Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Mani ve Mani Çeşitleri

  MANİ VE MANİ ÇEŞİTLERİ
  Türk halk edebiyatında yaratıcısı adsız halk sanatçıları olan dörtlük biçimindeki şiir türü.Mani atmak ya da mani düzmek ya da yakmakbir mani meydana getirerek özel ezgisiyle okumak.Çoğunlukla yedi heceli ve dört dizeli tek kıtadan oluşur.Birinciikinci ve dördüncü dizeler birbiriyle uyaklıüçüncü dize bağımsızdır.Buna göre uyak düzeni şöyledir:a a x a.Tek dörtlükten oluşan maniler dışında 56781014 dizeli maniler olduğu gibi uyak düzeni a x a x biçiminde olan maniler de vardır.Mani terimi az çok değişik biçimlerde Anadolu’daRumeli’deKırım’daAzerbaycan’da kullanılır.Doğu Anadolu’da bayatı sözcüğüde yaygındır.Urfa’daKerkük’te hoyrat denir.11 heceli olan en tipik manilere Eğin’de alagözlü de denir.Manilerin ilk iki dizesiuyağı doldurmak ya da temel düşünceye bir giriş yapmak için söylenir.İlk iki dize ile son iki dize arasında anlam bakımından bağlantı yoktur.Asıl anlatılmak istenen duygu ve düşünceler son iki dizede söylenir.İlk iki dizede genellikle doğa ile ilgili görüntülerköyün günlük yaşamından gözlemler vb. anlatılır.Sonra asıl amaca geçilir;hiç umulmadık bir sürprizle karşılaşmadinleyicileri etkiler.

  Dörtlüğün anlam yükünü üçüncü ve dördüncü dizeler taşıdığı için mani söyleyen bütün ustalığını son iki dizede göstermek zorundadır.Hemen her yörede manilerkadınlar tarafından söylenir.Karşılıklı söylemelerdeatışmalarda kadınlarla birlikte erkekler de mani söylerler.Karşılıklı mani söyleme Anadolu’da özellikle Doğu KaradenizKars yörelerinde yaygındır.İki kişinin karşılıklı söylediği manilere deyiş adı verilir.Bu tür deyişler söyleme (deyişme) kızlar arasındadelikanlı ile kızana ile kızana ile oğul vb. arasında olur.Aşıkların karşılaşmalarında manilerle deyiştikleri görülür.Kimi tekke şairleri de mani söylemişlerdir.Bu tür manilerin birinci dizesindeşairin adı ya da mahlası geçer.Konularına göre;niyetatışmaaskerlikbekçi ve davulcu manileri;İstanbul’da sokak satıcılarının söylediği maniler;semai kahvelerinde cinaslı maniler;aşık hikayecilerin söylediği maniler;mektup ve düğün manileri;ayrılık ve gurbet manileri gibi türlere ayrılabilir.Hıdrellez eğlencelerindebayramlardagezme yerlerinde vb.karşılıklı mani söyleme geleneği vardır.Geleneksel halk edebiyatında manicilerin piri olarak Ferhat ile Şirin kabul edilir.Maniler öteki anonim şiirlerinin çoğu gibikendilerine özgü bir ezgiyle bestelenerek okunur.Günümüzde mani söylemenin en canlı biçimde sürdüğü bölgeler KerkükDoğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kars yöresidir.
  Sürmenaj, Bunu Beğendi.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Manilerin Edebiyatımızdaki Yeri:

  ManilerAnonim Halk Edebiyatı’nın en tanınmış folklorik ürünlerinden birisidir.Kafiye sırasına göre dağılımı (aaba) bakımından halk şiirleri içinde görülmeyen tek türdür.

  Maniler her türlü hayati olayları (Aşkgurbethasretkıskançlıkkırgınlık ve tabiat vb.) işleyen bir türdür.Manihalk şiirinin nazım şekli bakımından en küçük olanıdır.ManilerHalk edebiyatının bilinmeyen şairleri tarafından söylenmişhalka mal olmuş kıymetli gönül yadigarlarıdır.Türk insanının mani söyleme geleneğiterkedilmeyen bir gelenektir.Evlerdetoplantılardaköylerde karşılıklı mani söyleme yarışları yapılır ve böylece hayatlarını renklendirmeyi başarırlar.Türk insanının bu geniş tabaksınınduygularını manilerle dile getirmesiçeşitli gönül ürperişlerinin böyle kısa öz ve kesin ifadeyle dile getirilişi;onun sevgiaşk gibi konulardaki hassasiyetini ve fıtri zekasının işlekliğini gösterir.

