B-İSLAMİ DÖNEMDE NAZIM BİÇİMLERİ VE TÜRLERİ
A-HALK EDEBİYATI ŞİİR TÜRLERİ
Anonim Halk Şiiri Nazım Biçimleri:
ManiTürküDestanTekerlemeNinni
Anonim halk edebiyatı yazanı ya da söyleyeni bilinmeyen bütün sözlü ve yazılı ürünleri kapsar. Halk öyküleri (destansı öyküler destanlar tarihler menkıbeler âşık Öyküleri masallar efsaneler fıkralar) türküler maniler atasözleri bilmeceler seyirlik halk oyunları (karagöz ortaoyunu meddah) anonim halk edebiyatı kapsamına girer.
Bütün halk ozanları bu tür anonim ürünlerin bir türs aklayıcısıtaşıyıcısı ileticisi gibi görev yapmışlar meraklı kimseler de bu ürünleri "cönk" adı verilen uzun defterlere yazmışlardır
Söyleyeni belli olmayan ağızdan ağza kulaktan kulağa yayılan halkın ortak malı olan ürünlerin oluşturduğu edebiyattır.
Anonim Halk Şiiri Özellikleri şunlardır:
1) Belli bir sahibi yoktur. Halkın ortak malı olan ürünlerden oluşur.
2) Dili sade akıcı bir halk Türkçesidir
3) Şiirlerde hece ölçüsünün 7'li 8'li 11'li kalıpları ağırlıklı olarak kullanılır.
4) Somut ve gerçeklerle iç içe bir edebiyattır.
5) Şiirlerinin nazım birimi dörtlüktür.
6) En çok yarım kafiye kullanılmıştır.. Bazı manilerde cinaslı kafiye görülür.
7) Mecazlara ve edebi sanatlara fazla yer verilmez.
8) Ölüm aşk tabiat sevgisi ayrılık acısı özlem yiğitlik toplumsal aksaklıklar gibi konular
işlenir.
9) Sözlü geleneğe dayanır.
10) Anonim halk edebiyatı ürünleridir; mani ninni türkü destan tekerleme bilmece masal
MÂNİ:

Halk şiirinde en küçük nazım biçimidir. Yedi heceli dört dizeden oluşur. Uyak düzeni aaxa şeklindedir. Birinci ve üçüncü dizeleri serbest ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklı mâniler de vardır (xaxa).
Mânilerin ilk iki dizesi uyağı doldurmak ya da temel düşünceye bir giriş yapmak için söylenir. Temel duygu ve düşünce son dizede ortaya çıkar. Başlıca konusu aşk olmakla birlikte bunun dışında türlü konularda da yazılabilir.
Le beni eyle beni a İpek yorgan düreyim a
Elekten ele beni a Aç koynuna gireyim a
Alacaksan al artık x Açıldıkça ört beni x
Düşürme dile beni a Var olduğun bileyim a
Birinci dizesi yedi heceden az olan mâniler de vardır. Dizeleri cinaslı uyaklarla kurulduğu için böyle mânilere "Cinaslı Mâni" ya da "Kesik Mâni" denir.
Bu gün al sürüne
Yârim giymiş bugün al Madem çoban değilsin
Şâd edersen bugün et Ardındaki sürü ne
Can alırsan bugün al Ben bir körpe kuzuyum
aL kat beni sürüne
Beni böyle yandıran
Sürüm sürüm sürüne
Düz Mani: Yedişer heceli dört dizeden oluşur. Kafiyeleri çokluk cinassızdır.
Kesik mani: Birinci dizesi 7 heceden az anlamlı ya da anlamsız bir sözcük grubu olan maniler. Bu kesik dize sadece kafiyeyi hazırlar.
Cinaslı mani: Kesik manilerde eğer kafiye cinaslı ise bunlara cinaslı mani denir.
Yedekli (artık) mani: Düz maninin sonuna aynı kafiyede iki dize daha eklenerek söylenen maniler. Cinaslı kafiye kullanılmaz birinci dizeleri anlamlıdır.
Deyiş: İki kişinin karşılıklı söylediği manilerdir. Soru yanıt şeklinde düzenlenir. Bir başka kişinin ağzındanmış gibi aktarıldığı şekilleri de vardır
(gelin)
kaynanayı nitmeli
merdivenden itmeli
tenger menger giderken
imanada gelip tutmalı.

(kaynana)
Çürük gelin ne derdin
Gelin değil kedersin
Yoğurda zehir koydum
Yesin yesin gebersin(gelin)
kaynanayı nitmeli
kaynar kazana atmalı
yandım gelin dedikçe
altına odun atmalı.

(kaynana)

Bahçe çapa istiyo
İşçi para istiyo
Düşük çeneli gelin
Çamdan sopa(gelin)
kaynanam kazan karası
görümcem kahve tavası
ikiside ölesi
oğluda bana kalası.

(kaynana)
Eli elçekli gelin
Kolu kolçaklı gelin
Oğlanı ben doğurdum
Şişe bacaklı gelin
Mani" Doğu Anadolu'da "bayatı" Urfa'da "hoyrat"... gibi adlar alır.

TÜRKÜ:
Türlü ezgilerle söylenen anonim halk şiiri nazım biçimidir. Söyleyeni belli türküler de vardır. Halk edebiyatının en zengin alanıdır. Anadolu halkı bütün acılarını ve sevinçlerini türkülerle dile getirmiştir.
Türkü iki bölümden oluşur. Birinci bölüm asıl sözlerin bulunduğu bölümdür ki buna "bent" adı verilir.
İkinci bölüm ise bentlerin sonunda yinelenen nakarattır. Bu bölüme "bağlama" ya da "kavuştak" denir.
Türküler genellikle yedili sekizli on birli hece kalıplarıyla yazılmıştır. Konuları çok değişik olabilir. Ninniler de bu gruptandır.
Söğüdün yaprağı narindir narin
İçerim yanıyor dışarım serin ( bent )
Zeynep'i bu hafta ettiler gelin
Zeynebim Zeynebim anlı Zeynebim
Üç köyün içinde şanlı Zeynebim
( nakarat )
UYARI: Daima bir ezgi ile söylenen "ninni" ve "ağıt" türleri de türkü kapsamındadır. Yani ninniler ve ağıtlar bağımsız bir nazım biçimi değil türkü biçiminin türleridir. Bunlar da anonim ürünler*dir. Ancak koşma biçimindeki kimi ağıtların söyleyenleri bellidir; onlar da bestelendiklerinde türküleşirler.
AĞITLAR
Sevilen bir kişinin ölümünden duyulan acıyı dile getiren ve her zaman bir ezgiyle söylenen şiirlerdir. Ağıtlar aslında bir türkü çeşididir. Dörtlüklerden oluşur. 11'li hece ölçüsüyle söylenir. Genellikle uzun hava ve kırık hava denilen ezgilerle terennüm edilir. Koşmanın bir çeşidi olan ağıtla karıştırılmamalıdır. Aşık Edebiyatı'ndaki ağıtın söyleyeni bellidir.

Ağıt - Doğu Anadolu yöresi
Can evimden vurdu felek neyleyim
Ben ağlarım çelik teller iniler
Ben almadım toprak aldı koynuna
Yarim diyen bülbül diller iniler
Gider oldum Avşar ili yoluna
Bakmam gayrı bu diyarın gülüne
Karaları taksın çapar koluna
Yağız atlı nice kollar iniler


NİNNİLER
Her zaman bir ezgiyle söylenen türkü biçiminde oluşturulan ve küçük çocukları uyutmak için söylenen şiirlerdir. Aslında bir türkü çeşididir. Genellikle dörtlüklerden oluşur. 8'li ve 11'li hece ölçüsü kullanılmıştır. Bazı ninnilerde hece ölçüsüne dikkat edilmediği görülür. Söyleyeni belli olmayan bu ürünler dörtlüklerden ve nakarat bölümlerinden oluşur.

Elime aldım kelebi
Dolaştım Şam'ı Halep'i
Çorum'da yatan Elvan Çelebi
O da sana himmet etsin
Allah sana ömür versin ninni

Benim çağam nartanesi

nartanesi nurtanesi
anasının bir tanesi
ninni bebeğim ninni
ninni güzelim ninni

Benim çağam uyuyacak
uyuyup da büyüyecek
okullara gidecek
büyük adam olacak ...

ATASÖZLERİ
Uzun deneyim ve gözlem ürünü olan topluma bir öğüt vererek doğru yolu göstermeye çalışan kısa özlü sözlerdir. İslamiyet öncesi edebiyatta sav olarak bilinen atasözlerinin çoğu hece ölçüsüne uygun ve sanatlıdır. Atasözlerinde genellikle geniş zaman kipi kullanılır. Didaktik özellikler taşıyan atasözleri hem gerçek hem de mecaz anlam taşır.
"Bol zamanda dar harcanan dar zamanda bol harcanır. "
BİLMECELER
Bir varlık veya nesnenin adını anmadan niteliklerini üstü kapalı bir biçimde söyleyerek o varlık nesne veya kavramın ne olduğunu dinleyene buldurmayı amaçlayan sözlerdir. Çoğu ölçülü kafiyeli aliterasyonlu ve cinaslı olan bilmeceler birer söz oyunu niteliğindedir. Bilmecelere Divan Edebiyatı'nda Muamma adı verilmiştir.
"Elimde bir tane/İçinde bin tane" Nar
Manisa'dan Tire'den şimdi geçti buradan. (Rüzgar).
Burdan vurdum kılıcı Halep'ten çıktı ucu. (Şimşek)