EDEBİYATIN VARLIGI VE AMACI
İnsanın ve toplumların kendilerini ifade edebilmelerinin en etkin yollarından biri olan edeªbiyat toplum yaşantısından doğan bütün olay duygu ve düşünceleri kapsayan bir sanat dalıdır. Bu nedenle edebiyatla sosyal yapı arasında önemli bir ilgi ve etkileşim vardır. Bu ilgi ve etkileşim sonucu toplumların geçirdiği aşamalar edebiyata yansımış ve edebiyat dönemleri ile edebi akımlar oluşmuştur.

1- Edebiyatla Sosyal Yapı Arasındaki İlgi ve Etkileşim
Konumuza başlarken önce edebiyatın tanımını yapalım edebiyatla ilgili kavramları kısaca tanıtalım; sonra edebiyatla sosyal yapı arasındaki ilgi ve etkileşime değinelim.
Edebiyat insan ve toplum yaşantısından doğan bütün olay duygu düşünce ve hayal1eªrin söz ve yazı ile güzel ve etkili bir biçimde anlatılması sanatıdır.
Edebiyatla ilgili edebiyat hakkında yazılmış dil ürünlerine edebi eser denir.
Edebiyat ve edebi terimleri ustalıklı ve incelikli söz anlamına gelen Arapça edeb kökünden gelir.
Edebiyat aynı zamanda edebiyat sanatının kuralları ve ürünleri ile uğraşan bir bilim dalıdır. Bu bilim dalına Edebiyat Tarihi denir.
Edebiyat tarihi edebiyat eserlerini ve edebiyatçıları tarihi gelişim içinde inceleyen bilim dalıdır.
Edebiyat tarihlerini ve edebiyat tarihinin konusunu oluşturan edebi eserleri incelediğimiz zaman edebiyatla sosyal yapı arasında büyük bir ilgi ve etkileşim olduğunu görürüz.
Toplumların yönlendirilmesinde önemli bir katkısı olan edebiyat düşüncelerimizi geliştirir duygularımızı zenginleştirir; insanın kendini tanımasını sağlar. Evrensel bir nitelik taşıyan edebiyat aynı zamanda toplumları birbirine yaklaştırır.
Toplumların eğitiminde ve gelişmesinde önemli bir rolü olan edebiyat toplum hayatı ile yakından ilgilidir. Toplumdaki tüm gelişmeler ve değişimler de olduğu gibi edebiyata yansır. Edebi eserler kaynağını sosyal yapıdan alır.
Sonuç olarak; tüm edebiyat ürünleri toplumlaı1 etkileyerek onların gelişmelerine ve değişimlerine katkıda bulunurken; toplumların yüzyıllar boyunca geçirdiği aşamalar da edebiyat eserlerine yansır.

2- Edebiyatla Düşünce Akımları Arasındaki İlişkiler ve Edebi Akımlar
Edebiyatla sosyal yapı arasındaki ilgi ve etkileşimi evrensel bir nitelik taşıyan edebiyatın toplumları birbirine yaklaştırdığını bir önceki konuda belirttik.
Edebi eserleri incelediğimiz zaman ilk çağlarda bile toplumların birbirinden etkilendiğini görüyoruz. İlk edebiyat ürünleri olan destanlar buna en güzel örnektir.
Toplumları yönlendiren ve geliştiren tüm düşünce akımları doğrudan edebiyata yansımıştır. Sözgelimi Rönesans'ın sonucunda Eski Yunan ve Latin kaynaklarını esas alan Klasisizm Fransız Devriminin getirdiği demokrasi özgürlük insan severlik gibi kavramların orªtaya çıkmasıyla Romantizm Pozitivizm (Müsbet İlim) in sonucunda ise Realizm Ortaya çıkmıştır.
Avrupa'da Rönesans'tan sonra arka arkaya ortaya çıkan ve bizim edebiyatımızda da Tanªzimat'tan sonra etkisini gösteren başlıca edebiyat akımları şunlardır: Klasizm Romantizm Reaªlizm Naturalizm Sür-realizm Parnasizm Sembolizm vb.dir.

3- Tanzimat Fermanı'ndan Günümüze Uzanan Türk Edebiyatı'nın Dönemleri
13. yüzyıldan 19.yüzyılın ortalarına kadar süren Klasik Türk edebiyatı Şeyhi Ali Şir Nevai Fuzuli Baki Nef'i Nedim gibi şairlerle birbirinden güzel eserler vermiş 19.yüzyılın ortaªlarında varlığını tamamlayarak yerini "Batı Edebiyatı Etkisindeki Türk Edebiyatı"na bırakmıştır.
Batı edebiyatı etkisindeki Türk edebiyatı Tanzimat'ın ilanından sonra başlar"; günümüze kadar" oluşan edebiyat dönemlerini kapsar.
Bu dönemleri şöyle sıralayabiliriz:
Batı Edebiyatı Etkisindeki Türk Edebiyatı Dönemleri
I- Tanzimat Edebiyatı (1860–1896)
a) 1. Dönem b) 2.Dönem
II- Edebiyat-ı Cedide (Servet-i Fünun) 1896–1901
III- Fecr-i Ati (1901–1911)

IV- Milli Edebiyat Akımı (1911–1918)
V- Milli Mücadele Dönemi (1918–1923)
a) 1940 Yılına kadar Türk Edebiyatı
b) Son Dönem Türk Edebiyatı
c) Günümüz Halk Edebiyatı

XIX. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI
19. yüzyılda Divan edebiyatı ve Halk edebiyatı yüzyıllar süren etkinliklerini yitirmiş Tanªzimat Fermanı'nın ilanından sonra (19.yüzyılın ikinci yarısında) yerlerini Batı edebiyatı etkisinde gelişen Tanzimat edebiyatına bırakmıştır.

1-XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı

a) Genel Özellikleri
1- 19. yüzyılda Divan edebiyatı olarak da adlandırdığımız Klasik Türk edebiyatı etkinªliğini yitirmiş şairler kendilerinden öncekileri taklitten öte gidememiş1erdir. Ancak Enderunlu Vasıf Yenişehirli Avni Keçecizade İzzet Molla gibi sanatçılarımız edebiyatımıza bazı yenilikler geªtirerek Divan edebiyatının bir süre daha devam etmesini sağlamışlardır.
2- Bu yüzyılda Divan şairleri halkın kullandığı deyimleri sözcükleri kullanarak halk şiiri özelliklerini. Divan şiirine getirmişlerdir.
3- Buna karşılık 19.yüzyılda Halk şairleri Divan şiirinin etkisinde daha çok kalmış; bu etªkiyle aruz ölçüsünü kullanmış Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamalara daha fazla yer vermişlerdir.
4- 19.yüzyılın ikinci yarısında Divan ve Halk edebiyatları etkisini yitirmiş yerlerini Batı edebiyatı etkisinde gelişen Tanzimat edebiyatına bırakmıştır.
5- Tanzimat edebiyatı ile birlikte toplumcu bir sanat anlayışı benimsenmiş; hak adalet özgürlük gibi kavramlar edebiyatımıza yerleşmiştir.
6- Yine Tanzimat edebiyatı ile Batı edebiyatını etkileyen Klasizm Romantizm Realizm gibi edebi akımlar bizim edebiyatımızı da etkilemiş; roman hikâye tiyatro makale gibi yeni türler ilk kez edebiyatımızda yer almıştır.

