Türk Dünyasýnda Ortak Ýletiþim Dili

Dünyadaki bütün Türklerin birbirlerini kolayca anlayabilecekleri bir dili kullandýklarý Türkiye’den Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]‘a giden bir Türk’ün oradaki soydaþlarýmýzla hiç zorlanmadan anlaþtýðý Tataristan’dan Ege Üniversitesi’ne gelen bir Tatar Türk’ünün ilk yýl Türkiye Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]sini öðrenmek zorunda olmadýðý ve Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]‘da Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]‘da yayýn yapan televizyonlarýn izlendiði bir Türk dünyasýný düþünebiliyor musunuz? Türk’ün Türk’ten kopmadýðý ayaklarýný yere daha saðlam bastýðý ve dünyadaki üç yüz milyona yakýn soydaþýnýn verdiði manevi güçle iþe koyulduðu bir Türk dünyasý…


Türkler’in dünyanýn birçok alanýna yayýldýðýnýn farkýnda olan ve yüreði birliði düþlenen Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]nda atan herkes bugün Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]‘nin neden oluþturulamadýðý konusunda yakýnýp duruyor. Bu yazýmda ortak bir Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]‘nin neden oluþturulmasý gerektiðine niçin þimdiye kadar oluþturulamadýðýna ve nasýl oluþturulabileceðine deðinmek istiyorum.

Ortak Türk Dili neden kurulmalýdýr?

Türkler dünya üzerindeki izlerini takip edebildiðimiz günlerden beri birçok alanda yaþamýþlardýr. Ana yurdumuz Tanrý Daðlarý’nýn çevresinden yayýlarak bugünlere gelen biz Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] bugün çok geniþ bir coðrafyaya yayýlmýþ durumdayýz. Anadolu’dan Avrupa’ya Balkanlar’dan Kafkaslar’a Afika’dan Uzak Doðu’ya kadar her yerde Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]‘ün yaþadýðýna tanýk olabiliyoruz. Eski dönemlerden beri çok farklý alanlara daðýldýðýmýz için kullanmýþ olduðumuz ortak dil olan Türkçe de zamanla birbirinden farklý þiveler - lehçeler doðurmuþ ve birçok Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]nde farklý yazý dilleri oluþmuþtur. Sovyetler Birliði’nin daðýlmasýndan sonra baðýmsýzlýðýný kazanan Azerbaycan Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] Türkmenistan ve Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]‘da zamanla Türkçenin özellikle ses yapýsýnda deðiþmelerin meydana geldiðini görürüz. Türkler’in dünya üzerine daðýlmasýndan sonra birbirleriyle pek iliþki içerisinde bulunmamalarý ve diðer Türk illerinden habersiz yaþamalarý dilde de farklýlaþmalarý beraberinde getirmiþtir. Bu kopukluklar neticesinde Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] Türkçesi Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] Türkçesi Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] Türkçesi Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] Türkçesi Türkiye Türkçesi… gibi Türkçenin yeni kollarý oluþmuþtur. Bu kollardan bazýlarý birbirine çok yakýndýr bazýlarý ise birbirine çok uzaktýr. Örneðin Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] Türkçesi ile Türkiye Türkçesi birbirine çok yakýndýr; fakat Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] Türkçesi ile Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] Türkçesi birbirine çok uzaktýr.

