İkinci hecesinde dar ünlü bulunan iki heceli kelimeler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında ikinci hecelerindeki dar ünlüler genellikle düşer: ağız / ağzı alın / alnı bağır / bağra bağrım beniz / benzi beyin / beynimiz boyun / boynu böğür / böğrüm burun / burnu geniz / genzi göğüs / göğsün gönül / gönlünüz karın / karnı oğul / oğlu; çevir- / çevril- devir- / devril-.
Ünsüzlerin Nitelikleri

Ses yolunda bir engele çarparak çıkan seslere ünsüz denir.

Dilimizde yirmi bir ünsüz vardır. Bunlar: b c ç d f g ğ h j k l m n p r s ş t v y z.

Ünsüzler ses tellerinin titreşime uğrayıp uğramamasına göre iki gruba ayrılır:

1. Ses tellerinin titreşmesiyle oluşan ünsüzlere tonlu (yumuşak) ünsüzler adı verilir: b c d g ğ j l m n r v y z.

2. Ses telleri titreşmeden oluşan ünsüzlere tonsuz (sert) ünsüzler denir: ç f h k p s ş t.

Kökeni Türkçe olan kelimelerin sonunda b c d g ünsüzleri bulunmaz. Ancak anlam farkını belirtmek üzere ad od sac gibi birkaç kelimenin yazılışında buna uyulmaz: ad (isim) at (binek hayvanı); od (ateş) ot (bitki); sac (yassı demir) saç (kıl).


Dilimizdeki hac şad yâd gibi birkaç örnek dışında alıntı kelimelerde tonsuzlaşma kuralına uyulmuştur: sebep (< sebeb) kitap
(< kitab) bent (< bend) cilt (< cild) bant (< band) etüt (< etüd) metot
(< metod) standart (< standard) ahenk (< aheng) hevenk (< aveng) renk (< reng). Bu gibi alıntılar ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında kelime sonundaki tonsuz ünsüzler tonlulaşır: sebep / sebebi kitap / kitabı bent / bendi cilt / cildi etüt / etüdü metot / metodu ahenk / ahengi hevenk / hevengi renk / rengi.

UYARI : Bazı alıntı kelimelerde tonlulaşma (yumuşama) olmaz: ahlak / ahlakın cumhuriyet / cumhuriyete evrak / evrakı hukuk / hukuku ittifak / ittifaka sepet / sepeti tank / tankı bank / bankı.

Birden fazla heceli kelimelerin sonunda bulunan p ç t k ünsüzleri ünlüyle başlayan bir ek aldığında tonlulaşarak b c d ğ'ye dönüşür: kelep / kelebi; ağaç / ağacı kazanç / kazancı; geçit / geçidi kanat / kanadı; başak / başağı bıçak / bıçağı çocuk / çocuğu dudak / dudağı durak / durağı uzak / uzağı.

Tek heceli kelimelerin sonunda bulunan p ç t k ünsüzleri ise iki ünlü arasında çoğunlukla korunur: ak / akı; at / atı; ek / eki; et / eti; göç / göçü; ip / ipi; kaç / kaçıncı; kök / kökü; ok / oku; ot / otu; saç / saçı; sap / sapı; suç / suçu; süt / sütü; üç / üçü. Ancak tek heceli olduğu hâlde sonundaki ünsüzü tonlulaşan kelimeler de vardır: but / budu dip / dibi gök / göğü kap / kabı kurt / kurdu uç / ucu yurt / yurdu.