b) Manzum Eserler
19.yüzyılda Divan ve Halk edebiyatları eski etkilerini yitirmiş özellikle Divan şairleri söyleyiş yönünden güçlü şiirler ortaya koyamamışlardır.
Bu yüzyılda Divan şairleri halka yaklaşır ve halk şiirinin özelliklerinden yararlanırken; Halk şairleri de divan şiirinin söyleyiş özelliklerine yaklaşmışlardır.
Divan şairleri "mahallileşme" akımının sonucu halkın kullandığı söyleyiş özelliklerinden yararlanmış deyimleri bol bol kullanmışlardır.
Bu yüzyılın Divan şairlerinin başlıcaları Yenişehirli Avni Enderunlu Vasıf ve Keçecizade İzzet Molla'dır.
Yenişehirli A Avni Divan geleneği ile yetiştiği halde Halk şiirinden de etkilenmiştir.
Şiirlerinde Mevlana tarikatına (Mevlevilik) mensup olduğu için Tasavvufun izleri görülür
Aynı yüzyılda yaşayan Enderunlu Vasıf ise I8.yüzyıl Divan şairi olan Nedim'in tarzını devam ettirmiş; sade içten bir anlatım kullanmıştır. Şiirlerinde İstanbul'u anlatmış Nedim gibi zevk ve eğlenceden neşeden söz eden şiirler yazmıştır. Bu yüzyılın diğer Divan şairleri gibi halk söyleyişlerini kullanmıştır.
Edebiyatımızda "Mihnet-i Keşan" adlı mesnevisiyle tanınan Keçecizade İzzet Molla Divan şiirine birçok yeni kavramlar getirmiştir. "Mihnet-Keşan" konu ve tema bakımından yeni bir eserdir. Bu eserinde şair başından geçen bir olayı anlatarak psikolojik yorumlar yapmıştır.
19.yüzyılın en önemli Halk şairleri Dadaloğlu Seyrani Bayburtlu Zihni ve Erzurumlu Emrah
19.yüzyılın güçlü Halk şairlerinden Dadaloğlu Avşar Türkleri arasından yetişmiş ve onların acılarını dile getirmiştir. Şiirlerinde yiğitlik haksızlığa karşı gelmek adalet gibi kavramlarla aşk güzellik ve doğa ile ilgili konuları işlemiştir.
Bu yüzyılın önemli şairi Seyrani "taşlama"ları ile tanınır. Çevresinde gördüğü akªsaklıkları ahlaksızlıkları haksızlıkları ince bir mizahla taşlamalarında dile getirmiş devletin en üst kademelerinde bulunanları bile yanlışlarından dolayı korkmadan eleştirmiştir.
19.yüzyılda Divan tarzında da şiirler yazan ama asıl halk şiirine ait "koşma"larıyla tanınan ve sevilen şairimiz Bayburtlu Zihni iyi bir eğitim görmüştür.
Divan şiirinin etkisiyle Arapça ve Farsça sözcükleri kullanmıştır. Lirik içten bir anlatımı vardır.
Bayburtlu Zihni gibi Halk şiirine Divan şiiri öğelerini getiren bir diğer Halk şairimiz de Erzurumlu Emrah'tır. Kendisinden sonra birçok halk şairini etkileyen Erzurumlu Emrah Arapça ve Farsça sözcüklere yer vermesine rağmen Türkçeyi başarıyla kullanmış şiirlerini lirik ve içten bir anlatımla söylemiştir.

c) Mensur Eserler
Divan edebiyatında nazım hep ön planda olmuş ancak 15.yüzyıldan sonra nesir gelişmeye başlamıştır. 19.yüzyılda ise nesir türlerinin daha ön plana geçtiğini görüyoruz.
Bu yüzyılın nesir türündeki önemli eserleri Yirmi sekiz Çelebi Mehmet'in "Sefaªretname"si ile "Mütercim Asım Tarihi"dir. Mütercim Asım'ın bu kitabı yakın tarihimizi anlaªtan önemli bir eserdir.

XIX. YÜZYIL DÜNYA EDEBİYATI
Avrupa'da Rönesans'la her alanda başlayan gelişmeler edebiyata da yansıdı. 17.yüzyılda kaynağını Eski Yunan ve Latin eserlerinden alan klasik b ir edebiyat anlayışı oluştu. 1789 Fransız devriminden sonra ise birbirinden farklı yeni edebiyat anlayışları ortaya çıktı. Edeªbiyatta önemli gelişmeler ve büyük bir canlılık oluştu.
Avrupa'da özellikle Fransa'da başlayan bu gelişmeler daha sonra bütün dünyaya yayıldı.

1- 19.yüzyıl Dünya Edebiyatının Genel Özellikleri
Rönesans XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupa'nın "altın çağı" olmuştur. Bu dönemin yazarªları öncelikle Eski Yunan ve Latin edebiyat eserlerini örnek almışlar; ancak bu örneklere Yeniçağ'ın tüm düşünce özelliklerini ve yeniliklerini de katarak çok güzel ve özgün eserler ortaya koymuşlardır.
Yaşadıkları toplumun ürünü olan edebiyatçılar ait oldukları toplumlara siyasal sosyal kültürel gelişimlerini yansıtırlar. Sanatçılar bu kavramları yansıtırken hep arayış içinde olmuşlar ve toplumda beliren eğilimlere göre bu arayışlarını sürdürmüşler. Sanatçıların toplum psikolojisine göre bu eğilimlere şekil vermesiyle yeni biçimler türler karakterler ortaya çıkmış böylece edebi akımlar oluşmuştur.
Edebiyatta görüş duyuş anlayış farklılıklarından oluşan çığırlara edebi akım denir.
Avrupa'da özellikle Fransa'da ortaya çıkan bu edebi akımlar zamanla bütün dünya edeªbiyatlarını etkilemiş Tazimattan sonra da bizim edebiyatımızda etkisini göstermiştir
Edebi akımlardan Romantizm Realizm ve Sembolizm ile bu akımlardan etkilenmiş Dünya edebiyatının seçkin sanatçılarından birkaçı hakkında bilgi verelim:

2- Romantizm Edebiyat Akımı- Victor Hugo
17.yüzyılda ortaya çıkan Klasisizm akımının sanatçıyı sıkan belirli kuralları vardır.
İşte sanatçıyı sıkan bu kuralcılığa bir tepki olarak 19.yüzyılda Romantizm akımı doğmuştur.
Akıl ve sağduyuya dayanan Klasisizm'e karşılık Romantizm'de hayaller duygular ve coşkular önem kazanmıştır.
Romantizm'de kişiler çevreleri içinde ele alınmış gerçekler tüm yönüyle verilmiştir.
Romantizm akımının öncüsü ünlü Fransız yazarı Victor Hugo’dur.
Victor Hugo "Cromwell" adlı tiyatro eserinin önsözünde Romantizm'in ilkelerini belirtmiş "Hernani" dramının oynanmasından sonra da Romantizm kesin zaferini kazanmıştır.
Şiir tiyatro roman türünde eserler veren Victor Hugo eserlerinde özgürlük vatan sevgiªsi demokrasi insanlık gibi toplumsal kavramları savunmuş doğaya önem vermiş insan ilişkilerindeki duygusallığı heyecanları ve coşkuyu işlemiştir.
Victor Hugo'nun anlatımı akıcı ve sürükleyicidir. Zengin ve güçlü bir söyleyişle yazmıştır.
Sefiller ve Notre Dame'nin Kamburu adlı romanları Victor Hugo'nun Dünya Klasikleri içinde yer alan çok önemli eserlerindendir

3- Realizm Edebiyat Akımı- Tolstoy-Stendhal
Realizm 19.yüzyılın ikinci yansında Romantizme tepki olarak doğmuş bir edebiyat akımıdır.
19.yüzyılda deneysel bilimlerin gelişmesiyle oluşan Realizm insanın ve toplumların hayatının bütün oluş çizgilerini nedenleriyle görmek göstermek isteyen; yani gerçeği olduğu gibi anlatmayı amaç edinen edebiyat akımıdır.
Realizm Romantizme karşı kesin Üstünlüğünü Fransız yazan Gustave Flaubert'in "Madam Bovary" adlı eseri ile kazandı.
Önce Fransa'da ortaya çıkan Realizm daha sonra bütün Dünya edebiyatlarını etkilemiştir. Honore de Balzac Guy de Maupassant Stendhal Tolstoy Dostoyevski Çehov Charªles Dickens John Steinbeck realist yazarlardandır.
Dünya edebiyatının en seçkin sanatçılarından birisi Rus yazarı Tolstoy'dur.
Dram türünde de eserleri olmasına rağmen Tolstoy'un asıl gücü romanlarındadır. Halkı çok iyi tanıyan Tolstoy romanlarında çok başarılı karakterler yarattı. Toplumdaki dengesizlikleri eşitsizlikleri memleketinin hayatını ve özelliklerini realist bir görüşle yazdığı romanlarında çok canlı bir biçimde anlattı.

Tolstoy görüşlerini keskin bir gözlem gücüyle yapmacıklıktan uzak sade ve son derece akıcı bir anlatımla dile getirdi
"Harp ve Sulh" "Diriliş" "Anna Karenina" Dünya edebiyatının seçkin örneklerindendir
Dünya edebiyatının bir diğer önemli yazarı Realizm edebi akımının öncülerinden olan
Fransız yazar Stendhal'dir.
Gezi anı deneme hikâye ve roman türlerinde eserler veren Stendhal'in en başarılı olduğu alan romandır. İlk ve en önemli eseri olan "Kırmızı ve Siyah" ilk psikolojik romandır ve Dünya edebiyatının en büyük eserlerindendir.
İnsanlar hakkında eşsiz deneyimler kazanan çevresini çok iyi gözlemleyen Stendhal bütün birikimlerini roman ve hikâyelerinde başarıyla kullandı.
Stendhal'in yalın sade gerçekçi ve etkileyici bir anlatımı vardır.

4- Parnasizm ve Sembolizm Edebiyat Akımları-Paul Verlaine
Realizm edebiyat akımının şiirdeki biçimine Parnasizm denir. Parnasizm şiirdeki gerçekçiliktir.
"Sanat için Sanat" görüşünü benimseyen Parnasyen şairler duygudan çok tasvire düşünceye biçim ve söyleyiş güzelliğine önem vermişlerdir.
Sembolizm ise 19.yüzyılın ikinci yarısında Parnasizm'e tepki olarak doğan bir diğer edebi akımıdır.
Sembolizm doğrudan doğruya anlatılması mümkün olmayan ince derin duyguların ve coşkunlukların sembollerle ve seçkin sözlerin yarattığı müzikle dile getirilmesini isteyen bir edeªbiyat akımıdır.
Sembolizm'de doğa değil onun insan ruhunda bıraktığı izlenimler anlatılır. Anlam kapalıdır. Sözler anlamları ile değil yaratacakları ahenkle müzikle önemlidir.
Paul Verlaine Baudelaire Arthur Rimbaud bu akımın öncülerindendir.

BATI ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
Avrupa'da Rönesans'la her alanda başlayan gelişmeler edebiyatta da kendini göstermiş 17yüzyıldan sonra arka arkaya çıkan edebi akımlar Batı edebiyatı ile birlikte bütün dünya edeªbiyatlarını etkilemiştir
Tanzimat'ın ilanıyla aydınlarımız Avrupa kültürünü yakından tanımış ve 19.yüzyılın ikinªci yarısından itibaren Batı edebiyatını örnek almışlardır.
Batı etkisiyle gelişen edebiyat dönemlerimizin ilki Tanzimat edebiyatıdır.

1- Genel Özellikler
Osmanlı devleti XIX. yüzyılda içte ve dışta meydana gelen karışıklıklarla iyice zayıflamış her alanda gelişen Avrupa devletlerinin karşısında güçsüz kalmıştır.
Bu durumda Osmanlı devlet adamları gelişmelere ayak uydurabilmek için Batı ülkelerinin bilim ve teknolojisinden yararlanmak istemişlerdir. 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı bu amaçla hazırlanmıştır.
Tanzimat'ın ilanıyla Batı kültürünü ve sanatını yakından tanıyan aydınlar düşüncelerini edebiyat aracılığıyla halka aktarmaya çalışmışlardır~ Böylece edebiyatımızda yeni bir dönem başlamıştır.
Batı etkisinde gelişen bu dönemlerin ilki Tanzimat dönemi Türk edebiyatıdır.

2- Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı (1860–1876)
I.Dönem sanatçıları "toplum için sanat" görüşünü benimsemiş bunun sonucunda halkın anlayabileceği bir dilin kullanılmasını savunarak toplumsal konulan işlemişlerdir.
Vatan millet özgürlük hak uygarlık adalet eşitlik gibi kavramlar edebiyatımıza Tanziªmat'la girmiş; ayrıca bu dönem sanatçıları halkın eğitim görevini de üstlenmişlerdir.
I.Dönem Tanzimat sanatçıları şiirin konusunu ve özünü değiştirdikleri halde biçim olarak eski geleneğe (Divan edebiyatı) bağlı kalmışlardır.
Bu dönemde Batı edebiyatından ilk çeviriler yapılmış bu çevirilerin sonucunda roman hikâye tiyatro makale eleştiri gibi türler edebiyatımıza girmiştir.
Gazetecilik Tanzimat döneminde gelişmiş ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval Şinasi ve Agâh Efendi tarafından 1860'da çıkarılmıştır. Bu tarih (1860) Tanzimat edebiyatının da başlangıcı sayılmıştır.
Ziya Paşa Namık Kemal ve Şinasi 1.Dönem Tanzimat edebiyatının en önemli temsilcileridir.a) Manzum Eserler:
I.Dönem Tanzimat sanatçıları şiirin konusunu ve özünü tamamen değiştirmiş; şiire vatan millet özgürlük insan sevgisi eşitlik adalet gibi toplumsal kavramları getirmişlerdir. Ancak şiirin biçimini tam olarak değiştirememişlerdir. Nazım birimi olarak beciti aruz ölçüsünü kaside gazel murabba gibi Divan edebiyatı nazım biçimlerini kullanmışlar; sadece kaside nazım biçimindeki klasik kaside bölümlerini kullanmamışlardır.

NAMIK KEMAL
"Vatan şairi" diye de anılan Namık Kemal'in toplumsal konulan ve kavramları işlediği coşkulu şiirleri; güçlü ve heyecanlı söyleyişi ile edebiyatımızda önemli bir yeri vardır.
Biz Onun vatan sevgisi özgürlük gibi toplumsal kavramları işlediği Hürriyet Kaside'sinden aldığımız örnek beyitleri inceleyeceğiz.

Hürriyet Kasidesi

1- Görüp ahkâm-ı asr-ı münharif sıdk u selametten
Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükümetten

2- Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten
Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez ianetten

3- Felek her türlü esbab-ı cefasın toplasın gelsin
Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azimetten

4- Ne mümkün zulm ile bîdâd ile imhâ-yı hürriyet
Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten

5- Ne efsunkâr imişsin ah ey didâr-ı hürriyet
Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten

Nâmık Kemâl
Beyitlerin Açıklaması:

1- Devrin hükümlerini doğruluktan sapmış görüp hükümetteki görevimizden değerimizi koruyarak ve şerefimizle çekildik.
2- Kendini insan bilenler halka hizmet etmekten usanmaz. İnsan sevgisiyle dolu olanlar zulüm görmüş zavallı kimselere yardım etmekten çekinmezler.
3- Felek her türlü cefa (eziyet) sebeplerini toplayıp gelsin; (eğer) millet yolundaki kararlı gidişimden dönersem kahpeyim.
4- Zulüm ve zalimlik ile özgürlüğü yok etmek mümkün değildir. Gücün yeterse inªsanlıktan düşünceyi kaldır.
5- Ey özgürlüğün güzel yüzü sen ne büyüleyici imişsin
Esirlikten kurtulduk ama bu kez de senin (özgürlüğün) esirin olduk.

Kelimeler:
âdemiyyet: İnsanlık
ahkâm: Hükümler
ahkâm-ı asr-ı münharif: Doğruluktan sapmış asrın hükümleri
azîmet: Yola çıkış gidiş kararlı gidiş
bab-ı hükümet: Hükümet kapısı
bîdad: Adaletsiz
didâr: Güzel yüz
efsunkâr: Büyüleyici
esbab-ı cefa: Cefa sebepleri
esâret: Esirlik kölelik tutsaklık
iânet: Yardım
idrâk: Düşünme yeteneği
imhâ-yı hürriyet: Hürriyeti yok etmek
muktedir olmak: Gücü yetmek
mürüvvet-mend: İnsaniyetli insanı seven.Açıklamalar:
Bu dörtlüklerde dürüstlük onurlu olmak insan sevgisi adalet vatan ve millet sevgisi ile özgülük gibi kavramlar işlenmiştir.
Şiir beyitlerle ve aruz ölçüsü ile yazılmıştır. Nazım biçimi "kaside"dir; ancak klasik kaªsidelerdeki gibi bu beyitlerde övülen bir devlet büyüğü değil; vatan millet özgürlük gibi toplumsal kavramlardır.
Hürriyet Kaside'sinin tamamı 29 beyittir.

