Çağatay Türkçesi ile Semerkant’ta Hüseyin Baykara adına yazılan Mecalisü’n-nefâis Türk edebiyatında yazılan ilk tezkiredir. Mukaddime ve yazarın meclis adını verdiği sekiz bölümden oluşan bu eser Câmî ve Devletşah’ın eserlerinin benzeridir. Tezkirede şairler her mecliste kronolojik olarak sıralanmıştır.

I. Meclis Nevâyî dogmadan önce yaşayan sairlere;

II. Meclis Nevâyî’nin çocukluğunda ve gençliğinde tanıdığı; fakat tezkire yazıldığında ölmüş olan şairlere;

III. Meclis Nevâyî’nin çağdası olan şairlere;

IV. Meclis Bilgin şairlere

V. Meclis Horasanlı şair mirzalara ve hükümdar ailesi şairlerine

VI. Meclis Horasan dışında yaşayan bilim adamı ve şairlere

VII. Meclis Sultan ve şehzadelerden şair olanlara;

VIII. Meclis Dönemin padişahı Sultan Hüseyin Baykara’ya tahsis edilmiştir.

Tezkirenin her tabakasının başında o tabaka için Türkçe açıklama ve -sekizinci tabaka hariç- her tabaka sonunda ise yine Türkçe tetimme kısmı bulunmaktadır. Yazar tabakaları ve tetimmeleri isimlendirirken başlıklarda Türkçe sayıları kullanmayı tercih etmiştir.Alî Şîr Nevâyî şairler hakkında bilgi verirken önce şairin ismini verir. Daha sonrasında verilen bilgiler arasında belirli bir tertip ve düzen olmadığı görülmektedir. Şairin adından sonra lakabı baba adı doğum yeri kimin öğrencisi olduğu sıra gözetilmeksizin belirtilir. Bazen de şairin şiiri ve yeteneğine yönelik değerlendirmeyle başlanır. Sonra da öğrenim durumu mesleği ve hocaları ile ilgili biyografik malumat verilir. Varsa eserleri sayılır bazen beyit sayıları da belirtilir. Bu eserler Türkçe ise Türk diliyle yazıldığı vurgulanır. Zikredilen eserler eğer başka bir sairin eserine nazire ise o sairin ismi belirtilir.

Tezkirede şairlerin doğum tarihlerine rastlanılmaz. Nadiren ölüm tarihleri ve kimin döneminde yaşadıkları belirtilir. Genellikle şairlerin nerede öldükleri bazen de kabirlerinin nerede yer aldığı belirtilir. Şiirlerinden örneklerle o şair hakkında bilgiler tamamlanır. Nevâyî her şairin ekseriyetle bir bazen de iki en çok da dört beytini örnek verir. Sadece Hüseyin Baykara’nın şiirlerinin tamamının matla beyitlerini tezkiresine almıştır. Sairler hakkında uzun uzadıya bilgi vermekten kaçınmıştır.

Tezkirede kullanılan dil yalın fakat estetiktir. Hem Fars edebiyatı hem de Türk edebiyatı için önemli bir eser olan Mecalisü’n-nefâis’in asıl değeri Türkçede yeni bir türü şairler tezkiresi geleneğini başlatmış olmasından çıkagelir. Türkçede yazılmış ilk sairler biyografisidir. Kendisinden sonra yazılacak olan tezkirelere birinci derecede modellik etmiştir. Eser Çağatay edebiyatı özellikle de İran edebiyatı için çok mühim bir kaynaktır. Fakat asıl önemli yanı Anadolu’da meydana gelen tezkirelere modellik etmiş olmasıdır.

Alıntı