Sekiz tabakadan oluşur. 1538 yılında yazılmıştır. Anadolu sahasının ilk tezkiresidir. Herat ekolü tezkireleri örnek almıştır (özellikle Mecalisü’n-nefais’i). Devrin hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman’a sunulmuştur. Tezkire içerisinde 241 şair yer almaktadır.

Tezkire-i Şehî olarak da bilinen tezkire bir önsöz her birine “bihişt” (cennet) adı verilen sekiz tabaka ve bir hâtimeden oluşur. Yazar sekiz tabakaya ayırdığı eserinde her tabakada ele alacağı şairlerin sınıf ve sınırını o tabaka başına koyduğu küçük bölümle izah etmiş tabakanın sonuna eklediği tetimme ile de yazdığı bölümdeki şairlerin özelliklerini bir kez daha kısaca anlatmıştır.

Şairlerin sıralamasında herhangi bir tertip gözetmeyen yazar Abdurrahman-ı Câmî’nin Bahâristân ve Devletşah’ın Tezkiretü’ş-şuara’sından etkilenmiştir. Bununla birlikte Alî Şîr Nevâyî’nin tezkiresini de örnek almış ve bunu da eserinin önsözünde açıklamıştır.


Tabakaların içerigi:
1. Tabaka: Devrin padişahı Kanunî Sultan Süleyman (Muhibbî).

2. Tabaka: Başlangıçtan Kanunî Sultan Süleyman’a gelinceye kadar şiir yazmış padişah ve şehzadeler.

3. Tabaka: Vezir kazasker defterdar nisancı beybeybeyi gibi devlet büyükleri.

4. Tabaka: Bilgin şairler.

5. Tabaka: Sehî Bey’den önce yaşamıs ve ölmüş şairler.

6. Tabaka: Sehî Bey’in gençliğinde ün yapmış olan birçoğu ile tanışma fırsatı bulabildiği şairler.

7. Tabaka: Eserin yazıldığı tarihte hayatta bulunan ünlü şairler.

8. Tabaka: Eserin yazıldığı sırada yeni yeni duyulmaya başlanan Sehî’nin kabiliyetli bulduğu “nev-heves” genç sairler.


Alıntı