yokken birden fazla yerde kılınması halinde namaza ilk başlayanların Cuma namazları sahih olur diğerlerininki olmaz. Bu durumda diğerlerinin öğle namazını kılmaları gerekir.

  Cuma namazını hangisinin önce kılındığının tespit edilememesi durumunda ise ihtiyaten hepsinin öğle namazını kılmaları bir çözüm olarak öngörülmüştür. Bu görüşlerini de Cuma namazının toplanmak ve hutbe irat etmek için meşru kılındığı gerekçesine ve Hz. Peygamber ve hulefa-i raşidîn döneminde tek bir yerde Cuma kılındığına dayandırmaktadırlar (Şirbînî Muğnî'l-Muhtâc I/544; Nevevî el-Mecmû' IV/451-452; Sahnûn el-Müdevvene I/277-278; İbn Kudâme el-Muğnî III/212; Hurâşî Şerhu Muhtasari Halîl II/74-75).

  B. Zuhr-i ahirin kılınmaması gerektiğini ileri sürenlerin delilleri
  Zuhr-i ahir namazının kılınmasına karşı çıkanlar şüpheyle yapılan ibadetin geçerli olmayacağı düşüncesinden hareketle bu namazın kılınmaması gerektiğini söylemişlerdir. Bunlara göre şüpheyle ibadet makbul değildir. Bu itibarla 'belki Cuma namazı sahih olmamıştır' diye zuhr-i ahir kılmak doğru olmaz. Ayrıca zuhr-i ahir kılınması gerektiğini ileri sürmek halkın gözünde Cuma namazının farz olmayıp öğle namazının farz olduğu ya da bir vakitte ikisinin de farz olduğu zannını uyandırır. İbn Nüceym Alaü'd-din Haskefî Cemaleddin el-Kasimî Mehmet Zihni Efendi gibi bilginler bu görüştedirler (İbn Nüceym el-Bahru'r-Râik II/154-155; İbn Abidîn Reddü'l-Muhtâr I/536; Cemalettin el-Kasımî Islahu'l-Mesâcid s.50; Mehmet Zihni Efendi Nimet-i İslâm 439-440). Bir kısım alimler ise Hz. Peygamber sahabe ve tabiîn döneminde böyle bir namaz bulunmadığından hareketle zuhr-i ahir kılmayı bidat kabul etmişlerdir (Azim Abâdî Avnü'l-Ma'bûd III/397406; Reşid Rıza Fetâvâ I/199-200301-305; III/941; IV/1551 1591; VI/2521).

  C. Delillerin değerlendirilmesi
  Zuhr-i ahirle ilgili olarak tarafların ileri sürdükleri görüşlerin delilleri göz önünde bulundurulduğunda bu namazı kılmanın gerekli olmadığı anlaşılmaktadır. Şöyle ki Hz. Peygamberzamanında Cuma namazının sadece bir yerde kılınmış olması bir yerleşim biriminde birden fazla yerde Cuma namazı kılınamayacağı anlamına gelmez. Zira o dönemde böyle bir ihtiyaç söz konusu değildi. Ayrıca yeni inen ayetleri Hz. Peygamber'in ağzından işitme iştiyakı içinde bulunan sahabenin başka bir yerde Cuma namazı kılmalarını düşünmek mümkün değildir.

  Bir yerleşim biriminde bir yerde Cuma namazı kılınmaması sebebiyle Cumanın sahih olmayacağını söyleyen müçtehitlerin tamamı ihtiyaç halinde birden fazla yerde cumanın kılınabileceğini kabul etmişlerdir. Nitekim İmam Şafiî Bağdat'a gittiğinde birden fazla yerde Cuma namazı kılındığını gördüğü halde buna karşı çıkmamıştır (Nevevî Mecmû IV/452; Şirbînî Muğni'l-Muhtâc I/544). Günümüzde ise çoğunlukla bir yerleşim biriminde tek camide Cuma namazı kılınması mümkün olmadığından birden fazla yerde Cuma namazı kılınması kaçınılmaz olmuştur.

  İbadetlerde aslolan kabul edilmesidir. Hz. Peygamber yüceAllah'ın 'Ben kulumun benim hakkımdaki zannına göre muamele ederim' buyurduğunu bildirmektedir (Müslim Zikir 1; Tirmizî Zühd 51). Başka bir hadislerinde de 'Ameller niyetlere göredir' buyurmuşlardır (Buharî Bed'ü'l-vahy 1). Bu itibarla Cuma namazının kabul olunacağına inanarak kılınması ve bunda şüpheye düşülmemesi gerekir. Diğer taraftan zuhr-i ahir namazının ihtiyat sebebiyle kılındığını ileri sürmek sağlam bir temele dayanmamaktadır. Zira ihtiyat iki delilden kuvvetli olanı tercih etmektir. Halbuki Cuma namazının farz olduğunu ifade eden ayet ve hadislere karşı birden fazla yerde kılınmasının caiz olmayacağı konusunda bir delil bulunmamaktadır. Bir yerde kılınması şartını ileri sürenlerin ihtiyaç bulunduğunda kılınabileceğini belirtmeleri de bunu göstermektedir. Kaldı kiKur'an-ı Kerim'de 'Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar' (Bakara 2/286); 'Allah dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi' (Hac 22/78) buyrulmaktadır.

  Diğer taraftan ihtiyat bir faydaya dayalı olmalıdır. Oysa zuhr-i ahirin kılınması gerektiğini söylemek insanların Cuma'dan sonra kılınacak sünneti terk etmelerine sebep olmaktadır. Farzdan sonra sünnet namazdan başka bir namaz olmadığı anlatılır ve uygulama da buna göre olursa bu sünneti yerine getirenlerin sayısı artacaktır. Asıl ihtiyat Allah ve Rasulü Müslüman'ları ne ile sorumlu kılmış ise onları yerine getirmek buna bir şeyi ilave etmemektir.

  SONUÇ
  Yapılan açıklamalar ışığında;

  1. İki rekat olan Cuma namazının farziyetinin kitap sünnet ve icma ile sabit olduğuna sıhhat şartlarından olan hutbenin Cuma namazının farzından önce okunması gerektiğine

  2. Cuma namazının farzından önce ve sonra Hz. Peygamber'in nafile olarak namaz kıldığı sabit olduğundan Cuma'dan önce ve sonra nafile namaz kılmanın sünnet olduğuna bu nafile namazların dördü farzdan önce dördü de sonra olmak üzere toplam sekiz rekat kılınmasının uygun olacağına

  3. Bir yerleşim biriminde birden fazla yerde Cuma namazı kılınabileceğine bu sebeple zuhr-i ahir namazının kılınmasına gerek olmadığına

  4. Zuhr-i ahir namazını kılmak isteyenlere ise mani olunmasının uygun olmayacağınaKarar verildi.

  Bilindiği üzere daha önce pilot bölge olarak seçilen İzmir’de Cuma Namazı’nın farzı kılındıktan sonra sadece Cuma Namazı’nın son sünneti kılınıyor Zuhr-i Ahir ve Vaktin Son Sünneti namazı kılınmıyordu.

  BEDİRHABER /Özel


  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Diyanet işlerinin dediği hiçbirşeye güven olmaz.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş