Oğuz Kağan Destanı
W. Bang ve G.R. Rahmetî'nin Oğuz Kağan Destanı (İstanbul 1936) adlı eserinden alınmıştır.
... bolsungıl tep tediler anung angagusu uşbu
turur:
Takı mundm song sevinç tapdılar. k(e)ne kün-
lerdin bir kün ay kagannug közü yarıp bodadı
irkek oğul togurdı oşul ogulnung önglüki çırağı
kök irdi agızı ataş kızıl irdi közleri al- saçları kaş-
ları kara irdiler irdi. yakşı nepsikilerdin kö-
rüklügrek irdi.
oşul oğul anasınmg közgüzünden oguznı içip
mundın artıkrak içmedi yig et sürme tiledi. tili
kile başladı kırık kündin song bedükledi yüridi
oynadı adakı ud adakı teg billeri böri billeri teg
yagrı kiş yagrı teg kögüzü adug kögüzü teg irdi
bedeninütıg kamagı tük tülüklüg irdi. yılkılar kü-
teye turur irdi; atlarka mine turur irdi; kik av av-
laya turur irdi. künlerdin song keçelerdin song igit
boldı. bu... çakda bu yirde bir ulug orman bar irdi;
köp mürenler köp ögüzler bar irdi. bunda kil-
genler kik köp köp bunda uçkanlar kuş köp köp
irdi. oşul orman içinde bedük bir kıyandkar bar
irdi. yıkılarnı yil künlerni yir irdi. bedük yaman
bir kik irdi. birke emgek birle il künni basup irdi.
oğuz kağan bir iriz kakız kişi irdi. bu kıyandkatnı
avlamak tiledi. künlerde bir kün avga çıktı çıda
birle ya ok birle takı kılıç birle kalkan birle atladı
bir buğu aldı. şol bugunı dalnug çubukı birle agaç-
ka bağladı kitdi. andın song irte boldı. tang ırte
çakda keldi.kördi kim: kıyandkat bugunı alıp
durur kine bir adug aldı altunlug bilbagı birle yı-
gaçka bağladı kitdi. mundun song irte boldı. tang
irte çakda kildi kördi kim: kıyandkat adugnı alıp
turur. k(e)ne oşu ıgaçnmg tübinde turdı. Kıyandkat
kelip başı birle oğuz kalkanın urdı. oğuz çıda birle
kıyandkatnıng başın urdı anı öltürdi. kılıç birle
başın kesdi aldı kitdi. kene kelip kördi kim: bir
şungkar kıyandkar içegüsin yimekde turur. ya
birle ok birle şungkarnı öltürdi başın kesdi. andm
song tedi kim: şungkarnung angagusı uşbu turur:
buğu yidi adug yidi; çıdam öltürdi temür
bolsa kıyandkatnı şungkar yidi; ya okum öltürdi
yez bolsa tep tedi kitdi. Takı kıyandkatnıng an-
gugusu uşbu turur.
kene künlerde bir kün oğuz kağan bir yirde
tengrini çalburguda irdi karangguluk keldi kök-
dün bir kök yaruk tüşdi. kündün ay aydm ko-

gulgulugrak irdi. oğuz kağan yürüdi kördü kim:
uşbu yaruknung arasında bir kız bar irdi yalguz
olturur irdi. yakşı körüklüg bir kız irdi. anung ba-
şında ataşlug yaruklug bir mengi bar irdi. altun
kazuk teg irdi oşul kız antag körüklüg irdi kim:
külse kök tengri küle turur; ıglasa kök tengri ıg-
laya turur; oğuz kağan anı kördükde usı kalmadı
kitdi; sevdi aldı. anung birle yatdı tilegüsin aldı.
töl boğaz boldı. künlerdin song keçelerdin song
yarudı. üç irkek ogulnı togurdı. birinçisige kün ad
koydılar ikinçisige ay ad koydılar üçüncüsüge
yulduz ad koydılar. kene bir kün oğuz kağan avga
kitti. bir köl arasında alındın bir ıgaç kördi. bu-
igaçnung kabuçakmda bir kız bar irdi yalguz ol-
turur irdi. yakşı körüklüg bir kız irdi. anung közü
kökdün kökrek irdi. anung saçı müren osugı teg.
anung tisi üncü teg irdi. antag körüklüg irdi kim:
yirning yil küni anı korse ay ay ah ah ölerbiz tep
sütdin kumuz bola tururlar. oğuz kağan anı kör-
dükde usı kitdi çürekige ataş tüşdi anı sevdi aldı;
anung birle yatdı tilegü sün aldı. töl boğaz boldı.
