Düzeltme işaretinin kullanılacağı yerler aşağıda gösterilmiştir:

1. Yazılışları bir anlamları ve okunuşları ayrı olan kelimeleri ayırt etmek için okunuşları uzun olan ünlülerin üzerine konur: adem (yokluk) âdem (insan); adet (sayı) âdet (gelenek alışkanlık); alem (bayrak) âlem (dünya evren); alim (her şeyi bilen) âlim (bilgin); aşık (eklem kemiği) âşık (vurgun tutkun); hakim (hikmet sahibi) hâkim (yargıç); hal (pazar yeri) hâl (durum vaziyet); hala (babanın kız kardeşi) hâlâ (henüz); şura (şu yer) şûra (danışma kurulu).

UYARI : Katil (< katl = öldürme) ve kadir (< kadr = değer) kelimeleriyle karışma olasılığı olduğu hâlde katil (ka:til = öldüren) ve kadir (< kair = güçlü) kelimelerinin düzeltme işareti konmadan yazılması yaygınlaşmıştır.
2. Arapça ve Farsçadan dilimize giren birtakım kelime ve eklerle özel adlarda bulunan ince g k ünsüzlerinden sonra gelen a ve u ünlüleri üzerine konur: dergâh gâvur ordugâh tezgâh yadigâr Nigâr; dükkân hikâye kâfir kâğıt Hakkâri Kâzım mahkûm mekân mezkûr sükûn sükût. Kişi ve yer adlarında ince l ünsüzünden sonra gelen a ve u ünlüleri de düzeltme işareti ile yazılır: Halûk Lâle Nalân; Balâ Elâzığ İslâhiye Lâdik Lâpseki.
3. Nispet i'sinin belirtme durumu ve iyelik ekiyle karışmasını önlemek için kullanılır. Böylece (Türk) askeri ve askerî (okul) (İslam) dini ve dinî (bilgiler) (fizik) ilmi ve ilmî (tartışmalar) (Atatürk'ün) resmi ve resmî (kuruluşlar) gibi anlamları farklı kelimelerin karıştırılması da önlenmiş olur.
Nispet i'si alan kelimelere Türkçe ekler getirildiğinde düzeltme işareti olduğu gibi kalır: millîleştirmek millîlik resmîleştirmek resmîlik.