Namık Kemal (1840–1888)
Çocukluk ve ilk gençlik yıllarında Divan edebiyatı geleneği ile yetişen Namık Kemal Şinasi ile tanıştıktan sonra Batı sanat ve kültürüne yönelmiş halkı aydınlatmak ve eğitmek amacıyla toplumsal konuları işlemiştir.
Şinasi ile Tasvir-i Efkâr gazetesini daha sonra da Hürriyet ve İbret gazetelerini çıkarmış şiirler yazmış; roman tiyatro tarih ve eleştiri türlerinde eserler vermiştir. "Vatan-yahut-Si1istre" adlı piyesinin yankıları büyük olmuş; bunun üzerine Kıbrıs adasındaki Magosa kalesinde 38 ay (1873) hapsedilmiştir.
Tanzimat döneminin en önemli düşünce ve sanat adamlarından olan Namık Kemal edeªbiyatı düşüncelerini halka yaymak için bir araç olarak kullanmıştır.
Namık Kemal'in "İntibâh" romanı edebiyatımızda ilk edebî roman olma özelliğini taşır.

b) Mensur Eserler
Tanzimat'ın 1. döneminde nazımda olduğu gibi nesir türlerinde de toplumsal konulara ağırlık verilmiş Divan edebiyatının (Klasik: edebiyat) aksine nesir ön plana geçmiştir.
Gazeteciliğin gelişmesi ile gazeteye bağlı yazı türleri de ortaya çıkmış (makale fıkra eleştiri) Türk düşünce hayatı özel gazeteler aracılığıyla büyük aşamalar geçirmiştir.
İlk tiyatro eseri Şinasi'nin bu dönemde yazılan "Şair Evlenmesi'" adlı bir perdelik koªmedisidir. Tiyatro türüne Şinasi'nin yanı sıra Namık Kemal dramlarıyla Ahmet Vefik Paşa ise Moªliere'den çevirdiği ve adapte ettiği eserleri ile büyük katkıda bulunmuştur.
İlk çeviriler yapılmış bu çevirilerin sonucunda roman ve hikâye türleri gelişmiştir. Ayrıca tarih edebiyat tarihi ile ilgili ilk çalışmalar Tanzimat'la başlamıştır. Ahmet Mithat Efendi roman ve hikâyeleri ile bu türleri halka sevdirmeye çalışmıştır.

ŞİNASİ (1826–1871)
Şinasi Tanzimat dönemine sanatçı kişiliğinden çok düşünceleri ile damgasını vurmuş bir edebiyatçımızdır.
İlk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval’i Agâh Efendi ile çıkaran Şinasi ilk makaleyi de bu gazetede Mukaddime (önsöz) adıyla yayımlamıştır. 1860'da çıkardığı Tercüman-ı Ahval'den sonra 1862'de Tasvir-i Efkâr gazetesini çıkarmıştır.
İlk tiyatro eseri olan "Şair Evlenmesi" Şinasi tarafından yazılmış bir perdelik- komedidir. Türk atasözlerini toplayan La Fontaine'in fabl’larını Türkçeye çeviren sözlük çalışması yapan Şinasi'nin şiirleri de vardır. Mustafa Reşit Paşa'ya yazdığı "Kaside"si çok ünlüdür'.

3- Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı II (1876–1896)
Tanzimat'ın I.döneminde "toplum için sanat" görüşünü benimseyen sanatçılar topluªmu aydınlatmak için edebiyatı bir araç olarak görmüşler halkı eğitmek ve geliştirmek amacıyla eserler vermişlerdir.
1878'de Meclis-i Mebusan Sultan II. Abdülhamit tarafından kapatılır ve Meşrutiyete son verilir. Hemen ardından Tanzimat Fermanıyla toplumsal yaşamda sağlanan bazı özgürlükler kısıtlanır ve Osmanlı devleti 33 yıl süren bir baskı rejimi ile yönetilmeye başlanır.

a) Manzum Eserler:
Böyle bir ortamda toplumsal sorunları dile getiremeyen II. dönem Tanzimat sanatçıları biªreysel konulara yönelmiş ve "sanat için sanat" anlayışını benimsemişlerdir.
Bu anlayışın sonucunda dilde sadeleşme çabalan bırakılır ve dil ağırlaşır. Açık anlatım yerini kapalı ve sanatlı bir anlatıma; toplumsal konular da bireysel konulara bırakır. Ancak bu dönem sanatçıları bazı tür ve biçimlerde önemli yenilikler yapmışlardır. Bazı nazım biçimleri bırakılarak Batı'dan alınan yeni nazım biçimleri kullanılmıştır.
Tanzimat'ın II. dönem şair ve yazarlarının başlıcaları Abdülhak Hâmid Tarhan Recaizâde Mahmut Ekrem ve Samipaşazâde Sezai'dir.

ABDÜLHAK HAMİD TARHAN
Tanzimat edebiyatının önemli sanatçılarından birisi olan Abdülhak Hâmid özellikle edeªbiyatımıza getirdiği yeni kavramlar ile şiirimizi biçimsel açıdan yenileştirmesiyle dikkati çeker.
Onun "Makber" adlı şiiri sanatçının bu yönlerini tanıtması açısından önemlidir.

MAKBER
Eyvâh... ne yer ne yâr kaldı
Gönlüm dolu âh ü zâr kaldı.
Şimdi buradaydı gitti elden
Gitti ebede gelip ezelden.
Ben gittim o hâksâr kaldı
Bir gûşede târmar kaldı;
Bâkî o enîs-i dilden eyvah!...
Beyrut'ta bir mezar kaldı.

A.Hâmid
Kelimeler:
bâkî: kalan artık bundan başka.
hâksâr: Toz toprak içinde
ebed: Sonu olmayan gelecek.
enîs-İ dil: Gönül arkadaşı
ezel: Başlangıcı olmayan geçmiş zaman.
gûşe: Köşe
târmar: Dağınık:

Açıklamalar
Yukarıdaki bent Abdülhak Hâmid'in "Makber" adlı eserinden alınmıştır. Bu eser şairin kansı Fatma Hanım'ın ölümü Üzerine yazdığı karısının ölümünden duyduğu acının yanı sıra ölüm din felsefe ile ilgili görüşlerini belirttiği manzum bir mersiyedir. Makber sekizer mısralık 295 bentten oluşmuştur.
Örnek metinde şair karısının ölümünden duyduğu üzüntüyü anlatmaktadır.

ABDÜLHAK HAMİD (l852~193)
Abdülhak Hâmid Tazimatın II. döneminin bütün özelliklerini eserlerine yansıtmış bir sanatçıdır. Kişiliğinin yanı sıra toplumsal baskıların da etkisiyle aşk doğa ve ölüm konulanına yönelmiştir.
Abdülhak Hâmid'in eserlerini tiyatro eserleri ve şiirleri olarak iki grupta toplayabiliriz.
Gerek tiyatro eserleri gerek şiirlerinde Romantizm edebi akımının etkisi görülür.
Hâmid eserlerinde ölüm ruh sonsuzluk gibi soyut kavramları aşk ve doğayı işlemiş; tiyatro eserlerinin bir kısmında da tarihi konulan yurtseverlik kavramını anlatmıştır. Eserlerinin dili ağır anlaşılması zordur.

b) Mensur Eserler
Tanzimat'ın II. döneminde roman hikâye tiyatro çeviri anı ve eleştiri türlerinde eserler verilmiştir.
Bu dönemde özellikle roman türü gelişmiş Romantizm edebiyat akımından Realizm'e geçmiştir.
Namık Kemal'in Romantizmin etkisindeki "İntibah" ve "Cezmi" romanlarından sonra Samipaşazâde Sezai’nin "Sergüzeşt" adlı romanı. Romantizm'den Realizme geçişin bir göstergesidir. Recaizâde M. Ekrem'in "Araba Sevdası" adlı romanı ise edebiyatımızdaki ilk reaªlist romandır.