  Manilerdeki aşksevgikıskançlıkhasret vb. konularının en ince noktalarını bulmak mümkündür.Meselasevgilisinin asaletini dile getiren şu
  örnek:

  İncilifesli yarim
  Bülbül kafesli yarim
  Aceb benim olur mu
  Padişah nesli yarim

  Yine hasret duygusunun incelikleri:
  Gergefte sırma mısın
  Bağdat’ta hurma mısın
  Ben burada ah ederim
  Sen orada duyma(z)mısın

  YineTürk kızının gelin olurken gösterdiği naz ve utangaçlık duygusunu dile getiren mısralar:

  Ay doğar ayazlanır
  Gün doğar beyazlanır
  O yar beni gördükçe hem güler hem nazlanır
  Örnekler çoğaldığında görülür kiTürk şiirinin en eski sanatkar söyleyişionun incekıvrak zekasındaki san’at anlayışından ileri gelmektedir.Yine bunu ispatlayan şu mizahi mani bunun örneği sayılabilir.

  Bahçede iğde midir
  Dalları yerde midir
  Her gördüğün seversin
  Sendeki mide midir

  Manilerin ilk iki mısrasının serbest olması ve manaya önem verilmemesi irticalen söylenmesine bağlı olabilir.Asıl hazırlık safhası denilebilen ve esas konuya hazırlık için söylenen bu bölümden sonraanlatılmak istenen son iki mısra söylenmiş olur.Manilerdeki bu iki mısralık hazırlık bölümüeski destanlarımızın başlarında geçen ‘’bre’’hey’’’’aman’’’’oy’’ gibi ünlem ifade eden kelimelersözlü edebiyatımızın ilk nümuleridir.Bundanda anlaşıyor kimaniler destan türünün şekil bakımından daha gelişmiş vezinli ölçülü özlü ve en kısa şeklidirdememiz mümkün olur.İşte bu iki mısralık hazırlık bölümünde her çeşit motifi kullanmak mümkündür.Çünkü bu bölümhem tedai (çağrışım) vasıtasıdır;hem de maniciye manisini en güzel şekilde söyleme fırsatını verecek bir düşüncedinleme safhasıdır.Böylece manici ilk mısra da dış alemin bütün motiflerini kullanma fırsatını elde edipiç alemin duygudüşünce ve espirilerini ortaya çıkarmış olur.Bu kaidetuyugrübaiağıtsemai ve manzum halk hikayelerinde hemen hemen aynıdır denilebilir.

  Bazı örneklere göz attığımızdadaha yakından tanımış oluruz.

  Mesela Karagöz’de geçen şu türküde olduğu gibi

  Erzincan’dan Kemah’dan
  Yar gelir oynamahdan
  Dizde derman kalmadı
  Zil çalıp oynamahdan

  Hoy dağlar hoy dağlar
  Hoy dağlar karlı dağlar
  Sılada yarim ağlar

  Halk hikayelerinden Ferhat ile Şirin hikayesindeFerhat aşkını sazıyla şöyle dillendirir:

  Gözlerim yolda imiş
  Baktıkça Şirin dermiş
  Ben Şirin’i gözlerken
  Ferhat murada ermiş

  Şirin gülümseyipşöyle karşılık verir:

  Ben bir yare kul olmuşum
  Ona yanmışkül olmuşum
  Kuş dilini bilmez iken
  Vallah(i) bülbül olmuşum

  Yine Halk Hikayelerinden Kerem ile Aslı’nın birleşmeyen aşkını mizahi ve dini görüşle sembolize eden şu mani örneğinde en geniş şeklini alır.

  Bahçelerde mormeni
  Verem ettin sen beni
  Ya sen İslam ol ahçik
  Ya ben olam Ermeni

  Mani türüo kadar Türk’ün benliğine işlemiş kihalk tasavvuf şiirlerine kadar tesir etmiştir.Meselaİbrahim Gülşeni’nin (1426-1533) dörtlüklerinde
  ahenkli ve rakseder üslubu görmek mümkündür:

  Ben gönlüm alan dilber Ne sevdadur diyünüz bana
  Gider derler gider derler İşidüp kalmanuz tana
  Beni tek o Leyli mecnun Gönül benden kaçup ana
  Eder derlereder derler Gider derlergider derler
  Manilerbazan da divan şairlerinin aşıkane beyitleri içine sıkıştırılmıştır.