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]ndaki dilsel anlamdaki bu farklýlýklar kuþkusuz bizim kültür tarih soy ulus… birliðimizi de derinden etkilemiþtir. Özellikle Sovyetler Birliði döneminde Ruslar’ýn egemenliði altýnda yaþayan soydaþlarýmýza Rusça öðretilmiþ ve onlara “Sen Türk deðil Azerisin Özbeksin Tatarsýn Kazaksýn…” denilerek onlarý Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]ndan koparmak istemiþlerdir. Ýran’da yaþayan Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] boylu soydaþlarýmýz Farslar’ýn baskýlarýna maruz kalmýþlar genç Türk çocuklarý Farsça eðitim almak zorunda kalmýþlar ve sonuçta Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]yi Farsça ile iç içe kullanacak hâle gelmiþlerdir. Kerkük’teki Türkmen yiðitleri emperyalist güçlerin alçakça politikalarýna kurban gitmiþ kutlu Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]lerini Arapçayla iç içe kullanmaya baþlamýþlardýr. Buna benzer biçimlerde dünyanýn dört yanýndaki Türkler çeþitli baskýlar altýnda kalmýþlar ve dayatmalar sonucu öz dillerini kaybetme tehlikesiyle karþý karþýla gelmiþlerdir. Bizlerin amacý bütün Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]nda rahatça konuþulabilecek ve yazýya aktarýlabilecek ortak bir Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] oluþturmaktýr. Çünkü dil bir ulusun temel taþlarýndan biridir. Çünkü dilini kaybeden uluslar benliklerini de kaybederler. Biz benliðimizi kaybetmemek adýna mücadele ediyoruz. Bunun için Ýkinci Göktürk Devleti dönemindeki gibi bütün Türkler’in tek çatý altýnda yaþayabileceði günlerin özlemini duyduðumuz bir dönemde o günleri yaþayacaðýmýz zamana hazýrlýk yapmak için þimdiden Türk dünyasýnýn bir ortak dile kavuþmasý gerektiðini düþünüyoruz.

Ortak Türk Dili niçin þimdiye kadar oluþturulamadý?

Tarihin eski dönemlerinden beri biz dünyaya düzen verdikçe düþman sahibi kazanmýþýzdýr. Bugüne kadar birçok ulusla savaþmýþ karþý karþýya gelmiþizdir. Bunun için dünyada bizi gerçekten sevenler kadar sevmeyenler de vardýr. Bugün Çinliler hâlâ Doðu Türkistan’daki soydaþlarýmýza akýl almaz eziyetler etmektedirler. Rusya hâlâ Sovyetler’in daðýlmasýndan sonra baðýmsýzlýðýna kavuþan Türk devletlerine baský yapmaktadýr. Avrupa Birliði ABD… Anlayacaðýnýz dünyanýn birçok güç odaðý Türkler’in dünya üzerinde yeni bir güç odaðý oluþturmalarýný istemezler. Bunun için gerek Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] gerekse de Türklüðün yücelmesi için atýlmasý düþünülen bütün adýmlar Türk karþýtý odaklarca çeþitli yollarla engellenmeye çalýþýlmaktadýr.
Dünyadaki Türk devletlerinden dünya siyasetinde en etkili olaný kuþkusuz Türkiye Cumhuriyeti’dir. Diðer Türk devletlerinin çoðu baðýmsýzlýðýný yeni kazanmýþ veya özerk devletler kurmuþtur. Henüz tam baðýmsýzlýk ve iç denetim anlamýnda bile eksikleri bulunan Türk devletlerinin çoðu iç ve dýþ sorunlarýný aþýp dünya Türkleriyle buluþma olanaðý bulamamýþtýr. Hem dýþ devletlerin baskýsý hem de ekonomik ve siyasal anlamdaki güçsüzlük bugüne kadar Türk dünyasýnda belli anlamda birliðin saðlanabilmesini zorlaþtýrmýþtýr. Ayrýca duygulardan sýyrýlarak kabul edilmesi gereken bir þey vardýr ki bugün varlýðýný devam ettiren bazý Türk topluluklarýnýn Türklük bilinçleri oldukça zayýflamýþtýr. Örneðin bazý Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] Türkler’i atalarýnýn Türk olduklarýný bile bilmezler. Ayný durum Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]‘da Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]‘da… da geçerlidir. Fakat düþünmek gerekir ki bugün Türkiye’de bile milli bilinçten yoksun bir kýsým gençlik bulunmaktadýr. Bu kadar uzun zaman Türk dünyasýndan kopuk yaþayan ve çeþitli baskýlara maruz kalan dünya Türkler’inin içinde milli bilincin zayýflamasý olaðandýr. Bunun dýþýnda Türklüklerine sýmsýký baðlý olan hâlâ Göktürkler’i yaþayan - yaþatan bir an önce Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]nin (Turan’ýn) kurulmasýný isteyen yürekli Türkler çoðunluktadýr.. Yalnýzca Türkiye’de deðil Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]‘da Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]‘da Tataristan’da Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]‘da… Türklüðe yüreðini vermiþ nice soydaþlarýmýz vardýr.

