Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Aruz Kalıplarıyla İlgili Uygulamalar


  1. Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün


  Saçma ey gö/z eşk[i]den gön / lümdeki od / lare su

  _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _

  Kim bu denlü / tutuşan od / lare kılmaz / çâre su

  _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ Fuzûlî

  2. Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün

  Dinle neyden / kim hikâyet / etmede

  _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _

  Ayrılıklar / dan şikâyet / etmede

  _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ Nahifî

  3. Feilâtün / Feilâtün / Feilâtün / Feilün

  (Fâilâtün) (Fa'lün)

  Hani ol gül / gülerek gel / diği demler / şimdi

  . . _ _ / . . _ _ / . . _ _ / _ _

  Ağlarım hâ / tıra geldik / çe gülüştük / lerimiz

  _ . _ _ / . . _ _ / . . _ _ / . . _ Mâhir

  4. Feilâtün / Feilâtün / Feilün

  (Fâilâtün) (Fa'lün)

  Ne Süleymân / ne Selîm'in / kuluyuz

  . . _ _ / . . _ _ / . . _

  Hazret-i Rab / b-i rahîmin / kuluyuz

  _ . _ _ / . . _ _ / . . _ Esrar Dede

  5. Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün

  Anı hoş tut / garîbindir / efendi iş / te biz gittik

  . _ _ _ / . _ _ _ / . _ _ _ / . _ _ _

  Gönül derler / ser-i kûyun / da bir dîvâ / nemiz kaldı

  . _ _ _ / . _ _ _ / . _ _ _ / . _ _ _ (Hayâlî)

  6. Mefâîlün / Mefâîlün / Feûlün

  Geçer firkat / zamânı böy / le kalmaz

  . _ _ _ / . _ _ _ / . _ _

  Sağ olsun sev / diğim Mevlâ / kerimdir

  . _ _ _ / . _ _ _ / . _ _ Nâilî

  7. Mefâilün / Feilâtün / Mefâilün / Feilün

  Cihânda â / şık-ı mehcû / r[ı) sanma râ / hat olur

  . _ . _ / . . _ _ / . _ _ _ / _ . _

  Neler çeker / bu gönül söy / lesem şikâ / yet olur

  . _ . _ / . . _ _ / . _ . _ / _ . _ Şeyhülislâm Yahya

  8. Mef'ûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlün

  Ağlatma / yacaktın yo / la baktırma / yacaktın

  _ _ . / . _ _ . / . _ _ . / . _ _

  Ol va'de / -i tekrâr[ı] / -be-tekrârı / unutma

  _ _ . / . _ _ . / . _ _ . / . _ _ Esrar Dede

  9. Mef'ûlü / Fâilâtü / Mefâîlü / Fâilün

  Gül hasre / tinle yolla / ra tutsun ku / lağını

  _ _ . / _ . _ . / . _ _ . / _ . _

  Nergis gi / bi kıyâme / te dek çeksi / n intizar

  _ _ . /. _ _ . / . _ _ . / _ . _ Bâkî

  -----------------------------------------------------------------------

  Aruz Arap Edebiyatı'nda manzum sözlerdeki ahenk ölçülerini öğreten ilmin adıdır. Hecelerin uzunluk ve kısalıklarına göre düzenlenmiş bir vezindir. Bu vezin Arap'lardan İran'lılara onlardan da bize geçmiştir.

  İranlılar İslâmiyet'i kabul edince Arap kültürünün de büyük tesiri altında kaldılar. Şiirde Arap'ların kullandığı nazım ölçüsü olan aruz'u kullanmaya başladılar. Ancak Arap'ların kullandıkları aruz ölçüsünü olduğu gibi kabul etmediler. Kendilerine göre bir ayıklamaya tabi tutarak kulaklarına hoş tabiatlarına uygun gelenleri seçtiler ve kullandılar. Aruz vezni 5-11 inci yüzyıllarda Hakaniye Türkçesi'ne 7-13 üncü yüzyıllarda Anadolu Türkçesi'ne 8-14 üncü yüzyıllarda Çağatay ve Azeri Türkçesi'ne girmiş ve zamanımıza kadar bir çok şiirler yazılmıştır.