künler din song keçelerdin song yarudı. üç irkek
ogulnı togurdı. birinçisige kök at koydılar ikin-
çisige tag at koydılar üçüncüsüge tengiz at koy-
dılar. andm song oğuz kağan bedük toy birdi il
künge çalıg... çarlap kingeşdiler keldiler.
kırık şire kırık bandeng çapturdı. türlüg aşlar
türlüg sürmeler çubuyanlar kımızlar aşadılar iç-
diler. toydın song oğuz kaan beglerge il künlerge
çarlıg birdi takı tedi kim: men sinlerge boldum
kağan almg ya takı kalkan tamga bizge bolsun
buyan kök böri bolsungıl uran; temur çıdalar bol
orman av yirde yürüsün kulan takı taluy takı
müren kün tuğ bolgıl kök kurıkan tep tedi. kene
andm song oğuz kağan tört sarığa çarlıg çumşadı.
biltürgülük bitidi ilçilerige birip yiberdi.uşbu bil-
türgülükde bitilmiş irdi kim: men uygurnıng ka-
ğanı bola men kim yirning tört bulungmung ka-
ğanı bolsam kerek turur; sinlerdin baş çalunguluk
tilep men turur. oşul kim mening agızumga bakar
turur bolsa tarıtıg tartıp dost tutar men tep tedi.
uşbu kim agızumga bakmaz turur bolsa çımad
çakıp çerig çekip düşman tutar men; tagurak
basıp asturıp yol bolsungıl tep kılur men tep tedi.
kene bu çakda ong çangakda altın kağan tegen bir
kağan bar irdi. uşbu altun kağan oğuz kağanda ilci
yumşap yiberdi. köp telim altun kümüş tartıp köp
telim kız yakut taş alıp köp telim erdiniler yiberip
yumşap aguz kaganga soyurkap birdi; agızıga ba-
kındı yakşı bigü birle dostluk kıldı anung birle
amırak boldı. çong çanggakıda urum tegen bir
kağan bar irdi. uşbu kagannung çerigı köp köp ba-
lıkları köp köp irdiler irdi.
oşul urum kağan oğuz kagannung çarlığın saklamaz
irdi; kadaglagu barmaz irdi. mum söz sözni tutmaz
men turur men tep yarlıgka bakmadı oğuz kağan
çımad atup anga atlagu tiledi. çerig birle atlap
tularmı tutup kitdi. kırık kündün song muz tay
tegen tagnung adakıga keldi kurıkanm tüş-kirdi
şük balıp uyup turdı. Çang irte boldıkda oğuz
kagannung kurıkanuga kün teg bir çaruk kirdi
ol çarukdun kök tülüklüg kök çallug bedik bir
irkek böri çıkdı. oşul böri oğuz kaganga söz birip
turur irdi. takı tedi kim: ay ay oğuz urum üstige
sen atlar bola sen; ay ay oğuz tapukunglarla men
yürür bola men tep tedi. kene andm song aguz
kağan kurıkanm türtürdı kitdi. kürdi kim:
çerigning tapukları da kök tülüklüg kök çallug
bedik bir irkek böri yürügüde turur. ol börining art-
ların kadaglap yürügüde turur irdiler irdi. bir nece
künlerdin song kök tülüklüg kök çallug bedik bir

Page 2
irkek börü yürügüde turur. ol börining artların ka-
daglap yürügüde turur irdiler irdi. bir nece kün-
lerdin song kök tülüklüg kök çallug bu bedik irkek
böri turup turdı. oğuz takı çerig birle turup turdı.
bunda itil müren tegen bir talay bar irdi. itil mü-
renning kudugıda bir kara tag kapıkıda uruşgu tu-
tuldı. ok birle çıda birle kılıç birle uruşdılar. çe-
riglerning aralarıda köp telim boldı uruşgu il
künlerning köngülleride köp tlim boldı kaygı tu-
tulunç uruşunç antag yaman boldı kim: itil mü-
rennüng sugı kıp kızıl sip singgir teg boldı. oğuz
kağan başadı urum kağan kaçdı. oğuz kağan urum
kagannung kaganlukm aldı; il künin aldı. ordusıga
köp ulug ölüg bargu köp telim tirig bargu tuşu
boldı. urum kagannung bir karundaşı bar irdi; uruz
beg tegen irdi. ol uruz beg ogulun tag basıda tering
müren arasıda yakşı berik ballukka yumşadı. takı
tedi kim: baluknı kadaglagu kerek turur; sen takı
uruşgulardm song baluknı bizge saklap kelgil tep
tedi. oğuz kağan oşul balukka atladı uruz begning
ogulı anga köp altun kümüş yiberdi. takı tedi kim:
ay menning kaganum sen menge atam bu baluknı
birip turur takı tedi kim: baluknı kadaglagu kerek
turur. sen takı uruşgulardm song baluknı benge
s
aklap kelgil tep tedi; atam çımad atup irse me-
nüng tapum irürmü; sendin çarlug baglug bellüg
bola men. bizning kutıbız senning kutung bolmuş
biznmg urugıbız senning ıgaçungnung urugı bol-
muş bolup turur. tengri senge yir birip buçurmuş
bolup turur. men senge buşumnı kutumnı bire
men. bigü birip dostlukdm çıkmaz turur men tep
tedi. oğuz kağan igitning sözün yakşı kördi si-
vindi küldi takı aytdı kim: menge köp altun yum-
şap sen baluknı yakşı saklap sen tep tedi. anung
üçün anga saklap ad koydı; dostluk kıldı kene
çerig birle oğuz kağan itil tegen mürenge keldi itil
tegen bedük bir müren turur oğuz kağan anı kördi.