RECAİZÂDE MAHMUT EKREM (1847–1914)
Recaizâde Ekrem "sanat için sanat" ilkesini savunarak edebiyatımıza getirdiği yeniliklerle Abdülhak Hâmid ile birlikte Edebiyat-ı Cedide (Servet-i Funûn) edebiyatının hazırlayıcıları arasında yer almıştır.
Şiir roman hikâye tiyatro eleştiri anı türlerinde verdiği eserleriyle Recaizâde Ekrem'in 'edebiyatımızda önemli bir yeri vardır. Ekrem "Her güzel şey şiirdir." ilkesiyle Türk şiirinin tema ve konusunu genişletmiştir.
Recaizâde Ekrem'in "Araba Sevdası" adlı romanının edebiyatımızda "Önemli bir yeri vardır. Yazar bu romanında yanlış batılılaşmayı işlemiştir. "Araba Sevdası" edebiyatımızda ilk realist (gerçekçi) roman örneğidir.


SERVET-İ FÜNÛN (EDEBİYAT-I CEDİDE)
Tanzimat edebiyatı ile başlayan Batılılaşma Edebiyat-ı Cedide döneminde tam olarak yerleşir.
Yeni edebiyat anlamına gelen bu topluluğa Servet-i Fünûn dergisinde bir araya gelip bu dergide görüşlerini yazdıkları için Servet-i Fünûn edebiyatı da denmiştir.
1896–1901 yıllarında etkin olan bu topluluğun kısa bir dönemi kapsamasına rağmen edebiyatımıza katkıları büyük oldu. Edebiyat-ı Cedide döneminde Türk edebiyatı tamamıyla çağdaş bir nitelik kazandı.

1- Servet-i Fünûn (Edebiyat-ı Cedide)
a) Genel Özellikler:
Bir önceki ünitemizde II. Abdülhamit'in 1878'de Meclis-i Mebusan'ı (Osmanlı Millet Meclisi) kapatarak koyu bir baskı rejimini başlattığını ve bunun sonucunda edebiyatta toplumsal konulardan ve kavramlardan uzaklaşıldığını belil1miştik.
II. Dönem Tanzimat edebiyatı sanatçıları bu baskılar sonucu "sanat için sanat" görüşünü benimsemişler yeni bir edebiyat anlayışı geliştirerek Edebiyat-ı Cedide’nin hazırlayıcıları olmuşlardır.
Böyle bir ortamda yetişen Edebiyat-ı cedideciler 1896 yılında Servet-i Fünûn dergisinde bir topluluk oluştururlar. Derginin yönetimini ise Tevfik Fikret üstlenir.
Edebiyat-ı Cedide'nin başlıca sanatçıları şiir alanında: Tevfik Fikret Cenap Şahabettin Süleyman Nazif Celal Sahir.
Nesir yani düz yazı alanında Halit Ziya Uşaklıgil Mehmet Rauf Hüseyin Cahit Yalçın Ahmet Hikmet Müftüoğlu'dur.

b) Manzum Eserler
"Sanat için sanat" görüşünü benimseyen Edebiyat-ı Cedideciler bu nedenle toplumsal koªnular yerine kişisel konulan işlediler.
Edebiyat-ı Cedide şairleri Divan edebiyatı biçimlerini bıraktılar. Fransız edebiyatından "Sone" ve "Terza-Rima" gibi nazım biçimlerini aldılar Divan edebiyatının müstezat nazım biçimini "serbest müstezat" adı ile yeni bir biçime dönüştürdüler.
Anlamın beyitte toplanması yerine anlamı tüm şiire yaydılar; bir başka deyişle parça güzelliği yerine bütün güzelliğini öne çıkardılar.
Ağır bir dille sanatlı bir söyleyişle yazdılar; şiirde ahenge önem verdiler; ahengi arttırmak için sözcüklerin oluşturduğu ritimden yararlandılar anız kalıplarını ustalıkla kullandılar.
Şiirde Parnasizm ve Sembolizmden etkilendiler.

TEVFİK FİKRET
Edebiyat-ı cedide topluluğu içinde adı ilk akla gelen öncü ve önder olan sanatçı Tevfik Fikret'tir.
Servet-i Füsun’da yer aldığı sürece kişisel konulan işleyen Tevfik Fikret Servet-i Fürundan ayrıldıktan sonra toplumsal konulara yönelmiştir.
Tevfik Fikret'in Parnasizm'in etkisiyle kişisel izlenimlerini anlattığı "Yağmur" adlı şiiri ile insanlara yaşama heyecanını duyurmak amacıyla yazdığı "İzler" adlı şiiri nazım biçimi bakımından klasik nazım biçimlerinden farklı olduğu görülür. Her iki şiir de kişisel konuları işlemektedir. Tevfik Fikret "Doksan beşe Doğru" ve "Millet Şarkısı" gibi şiirlerinde ise toplumsal konulan işlemiştir.

Tevfik Fikret (1867–1915)
Edebiyatımızın en önemli şairlerinden biri olan Tevfik Fikret Edebiyat-ı Cedide'nin öncülerindendir.
Tevfik Fikret hem içerik hem biçim yönünden şiirde önemli yenilikler yapmış Türk edeªbiyatının çağdaşlaşmasında önemli bir katkı sağlamıştır.
Tevfik Fikret Servet-i Fünûn dergisinde kişisel konuda şiirler yazmış; doğanın kendi ruhunda bıraktığı izlenimleri kişisel duygularını dile getirmiştir. Servet-i Fünûn topluluğu dağıldıktan sonra ise sosyal konulara yönelmiş toplumsal sorunları eleştirmiş oğlu HaIuk'un şahsında Türk çocuklarına ve Türk gençlerine öğütler vermiştir. Eğitimci yönüyle de edeªbiyatımızda önem kazanan Fikret çocuklar için bu amaçla yazdığı şiirlerini "Şermin" adlı kitabında toplamıştır.

c) Mensur Eserler
Edebiyat-ı cedide döneminde Tanzimat ile başlayan yeni nesir giderek gelişmiş özellikªle roman ve hikâye türlerinde çok güzel örnekler verilmiştir. Dönemin siyasi baskısı nedeniyle tiyatro türü pek gelişmemiştir.

Bu dönemde roman ve hikâye türleri gerek teknik gerek konuları ele alış gerekse karakªter yaratmadaki ustalıklar açısından gerçek başarıya ulaşmıştır.
Edebiyat-ı Cedide yazarları gözleme çok önem verdiklerinden içinde yaşadıkları hayatı anªlatmakta çok başarılı olmuşlar Batı uygarlığından çok etkilendikleri için gerçekleşmesini istedikleri batılı hayatın bazı örneklerini de eserlerinde vermeye çalışmışlardır.
Roman ve hikâye türlerinde Realizm ve Natüralizmi benimsemişlerdir.
Mehmet Rauf’un "Eylül" adlı romanı edebiyatımızda ilk psikolojik roman olma niteªliğini kazanmıştır.

Halit Ziya Uşaklıgil (1866–1945)
Halit Ziya edebiyatımızda nesil' türlerinin gelişmesinde önemli katkısı olan sanatçılarımızdandır.
Fransız edebiyatından şiir hikâye vb. türlerde birçok çeviriler yapan; roman hikâye anı türlerinde eserleri olan Halit Ziya'nın en başarılı yanı Türk edebiyatına kazandırdığı hikâye ve romanlarıdır.
Halit Ziya'nın hikâye ve romanlarında teknik bakımdan tam bir kusursuzluk dikkati çeker.
Realist bir yöntemle gözleme dayalı olarak yazdığı eserlerinde insan-çevre ilişkisi çok başarılıdır. Yazar kişilerin iç dünyası ile yaşadıkları çevre arasında çok sıkı bir bağlantı kurar.
Bütün Edebiyat-ı Cedideciler gibi Halit Ziya'nın da dili ağır anlatımı süslü ve sanatlıdır.
Halit Ziya'nın yabancı sözcüklerle dolu uzun tamlamaların sanatlı söyleşilerin yer aldığı bir anlatımı vardır.