  Buna örnek olarak Nahifi’nin (1643-1778) şu beyiti verebilir:

  Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mahım
  Kurbanın olam var mı benim bunda günahım
  Manide de: Saçımda siyahım var
  Bülbül gibi ahım var
  Göz gördü gönül sevdi
  Benim ne günahım var

  Bu hususta ilave edebileceğimiz sözZiya Gökalp’ın Türk dili sevgisini anlatan şu mısralarımani tarzının şekil geleneğinin bir devamı sayılabilir.

  Uydurma söz yapmayız Turan’ın bir ili var
  Yapma yola sapmayız Ve yalnız bir dili var
  Türkçeleşmiş Türkçe’dir Başka dil var diyenin
  Eski köke tapmayız Başka bir emeli var

  Görüldüğü gibibütün bu mısralar en sade ve pürüzsüz söyleyişin en güzel ifadeleridir.

  Manilerin Şekil Hususiyetleri:

  Manilergenel olarak 7 hecelidir.Kafiye düzeni aaba’dır.Bazan da aaab olur.Dört mısradan meydana gelir ve hece ölçüsüyle yazılır.Genelde dört mısradan az olan mani olmamakla beraber Prof.Şükrü Elçinbu tür manilerinmani atışmalarında ve ‘’karşıberi’’ adı verilen türkülerde ve
  Kuzey Bulgaristan’la Romanya’da yaşayan Gagavuz Türkleri’nin eserlerinde görüldüğünü söyler.

  Anadolu halk ağızlarında çok az bir değişiklikle söylenen mani kelimesiKars’ta ‘’meni’’Aydın’da ‘’mana’’Denizli’de ‘’mana’’Urfa’da ‘’meani’’Kırım’da ‘’mane’’Azerbaycan’da ‘’mahni’’Doğu Anadolu’da ‘’baytı’’ adını alır.

  Manileri yapı bakımından incelerken1.mısralarındaki hece sayısının eksik olması;mısra sayısının değişik olması ve kafiyelerin cinaslı olmasına göre değişik adlar aldığını görürüz.

  Bu yüzden manileri:


  a-Düz veya Tam Mani.
  b-Yedekli veya Artık Mani.
  c-Cinaslı veya Kesik Mani.
  d-Karşılıklı Mani(Deyiş).
  e-Katar Mani’ler olmak üzere ayırabiliriz.
  a-Düz veya Tam Mani

  Bu mani kafiyesine göre aabahece sayısını bütün mısralarda 7 ve 3 /4 veya 4/3 duraklıdört mısradan meydana gelen kafiyelicinassız olan manilerdir.Bu maninin (abab) söylenişleri kolay olduğu için değersiz sayılır.Cinaslı olanları azdır.Bu düz manide çoğu zaman ilk iki mısra konu ve nükteyle ilgisiz ve doldurma laflardır.Bu kusur kabul edilen bir özürdür.Manideki 3. mısranüktenin sürprizinidördüncü mısraın kafiyesiyle birleşerek bir bütünlük sağlar.Esasındadüz maninin güzelliği dört mısrada aynı düşünceyi oluşturması bakımından daha uygun düşer ve tercih edilir.Böylece manicinin ustalığı veya acemiliği bu bütünlük ile ölçülür.Bu türün örnekleri oldukça fazladır:

  A benim bahtiyarim Bahçelerde baz olur
  Gönülde tahtı yarim Gül açılır yaz olur
  Yüzünde göz izi var Ben sana gülüm demem
  Sana kim bahtı yarim Gülün ömrü az olur
  (bazoğan)

  b-Yedekli veya Artık Mani:

  Dört mısralık Düz mani sonunaaynı kafiyede anlamı tamamlıyan başka mısralar eklenerek (eserde 6 mısralık) yapılan manilere Yedekli veya Artık mani denir.Bunları dörtten fazla olanKesik veya Cinaslı manilerle karıştırmamalıdır.Bu tür manilere bilhassa cinaslı kafiye olmadığı için I. Mısraları da anlamlıdır.

  Örnekler:

  Bülbülün yuvasına Derdim var beller gibi
  Gül girer rü’yasına Söylemem eller gibi
  Bülbül güle aşıktır Kalbimin hüsnü var
  Mecnun da Leyla’sına Yıkılmış iller gibi
  Mecnun Leyla der iken Gözlerimden yaş akar
  Erişti Mevla’sına Coşmuş seller gibi

  c-Cinaslı veya Kesik Mani:

  1.mısraın hece sayısı yediden az olan (3456 heceli) manilerdir.Mısra sayısı en az dörtten başlayıp 67-14 arası olabilir.Mısraları cinaslı kafiyelerle kurulur ve bu kafiyeler tamyarım olabilir.