takı tedi kim: itilning sugıdm neçük keçerbiz tep
tedi. çirigde bir yakşı beg bar irdi; anung atı ulug
ordı beg irdi. uslug... bir ir irdi. kördi kim: bu yirdi
köp telim talar köp telim ıgaçlar ... oşul ıgaçlar m...
kesdi ıgıçlarda yatdı keçdi. oğuz kağan sevinç
atdı küldi takı aytdı kim: ay ay sen munda beg
bolung kıpçak tegen sen beg bolung tep tedi. takı
ilgerü kitdiler. andın song oğuz kağan kene kök tü-
lüklüg kök çallug irkek böri kördi. uşbu kök böri
oğuz kaganga aytdı kim: amtı çerig birle mundun
atlang oğuz atlap il künlerni beglerni kiltürgil
men senge başlap yolnı körgürür men tep tedi.
tang irte boldukda oğuz kağan kördi kim: irkek
böri çerigning tapuklarıda yürügüde turur sevindi
ilgerü kitdi. oğuz kağan bir çokurdm aygır atka
mine turur irdi. oşul aygır atnı bek çok siviyür irdi.
çolda uşbu aygır at közdin yitü kaçdı kitdi munda
ulug bir tag bar irdi. öze öşründe tong takı muz.
bar turur anung başı sogukdm ap ak turur. anung
üçün anung atı muz tag turur. oğuz kagannmg atı
muz tag içige kaçıp kitdi. oğuz kağan mundın köp
çıgay emgek çekip turdı. çerigde bir bidik kakız ir
beg bar irdi. çalang bulangdm korukmaz turur irdi.
çürügüde sogurguda onga ir irdi. oşul beg taglarga
kirdi yürüdü tokuz kündün song oğuz kaganga
aygır atnı kiltürdi. muz taglarda köp soğuk bo-
lupdm ol beg kagardın sarunmış irdi; ap ak irdi.
oğuz kağan sivinç birle küldi; aytdı kim: ay sen
munda beglerge bolgıl başlık ma menglep senge at
bolsun kagarlık tep tedi. köp erdini soyurkadı; il-
gerü kitdi. kene yolda bedük bir öy kördi. bu öy-
nüng tagamı altundın irdi; tanglukları takı kü-
müşdün kalıkları temürdin irdiler irdi. kapuluk
irdi açkıç yok irdi. çerigde bir yakşı çeber ir bar
irdi. anung atı tömürdü kagul tegen irdi. anga çar-
lıg kıldı kim: sen munda kal aç kalık açgungdun
song kil korduga tep tedi. mundın anga kalaç at
koydı; ilgerü kitdi kene bir kün kök tülüklüg kök
çallug irkek böri yürümeyin turdı. oğuz kağan takı
turdı; kurıkan küşküre turgan turdı. tarlagusuz bir
yazı yir irdi. munga çürçet tetürürler irdi. bedük

Page 3
bir yurt il kün irdi. yılkıları köp; ud buzagları köp;
altun kömüşleri köp; erdinileri köp irdiler irdi.
munda çürçet kağanı il küni oğuz kaganga karşu
kildiler uruş tokuş başlandı; oklar birle kılıçlar
birle uruşdılar. oğuz kağan başladı çürçet kagannı
basdı öltürdi başın kesdi. çürçet il kürün öz agı-
zıga bakmturdı. uruşgudın song oğuz kagannung
çerigige nökerlerige il künige antag ulug ölüg
bargu tüşdi kim yüklemekke kiltürmekke at ka-
gatır ud azlık boldı. manda oğuz kagannung çe-
ngide uslug yakşı bir çeber kişi bar irdi. anung atı
barmaklıg çosun billig irdi. bu çeber bir kanga
çapdı. kanga üstünde ölüg bargum koydı. kanga
basıda tirig bargum koydı. tarıtdılar kitdiler: nö-
kerlernüng il künnüng kamagı munu kördiler şaş-
dılar. kangalar takı çapdılar. munlar kanga yü-
rümekde kanga kanga söz bire turur irdiler irdi.