  11-17 inci yüzyıllar arası ve sonrası bu vezinde edebiyatımızın (Anadolu Türkçesi dönemi) bazı aruz şairleri ile bazı halk şairleri birbirlerinden karşılıklı olarak etkilendiler. Bir kısım divan şairleri hece vezniyle bir kısım saz şairleri de aruz vezniyle şiirler söylediler. Milli Edebiyat döneminde ve zamanımızda ise şairler aruz veznini bırakarak hece veznine ve serbest tarza yöneldiler.

  Aruzda heceler uzun ve kısa olarak ikiye ayrılır. Uzun heceler çizgi (-) kısa heceler nokta (.) ile gösterilir. Uzun ve kısa heceler çeşitli biçimlerde yan yana gelerek kalıpları oluşturur. Bu kalıplar yan yana geliş biçimlerine göre failatün failün mefailün ve benzeri değişik adlarla anılır. Aruz ölçüsüyle şiir yazmak için sözcükleri bu kalıplara uydurmak gerekir. Aruzda sözcükleri ses özelliklerini bozmadan kullanmak her zaman olanaklı değildir. Bu yüzden heceleri kimi zaman uzun kimi zaman da kısa okumak gerekir. Sık rastlanan bu iki duruma imale (uzun okuma) ve zihaf (kısa okuma) denir. Zihaf aruzda kusur sayılır.

  Aruz ölçüsünde hece ölçüsündeki duraklar yoktur. Dizelerdeki hece sayıları eşit olmayabilir. Dize sonlarındaki heceler kısa da olsa uzun kabul edilir. Aruzda bir sözcük sessiz biter ondan sonra gelen sözcük sesli harfle başlarsa bu sesli harf birinci sözcüğün sonundaki sessiz harfi kendisine çeker. Böylece birinci sözcüğün sonundaki sesiz harfle biten uzun hece kısa hece durumuna gelir. Bu duruma da vasl (ulama) denir.

  Alıntıdır.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart  Açıklama 3:
  Yazar: Yrd. Doç. Dr. Canan İleri

  Aruz Ölçüsü

  Aruz ölçüsünde ahenk şiirin dizelerindeki hece sayısına yapısına ve durağına bağlı denklikle sağlanır. Bu demektir ki aruz ölçüsünde dizedeki hece sayısının ve duraklarının denkliğinin yanı sıra hecelerin açık ya da kapalı oluşları da göz önünde tutulur. Bu durum Arap dilinin özelliğinden kaynaklanır. Araplar fa'ale sözcüğünün türevleri olan fa'lün fâ'ilün fa'ilâtün fe'ilün fe'ilâtün fe'ûl fe'ûlün mefâ'ilün müstef'ilâtün sözcükleriyle (tef'ileleriyle) bahr denilen aruz kalıpları oluşturmuşlardır. Arap aruzunda on dokuz bahr vardır. Her bahr için ayrıca kalıplar türetilir. Arap aruzu çok zengindir. Farslar aruzu Araplardan almış Farsçanın özelliklerine uydurmuşlardır. Türkler de Farslardan aldıkları Acem aruzunu işleyerek Türk aruzunu oluşturmuşlardır. Türk aruzunda bu kalıplardan altı tanesi çok kullanılır. Şeyh Galip kalıp sayısını dokuza çıkarmıştır.

  Aruza göre kaç türlü hece vardır?

  Aruzu anlamak için Arapçanın hece yapısını bilmek gerekir. Arapçada temel olan ünsüzlerdir. Arap Alfabesinde ünlü olarak yalnız elif vardır; â harfine karşılıktır. vav hem v hem de û yerine kullanılır; ye ise hem ye hem de î yerine kullanılır. Ancak kelimedeki ünlü kısa ise harfle de gösterilmez ünsüzün üstüne ya da altına hareke konulur. Arapçada temel olarak iki türlü hece vardır: açık hece kapalı hece. Açık hece ünlüyle biter kapalı hece ünsüzle biter. Bunlar da ünlülerinin uzun ya da kısa oluşuna göre ayrılır; böylece Arapçanın hece türü dörde çıkar.