Yukarýda deðindiðim gibi hem ekonomik ve siyasal anlamdaki güçsüzlük hem de baskýlarýn getirmiþ olduðu kötü bir ortam bugüne kadar ortak Türk dilinin oluþturulmasýna engel olmuþtur.

Ortak Türk Dili nasýl oluþturulur?

Yýllar sonra üzerindeki baskýlarý atmayý baþaran Türk devletleri gün geçtikçe güçlenmekte ve sanat edebiyat spor kültür… etkinliklerinde kendini ileriye taþýmaya çalýþmaktadýr. Örneðin Türkmenistan planlý ekonomi ile on yýl kadar kýsa bir süre içinde büyük bir baþarý saðlamýþ ve refaha kavuþmuþtur. Bugün Türkmenistan’da elektrik su doðalgaz tuz… bedavadýr. Ýþte böyle baþarýlarý elde eden Türk devletleri çoðaldýkça özümüzdeki Türklük bilinci de uyanmaya çalýþmaktadýr.

Ortak Türk Dili’nin kurulmasý için ön koþullardan birisi “Ortak Türk Abecesi (Alfabesi)“dir. Bu konuda son zamanlarda çalýþmalar yapýlmýþ ve 34 harfli Ortak Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] oluþturulmuþtur. Bugüne kadar bu ortak dilin oluþturulamama nedenlerinden birisi de alfabe ortaklýðýnýn olmamasýdýr. Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] Kiril ve Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]‘nin kullanýldýðý Türk dünyasýnda bugün neredeyse bütün Türk devletlerinde Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]‘ne geçilmiþtir. Son olarak Gagauzlar Kiril Alfabesi’ni býrakýp Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]‘ne geçiþ yapmýþlardýr. Yapýlan araþtýrmalar göstermektedir ki bugün Türkçe için en uygun alfabe Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]‘dir. Bütün Türk devletlerinde Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]‘ne geçiþin tamamlanmasý Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] yaratma çabalarý açýsýndan oldukça sevindirici bir geliþmedir. Bütün Türk lehçelerindeki sesleri karþýlayabilecek ortak Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] þu harflerden oluþmaktadýr:

“a b c ç d e ä f g ð h x ý i j k q l m n ñ o ö p r s þ t u ü v w y

Bugün ortak Türk Dili oluþturma çabalarý içerisinde bütün Türk devletlerinden yukarýdaki 34 harften alýnarak oluþturulacak bir alfabe kullanýlmalarý istenmektedir. Gün geçtikçe durum buna doðru yaklaþmaktadýr. Ortak Türk Alfabesi’ndeki “ä” harfi “kapalý e“sesini; “x“harfi “gýrtlak h” sini; “q“harfi “kalýn k“sesini; “ñ“harfi “nazal (burun) n” sini karþýlamaktadýr. Bu farklýlýklar Türk lehçelerinin ses yapýlarýndaki farklýlýklardan doðmaktadýr. Aslýnda bu Ortak Türk Alfabesi’ndeki nazal n (ñ) gibi harflerin karþýladýklarý sesler bugün Anadolu’da da yaþamaktadýr. Özellikle Ýç Anadolu Bölgesi’nde burundan çýkan “ñ” sesini bu harf karþýlamaktadýr.

Türkçenin bugün dünya üzerinde farklý bölgelere yayýlmýþ kollarýnýn ortak bir iletiþim dili oluþturabilmesi bugün yaþayan Türk lehçelerinin koruduklarý söz varlýklarý ve yapýlarý dolayýsýyla daha kolaydýr. Kazakistan Azerbaycan Kýrgýzistan Özbekistan Türkmenistan Yakutistan Türkiye… Türkçesinin söz (tümce) dizimleri hep aynýdýr. Ayrýca Türkçenin bu kollarý arasýnda büyük bir “söz varlýðý” ortaklýðý bulunmaktadýr. Bütün Türk lehçelerindeki fiiller Türkçe kökenlidir. Zamirlerin neredeyse hepsi Türkçe kökenlidir. Sayýlar bütün Türk illerinde “bir“den baþlayýp “milyar“a kavuþuncaya kadar aynýdýr. Renk adlarý üç aþaðý beþ yukarý aynýdýr. Ayrýca “temel sözcükler” dediðimiz “burun aðýz dað taþ gök yeþil kuþ bulut…” gibi sözcüklerin neredeyse hepsi bütün Türk dünyasýnda ortaktýr. Lehçeler arasýnda yalnýzca “ses” boyutunda farklýlaþmalar vardýr. Örneðin Türkiye Türkçesinde “yeþil” olan renk adý diðer Türk lehçelerinde “yaþýl jasýl caþýl” biçiminde kullanýlmaktadýr. Ýþte bu hem yapý hem de söz varlýðý boyutundaki büyük ortaklýk Türk lehçelerinin bugün kolaylýkla bir ortak iletiþim dili oluþturabileceði konusunda bize umut vermektedir.

Türk dünyasýnda ortak bir dil oluþturma iki yolla gerçekleþebilir. Ya bütün Türklerin bildiði yabancý bir dili ortak dil yapacaðýz; ya da Türk þiveleri - lehçeleri içerisinden birini Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] yapacaðýz. Birincisi hem olanaksýz hem de anlamsýzdýr. Amacýmýz kutlu Türkçemizi yüceltmek ve Türk illerindeki soydaþlarýmýzla öz dilimizle konuþmaya çalýþmakken yabancý bir dili bütün Türklerin ortak dili yapmak doðru olmaz. Zaten bu doðru olsa bile olanaklý olmaz; çünkü dünyadaki bütün Türklerin bildiði ortak bir yabancý dil yoktur. Irak’taki Türkler’in yabancý dili Arapça Makedonya’daki Türkler’in yabancý dili Sýrpça veya Makedonca Ýran’daki Türkler’in yabancý dili Farsça Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]‘daki Türkler’in yabancý dili ise Rusçadýr. Görüldüðü gibi bütün Türklerin ortak bir yabancý dili yoktur. Bunun için yabancý dille ortak bir dil oluþturulamaz. Ýkinci yöntem bugün yaþayan Türk þivelerinden - lehçelerinden birinin ortak Türk dili yapýlmasýdýr. Peki bu Türk lehçesini kim seçecek? Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] mý Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] mu devlet baþkanlarý mý yoksa biz mi? Yoksa bütün Türk lehçelerinden toplanacak sözcüklerin birleþtirilmesiyle yeni bir dil mi oluþturulmasý gerekiyor? Elbette bu böylesine bir yolla veya seçimle olacak bir iþ deðildir. Dil canlý bir varlýktýr ve bu ortak dil yaratma sürecinin de ayný canlýlýk içerisinde olmasý gerekir. Anlayacaðýnýz ortak dil oluþum sürecini doðallýðý içerisinde beklememiz gerekiyor.

Türk þivelerinden - lehçelerinden birinin Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] olabilmesi için bütün Türk dünyasýnýn etkileþim içerisinde olmasý gerekiyor. Etkileþim olmadýðý sürece Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]‘nin doðal olarak oluþmasý olanaksýzdýr. Bunun için oturup da bütün Türk lehçelerinden birkaç sözcük alýp yeni bir ortak iletiþim dili oluþturmak yerine Türk topluluklarýnýn etkileþimi dolayýsýyla dillerin de etkileþimini gerçekleþtirmek ve bunun doðal bir sonucu olarak ortak bir Türk Dili’nin oluþmasýný saðlamak gerekir. Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]nin birbirleriyle etkileþiminin saðlanmasý çok yönlü olabilir. Farklý Türk illerindeki gençler evrenkentlere (üniversitelere) yerleþtirilebilir; Türklük bilimciler bu konularda araþtýrmalarýný sürdürüp Türkoloji toplantýlarýný arttýrabilir; Türk illerine geziler düzenlenebilir; bütün Türk illerinde farklý Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]nden gelen öðrencilerin okuyabileceði okullar açýlabilir; ortak kültürümüzün ürünleri olan yazýnýmýza ait eserler (örneðin Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]) farklý Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]nde farklý Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]yle basýlarak daðýtýlabilir; Türklüðü ve Türklük deðerlerini anlatan belgeseller filmler çekilip bütün Türk lehçeleriyle seslendirildikten sonra her Türk ilinde bunlar sunulabilir; herkesin kolayca eriþebileceði internette büyük Türk otaðlarý kurulabilir; devlet baþkanlarýnýn Türk topluluklarý arasýndaki iletiþime her yönden destek olmasý saðlanabilir…

Yukarýda sýralananlar yapýlýrsa ortak iletiþim dilimiz kendi doðallýðý içerisinde oluþur ve bütün Türk dünyasý uyanýp yeniden dünyada büyük bir güç odaðý oluþturabilir. Ýnanýn bu hiç de zor deðil. Tam tersine çok kolay. Ahmet Bican Ercilasun hocamýzýn “Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] ve Ortak Alfabe Üzerine” adlý makalesinde belirttiði üzere: “Bir Türkiye Türk’ü ile bir Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] Türk’ü birkaç saat içinde; bir Türkiye Türk’ü ile bir Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] Özbek veya Uygur Türk’ü 7-10 gün içinde; bir Türkiye Türk’ü ile bir Tatar Türk’ü 15 - 20 gün içinde; bir Türkiye Türk’ü ile Kazak Kýrgýz ve Baþkurt Türk’ü bir ay içinde %70-80′lik anlaþma seviyesine ulaþabilmektedir.” Yani buradan anlaþýlacaðý üzere bütün Türkler çok sýký iliþkiler içerisinde yaþasa ve sürekli birbirleriyle konuþabilse en geç 1-2 ay içerisinde herkes birbiriyle sorunsuz olarak anlaþabilecektir. Elbette öz Türkçeden oldukça uzaklaþmýþ Türkçeyi kullanan kandaþlarýmýz için bu süre daha fazla olabilir. Veya bir Kýrgýzistan Türk’ü ile bir Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] Türk’ünün anlaþabilme süresi çok daha azalabilir. Bunun örneði bugün Türkiye Türkleri ile Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] Türkleri arasýndaki iliþkinin doðal sonucu olarak ortaya çýkan dilsel benzerliklerde görülebilir. Hem özellikle Doðu Anadolu Bölgesi’nde milyonlarca Azerbaycan Türk’ünün yaþamasý ve bir o kadar Anadolu Türk’ünün de Azerbaycan’da yaþamasý hem de coðrafi yakýnlýk nedeniyle iliþkilerin artmasý dillerimizin de birbirinden etkilenerek çok benzer olmasýný saðlamýþtýr.

Ýþte bu anlatýlanlar çerçevesinde ortak bir Türk Dili’ni oluþturabilmenin tek yolunun Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] ile iliþkileri arttýrmaktan geçtiðini ortaya koyabiliriz. Bir günde devlet yýkýp bir gecede devlet kuran yüce Türk ulusu olarak her türlü engele karþý Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]nin ilk adýmý olan dil birliðini de oluþturacaðýmýz gün yakýndýr.

Tanrý Türk’ün yardýmcýsý olsun…

Yavuz Tanyeri