anung üçün anlarga kanga at koydılar. oğuz kağan
kangalarnı kördi küldi; takı aytdı kim: kanga
kanga birle ölügni tirig yürügürsün kangalug
senge at bolguluk kanga belgürsün tep tedi; kitdi.
andın song kene bu kök tülüklüg kök çallug irkek
böri birle smdu takı tanggud takı şagam ymg-
gaklarıga atlap kitdi. köp uruşgudın köp to-
kuşgudun song anlamı aldı; öz yurtıga birledi; ba-
şadı basdı. k(e)ne taşkarun kalmasun bellüg
bolsun kim: kündünki bulungda barkan tegen bir
yır bar turur. ulug bargulug bir yurt turur. köp ısıg
bir yir turur. munda köp kikleri köp kuşları bar
turur altunı köp kümüşi köp irdinileri köp turur.
il künlerining önglüki çırağı kap kara turur. oşul
yirning kağanı masar tegen bir kağan irdi. oğuz
kağan anung üstige atladı antag yaman uruşgu
boldı; oğuz kağan başadı masar kağan kaçdı. oğuz
anı basdı yurtm aldı kitdi. anung dostları köp si-
vinçler tapdı. anung düşmanları köp kaygular
tapdı. oğuz kağan başadı. sanagulugsız nemeler
yılkılar aldı. yurtıga öyige tüşdi kitdi. kene çaş-
karun kalmasun kim bellüg bolsun kim: oğuz ka-
gannung çamda ak sakallug moz saçlug uzun
uslug bir kart kişi turur bar irdi. ukgulug tüzün bir
yir irdi tüşimel irdi anung atı ulug türük irdi. kün-
lerde bir kün uykuda bir altun ya kördi; takı üç
kümüş ok kördi. bu altun ya kün togışıdm ta kün
batuşıgaça tegen irdi. takı bu üç kümüş ok tün
yanggakka kite turur irdi. uykudun song tüşde kör-
genin oğuz kaganga biltürdi; takı tedi kim: ay ka-
ganum senge çaşgu bolsungıl tüzün ay kaganum
senge; türlük bolsungıl tüzün: negü kök tengri
birdi tüşümde kiltürsün; tala turur yirni urugungga
birtürsün tep tedi. oğuz kağan ulug türüknüng
sözün yakşı kördi öğütün tiledi; ögütüge köre
kıldı andın song irte bolupta agalarm inilerni çar-
lap kiltürdi. takı aytdı kim: ay mening köngülüm
a
vnı tilep turur; karı bolgumdm mening ka-
kızlukum yok turur. kün ay yultuz tang sarığa sen-
ler barung; kök tag tengiz tün sarığa senler ba-
rung tep tedi. andın song üçegüsü tang sarığa
bardılar; takı üçegüsü tün sarığa bardılar kün ay
yultuz kök kikler kop kuşlar avlagularıdm song
çolda bir altun yanı çapdılar; aldılar atasıga bir-
diler oğuz kağan sivindi küldi. takı yanı üç buz-
gulug kıldı takı aytdı kim: ay ağalar ya bolsun
senlernüng; ya teg oklarını kökkeçe atung tep tedi.
kene andın song kök tag tengiz köp kikler- köp
kuşlar avlagularıdm song çolda üç kümüş oknı çap-
dılar; aldılar atasıga birdiler oğuz kağan sivindi
küldi. takı oklarnı üçüge üleştürdi. takı aytdı kim:
ay iniler oklar bolsun senlernüng; ya atdı oknı
oklar teg senler bolung tep tedi. kene andın song
oğuz kağan ulug kurıltay çakırdı nökerlerin ilk
künlerin çarlap çakırdı; kilip kingeşip olturdılar.
ıgaçnı tiktürdi. anung basıda bir altun taguk koydı;
oğuz kağan bedük ordu ......ong yakıda kırık kulaç
Bundan sonra sevindiler.
Yine günlerden bir gün Ay Kağan'm gözü par-
ladı. Doğum ağrıları başladı ve bir erkek çocuk do-
ğurdu. Bu çocuğun yüzü gök; ağzı ateş (gibi) kızıl;
gözleri elâ; saçları ve kaşları kara idi. Perilerden
daha güzeldi.
Bu çocuk anasının göğsünden ilk sütü emdi ve
bir daha emmedi. Çiğ et çorba ve şarap istedi.
Dile gelmeğe başladı; kırk gün sonra büyüdü yü-
rüdü ve oynadı. Ayakları öküz ayağı gibi; beli kurt
beli gibi; omuzları samur omuzu gibi; göğsü ayı
göğsü gibi idi. Vücudu baştan aşağı tüylü idi. At
sürüleri güder ata biner ve av avlardı. Günlerden
ve gecelerden sonra yiğit oldu. Bu...
O çağda orada büyük bir orman vardı; birçok
dereler ve ırmaklar vardı. Buraya gelen avlar ve
burada uçan kuşlar çoktu. Bu ormanın içinde
büyük bir gergedan vardı. At sürülerini ve halkı
yerdi. Büyük ve yaman bir canavardı. Ağır bir ezi-
yetle halkı ezmişti. Oğuz Kağan cesur bir adamdı.
Bu gergedanı avlamak istedi. Günlerden bir gün
ava çıktı. Kargı yay ok kılıç ve kalkanla ava gitti.
Bir geyik ele geçirdi onu söğüt dalı ile bir
ağaca bağladı ve gitti.
Sonra sabah oldu. Tan ağarırken yine geldi ve
gördü ki; gergedan geyiği almış.
Sonra Oğuz Kağan bir ayı tuttu; onu altın ku-
şağı ile ağaca bağladı gitti.
Yine sabah oldu. Tan ağarırken yine geldi ve
gördü ki: gergedan ayıyı da almış.
Bu sefer o ağacın dibinde (kendisi) durdu.
Gergedan geldi ve başı ile Oğuzun kalkanına
vurdu. Oğuz kargı ile gergedanın başına vurdu ve
onu öldürdü. Kılıcı ile başını kesti aldı gitti.
Tekrar geldiği zaman gördü ki: bir ala doğan
gergedanının bağırsaklarını yemektedir. Yay ve
okla ala doğanı öldürdü ve başını kesti. Ala do-
ğanın resmi budur:
Sonra dedi ki: (Gergedan) geyiği yedi ayıyı
yedi. Kargm onu öldürdü demir olsa (olduğu
için). Gergedanı ala doğan yedi okum onu öl-
dürdü; bakır olsa (olduğu için) dedi gitti. Ger-
gedanın resmi budur:

Page 4
Yine günlerden bir gün Oğuz Kağan bir yerde
Tanrıya yalvarmakta idi. Karanlık bastı. Gökten bir
g
ök ışık indi. Güneşten ve aydan daha parlaktı.
Oğuz Kağan oraya yürüdü ve gördü ki;
O ışığın içinde bir kız var yalnız oturuyor.
Çok güzel bir kızdı. Başında (alnında?) ateşli ve
parlak bir beni vardı demirkazık (kutup yıldızı)
gibi idi. O kız öyle güzeldi ki gülse gök tanrı gü-
lüyor; ağlasa gök tanrı ağlıyordu. Oğuz Kağan onu
görünce aklı gitti; sevdi aldı. Onunla yattı ve di-
leğini aldı.
Kız gebe kaldı. Günler ve gecelerden sonra
(gözleri) parladı ve üç erkek çocuk doğurdu. Bi-
rincisine Gün adını koydular; ikincisine Ay adını
koydular; üçüncüsüne Yıldız adını koydular.
Yine bir gün Oğuz Kağan ava gitti. Önünde
bir göl ortasında bir ağaç gördü. Bu ağacın ko-
vuğunda bir kız vardı yalnız oturuyordu. Çok
güzel bir kızdı. Gözü gökten daha gök idi; saçı
ırmak gibi dalgalı idi; dişi inci gibi idi. Öyle güzeldi
ki eğer yeryüzünün halkı onu görse: Eyvah! ölü-
yoruz der ve (tatlı) süt (acı) kımız olurdu.
Oğuz Kağan onu görünce aklı gitti. Yüreğine
ateş düştü; onu sevdi aldı. Onunla yattı ve dileğini
aldı.
(Kız) gebe kaldı. Günler ve gecelerden sonra
(gözleri) parladı ve üç erkek çocuk doğurdu. Bi-
rincisine Gök adını koydular; ikincisine Dağ adını
koydular; üçüncüsüne Dengiz (Deniz) adını koy-
dular.