  Türkçede iki türlü açık hece vardır; bir ünlüden oluşan açık heceler (a e ı ü...) bir ünsüz + bir ünlüden oluşan açık heceler (sa ne li to...). Aruzda Türkçenin açık heceleri kısa açık hece sayılır değeri yarım sestir. Bunlara benzer heceler Arapça ve Farsçada da vardır.

  Türkçede uzun ünlü yoktur; Arapça ve Farsçada vardır. Ya bir uzun ünlüden kurulmuş ya da bir ünsüzle bir uzun ünlüden kurulmuş hecelerdir. Her ikisinin de değeri tam sestir. Aruz uygulamasında ( _ ) ile gösterilir: â î û; mâ bû...

  Türkçede dört türlü kapalı hece vardır; bir ünlü + bir ünsüzden oluşan kapalı heceler (el or ut...) bir ünsüz + bir ünlü + bir ünsüzden oluşan kapalı heceler (say der lir doy...) bir ünlü + iki ünsüzden oluşan kapalı heceler (alt ilk ört üst...) bir ünsüz + bir ünlü + iki ünsüzden oluşan kapalı heceler (Türk dört kırk dinç vanç...). Aruzda Türkçenin bu kapalı heceleri hep bir tam ses değerindedir.

  Arapça ve Farsçada uzun ünlülü kapalı heceler vardır; bir uzun ünlü + bir ünsüzden oluşan kapalı heceler (âb âf ûd...) bir ünsüz + uzun bir ünlüden oluşan kapalı heceler (kâ bî...) bir ünsüz + uzun bir ünlü + bir ünsüzden oluşan kapalı heceler (mâr yâr bûy şîr...) bir ünsüz + bir uzun ünlü + iki ünsüzden oluşan kapalı hecelerdir (dôst pôst). Aruz uygulamasında bu heceler kimi zaman bir kimi zaman bir buçuk ses değerindedir bir buçuk ses değerinde olanlar ( . _ ) ( _ . ) ile gösterilir: mâr sîm hûn...

  Aruzda Kalıplar

  Bu açıklamalara göre aruzda kalıp parçaları (tef'ileler) şöyle gösterilir:

  fa'lün: ( _ _ ) : ma'lum (mâlum) saygın...
  fâ'ilün: ( _ . _ ): kâtibân mâvi kuş...
  fa'ilâtü: ( _ . _ . ) : dizlerinde gözlerinde...
  fa'ilâtün: ( _ . _ _ ) : nâzenînin gelmiyorsun...
  fe'ilün: ( . . _ ): gazelin yakamoz...
  fe'ilâtün: ( . . _ _ ) : şerefinden sokağından...
  fe'ûl: ( . _ ) ( . ) : elîm çetin...
  fe'ûlün: ( . _ _ ): Muhammet çocukluk...
  mef'ûlü: ( _ _ . ) : paymâne gönlümde...
  mef'ûlün: ( _ _ _ ) : nâşâdın Mehmetçik...
  mefâ'ilü: (. _ _ .): şehinşâhı bahârında...
  mefâ'ilün: (. _ . _ ): mürüvvetin iniş yokuş...

  Bu kalıp parçaları birleştirilerek aruz kalıpları (bahr) oluşturulur. Bu kalıplar da düz kalıplar yarı karışık kalıplar ve karışık kalıplar olmak üzere üç türlüdür.

  1. Düz Kalıplar

  Pek çok kalıp vardır: Feilâtün feilâtün feilâtün feilün fâilâtün fâilâtün fâilün fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün feûlün feûlün feûlün feûl mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün feûlün müstefilün müstefilün müstefilün müstefilün gibi.

  Ne açar kimse kapım bâd-ı sabâdan gayri (Fuzûlî)
  . . _ _ / . . _ _ / . . _ _ / _ _
  Feilâtün / feilâtün / feilâtün / fa'lün

  Eşin var âşiyânın var bahârın var ki beklerdin (Mehmet Akif Ersoy)
  . _ _ _ / . _ _ _ / . _ _ _ / . _ _ _
  Mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün

  Şu bakır zirvelerin ardından (Ahmet Haşim)
  . . _ _ / . . _ _ / _ _
  Feilâtün / feilâtün / fa'lün

  2. Yarı Karışık Kalıplar

  Mefâilün feûlün mefâilün feûlün mef'ûlü mefâîlün mef'ûlü mefâîlün mütefâilün feûlün mütefâilün feûlün vb. kalıplar bulunmaktadır.