I.Dönemin Bağımsız İsimleri
Edebiyat-ı Cedide hareketinin ortaya çıktığı yıllarda yetişmiş ancak bu topluluğun görüşlerine katılmamış bazı sanatçılar vardır. Bu sanatçılar bağımsız olarak kalmışlar kendi1erine özgü bir anlayışla eserler vermişlerdir.
Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Ahmet Rasim Edebiyat-t Cedide döneminin dışında kalmış sanatçılardan en önemlileridir.

Hüseyin Rahmi Gürpınar (l864~1944)
Çağdaşları Edebiyat-ı Cedide sanatçıları gibi realist eserler yazan Hüseyin Rahmi; Ahmet Mithat Efendi'nin açtığı popüler halka dönük roman anlayışını devam ettirdi. Konularını halkın her gün iç içe olduğu her tür olaydan aldı.
Hüseyin Rahmi eserlerinde toplumun aksak gülünç yönlerini yansıttı Bâtıl inançları gelenekleri görenekleri anlattı. Eserlerinde ince bir mizah dikkati çeker. Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın çok okunmasının ve sevilmesinin nedeni halkı anlatan onlara seslenen konularından; sade açık yalın mizahı anlatımından kaynaklanır.
Verimli bir yazar olan Hüseyin Rahmi'nin çok sayıdaki romanlarından bazıları şunlardır:
Gulyabani Şık. Mürebbiye Nimetşinas Şıpsevdi Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç


FECR-İ ATİ TOPLULUGU
Servet-i Fünûn edebiyatının devamı niteliğinde olan Fecr-i Ati topluluğu 1909 yılında orªtaya çıktı. Geleceğin güneşi anlamına gelen Fecr-i Ati topluluğu görüşlerini bir bildiri ile 24 Şubat 1910'da edebiyat dünyasına duyurdu. Ancak bu topluluk içinde bulundukları olumsuz koşullar nedeniyle fazla bir varlık gösteremeden dağıldı.

Fecr-i Ati Topluluğu (1909–1912)
a) Genel Özellikler:
Edebiyat-ı Cedideciler gibi "Sanat için sanat" görüşünü benimseyen Fecr-i Ati topluluğu edebiyat ve sanatla ilgili görüşlerini ve düşüncelerini 24 Şubat-1910'da Servet-i Fünûn dergisinde bir bildiri ile açıkladılar. Bu açıklama edebiyatımızdaki ilk bildiridir.
Sanat ve edebiyat sevgisiyle kurulan Fecr-i Ati topluluğu edebiyatı araç değil amaç olaªrak gördü şiirde güzellik kavramını ön plana çıkardı ağır bir dille doğal olmayan süslü bir anlatımla eserler verdi.
Edebiyatımıza yeni bir şeyler getiremeyen ve güçlü eserler veremeyen Fecr-i Ati topluluğu büyük bir varlık gösteremeden 1912 yılında dağıldı.
Fecr-i Ati topluluğunun en güçlü ismi edebiyatımızın önde gelen şairlerinden Ahmet Haşim'dir.
b) Ahmet Haşim
Çeşitli türlerde eser veren Ahmet Haşim'in asıl sanatçı kişiliği şiirlerinde kendini gösterir. Ahmet Haşim "Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar" adlı yazısında şiir ile ilgili görüşlerini anlatır. Bu yazıyı okuduktan sonra Onun şiirlerini anlamanız daha kolay olur.

Aşağıda örnek vereceğimiz "Merdiven" şiiri Ahmet Haşim'in çok okunan ve sevilen şiirlerindendir.

MERDİVEN
Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak
Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak...
Sular sarardı... Yüzün perde perde solmakta
Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta...
Eğilmiş arza kanar muttasıl kanar güller
Durur alev gibi dallarda kanlı bü1büller
Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer?
Bu bir lîsân-ı hafîdir ki ruha dolmakta
Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta...

Ahmet Haşim

Kelimeler:
arz: Yeryüzü
lîsân-ı hafî: Gizli dil
muttasıl: Durmadan devamlı

Açıklamalar:
"Merdiven" şiirinde Ahmet Haşim duygulanın çeşitli sembollerle dile getirmiştir. Şiirde yer alan" güneş renkli yapraklar" "sararan sular" "yüzün perde perde solması" "kaªnayan güller" "kanlı bülbüller" "yanan sular" birer semboldür.
Birinci bölümde hayat merdivenlerini ağır ağır çıkan kişilerin geride bir yığın anı bıraktıklarını ve hayatın sonuna yaklaşmanın verdiği karamsarlıkla gökyüzüne umutsuzlukla baktıklarını anlatılmaktadır.
Daha sonraki bölümlerde ise hayatın akşamını yaşayan yani ömürlerinin sonuna gelen inªsanların karamsarlığı verilerek tabiatın da onlarla derin bir hüzne büründüğü dile getirilmektedir.
Görüldüğü gibi şiirde "Sembolizm" de olduğu gibi ince derin duygular; belirsiz ve kapalı bir anlam mecazlar ve yeni söyleyiş biçimleri dikkati çekmektedir. Ayrıca ahenk sözcüklerin ve cümlelerin söylenişleriyle yaratılmıştır. Anlatım liriktir.

Ahmet Haşim (1884–1933)
Edebiyatımızda daha çok şiirleri ile tanınan Ahmet Haşim; gezi söyleşi fıkra türlerinde de eserler vererek usta bir nesir yazarı olduğunu da kanıtlamıştır.
Ahmet Haşim Sembolist Fransız şairlerinin etkisinde kalarak duygusal gizli kapalı bir anlatımla şiirler yazmıştır. Şiirlerinde düşünceden çok duyguya önem vermiş; güzelliliği anlamın açıklığında değil kapalılığında aramıştır. Şairin bir diğer özelliği benzetmelerin sembollerin ahenªgine kapılarak kendine özgü bir dil yaratmasıdır.

MİLLİ EDEBİYAT AKIMI
XX. yüzyıl başlarında Osmanlı devletinin güçsüzleşmesi imparatorluk içindeki çeşitli toplumların milliyetçi çabaları ve Balkan yenilgisi üzerine "Türkçülük" ülküsü önem kazandı. Toplumdaki bu gelişmeler edebiyatı yakından etkiledi ve "Genç Kalemler" dergisi çevresinde toplanan Ömer Seyfettin Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökalp "Milli Edebiyat Akımı"nı oluşturdular.

1- Milli Edebiyat Akımı (1911–1918)
a) Genel Özellikleri
XX. yüzyılın başları aydınlarımızın arayış içinde oldukları çeşitli ideolojilerin oluştuğu bir dönemdir. Bir tarafta "Osmanlıcılık" "İslamcılık" diğer tarafta "Türkçülük" görüşleri oluşur. 24 Temmuz 1908'de n. Meşrutiyet'in ilanıyla özgürlükler yeniden elde edilir böylece düşünce hayatımızda hızlı bir gelişme başlar.
Bu arada Osmanlı-Rus Savaşı ile Balkan Savaşı yenilgileri "Milliyetçilik" düşüncesinin Türk aydınları arasında hızla yayılmasına neden olur. Yıkılmakta olan imparatorluğu ayakta tutmak için "Türkçülük" ülküsü önem kazanır. İstanbul'da birbirini izleyen milliyetçi dernekler kurulur.
"Türk Derneği" "Türk Yurdu" "Türk Ocağı" dergileri Türkçülük akımının kültür ve edebiyat alanındaki birer yayın organı olur.

Böyle bir ortamda oluşan "Milli Edebiyat Akımı"nın asıl yayın organı ise 1911 'de Selaªnik'te çıkarılan "Genç Kalemler" dergisi oldu. Ömer Seyfettin Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökalp "Genç Kalemler" dergisinde yayımladıklaı1 makale ve manzumelerle Milli Edebiyatın ilkeªleri ile ilgili görüşlerini açıkladılar.

Milli Edebiyat Akımı'nın ilkeleri şunlardır:
1- Dil sade olmalıdır.
2- Milli kaynaklara yönelmeli yurt sorunları dile getirilmelidir.
3- Şiirde yalnız hece ölçüsü kullanılmalıdır.
Milli Edebiyat Akımı'nın başlıca temsilcileri Ömer Seyfettin Ziya Gökalp Mehmet Emin Yurdakul ve Ali Canip Yöntemdir.

b) Manzum Eserler
Milli Edebiyat Akımının etkili olduğu 1911–1918 yılları arasında Edebiyat-ı Cedide ve onların devamı olan Fecr-i Âti topluluğunun şairleri "sanat için sanat" anlayışını devam ettirerek ağır bir dili ve sanatlı bir anlatımla aruz veznini kullanarak şiirler yazıyorlardı. Ayrıca Mehmet Âkif Ersoy ve Yahya Kemal Beyatlı kendilerine özgü bir edebiyat anlayışıyla dönemin etkili sanatçıları arasında yer alıyorlardı.
İşte böyle bir oltamda Milli Edebiyatçılar sade bir dille ve hece vezni ile milliyetçili şiirler yazdılar. Konuşma dilinin şiire yerleşmesi gerekliliğini vurguladılar. Bu sanatçılardan biri olan Mehmet Emin Yurdakul yazdığı şiirlerle Milli Edebiyat Akımı’nın oluşmasında öncülük yaptı.

Mehmet Emin Yurdakul (1869–1944)
Edebiyat-ı Cedide topluluğunun egemen olduğu yıllarda ilk şiirlerini yayımlayan Mehmet Emin Yurdakul yeni Türk edebiyatında sade bir dille hece ölçüsü ile yazan ilk şair olma özelliğini taşır.

"Bırak Beni Haykırayım" şiirinde yer alan:

"Bırak beni haykırayım susarsam sen matem et;
Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet
Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir."

dizelerinde dile getirdiği gibi Mehmet Emin Yurdakul sanatı sosyal sorunların çözümlenmesi için bir araç olarak görmüştür. Şair "Bırak Beni Haykırayım" şiirinde Türk milletiªnin içinde bulunduğu zor duruma işaret ederek şairlerin (ve yazarların) milletlerin hayatında ne kadar önemli rolü olduğunu belirtiyor.
Mehmet Emin Yurdakul bu şiirinde olduğu gibi bütün şiirlerinde sade dille hece ölçüsüyle yazmış; milli duygulan ve sosyal konulan işlemiştir.
Mehmet Emin Yurdakul'un ilk şiirlerini topladığı "Türkçe Şiirler" adlı kitabı edeªbiyatımızda büyük yankılar uyandırdı ve milliyetçi görüşlerin yoğunlaşmasını sağladı.
Kendisinden sonra pek çok sanatçıya öncülük yapan Mehmet Emin Yurdakul'un şiirlerini topladığı kitaplardan bazıları Türk Sazı Ey Türk Uyan Ordunun Destanı'dır.

c) Mensur Eserler
Milli Edebiyat döneminde yazılan hikâye ve romanlarda da sosyal konular işlenmiş konuşma dili kullanılmış anlatımda gereksiz süs ve sanattan uzaklaşılmıştır. Hikâye ve roman tekniğinde hızlı bir yenileşme başlamış olayların geçtiği yerler İstanbul'dan Anadolu'ya taşmıştır.
Bu dönemde Türk mizahı en hareketli ve en gelişmiş devrini yaşamış edebiyat ve eleştiri alanlarında önemli çalışmalar yapılmıştır. Özellikle Fuat Köprülü'nün yaptığı edebiyat tarihi çalışmaları edebiyatımız açısından çok önemlidir.

Ziya Gökalp (1875–1924)
1911'de "Genç Kalemler" de ilk şiirlerini ve yazılarını yayımlayan Ziya Gökalp gerek şiirleri gerek makale ve inceleme türlerinde yazdığı yazılarında "Türkçülük" adını verdiği millî haªreketin yayılıp gelişmesine öncülük etti Ayrıca Türk milliyetçiliğinin programını belirleyerek hem yaşadığı dönemde hem ölümünden sonra aydınlar ve sanatçılar arasında etkili oldu.
Şiirden bilimden tarihten destanlardan yararlanarak millî bilinci oluşturmaya çalışan Ziya Gökalp aynı zamanda ilk Türk sosyologu önemli bir düşünürdür. Ziya Gökalp düşünce alanındaki çalışmalarını "Türkçülüğün Esasları" "Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak" ve "Türk Medeniyeti Tarihi" adlı kitaplarında toplamıştır.

"Türkçülüğün Esasları" adlı eserinde "Türkçülük" ü Türk milletini yükseltmek diye tanımlayan Ziya Gökalp yine bu eserinde "Türkçülük" ün dilde güzel sanatlarda ahlakta hukukªta dinde ekonomide siyasette felsefede gerçekleştirilme yollarını göstermiştir.
Ziya Gökalp "Türkçülüğün Esasları" nda belirttiği gibi milleti ırk esasına göre değil kültür esasına göre tanımlar.
Makale ve incelemelerinin yanı sıra şiirler de yazan Ziya Gökalp bütün eserlerinde vatan millet ahlak din dil uygarlık konularını işlemiş; Millî Edebiyat'ın ilkelerine uygun sade açık yalın bir dille yazmıştır.
Ziya Gökalp şiirlerini Kızıl Elma Yeni Hayat ve Altın Işık adlı kitaplarda toplamıştır.

Ömer Seyfettin (1884–1920)
"Milli Edebiyatın oluşmasının milli bir dille gerçekleşeceği" düşüncesini savunarak dil ve edebiyatta ulusal bilincin yerleşmesini sağlayan bu yolda en çok katkısı olan edebiyatçımız Ömer Seyfettin'dir.
"Yeni Lisan" görüşünü ortaya atarak dil sorununa yönelen Milli Edebiyatın sözcülüğünü bütün çabasıyla sürdüren Ömer Seyfettin kısacık ömrüne Türk edebiyatını Türk dilini geliştiren yücelten nice çalışmayı sığdırmış edebiyatımızı geniş halk kitlelerine ulaştırmıştır.
Ömer Seyfettin Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökalp ile birlikte "Genç Kalemler" dergisinªde Osmanlıcaya karşı Türkçeyi savunur dilde sadeleşmenin öncülüğünü yapar.
Edebiyata şiirle başlayan Ömer Seyfettin Genç kalemler ve Yeni Mecmua gibi dergilerde çıkan makalelerinin yanı sıra yine çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanan hikâyeleriyle de haklı bir ün kazanmıştır. O 20.yy. realist Türk hikâyeciliğinin en önde gelen isimlerindendir.
Hikâyelerinde destanlardan halk hikâyelerinden efsanelerden yararlanmış Türk tarihinin olumlu kahramanlarının etkili hayatlarını işlemiştir. Ayrıca yanlış batılılaşmayı batıl inançları bilªgisizlikten kaynaklanan yanlış davranışları pek çok hikâyesinde eleştirmiştir.
Falaka Kaşağı Diyet İlk Düşen Ak Yüksek Ökçeler Forsa Pembe İncili Kaftan Bomba Beyaz Lale Ömer Seyfettin'in çok sevilen hikâyelerinden bazılarıdır.

2. Dönem Bağımsız İsimleri
Millî Edebiyat döneminde kendine özgü şiir anlayışlarıyla edebiyatımızda önemli bir yeri olan ve bu dönemin bağımsız isimleri arasında yer alan iki önemli sanatçımız Mehmet Âkif Ersoy ve Yahya Kemal Beyatlı'dır.

a) Mehmet Âkif Ersoy
Millî Edebiyat ve Millî Mücadele dönemlerinde yaşadığı halde bu edebiyat akımlarının içinde yer almayan ancak Millî Mücadele'ye bazı şiirleriyle destek veren Mehmet Âkif Ersoy dönemin bağımsız sanatçılarındandır.
Mehmet Âkif Ersoy "İstiklâl Marşı" şiirinde "Kurtuluş Savaşı'nın bütün ~illette uyandırdığı coşkuyu dile getirmiş bu şiirini bütün şiirlerini aldığı "Sefahat" aldığı kitabına almayaªrak gerekçesini "İstiklal Marşı benim değil milletimindir diyerek açıklamıştır.
Mehmet Âkif Ersoy millî konuları işleyen şiirlerinin yanı sıra; günlük olayları sosyal koªnuları anlattığı manzum hikâyeleri ile de tanınır. Şair manzum hikâyelerini realist yani gerçekçi bir görüşle yazmış gözlemlerinden yararlanarak çok başarılı tasvirler yapmıştır. Onun Küfe Seyfi Baba gibi şiirleri bu türün en güzel örneklerindendir.
Mehmet Âkif şiirlerinde Türkçeyi başarıyla kullanmış özellikle manzum hikâyelerinde halk söyleyişlerine ve deyimlere bol bol yer vererek konuşma dilinin özelliklerini şiirimize yerleştirmiştir. Serbest müstezada hikâyeyi birleştirerek gerçekçi ve canlı bir anlatım kullanmıştır. Mehmet Âkif aruz veznini Türkçeye en iyi uygulayan şairlerimizdendir.
Mehmet Âkif Ersoy'un en önemli eseri yedi bölümden meydana gelen bütün şiirlerini kapsayan "Safahat" adlı kitabıdır.Kitap şu bölümlerden oluşur:
Safahat Süleymaniye Kürsüsünde Hakkın Sesleri Fatih Kürsüsünde Hatıralar Asım Gölgeler.
Mehmet Âkif'in en güzel şiirlerinden birisi olan "Çanakkale Şehitleri" Safahat'ın altıncı kitabı olan "Âsım" da yer almaktadır.

b) Yahya Kemal Beyatlı
Mehmet Âkif Ersoy gibi Millî Edebiyat hareketinin içinde yer almadığı halde bu hareketi makaleleri ile desteklemiş bir diğer sanatçımız da Yahya Kemal Beyatlı'dır. Asıl sanatçı kişiliğini şiirleriyle ortaya koyan Yahya Kemal'in Millî Mücadeleye katkısı makalelerinde görülür.

Şiirlerinde öz ve içerik açısından Millî Edebiyat'ın görüşlerini yer yer benimseyen şair; ölçü uyak gibi biçimsel öğelerde Divan edebiyatının devamı görünümündedir. Yahya Kemal de Mehmet Akif Ersoy gibi aruzu Türkçeye başarıyla uygulayan şairlerimizdendir. Yine Türk dilini en güzel kullanan şairlerimizden birisi olan Yahya Kemal şiirlerinde Türkçenin ahengini yaratªmaya çalışır.
Cumhuriyet Türkiye’sinde; Asya geçmişinden Anadolu toprağından İslam uygarlığından etkilenerek oluşan yeni milletin değerlerini araştırarak ona sahip çıkar. Şiirlerinde İstanbul sevgisi Türk milletini asırlardır yaşatan kültür değerlerine uygarlık ürünlerine duyduğu hayranlık Osªmanlı tarihinin parlak dönemlerine duyduğu özlem sonsuzluk aşk ve ölüm konularını işlemiştir.
Şiirlerini; "Kendi Gök Kubbemiz Eski Şiirin Rüzgârıyla Rubailer ve Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyiş" adlı kitaplarında toplamıştır.

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ EDEBİYATI
30 Ekim-19l8'de Mondros mütarekesi ile başlayan ve 9 Eylül 1922'de Yunanlıların İzmir'de denize dökülmesiyle biten bu döneme Mili Mücadele dönemi; bu dönemde oluşan edeªbiyatımıza da Milli Mücadele dönemi edebiyatı diyoruz.

1- Milli Mücadele Dönemi Edebiyatı
a) Genel Özellikler
Atatürk'ün bir kurtarıcı olarak Türk milletine önderlik ettiği Milli Mücadele dönemi aynı zamanda yeni Türkiye Cumhuriyetinin de temellerinin atıldığı dönemdir.
Bu dönemde esareti kabul etmeyen Türk milleti yeniden derlenip toparlanarak millî bir Kurtuluş Savaşı'nı başlatır.
Milli Mücadele dönemi edebiyatını kesin sınırlarla diğer dönemlerden ayırmak çok zordur; çünkü toplumsal olayların başlangıçları ile bitişleri kesinlikle sınırlandırılamaz. Bu nedenle Milli' Mücadele dönemi edebiyatı Milli edebiyatın ilkeleri doğrultusunda gelişti bu dönemin sanatçıları Cumhuriyet döneminde de o günün koşulları içinde eser vermeye devam ettiler.
b) Manzum Eserler
Edebiyatımızda Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirler genellikle Kurtuluş Savaşı'nın coşkusu ve heyecanı ile ortaya çıkmıştır. Bu şiirler coşkulu ve heyecan unsuru yoğun olan şiirlerdir.
Milli Mücadele dönemini anlatan şiirler yazan şairlere Faruk Nafiz Kemâleddin Kamu Mehmet Âkif Ersoy Fazıl Hüsnü Dağlarca Cahit Külebi Ceyhun Atıf Kansu ve Halide Nusret Zorlutuna'yı örnek verebiliriz.

c) Mensur Eserler
Millî Mücadele dönemi edebiyatımızda birçok yazar tarafından işlenmiştir. Roman hikâye tiyatro deneme fıkra anı ve hitabet (söylev) gibi bütün mensur türlerde Milli Mücadele dönemini anlatan eserler yazılmıştır.
Bu eserlere;
Halide Edip Adıvar'ın "Ateşten Gömlek" ve "Vurun Kahpeye" Yakup Kadri Karaosªmanoğlu'nun "Sadom ve Gomore" ve "Yaban" Refik Halit Karay'ın "Çete" Kemal Tahir'in "Yorgun Savaşçı" Tarık Buğra'nın "Küçük Ağa" adlı romanlarını; yine Halide Edip'in "Dağa Çıkan Kurt" Yakup Kadri'nin "Ergenekon” adlı hikâye kitaplarını; Falih Rıfkı Atay'ın "Zeytindağ" adlı anı kitabını örnek olarak verebiliriz.
Kemal Beyatlı'nın "Kurdun Dişisi ve Yavruları" makalesi ile Ruşen Eşref Ünaydın'ın Atatürk'le ilªgili bir anısını anlattığı "Gazasını Tebrik" adlı metnini okuyup inceleyiniz. Yazarlarımızın Millî Mücadele’ye verdiği desteği değerlendiriniz.

Halide Edip Adıvar (1884–1964)
Türk edebiyatında Millî Mücadeleye en çok destek veren sanatçılarımızdan birisi Halide Edip Adıvar'dır.
Halide Edip İstanbul'un işgali karşısında çeşitli alanlarda yapılan mitinglerde milleti coşturan konuşmalar yapmış Ankara'da Ata~ürk ile birlikte çalışmış cephede bulunmuş onbaşı rütbesini alarak ilk kadın onbaşı unvanını kazanmıştır. Millî Mücadele yılları sırasındaki gözlemlerini "Ateşten Gömlek Vurun Kahpeye Kalp Ağrısı Zeyno'nun Oğlu" adlı romanlarında dile getirmiştir.Edebiyata "Tanin" gazetesinde yayımlanan hikâyeleri ile başlayan Halide Edip Adıvar ilk hikâye ve romanlarında kadın psikolojisi üzerinde durmuş daha sonra Millî Mücadele ile ilgili romanlar yazmıştır. Cumhuriyet’ten sonra olgunluk eserlerini vermiş toplum sorunlarına eğilmiştir.Çok verimli bir yazar olan Halide Edip Adıvar romanlarının dışında hikâye anı tiyatro türlerinde eserler vermiştir. Ayrıca gazete ve dergilerde yayımlanan makaleleri ile çevirileri inceleme ve araştırmaları vardır.