TÜRKÇEDE SESLER VE SES OLAYLARI

TÜRKÇEDE SESLİLER ALFABETİK SIRAYA GÖRE
A E I İ O Ö U Ü

İLK DÖRT HARFİMİZ DÜZDÜR SÖYLERKEN DUDAKLARIN ŞEKLİ DÜZDÜR
A E I İ
İKİNCİ DÖRT HARF YUVARLAKTIR SÖYLERKEN DUDAKLAR DA YUVARLAK ŞEKİL ALIR

OÖUÜ
SINIFLAMAYA DEVAM EDELİM
AEIİ DÜZ OÖUÜ YUVARLAK BUNLAR BİR KALIN BİR İNCE DİZİLMİŞTİR.
A KALIN E İNCE
I KALIN İ İNCE
O KALIN Ö İNCE
U KALIN Ü İNCE

ÜNLÜLERDE KALINLIK İNCELİK UYUMU VARDIR

Büyük Ünlü Uyumu:
Sözcüğün ünlüleri arasındaki kalınlık incelik uyumudur. İlk hecedeki ünlü kalınsa diğer ünlüler de kalıninceyse diğerleri de ince olur.
Ör: Çocuklar beklemişler…Karışık gelmişse BÜU’ya uymaz.Ör:İnsan kalemkitap...

→Aslen Türkçe oldukları halde sonradan uğradıkları ses değişikliği nedeniyle BÜU’ya uymayan kelimeler de vardır.Ör:Kardeş (kardaş) elma (alma) anne (ana)…

ELMA TÜRKÇEDİR ANCAK ASLI ELMA DEĞİL ALMADIR

→Türkçede bazı ekler BÜU’yu bozar:
☻-ken : bakarken
☻-ki : akşamki
☻-leyin : sabahleyin
☻-gil : dayımgil
☻-imtırak :sarımtırak
☻-daş :meslektaş
☻-yor :bekliyor
→Türkçede ilk heceden sonra o ö ünlüleri bulunmaz.-yor eki hariç.
→Yabancı sözcüklerde birleşik kelimelerde ve tek hecelilerde BÜU aranmaz: ilkbahar petrol tek…
→ BÜU’ya uymayan kelimelere gelen ekler kelimenin son hecesindeki sese uyar:insanın…

ÜNLÜLERDE AYRICA DÜZLÜK YUVARLAKLIK UYUMU VARDIR BUNA KÜÇÜK ÜNLÜ UYUMU DENİR
Küçük Ünlü Uyumu:
Kelimenin ünlüleri arasındaki düzlük-yuvarlaklık uyumudur. Buna göre:
→İlk ünlü düzse (AEIİ ) diğerleri de düz
→İlk ünlü yuvarlaksa (OÖUÜ) sonraki
→ ya düz geniş (AE)
→ya da dar yuvarlak (UÜ) olarak gelir. Başka bir ifadeyle:
“Balıkesir” → “Balıkesir”
“Koyun ölür” → “Tavuk güler”…
ÖR: bekledim kömürlük gövdesi umursamaz tarafsızlık yorgunluktan
→KÜU kelimenin tamamında değil komşu iki hece arasında aranır: yumurtacı yuvarlaklık görebilmişti…
→ Yabancı sözcüklerde birleşik kelimelerde ve tek hecelilerde KÜU aranmaz.

→-yor eki KÜU’yu devamlı bozarlmuyor.
*
→Aslen Türkçe olduğu halde KÜU’ya uymayan kelimeler de vardır:Tavuk kabuk kavun yamuk çamur…Bunlarda “bmv” dudak ünsüzlerinin yuvarlaklaştırıcı etkisi vardır.
→BÜU’ya uymayan kelimeler KÜU’ya uysa bile uymaz sayılır:KaleminsanlıkÜNSÜZLER: YUMUŞAK VE SERT OLARAK SINIFLANDIRILIR
SERT - F H S ŞP Ç T K (8 ADET)
YUMUŞAK-ĞJLMNRVYZB C D G (21 ADET)AYRICA GIRTLAKTAN SÜREKLİ ÇIKARILIP ÇIKARILAMAMALRINA GÖRE DE SINIFLANDIRILIRLAR
SERT SÜREKLİ
F H S Ş
SERT SÜREKSİZ
P Ç T K
YUMUŞAK SÜREKLİ
ĞJLMNRVYZ
YUMUŞAK SÜREKSİZ
B C D GSES OLAYLARI:
A.Ünsüz değişimi / Yumuşaması:
Sonunda “pçtk” sert ünsüzleri bulunan kelimeler ünlüyle başlayan bir ek aldığı zaman sonlarındaki sert ünsüzler yumuşayarak “bcdg/ğ” olur.
Ör:Ağaç-ı→ağacı
Kitap-ı→kitabı
Git-en→giden
Renk-i →rengi
Yürek-i→yüreği

→Bazı birleşik kelimelerde de yumuşama görülebilir:Kayıp-et→kaybet-
Kayıt-ol→kaydol-Kayıp-ol→kaybol
!!! Kasıt-et-→kastet- !!!

→Tek heceli kelimelerin bir kısmı bu kurala uymaz:
Tek-il→tekil İç-i→içi
İlk-in→ilkin Maç-a→maça
Saç-a→saça Seç-enek→seçenek
Sat-ıl-→satıl- Yat-ır-→yatır-
Ek-in→ekin Bak-ıcı→bakıcı
İç-ecek→içecek otetsüttek…

→Bazılarıysa uyar:Taçdipkaprenk çok…..


→Yabancı asıllı kelimeler genellikle bu kurala uymaz: Devlet-in→devletin millet-e→millete hukuk-un→hukukun.
!! layık-ı→layığı;layık-ıyla→layıkıyla!!

→Özel isimlerdeyse söyleyişte olsa bile yazıda gösterilmez:Mahmut-u Ahmet-i
Sinop-a….

Ünsüz Benzeşmesi / Sertleşmesi:
Sonunda fstkçşhp ünsüzleri bulunan buluna kelimeler “cdg” yle başlayan bir ek aldığı zaman ekin başındaki yumuşak ünsüzler sertleşerek “çtk” olur.
Koltuk-dan→koltuktanmillet-ce→milletçe
Sınıf-da→sınıfta git-di→gittiaş-cı→aşçı
Kes-gin→ keskin bas-gı → baskı Türk- ce → Türkçe1905-de→1905’te

→Bazı ( birleşik ) kelimelerde sertleşme olmaz:!!! Üç-gen dört-gen beş-gen

Ünsüz Türemesi:
Yabancı dillerden geçen bazı kelimeler ünlüyle başlayan bir ek veya kelime aldıkları zaman asıllarındaki çift ünsüz ortaya çıkar: His-et→hisset af-et→ affet hak-ı→hakkıred-et→reddet sır-ı→ sırrı hat-ı→hattı…

→Yan yana gelen her ses ünsüz türemesi değildir! Hissiz cadde madde ciddi….

Ünsüz Düşmesi:
→Sonunda –k bulunan bazı kelimeler –cık / -cek eki aldığı zaman sonlarındaki –k”ler düşer: küçük-cük →küçücük minik-cik → minicikufak-cık→ufacık büyük-cek→ büyücek çabuk-cak→çabucak

→Sonunda “k” bulunan bazı kelimeler –l -al/-el eki aldığı zaman sonlarındaki k’ler düşer:seyrek-l→seyrel- alçak-l→alçal- yüksek-l→yüksel- ufak-la→ufala-….

!!Ast- teğmen → asteğmen üst – teğmen → üsteğmen öpüş-cük→öpücük gülüş-cük → gülücük….

Ünlü Düşmesi:
→İkinci hecesinde dar ünlü ( ıiuü ) buluna kelimeler ünlüyle başlayan bir ek aldıkları zaman ( vurgusu düşen orta hece ) ünlüsü düşer:
Alın-ı→alnı karın-ı→karnı oğul-u →oğlu boyun-u→boynu akıl-ı→aklı fikir-i→cisim-i→ cismi gönül-ü→ gönlü zülüf-ün→ zülfün ; ayır-ıl→ ayrıl- çevir-e→ çevre devir-il-→ devril- sıyır-ıl-→sıyrıl- kıvır-ım→ kıvrım ayır- ıntı→ayrıntı devir-e→ devre yalın-ız→yalnız yanıl-ış→ yanlış…

→Et-ol- yardımcı fiilleriyle birleşen birleşik kelimelerde de ünlü düşmesi olabilir:
Sabır-et→sabret şükür-et→şükret kayıp-ol→kaybol emir-et→emret kahır-ol→kahrol- hapis-et→hapset-..

→ -la / le -ar /-er…gibi bazı ekleri alan kimi kelimelerde de ünlü düşmesi olabilir:
Yumurta-la→yumurtla- sızı-la→sızla- ileri-le→ilerle- sızı-la→sızla- koku-la →kokla- uyku-la→uyukla-; oyun-a→ oyna; uyu-ku→uyku; sarı-ar-→sarar-…

→Bazı birleşik kelimelerde yan yana gelen iki ünlüden biri düşer:
Cuma-ertesi→cumartesi Pazar-ertesi → pazartesi sütlü-aş→sütlaç güllü-aş → güllaç kahve-altı→kahvaltı ne-için → niçin ne-asıl→nasıl kayın-ana → kaynana…
→Kimi şiirlerdeyse ölçüye uydurmak için bazı sesler düşürülür ve yerine ’ işareti konur:Karac’oğlan n’eylersin…

→Bazı durumlardaysa iki ünlü yan yana gelmediği halde ünlünün düştüğü görülür.Buna “ünlü aşınması” denir:
Nere-de→nerde ora-dan→ ordan bura-da→burda içeri-de→içerde…

Ek Fiil Düşmesi ve İle’nin Ekleşmesi

İsimlere gelerek onların yüklem olmasını sağlayan basit zamanlı fiilleri ise birleşik zamanlı yapan i- fiili genellikle düşer:
Gelmiş - i - di → gelmişti sevimli – idi → sevimliydi(i/y)

→Bağlaç olan ile ise ünsüzle biten kelimelere başındaki i’yi düşürerek; ünlüyle bitenlereyse i’sini y’ye dönüştürerek birleşir ve ek haline gelir. (ÖSS sorusu!)

Ünlü Türemesi:
→-cık / -cik eki alan bazı bazı kelimelerde araya bir ünlünün girdiği görülür:
Bir-cik→biricik az-cık→azıcık genç-cik → gencecik dar-cık→daracık…

→pekiştirilmiş bazı kelimelerde de ünlü türemesi olabilir:
Yalnız → yapayalnız çevre → çepeçevre gündüz → güpegündüz düz → düpedüz !!sıklam → sırılsıklam çıplak →çırılçıplak!!


Ünlü Daralması:
Sonunda düz-geniş ünlü ( A-E ) bulunan kelimelere –yor eki gelince bu ünlüler darlaşarak “ıiuü” olur:
Bekle-yor→bekliyor tara-yor→ tarıyor olma-yor→olmuyor görme-yor→ görmüyor

→De- ye- kelimeleri de –y’yle başlayan bir ek aldığı zaman keklerindeki ünlü daralır:
De-y-en→diyen ye-y-ecek→ yiyecek
!! deyince!!
!ne-ye→niye
→Bu iki yerin dışında ünlü daralması olmazOlmadığı halde olmuş gibi ünlü daraltmak imla hatası olur:
Bekliyen anlıyacak demiyenağlıyan…

N / M Çatışması (Gerileyici Ünsüz Benzeşmesi ):

Türkçede “b” den önce gelen “n” ler “m” olur:
Penbe→pembe canbaz→cambaz saklanbaç →saklambaç anbar→ambar tenbel→ tembel çarşanba→Çarşamba

→Özel isimlerde ve birleşik kelimelerde olmaz:İstanbul Safranbolu binbaşıonbaşı...

E/A(KÖK)Değişimi(Ünlü Kalınlaşması):
“Ben” ve “sen” zamirleri yönelme hali eki –e aldığı zaman köklerindeki ince e ünlüleri kalınlaşarak a olur:
Ben-e→bana sen-e→sana…

Kaynaştırma:

Ünlüyle biten kelimeler ünlüyle başlayan bir ek aldığı zaman araya yşsn ünsüzlerinden biri girer.
Araba-ı→arabayı Amasya-a→ Amasya’ya kapıcı-ın→ kapıcının araba-ı→arabası…

→Bazı durumlarda ise iki ünlü yan yana gelmediği halde araya n ünsüzü girebilir.Buna “koruyucu ünsüz” denir: o- da → onda bu- dan → bundan şu-u→şunu…

→İsim tamlamasında kaynaştırma harfi n ve s dir.Ancak su ve ne kelimeleri hariç.Bunlarda kaynaştırma harfi y dir: Suyun suyu neyin nesi…(ÖSS sorusu)

Ulamaessizle biten kelimelerden sonra sesliyle başlayan bir kelime gelince ilk kelimenin sonundaki sessiz sonraki kelimenin başına eklenerek okunur:
Dün akşam …yüzen al sancak…
→Ancak arada herhangi bir noktalama işareti olmamalı!

ALINTIYLA DÜZENLEYEN AYDAN TIRPAN