Sonra Oğuz Kağan büyük bir toy (ziyafet)
verdi. Halka emir (verdi ki...) (Oğuz Kağan halkı)
çağırınca ahali birbirine danıştı ve geldi. Oğuz
Kağan kırk masa ve kırk sıra yaptırdı. Türlü ye-
mekler türlü şaraplar tatlılar ve kımızlar yediler
ve içtiler. Toydan sonra Oğuz Kağan beylere ve
halka buyruk verdi ve;
Ben sizlere oldum kağan Alalım
yay ile kalkan Nişan olsun bize
buyan Bozkurt olsun (bize) uran
Demir kargı olsun orman Av
yerinde yürüsün kulan ^ Daha
deniz daha müren Güneş
bayrak gök kurıkan.
dedi. Ondan sonra Oğuz Kağan dört yana
emirler yolladı; tebliğler yazdı ve elçilere verip gön-
derdi. Bu tebliğlerde şöyle yazılmıştı:
Ben Uygurların kağanıyım ve yeryüzünün
dört köşesinin kağanı olsam gerektir. Sizden itaat
dilerim. Kim benim emirlerime baş eğerse he-
diyelerini kabul ederek onu dost edinirim. Kim baş
eğmezse gazaba gelirim; düşman sayarak ona
karşı asker çıkarır ve derhal baskın yapıp onu as-
tırır ve yok ettiririm.
Yine o zamanlarda sağ yanda Altun Kağan
adında bir kağan vardı. Bu Altun Kağan Oğuz Ka-
ğana elçi gönderdi. Pek çok altın gümüş takdim
etti ve yakut taşlar alıp pek çok cevahir yollayarak
bunları Oğuz Kağana saygı ile sundu. Ona itaat
etti iyi hediyelerle dostluk temin etti ve onunla
dost oldu.
Sol yanında Urum adında bir kağan vardı. Bu
kağanın askeri ve şehirleri pek çoktu. Bu Urum
Kağan Oğuz Kağanın emirlerini dinlemezdi. Onun
arkasından gitmezdi. Ben onun sözünü tutmam di-
yerek emrine bakmadı. Oğuz Kağan gazaba
gelerek onun üzerine yürümek istedi; bayrağını
açarak askeriyle ona karşı yürüdü.
Kırk gün sonra Buz Dağ adında bir dağın ete-
ğine geldi. Çadırını kurdurdu ve sessizce uyudu.
Tan ağarınca Oğuz Kağanın çadırına güneş gibi
bir ışık girdi. O ışıktan gök tüylü ve gök yeleli
büyük bir erkek kurt çıktı. Bu kurt Oğuz Kağana
hitap etti ve: Ey Oğuz sen Urum üzerine
yürümek istiyorsun; ey Oğuz ben senin önünde
yürümek istiyorum dedi.
Ondan sonra Oğuz Kağan çadırını durdurdu
ve gitti. Gördü ki askerin önünde gök tüylü ve
gök yeleli büyük bir erkek kurt yürümektedir ve
kurdun ardı sıra ordu gelmektedir.
Gök tüylü ve gök yeleli bu büyük erkek kurt
birkaç gün sonra durdu. Oğuz Kağan da askeri ile
durdu. Burada İtil Müren adında bir deniz vardı.
Bu İtil Mürenin keranında bir kara dağın önünde
savaş başladı. Okla kargı ile ve kılıçla vuruştular.
Askerlerin arasında vuruşma çok oldu halkın gö-
nüllerinde kaygı çok oldu. Boğuşma ve vuruşma
öyle yaman oldu ki İtil Mürenin suyu zencefre gibi
baştan başa kıpkırmızı oldu. Oğuz Kağan yendi ve
Urum Kağan kaçtı. Oğuz Kağan urum Kağanının
hanlığını ve halkını aldı. Onun ordugâhına pek çok
cansız ve pek çok canlı ganimet düştü.
Urum Kağanın bir kardeşi vardı. Adı Uruz Bey
idi. Bu Uruz Bey oğlunu dağ başında derin ırmak
arasında iyi tahkim edilmiş bir şehre yolladı ve:
Şehri korumak gerek sen şehri bizim için koru ve
savaştan sonra bize gel dedi.
Oğuz Kağan bu şehre yürüdü. Uruz Beyin oğlu
ona çok altm ve gümüş yolladı ve dedi ki: Ey
(Oğuz Kağan) sen benim kağanımsm; babam bana
bu şehri verdi ve: Şehri korumak gerektir; sen de
şehri benim için koru ve savaştan sonra gel dedi.
Babam (sana) kızdı ise bu benim suçum mudur?
Ben senin emrini yerine getirmeye hazırım. Bizim
devletimiz senin devletindir; bizim uruğumuz
senin ağacının yemişindendir. Tanrı sana yer ver-
m
ek lutfunda bulunmuş; ben sana başımı ve dev-
letimi veriyorum; sana vergi veririm ve dostluktan
çıkmam dedi. Oğuz Kağan yiğitin sözünü iyi
gördü sevindi güldü ve sen bana çok altın yol-
lamışsın ve şehri iyi korumuşsun dedi. Onun için
ona Saklap adını koydu ve onunla dost oldu.
Sonra Oğuz Kağan askerleriyle İtil adındaki ır-
mağa geldi. İtil büyük bir ırmaktır. Oğuz Kağan
onu gördü ve: İtilin suyunu nasıl geçeriz? dedi.
Asker arasında iyi bir bey vardı. Onun adı

Page 5
Uluğ Ordu Bey idi. O akıllı ve .... bir erdi; gördü ki
bu yerde pek çok dal ve pek çok ağaç.... O ağaçları
....kesti ve bu ağaçlara yattı geçti. Oğuz Kağan se-
vindi güldü ve: Sen burada bey ol; senin adın Kıp-
çak Bey olsun dedi.
Yine ilerlediler. Ondan sonra Oğuz Kağan yine
gök tüylü ve gök yeleli erkek kurdu gördü. O kurt
Oğuz Kağana: Şimdi Oğuz sen asker ile buradan
yürüyerek halkı ve beyleri ***ür; ben önden sana
yol gösteririm dedi.
Tan ağarınca Oğuz Kağan gördü ki erkek kurt
askerin önünde yürümektedir; sevindi ve ilerledi.
Oğuz Kağan her zaman bir alaca ata binerdi. O
bu atı pek çok severdi. Yolda bu at gözden kay-
bolup kaçtı. Burada büyük bir dağ vardı. Üstünde
don ve buz vardı. Onun başı soğuktan apak idi.
Onun için adı Buz Dağ idi. Oğuz Kağanının atı bu
Buz Dağın içine kaçtı gitti. Oğuz Kağan bundan
çok eziyet ve ızdırap çekti. Asker arasında bir kah-
raman bey vardı. Ne tanrıdan ne de şeytandan kor-
kardı. Yürüyüşe ve soğuğa dayanıklı bir erdi. O
bey dağlara girdi yürüdü Dokuz gün sonra atı
Oğuz Kağana getirdi. Buz Dağda çok soğuk ol-
duğundan o bey kara sarılmıştı bembeyazdı.
Oğuz Kağan sevinçle güldü ve: Sen buradaki bey-
lere baş ol ve senin adın ebediyen Karluk olsun
dedi. Ona çok mücevher bağışladı ve ilerledi.
Yolda büyük bir ev gördü. Bu evin duvarı al-
tından pencereleri gümüşten ve çatısı demirdendi.
Kapalı idi ve anahtarı yoktu. Asker arasında pek
becerikli bir adam vardı. Adı Tömürdü Kağul idi.
Ona buyurdu: Sen burada kal ve çatıyı aç: Açtıktan
sonra orduya gel. Bunun üzerine ona Kalaç (Kal!
aç!) adını koydu ve ilerledi.
Yine bir gün gök tüylü ve gök yeleli erkek kurt
durdu. Oğuz Kağan da durdu ve çadırını kur-
durdu. Bu tarlasız ve çorak bir yerdi. Buraya Çür-
çet diyorlardı. Büyük bir yurt idi; atları çok öküz-
leri ve buzağıları çok altm ve gümüşleri çok
cevahirleri çoktu. Burada Çürçet Kağan ve onun
halkı Oğuz Kağana karşı geldiler. Vuruşma ve çar-
pışma başladı. Oklarla kılıçlarla vuruştular. Oğuz
Kağan yendi Çürçet Kağanı mağlup etti öldürdü;
başını kesti ve Çürçet halkını kendisine tabî kıldı.
Vuruşmadan sonra Oğuz Kağanın askerlerine ma-
iyetine ve halkına öyle büyük bir ganimet düştü ki
yüklemek ve ***ürmek için at katır ve öküz az geldi.
Oğuz Kağanın askeri arasında tecrübeli ve gayet be-
cerikli bir adam vardı. Onun adı Barmaklığ Çosun
Bilig idi. Bu becerikli usta bir araba yaptı. Arabaya
cansız ganimetleri yükledi. Arabanın ön tarafına
canlı ganimetleri koydu. Onlar çektiler gittiler.
Oğuz Kağanın maiyeti ve halkı hepsi bunu gördü ve
şaşırdı. Onlar da araba yaptılar. Bunlar arabayı çe-
kerken (durmadan) Kanga! kanga! diye ba-
ğırıyorlardı. Onun için onlara Kanga adını koydular.
