Tevriye (iki Anlamlılık) : Birden çok gerçek anlamı olan bir sözü herkesçe bilinen ( yakın )anlamında değil de uzak anlamını kastederek kullanmaya denir.
Tevriyeli kullanılan sözlerin iki anlamı da gerçek anlamdır. Tevriyede mecaz yoktur; tevriye bu yönüyle kinayeden ayrılır.
Tevriye Örnekler
"Bu kadar letafet çünkü sende var
Beyaz gerdanında bir de ben gerek"
İkinci dizede "ben" tevriyeli kullanılmıştır. Yakın anlamıvücuttaki siyah kabartı; uzak anlamı ise I. Tekil kişi.
"Âvâzeyi bu âleme Dâvud gibi sal
Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş"
Şair "Bâkî" sözünü tevriyeli kullanmıştır. Yakın anlamı şairin adı; uzak anlamı ise ebedî sonsuz.
"Gül gülse dâim ağlasa bülbül aceb değül
Zira kimine ağla demişler kimine gül "
Yakın anlamıgülme eylemi; uzak (amaçlanan) anlamı gül çiçeği.
"Bir delikanlı haramîdir deyü afv ettiler

Asmadan kurtuldu ammâ çok sıkılmıştır şarâb "
Asma söylenen anlamıyla asmak eylemi; amaçlanan anlamıyla da üzümdür.
"Koyup kaldırmada ikide birde
Kazan devrildi söndürdü ocağı"
ocakateş yakılan yer; Yeniçeri Ocağı
"Bana Tâhir Efendi kelp demiş
İltifatı bu sözde zâhirdir
Mâlikî mezhebim benim zirâ
İtikatımca kelp tâhirdir. (Nefi)
Kelp köpek demektir. tâhir söylenen anlamı "temiz" demektir; amaçlanan anlamı ise Tâhir Efendi'dir.
"Bâkî çemende hayli perîşan imiş varak
Benzer ki bir şikâyeti var rûzgârdan
"rüzgâr" sözcüğü hem yel hem de zaman anlamıyla tevriyeli kullanılmıştır.
Bir buse mi bir gül mü verirsin dedi gönlüm
Bir nim tebessümle o afet gülüverdi.
Gülüverdi: 1. Güldü 2. Gül verdi
Havada yaprağa döndürdü rüzgâr beni (Muallim Naci)
Burada "rüzgâr" hem gerçek anlamında hem de zaman anlamında kullanılmıştır.
Aşiyan-ı mürg-i dil zülf-i perişanındadır.
Kande olsam ey peri gönlüm senin yanındadır.
Kande: 1. Nerede 2.Kan içinde
Sert oldu hava çıkma koyundan kuzucağım
Koyun: 1. Kuzunun anası 2. Kucak
Sarmısak da acı amma evde lazım bir dişi
Dişi: 1. Sarmısak parçası 2. Bayan
Baki kalır sahife-i alemde adımız
Baki: 1. Şairin adı 2. Sonsuza dek
Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül
El: 1. Organ 2. Yabancı