1.ROMAN: Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayları yer ve zaman göstererek kişiler aracılığıyla anlatan uzun yazı türüdür.
Romanlar edebî akım ve konuya göre adlandırılır.
a)Edebî Akıma Göre Romanlar: Klâsik roman ( biçim kusursuzluğuna akıl ve sağduyuya dayanan romandır) romantik roman ( duyguların ve hayâllerin egemen olduğu romandır ) realist roman ( gerçekçi romandır yazarlar eserlerinde kişiliklerini yansıtmaz ) natüralist roman ( dünyayı daha da gerçekçi bir anlayışla ele alır ).

b)Konuya Göre Romanlar: Sosyal romanlar ( toplumun sorunlarını işleyen romanlardır) tarihî romanlar ( konusunu tarihten alan romanlardır) psikolojik romanlar ( görünen olaylardan çok olayların kişi üzerindeki etkilerini konu edinen romanlardır) macera( serüven) romanları ( gizemli olayları sürükleyici bir anlatımla ele alan romanlardır polisiye romanlar ve bilinmeyen ülkelerde geçen egzotik romanlar da macera romanı türüne girer).

İlk çeviri roman: Yusuf Kâmil Paşa’nın Fenelon’dan çevirdiği “Tercümân-ı Telemak”(1859)
İlk roman: Şemsettin Sâmi “ Taaşşuk-ı Tâl’at ve Fitnat” (1872)
İlk edebî roman: Nâmık Kemâl “İntibah” ( Sergüzeşt-i Âli Bey ) (1889)
İlk tarihî roman: Nâmık Kemâl “Cezmi”
İlk köy romanı: Nâbizâde Nâzım “Karabibik”
İlk realist roman: Recâizâde Mahmut Ekrem “Araba Sevdası”
İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf “Eylül”
Batılı tarzda ilk roman: Hâlit Ziyâ Uşaklıgil “Mâi ve Siyah”

2.HİKÂYE ( ÖYKÜ ): Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olayları veya durumları yer ve zaman kavramına bağlayarak anlatan kısa yazılardır.
Hikâye ( Öykü ) Türleri:
a)Olay Öyküsü ( Klâsik Vak’a Hikâyesi ): Guy de Maupassant tarzı da denilmektedir.