ÖZET: ROMAN

İnsanların yaşadıkları ya da yaşayabilecekleri olayları yere zamana ve şahsa bağlayarak anlatan eserlere roman denir.
*Romanda olaylar geniş ve ayrıntılı olarak anlatılır.
*Ana olayetrafında olayciklar vardır.

*Şahıs kadrosu geniştir.Karakter çözümlemeleri yapılır.
*Zaman olarak geri dönüşler olur.
Romanlar çeşitli türlere ayrılıri- Tarihi Roman: Konusunu tarihten alır.
- Töre Romanı: Toplumun yaşayış tarzını geleneklerini adetlerini işleyen romandır.
- Psikolojik Roman: Ruh çözümlemelerinin yapıldığı romanlardır.
- Egzotik Roman: Uzak ve yabancı ülkelerin doğa ve insanlarını anlatan romandır.
- Tezli Roman: Bir görüş veya düşünceyi savunan romandır.
- Polisiye Roman: Dedektif hikayelerini anlatan romandır.

Edebi akımlara göre romanlar ise:

l-Klasik roman 2-Romantik roman 3-Realist roman 4-Naturalist roman

Roman türünün ilk ve en önemli örneği XVI. Yüzyılda İspanya'da Migüel De Cervantes tarfından yazılan DON KİşOT'tur.

Bizde ise çevrilen ilk roman Yusuf Kamil Paşa tarafından Fenelon'dan çevirdiği Tercüme-i Telamakyazılan ilk Türkçe roman ise Şemsettin Sami'nin yazdığı "Taaşuk-ı Talat ve Fıtnat adlı eserdir.Bu romandan sonra yazılmış ilk romanlar yazılış tarihlerini göre şunlardır:

l-Hasan MellahHüseyin Fellah Ahmet Mithat Efendi-1872

2-İntibah-Namık Kemal-1876

3-Sergüzeşt-Sami Paşazade Sezai-1889

4-Araba Sevdası-Recaizade Mahmut Ekrem-1889

S-Mai ve Siyah-Halit Ziya Uşaklıgil-1896

HİKAYE

Olmuş ya da olması mümkün olan olayları anlatan kısa sanat eserleridir. *Tek bir olay
vardır.Olaycıklar yoktur.
*Şahıs kadrosu romana göre dardır.
*Kişiler çoğu zaman hayatlarının belli bir anı içinde anlatılır.
*İki tür hikaye görülüri a)Olay Hikayesi: Maupassant tarzı da denir. Olay esastır. Bizdeki temsilcisi Ömer Seyfettindir.
b)Durum Hikayesi: Çehov tarzı da denir. Olaydan çok insanın belli bir zaman dilimindeki durumu anlatllır.Bizdeki temsilcisi Sait Faik Abasıyanıktır

Hikayede PLAN:

l-Serim Bölümü:Burada olayın geçtiği yerkişiler belli başlı nitelikleriyle tanıtılır.

2-Düğüm BÖLÜMÜ:serim bölümünde sergilenen olay neden-sonuç ilişkisine göre bu bölümde yoğunlaştırılır.Merak unsuru doruğa çıkar.Ayrıntllar ortaya konur.

3-Çözüm Bölümü:Olay bir sonuca bağlanır.Gerilimler sona erer. merak edilen soruların cevapları bulunmuş olur.

Hikayenin Unsurları:

1- Kişiler 2-01ay 3-Zaman 4-Yer (mekan) S-Dil ve Anlatım

Dünya Edebiyatında ilk öykü Rönasans döneminde G.Bocacio'nun yazdığı Decameron adlı öykü kabul edilmektedir.Batllı anlamda bizde yazılmış ilk öykü denemelerini Ahmet Mithat Efendi Letaif-i Rivayet adlı eseriyle vermiştirjik öykü denemesiEmin Nihat'ın Müsameretname adlı öyküdür.Bu öykü denemelerini Samipaşazade Sezai'nin Küçük Şeyler ile Nabizade Nazım'ın Karabibik adlı eserleri izlemiştir.