Oğuz Kağan arabaları gördü güldü ve: Kanga
kanga ile cansızı canlı yürütsün; sizin adınız Kan-
galuğ olsun ve (bunu) araba göstersin (?) dedi gitti.
Ondan sonra yine bu gök tüylü ve gök yeleli
erkek kurtla Hint Tangut ve Suriye taraflarına yü-
rüdü. Pek çok vuruşmadan ve pek çok çar-
pışmadan sonra onları aldı ve kendi yurduna kattı;
onları yendi ve kendisine tâbi kıldı.
Yine söylenmeden kalmasın ve belli olsun ki
cenupta Barkan denilen bir yer vardı çok zengin
bir yurttur ve çok sıcak bir yerdir. Burada çok av ve
çok kuş vardır. Altını gümüşü ve cevahiri çoktur.
Halkının çehresi kapkaradır. Bu yerin kağanı
Masar adında bir kağandı. Oğuz Kağan onun üze-
rine yürüdü. Çok yaman bir vuruşma oldu. Oğuz
Kağan yendi Masar Kağan kaçtı. Oğuz onu hükmü
altına aldı yurdunu ele geçirdi gitti. Onun dostları
çok sevindiler düşmanları çok üzüldüler. Oğuz
Kağan yendi. Sayısız eşya at aldı ve yurduna
evine doğru yola koyuldu gitti.
Yine söylenmeden kalmasın ve belli olsun ki
Oğuz Kağanın yanında ak sakallı kır saçlı uzun
tecrübeli bir ihtiyar vardı. O anlayışlı ve asil bir
adamdı. Oğuz Kağanın nazırı idi. Adı Uluğ Türük
idi. Günlerden bir gün uykuda bir altın yay ve üç
gümüş ok gördü. Bu altm yay gün doğusundan ta
gün batısına kadar ulaşmıştı ve üç gümüş ok da
şimale doğru gidiyordu. Uykudan uyanınca düşte
gördüğünü Oğuz Kağana anlattı ve dedi ki: Ey ka-
ğanım senin ömrün hoş olsun ey kağanım senin
hayatın hoş olsun. Gök Tanrı düşümde verdiğini
hakikate çıkarsın. Tanrı bütün dünyayı senin uru-
ğuna bağışlasın!
Oğuz Kağan Uluğ Türük'ün sözünü beğendi;
onun öğüdünü dinledi ve öğüdüne göre yaptı.
Ondan sonra sabah olunca büyük ve küçük oğul-
larını çağırttı ve: Benim gönlüm avlanmak istiyor.
İhtiyar olduğum için benim artık cesaretim yoktur;
Gün Ay ve Yıldız doğu tarafına sizler gidin; Gök
Dağ ve Deniz sizler de batı tarafına gidin dedi.
Ondan sonra üçü doğru tarafına üçü de batı
tarafına gittiler.
..
Gün Ay ve Yıldız çok av ve kuş avladıktan
sonra yolda bir altm yay buldular; onu aldılar ve
babalarına verdiler. Oğuz Kağan sevindi güldü
yayı üçe böldü ve: Ey büyük (oğullarım) yay siz-
lerin olsun; yay gibi okları göğe kadar atın dedi.
Gök Dağ ve Deniz çok av ve çok kuş avladıktan
sonra yolda üç gümüş ok buldular; aldılar ve ba-
barma verdiler. Oğuz Kağan sevindi güldü okları
üçe üleştirdi ve: Ey küçük (oğullarım) oklar sizlerin
olsun. Yay oku attı; sizler de ok gibi olun dedi.
Ondan sonra Oğuz Kağan büyük kurultay top
ladı. Maiyetini ve halkını çağırttı onlar geldiler ve
müşavere ettiler. Oğuz Kağan büyük ordugâh
sağ yanma kırk kulaç direk diktirdi; üstüne bir altın
tavuk koydu; altma bir ak koyun bağladı; sol ya-
nma kırk kulaç direk diktirdi. Üstüne bir gümüş
tavuk koydu; dibine bir kara koyun bağladı. Sağ
yanda Bozoklar oturdu; sol yanda Üç Oklar oturdu.
Kırk gün kırk gece yediler içtiler ve sevindiler.
Sonra Oğuz Kağan oğullarına yurdunu üleş-
tirip verdi ve:
Ey oğullarım ben çok aştım; çok vuruşmalar
gördüm; çok kargı ve çok ok attım; atla çok yü-
rüdüm; düşmanları ağlattım; dostlarımı gül-
dürdüm. Ben Gök Tanrıya (borcumu) ödedim.
Şimdi yurdumu size veriyorum dedi....