  Cinaslı manilerde1. mısra cinaslı ayağı oluşturan kelimedir.Bu kelime veya kelime gurubu anlamlı olsa veya olmasadüşünceye bir giriş ve kafiyeye başlangıç teşkil ettiğinden maninin yapısında ve anlamında bir değişikliğe yol açmaz.

  Bu mani çeşidinde mana birimi beyittir.Yani her beyitin anlamcaöteki beyitlerle bir ilgisi yoktur.Aradan bir beyit çıkarılmasıyla maninin yapısında ve anlamında bir bozukluk meydana gelmez.

  Fuad Köprülübu tür cinaslı manilere ‘’Tuyug’’ adını verir.

  Ayrıca bu Kesik Maniler içinde1. mısraı yedi heceli olanlarda vardır kibunlara ‘’Doldurmalı Kesik Mani veya Ayaklı Mani’’de denir ve 4 veya 5 mısra olabilir.

  Cinaslı Mani Örnekleri:


  Budala Bağ bana
  Bülbül konar bu dala Bahçe sana bağ bana
  Ne kadar aklım olsa Değme zincir kar itmez
  Yine derler budala Zülfün teli bağ bana

  Kara tavuk bensiz Yüz güzel
  Güzel ölemem sensiz Elli güzel yüz güzel
  Koynuna yılan girsin Nice sevmem o yari
  Nice yatarsın bensiz Gerdan beyaz yüz güzel

  Sürüne Her gün ah
  Koyun kuzu sürü ne Her gün aman her gün ah
  Çünkü çoban değilsin Sana gönül vereli
  Arkandaki sürü ne Etmedeyim her gün ah
  Ben bir körpe kuzuyum Her günah bizde imiş
  Al kat beni sürüne Ben sanırdım bir günah
  Beni böyle yandıran Elbette seni tutar
  Yüz üstüne sürüne Eyler isem bir gün ah

  d-Karşılıklı Mani(Deyiş):


  Bu tür maniler karşılıklı iki kişinin söyledikleri manilerdir.Bu manilerde maniyi kimin söylediği ve cevaplıyanın kim olduğu belirtilir.

  Ağa-Adilem sen na-çarsın Adile-Ağam derim na-çarım

  La’l ü gevher saçarsın İnci mercan saçarım
  Ben Azrail olunca Sen Azrail olunca
  Kuzum nere kaçarsın Ben cennete kaçarım

  Yine bazı saz ve tekke şairlerinin söylediği mahlaslı maniler vardır kibunlarda şairmaninin I.mısraında mahlasını söyler.Mesela Hatayi’nin (1486-1524) şu manisi örnektir:

  Hatayim hal çağında
  Hak gönül alçağında
  Bin Kabe’den yegrektir
  Bir gönül al çağında

  e-Katar Mani:

  Bir konu bütünlüğü içinde birbiri ardı sıra gelen manilere Katar Mani denir.

  Bu mani çeşitlerinden başkaKarşılıklı Katar ManileriDüğün ManileriSaya ManileriŞehir ManileriRamazan ManileriÇağatay ManileriGagavuz ManileriMüstezat Gagavuz Manileri ve Kerkük Manileri olmak üzere çeşitleri vardır.
  Sürmenaj, Bunu Beğendi.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  MANİLER :Muş yöresi manilerinde mahalli ağız özellikleri hakimdir. Mahalli dilde söylenmiş manilerde sevdalarayrılıklar dile getirilir Muşun tabii özellikleri manilerde geniş ölçüde işlenmiştir

  Men babamın kızıdım

  Sandıktaki bezidim

  Ele kaldırdı attı

  Sanki elin kızıdım

  Yanan men yanan men

  Uluşmadım yanan men

  Mezarın derin yaptır

  Gelem girem yanan men

  Tandırımı yandıram

  Sevdiğimi kandıram

  Elin elimde olsun

  Dediğin yerde duram

  Kaleli Kantareli

  Sen dertli men yarali

  Gittim tabip yanına

  Tabip menden yareli

  Defe vuram zımlesin

  Aşık olan dinlesin

  Sevdoğunu almıyen

  Hiç evlendim demesin

  Yağmur yağdı petare

  Kalkın gidah sıtare

  Men garip eşim garip

  Hu da bize kurtare

  Kaleden indim ancak

  Göğsünde sarı sancak

  Ne kız oldum ne gelin

  Toprağa girdim ancak
  Sürmenaj, Bunu Beğendi.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş