İnsanların birbirleriyle olan temasları dillerin teması anlamına gelmektedir. Dil temasları; iki ya da daha fazla dilin sözcüklerinin birbirleriyle etkileşimine neden olmaktadır. Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] gibi aktif halkların Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]i İngilizcede dahil olmak üzere pek çok Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]de derin izler bırakmıştır. Farklı kaynaklar İngilizcedeki Türkçe kökenli sözcük sayısı hakkında farklı veriler vermektedir. Bu sözcüklerin sayısı kaynağına göre 10 ile 800 kelime arasında değişiklik göstermektedir.
Elimizdeki verilere göre İngilizcede yaklaşık dört yüz Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] kökenli sözcük bulunmaktadır. Bunun %55’ini etnolojik kelimeler oluştururken kalanın %26’sını sosyal ve siyasi içerikli Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]ler %19’unu ise doğal olaylardan kaynaklanan sözcükler oluşturmaktadır.
Doğa terimlerine yaygın olarak karşılıklı bilimlerde rastlanmaktadır. Her ne kadar bu terimlerin bir bölümü uzmanlık alanına giriyorsa da bunlar İngilizce Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] dağarcığının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu grupta yer alan terimlere; badian irbis jougara mammoth sable taiga turkey vb. Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] verilebilir. Aynı grupta 18 mineral adı bulunmaktadır. Örnek olarak; dashkesanite tabriz marble turanite vb. verilebilir.
Sosyal ve siyasi içerikli sözcük grubu genellikle Türk ve Müslüman toplulukların yaşamlarıyla ilgili özel edebiyat Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] ve etnografya eserleri içerisinde kullanılmaktadır. Bu grubu oluşturan Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] arasında en bilinenleri: bashi-bazouk begum effendi chiaus cossack ganch horde janissary khan lackey mameluke pasha saber uhlan’dır.
Etnografik sözcükler ise genellikle tarihi ve etnografik eserlerin yanı sıra bilimsel Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] içerisinde de kullanılmaktadır. Yanı sıra İngilizce sözcük dağarcığının ayrılmaz bir parçası olan bazı Türkçe kökenli sözcüklere de rastlamak mümkündür: caviare coach kiosk kumiss macrame shabrack shagreen vampire vb.
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] kökenli sözcüklerin İngilizceye girmesi İngilizlerin atalarının (Angller Saksonlar Jütler); bir Türk kavimi olan Hunların etkisi altına girdikleri döneme diğer bir deyişle dördüncü yüzyılın sonlarına kadar uzanmaktadır. M.S. 376’dan itibaren Orta Avrupa’nın tamamı Hunların etkisi altındaydı. Hun İmparatoru Attila’nın ölümünden hemen sonra M.S. 449’da Angller ve Saksonlar ile Jütlerden oluşan ilk İngiliz grup Britanya adalarına göç etmeye başlamıştır.
Bu göç olayı yaklaşık 150 yıllık bir sürece yayılmıştır. Bu nedenledir ki Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] özellikle eski İngilizce üzerinde etkileri Hunların Alman kavimleri üzerinde baskın olmalarının da verdiği saikkle en az 73 yıl sürmüştür. Türklerin söz konusu süreçte Alman kavimleri üzerinde hem Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] hem de ordu alanlarında gösterdiği hükümranlık göz önüne alındığı takdirde başta askeri terminoloji hitabet at yetiştirme terminolojisi ve devletin yapısını oluşturan temelZiyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] olmak üzere pek çok alanda Eski İngilizceyi etkileyen pek çok Türkçe kökenli sözcük olduğu görülecektir. Bizler beech body girl beer book king gibi sözcüklerin Hun-Eski İngilizce döneminde Türk dilinden alındığını düşünüyoruz. Maalesef Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] İngilizce sözcükleri doğrudan inceleme fırsatı bulamadık.
İngiliz dilinin gelişme sürecinde Eski İngilizce sözcüklerinin pek çoğu Hun Dönemi’nden kalan Türkçe kökenli sözcükler de dahil olmak üzere yerlerini diğer Alman dillerinden ve Eski Fransızcadan alınan sözcüklere bırakmıştır. Bu nedenle örneğin Türkçe kökenli olup Eski İngilizcede kullanılan bir sözcük olan “tapor” kelimesi yerini genel geçerli Almanca bir sözcük olan axe (=balta)’ye bırakmıştır.
“Tapor”un Araplar İranlılar ve Ruslar tarafından da hem geçmişte kullanılmış hem de Doğu Türk dillerinin yanı sıra Arap İran ve Rus dillerinde de halen kullanılıyor olması ilginçtir. Türkçe ya da Tatar Dili gibi Batı Türk dillerinde ise bu sözcük yerini aynı anlama gelen “balta” kelimesine bırakmıştır. Bu kelime Tatar dilinde Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]sel değişikliğe uğrayarak -sebze kesmeye yarayan alet- anlamına gelen “tapagoch” olarak kullanılmaktadır. “Tapar” isim halinin türetildiği ve “kesmek doğramak” anlamına gelen “tapau” fiili Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] dilindeki aktif fiillerden biridir.
Türkçe kelimelerin Orta Çağ İngilizce döneminde olduğu kadar Eski İngilizce tarafından da kabul edilmesinin olası bir nedeni daha vardır: Vikingler. Vikingler uzunca bir süre -9. yy.’dan 12. yy.’a kadar-Bulgarlar Peçenekler ve Kıpçaklar gibi pek çok Türk kavimi ile yakın bir temas içersinde bulunmuşlardır. Açıkça görülen odur ki bu kavim temas halinde olduğu bu Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] kavimlerinden pek çok özellik almıştır. Deniz göçebeleri tüccarları ve savaşçıları olarak da bilinen Viking halkının genişlemeye yalnızca M.S. 800’lerde başlamış olmalarına karşın bu halkın 5. yy.’da halihazırdaki Hun kılıçlarına yüksek bir fiyat biçtiği bilinen bir gerçektir.
Son zamanlarda yapılan araştırmalar Vikinglerin atalarının Don nehri kıyısında yaşadıklarını ve bu bölgeyi büyük olasılıkla Türk kavimlerinin zorlaması sonucunda M.S. 4. yy.’da terk ettiklerini ortaya koymaktadır. Vikinglerin bağlı olduğu İskandinav dil grubunun İngiltere’de Norman yönetimi döneminde (9-12. yy.lar)10 Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] üzerinde güçlü bir etkisi olmuştur.