  Yine zevrak-i derûnum kırılıp kenâre düştü (Şeyh Galip)
  . . _ _ / . _ _ / . . _ _ / . _ _
  Mütefâilün feûlün mütefâilün feûlün

  3. Karışık Kalıplar

  Feilâtün mefâîlün feilün mef'ûlü mefâilün feûlün mef'ûlü mefâilü feûlün mefâilün feilâtün mefâilün feilün mef'ûlü fâ'ilâtü mefâ'îlü fâ'ilün...

  Derdin nedir gönül sana bir hâlet olmasın (Nedim)
  _ _ . / _ . _ . / ._ _ . / _ . _
  Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

  Bugün açız yine evlâtlarım diyordu peder (Tevfik Fikret)
  ._ . _ / . . _ _ / ._ . _ / .. _
  Mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün

  Akşam yine akşam yine akşam (Ahmet Haşim)
  _ _ ./ . _ _ . / . _ _
  mef'ûlü mefâîlü fe'ûlün

  Aruz ölçüsünün kuralları nelerdir?

  Aruzun Kuralları

  Aruz ölçüsünün kuralları hece ölçüsünden ayrıdır. Bunlar şunlardır:
  . Aruz ölçüsü ile yazılmış bir dizeyi vezin kalıplarına göre ayırmaya takti denir. Bu ayırmada sözcük değil hece göz önünde bulundurulur. Kalıp sözcüğü bir hecesinden bölebilir. Aşağıdaki örnekte çeşmime sözcüğü ölçü gereği çeş mime olmuştur:

  Bağa sensiz / varamam çeş /mime âteş / görünür (Neşatî)
  Fe'ilâtün fe'ilâtün fe'ilâtün fe'ilün

  . Mısraların son heceleri açık da olsa uzun hece sayılır:

  Mehtâbı sürükledik sularda (Yahya Kemal)
  Mef'ûlü mefâilün fe'ûlün

  . Farsça tamlamalarda bulunan tamlama i' si ölçüde uzun okunması gerekiyorsa uzun kısa okunması gerekiyorsa kısa okunur:

  Hayât-ı tâze ömr-i câvidansın (Nedim)
  mefâîlün mefâîlün fe'ûlün

  Şimdi ay bir serv-i sîmindir suda (Faruk Nafiz Çamlıbel)
  Fâilâtün fâilâtün fâilün

  . İki yarım ses bir tam sese eşit sayılır bu nedenle kimi zaman feilün (. . _ ) kalıbı fa'lün ( _ _ ) olur.

  Gece Leylâ'yı ayın on dördü
  Fe'ilâtün fe'ilâtün fa'lün
  .....
  Dedi "Tenhâda bu ses nolsa gerek" (Yahya Kemal)
  Fe'ilâtün fe'ilâtün fe'ilün

  Fe'ilâtün ( . . _ _ ) kalıbıyla başlayan şiirlerin kimi dizelerinde baştaki fe'ilâtün kalıbı fâ'ilâtün ( _ . _ _ ) olur.

  Geçen akşam eve geldim. Dediler: Seyfi Baba
  Fe'ilâtün fe'ilâtün fe'ilâtün fe'ilün

  Hastalanmış yatıyormuş. Nesi varmış acaba? (Mehmet Akif Ersoy)
  Fâ'ilâtün fe'ilâtün fe'ilâtün fe'ilün

  Met (uzatma kabartma): Uzun hecenin bir yerine bir buçuk ses değerinde uzatılmasıdır. Met daha çok Arapça Farsça sözcüklerde yapılır. Fakat var yok; az çok gibi kimi Türkçe sözcüklerde de yapıldığı görülür. Bir de sonu çift ünsüzle biten Arapça Farsça Türkçe sözcüklerde met yapılabilir. Divan şiirinde met kusur değil sanat sayılır. Aşağıdaki örnekte yar hecesi bir buçuk ses değerindedir.

  Yâr hem-sohbet olmazsa Fuzûlî ne acep (Fuzulî)
  Fâ'ilâtün fe'ilâtün fe'ilâtün fe'ilün

  Sekti melih (ahenk kırıklığı güzel durma): Şairler mef'ûlü mefâ'ilün fe'ûlün kalıbını kullanırken en çok da mesnevilerde şiiri tekdüzelikten kurtarmak için arada bir ilk kalıbın sonundaki -lü ile ikinci kalıbın başındaki me- açık hecelerini birleştirirler. Böylece mef'ûlü mefâ'ilün fe'ûlün kalıbı mef'ûlün fâ'ilün fe'ûlün olur.

  Bir yoldu parıldayan gümüşten
  Mef'ûlü mefâilün fe'ûlün

  Gittik bahs açmadık dönüşten. (Yahya Kemal)
  Mef'ûlün fâ'ilün fe'ûlün

  Aruzun Sorunları

  Aruz ölçüsü sözcükteki kapalı ve açık hecelerinin belli bir düzen içinde alt alta gelmesiyle oluşan bir ahenk içerir. Bu nedenle Türkçe sözcükleri aruz kalıplarına uydurmak güçtür. Türkçeyi aruzla bağdaştırabilmek için birkaç küçük hile yapılır; bunlara aruzun sorunları denir.

  1. İmale (Çekme)
  Aruz ölçüsünde hiçbir zaman üç açık hece yan yana bulunmaz. Bu Arap dilinin özelliğinden kaynaklanan bir kuraldır. Türkçede bol bol açık hece vardır. Bu nedenle Türkçe sözcükleri aruz kalıplarına uydurmak için kimi zaman açık bir hece uzatılarak kapatılabilir. Buna imale denir. Divan ve Tanzimat şiirinde imale kusur sayılmamıştır. Fakat Serveti Fünun ve sonrasında kusur olarak görülmüştür.

  Ki gören dir zihî kara tarla (Şeyhî)
  Fe'ilâtün mefâ'ilün fa'lün

  2. Vasl (Ulama)
  Dizedeki bir sözcüğün sonu ünsüzle bitiyor kendinden sonraki sözcük ünlü ile başlıyorsa vezin gereği ilk kelimenin sonundaki ünsüz ikinci hecenin başına taşınarak aslında kapalı olan hece açılır. Aşağıdaki örnekte güm ötsün sözcükleri arasında ulama vardır.

  Felekler güm güm ötsün başına hum-hâneler dönsün (Bâki)
  Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün

  3. Zihaf (Kısma)
  İmalenin tersidir. Ölçü gereği Arapça ve Farsçadaki uzun hecenin kısaltılmasıdır. Aşağıdaki örnekte lû hecesi bir ses değerinde iken kısa okunmaktadır.

  Hâb-gâh eyler gazâle pehlû-yı şîr-i neri
  Fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâilün

  4. Kasr (Kısaltma ve İnceltme)
  Ölçü gereği uzun bir heceyi kısaltmak ve ünlüsünü inceltmektir: şâh > şeh mâh > meh gâh > geh gibi. Kasr yine ölçü gereği İstanbul > Sıtanbul Aristo > Risto sözcüklerinde yapılır. Bunlar kusur sayılmaz; fakat dünyâ'nın dünye olması kusurdur.

  Zâhid o meh-veş bir nûrdur kim
  Büttür demezsin îmân edersin (Şeyh Galip)
  Müstefilâtün müstefilâtün

  Bu şehr-i Sıtanbul ki bî-misl ü bahâdır
  Bir sengine yek-pâre Acem mülkü fedâdır (Nedim)
  Mefûlü mefâîü mefâîü feûlün

  Aşağıdaki dizelerin aruz ölçüsüne göre kalıplarını bulmaya çalışınız.

  Küçük muttarid muhteriz darbeler
  Kafeslerde camlarda pürihtizâz (Tevfik Fikret)

  Mevsim sonu öyle bir zaman ki
  Gâib bir mûsikiydi sanki (Yahya Kemal)

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş