Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Dilbilgisi ve Türkçe Dilbilgisi Kuralları

  dilbilgisi ve türkçe dilbilgisi kuralları

  DİL NEDİR ?

  Çok geniş anlamıyla dil düşünce duygu ve güdüleri doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracıdır. Bu tanım bütün canlıların kendi aralarındaki bildirişimlerle ilgili işaret sistemlerini olduğu kadar insanlar tarafından doğanın ve eşyanın ortak kalıplar halinde manalandırılması olgularını da kapsamaktadır.

  İnsan anlatım ve bildirişim için ya hareket eder (jest) ya da ses çıkarır (konuşma) ya da belirli işaretler çizer (yazı). Konuşma dili yazı dili hareket dili insan dilinin üç ayrı görüntüsüdür.


  LEHÇE NEDİR ?


  Lehçe ya da Diyalekt bir dilin belli bir coğrafî bölgedeki insanlar tarafından konuşulan çeşididir.

  Bir dilin tarihi bölgesel siyasi sebeplerden dolayı ses yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu diyalekt. Kırgız Lehçesi Kazak Lehçesi vb.

  Lehçe kendi kelime dağarcığı ve grameri olan sözel (sözlü veya işaretli olan ama mutlaka yazılı olmayabilen) bir iletişim sistemidir; ağız da denmektedir. Diyalektle uğraşan ilim kolu ise diyalektoloji olarak adlandırılır. Lehçeyi konuşan kişilerin sayısı ve bölgenin büyüklüğü değişir. Bu yüzden geniş bir bölgede pek çok lehçe olabileceği gibi o lehçelerin konuşulduğu daha küçük bölgelerde de başka lehçeler olabilir.


  ŞİVE NEDİR ?


  Şive: Konuşma tarzı. Aksan. Bir dilin bölgesel söyleniş tarzı.

  Bir dil veya lehçenin daha az konuşma farkları gösteren ve bölgeden bölgeye veya şehirden şehire değişebilen küçük kollarına denir.

  Şivenin sebepleri fonetik ve morfolojik folklorik farklılıklardır. Bir şivede en eski dil yapılarından komşu dillerden öğeler bulunabilir. Coğrafik şartlara göre halkın gırtlak yapısı eski dilin seslerine aşina olabilir.

  Gitmek örneğinde:
  -Karadeniz: cideyrum.
  -Ege: gidiyom.
  -Trakya: gitcem örneklerindeki gibi.

  Lehçe ile şive karıştırılmamalıdır.
  Lehçe bir anadilin koludur. Türkçenin belli başlı şiveleri Ege Orta Anadolu Trakya Karadeniz Rumeli Doğu Güneydoğu ağızlarındadır.

  Şivelerde dilbilgisi kuralları yoktur. Bölge kültürünü yöre özelliklerini taşır. Dilde özellikle konuşma dilinde tekdüzeliği kaldıran empati uyandıran bir yanı vardır. Sakıp Sabancı merhum şivesini hiç değiştirmemiş bir şive simgesidir.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  TÜRK DİLİ'NİN GEÇMİŞİ ve ADIM ADIM MODERN TÜRKÇE

  Türk dili Ural-Altay dil grubuna dahil olup Moğol Tunguz Kore ve Japon dillerinin de yer aldığı Altay dilleri ailesi veya Altay dilleri topluluğuna mensuptur.

  Yapı bakımından Altay dilleri ailesine giren bütün dillerde olduğu gibi Türkçe de eklemeli (mülâsık = yapışkan) dillerdendir.

  İlk devreleri karanlık olmakla birlikte elde bulunan vesikalar ve Çin kaynaklarının verdiği bilgiler Türk dilinin geçmişinin tarih öncesine gittiğini göstermektedir. Ancak Türkçe derli toplu metinler Yenisey-Orhun mezar taşları ile ele geçmiştir. Bilhassa Orhun Âbideleri'nde işlenmiş bir Türkçe ile karşılaşılması Türklüğün kendine has alfabe sistemi dil ve tarih şuurunun bulunmasına bakılırsa Türk dilinin tarih itibariyle daha eski zamanlara götürülebileceği fikrini vermektedir. Zaten bu sahanın âlimleri Orhun Âbidelerindeki işlenmiş ve gelişmiş Türkçe'ye bakarak dilin tarihî devrelerini milattan önceki devirlere çıkarmaktadırlar. Şimdiye kadar Rusya ve Çin sınırları içinde bulunması yapılacak kazıları imkânsız kıldığından Türk dilinin eskiliği meselesi şimdilik bu kadar aydınlatılmıştır. Esik Kurgan vs. gibi kazılar da zaten Ruslar tarafından yapılmaktadır. Aydınlatıcı bilgiler bu itibarla sınırlı olmaktadır. Ancak bundan sonraki çalışmalar Türk dili için ümit verebilir.

  Geçmişiyle birlikte Türkçe;

  - Altay
  - En Eski Türkçe
  - İlk Türkçe
  - Eski Türkçe
  - Orta Türkçe
  - Yeni Türkçe ve
  - Modern Türkçe devri olmak üzere yedi ana devrede ele alınmaktadır.

  Altay devri; Türk-Moğol dil birliğini meydana getirmekte olup Türkçe'nin Moğolca ile ayrılmaya başladığı veya bir olduğu devirdir. Kısaca bu devir Türk ve Moğol dillerinin ana kaynağını teşkil etmektedir.


  Proto-Türkçe de denilen En Eski Türkçe devriyle İlk Türkçe devirleri hakkındaysa kesin bilgi bulunmamakta ve Türk dilinin bu devreleri karanlık kalmaktadır. Ancak Türkçe'nin milattan önceki ve milattan sonraki 1000 yıla yakın bir zamanı bu devrenin içindedir. Bu devrin temsilcisi Hunlar olup haklarındaki bilgiler derme çatma ve dağınık da olsa Çin kaynaklarından elde edilmektedir.


  Eski Türkçe devri; Göktürkler'in tarih sahnesine çıkmasıyla başlamıştır (536). Kağanlığı Türk dilli milletlerin teşkil ettiği Doğu Göktürk Devleti 630 yılında; Batı Göktürk Devleti ise 659 yılında Çin idaresine geçmiştir. Bu esaretten ve durgunluktan sonra İkinci Göktürkler Kutlug Kağan ve Vezir Tonyukuk�un önderliğinde bağımsızlıklarına kavuşmuşlardır. 682 yılından sonra olan bu ikinci silkiniş ve kuruluş devrinde Eski Türkçe eserler yazılmıştır. Geçmişin musibetlerinden ve tecrübesizliklerinden gelecek nesillerin ders almasını ve Türk milletinin yok olmamasını düşmanın tatlı sözüne ve yumuşak hediyelerine aldanılmamasını isteyen vezir ve kağanlar kendi ağızlarından Orhun Âbideleri diye adlandırılan tarihî eserleri miras bırakmışlardır.

  Kendilerine has bir alfabeyle yazılan Orhun metinleri taşlar üzerine kazılmıştır. Âbideler Vezir Tonyukuk Bilge Kağan ve Kültigin adına dikilmiş olup kullanılan dil bir hayli işlek ve açıktır. Bilhassa Bilge Kağan Âbidesinde Türkçe sanat kabiliyetini de sergilemiş ve alabildiğine gür bir hitabet dili kullanılmıştır.

  Eski Türkçe devrinin belgeleri yalnız Göktürklerden kalan tarihî miras değildir. Bu devre Uygur Türkleri'nin de katkısı vardır. Yalnız Uygur metinleri daha çok dinî olup Türk dilinin Uygurlara ait kısmı Budizm Mani Nesturî vs. gibi dinlere aittir. Uygurlar önceleri Göktürk yazısını kullanmakla birlikte daha sonra bu millî alfabeyi terk etmişler ve Soğdlar tarafından kullanılan Uygur alfabesini almışlardır. Bu alfabe Türkçe'nin seslerini karşılamak yönünden Göktürk alfabesine nispetle fakirdir. Ancak her iki alfabenin müşterek tarafı İslâmî Türk yazısında olduğu gibi sağdan sola okunup yazılmasıdır. Bir de Uygur alfabesinde harfler birleşebilmektedir. Uygur harfleri ayrıca Moğollar tarafından da kullanılmıştır. Ancak Uygurların Manihey yazısını da kullandıklarını belirtmek gerekir. Göktürk yazısını ise tarihte yalnız Göktürkler kullanmışlardır.

  Eski Türkçe'yi gerek Göktürk gerekse Uygur Türklerinin bıraktığı eserlerden takip etmekteyiz.


  Orta Türkçe devrinde Türklük dünyası yeni bir medeniyete açılmış ve Türkçe İslâm dünyası içinde yer almıştır. Türklük bu devre kadar çeşitli dinlere girmiş çıkmış olmakla beraber hâlâ bir arayışın içindedir. O tabiatına en uygun dinin nihayet İslâmiyet olduğunu anlamış; onuncu asrın başlarında Karahanlılar'ın kurduğu devlet sayesinde yeniden toparlanmış Satuk Buğra Han'ın (ölm. 992) da 950 yılında bu dini kabulüyle İslâmî inanç içindeki yerini resmen almış ve tarih boyunca üzerine düşen vazifeyi hakkıyla yapmıştır.
  Bu bakımdan Orta Türkçe devresine giren eserler pek azı müstesna ana kaynak olarak verilen Türk âdet ve örfleri yanında İslâmîdirler. Türk dili de bu medeniyete geçişle artık yeni kelimelere açılmıştır. Bu devrin dil yadigârlarının ilki Kutadgu Bilig ve Dîvânü Lügâti�t-Türk�tür. Yûsuf Has Hacib Kutadgu Bilig�i ile Türkçe'nin bu devirdeki kabiliyetini ortaya koyarken Kaşgarlı Mahmud da Dîvânü Lügâti�t-Türk adlı eseriyle baştan başa Türkçe'yi şive ve ağızlarına kadar incelemeye çalışmış ve bu sahada ilk defa eser yazma şerefini kazanmıştır.


  Orta Türkçe devrinin içinde yine 13. yüzyıldan sonra batıda Osmanlı; kuzey ve güneyde Kıpçak; doğuda ise Çağatay Türkçesi yer almaktadır. Bu Türk şîvelerinde Orta Türkçe devrinde pekçok eser yazılmış bilhassa Kıpçak ve Çağatay Türkçesi sahalarında dille ilgili olan gramer ve lügat kitaplarına geniş yer verilmişti. Çağatay Türkçesi eserlerini bilhassa 15. yüzyıla doğru Semerkand ve Herat gibi kültür merkezlerinde vermiştir.


  On beşinci yüzyıldan sonra Orta Türkçe yerini Yeni Türkçe devresine bırakmıştır. Türkçe'nin bu devresi 20. yüzyıla kadar sürmüştür. Bu devirde Türklüğün tek bir alfabe sistemi vardır. Bütün Türk dünyası İslâmî Türk alfabesini kullanmakta ve bu alfabeyle anlaşma gayet kolay olmaktaydı. Bu devir Türkçesi en büyük dil yadigârlarını Osmanlı Türkçesi'yle vermiştir. Ancak Türkçe'nin dış ve iç yapısı yönünden pek fazla değişmeye başlaması bu devirde dilde çeşitli akımların doğmasına sebep olmuştur.


  Türk yazı dili: Türkçe yazılı edebiyata geçerken Arap Fars Çin Yunan vs. gibi belli başlı dillerin dışında pekçok batı dili henüz yazılı edebiyata geçmemiştir. Fransız edebiyatı 14 Rus edebiyatı 11 İspanyol edebiyatı 12 İtalyan ve Alman edebiyatları 13 İngiliz edebiyatı ise 15. yüzyıldan sonra yazılı edebiyata sahiptirler. Dolayısıyla yazı dillerinin ortaya çıkması da Türkçe'den bir hayli sonradır.

  Türkçe'nin devrelerinden bahsederken Türk dilinin ilk yazılı vesikalarının Eski Türkçe devrinde olduğu zikredilmişti. Eski Türkçe Türklüğün 11. yüzyıla kadar devam eden tek yazı dilidir. Eski Türkçe'den sonra batıya yapılan göçler ve yeni kültür merkezlerinin teşekkülüyle Türkçe çeşitli bölgelerde farklılıklar göstermeye başlamıştır. Kaşgarlı Mahmud bu hususta Dîvân�ında ilk bilgi veren dil âlimlerinden ve araştırıcılardandır.

  Eski Türkçe'den sonra Türk yazı dili Batı ve Kuzey-Doğu Türkçesi olmak üzere iki ana kola ayrılmıştır. Orta Türkçe devresinde görülen bu ayrılma batıda Osmanlı ve Âzerî Türkçesi'ni ortaya çıkarırken Kuzey-Doğu Türkçesi de; kuzeyde Kıpçak doğuda Çağatay Türkçesi'ni meydana getirmiştir. Bunlardan Osmanlı Türkçesi Türklüğün uzun ömürlü ve kesintisiz olan en büyük yazı dilidir. Yerini 1908�den sonra Türkiye Türkçesi'ne bırakmıştır. Batı Türkçesi'nin doğu dairesini meydana getiren Âzerî Türkçesi ise şifahî edebiyatın ve şiir an�anesinin tesiriyle varlığını sürdürmüştür. Çağatay Türkçesi de yerini Modern Özbek Türkçesi'ne bırakmakla birlikte Doğu Türkçesi'ni bugün; Kazak Kırgız Özbek vs. temsil etmektedir. Doğu Türkistan�ın dili olan Modern Uygur Türkçesi de aynı daire içinde yer almaktadır.

  Batı Türkçesi'nin doğu kolu olan Âzerî Türkçesi ise önceleri Tebriz ağzına dayanmakla birlikte sonraları Bakü ve Karabağ ağızlarının yayılmasıyla üçlü bir kültür merkezine sahip olmuştur. Bakü ve Karabağ bu şîvenin Kuzey; Tebriz ve İran kısmı da Güney dalını meydana getirmektedir. Bu ayırma daha çok Âzerî Türklüğünün siyasî parçalanmaya tâbi tutulmasıyla ortaya çıkmıştır. Bölgede fırsat ele geçince istiklâl ilan eden bazı hükümetler hemen Türkçe tedrisata başlamışlar ve Türkiye�den öğretmenler getirerek dil birliğine yönelmişler ancak bu hareketler İran ve Rusya�nın işbirliğiyle yok edilmiş zaman zaman bu işbirliğinin içine İngiltere de katılmıştır.

  Türkçe'nin Ana Türkçe'ye bağlı olan iki lehçesi daha vardır. Bunlar; Çuvaş ve Yakut lehçeleridir. Ana Türkçe'de birleşen bu lehçeler; yukarıda sözü edilen şîvelerden ayrı bir yol takip ederek tarih boyunca günümüze kadar gelmişlerdir. Bunlardan Çuvaşça Türk-Moğol dil akrabalığının ve birliğinin aydınlatılmasında köprü vazifesi gören mühim bir lehçedir. Fikir ve düşünce itibariyle asıl Türklükten ayrılmayan bu lehçe kendine mahsus ayrı bir yol takip etmiştir. Bugün anlaşılmaz bir durum arz etmektedir. Zaten lehçe; bir dilin bilinmeyen bir zamanda kendisinden ayrılan ve anlaşılmayacak kadar farklılıklar gösteren koluna denmektedir.

  Türk dili bütün bu târihî devreler ve yazı dilinin gelişmesi içinde çeşitli kültürlerin ve dillerin tesirinde kalmıştır. Bu yüzden de dilde bazı cereyanlar ortaya çıkmıştır. Bunların başlıcası Türkçecilik cereyanıdır.
  Türk Dili tarihî devirler içinde yalnız Göktürk Türkçesi'nde açıklık göstermektedir. Ancak bu zamandan sonradır ki Türkçe Uygurlar zamanında ve İslâmî devreye geçildiği zamanlarda Türk milletinin çeşitli medeniyet ve dinlerle karşılaşmasının sonucu yabancı dillerden pekçok kelime almıştır. Eski Türkçe devresinde bu durum daha çok Soğdca'dan gelmiştir. Tercüme edilen Brahma Mani ve Buda metinleri yeni fikir ve mefhumları karşılamak için din kültürünün kelimelerini de beraberlerinde getirmişlerdir.

  İslâmî devre içinde de aynı durum görülmektedir. Bu zamanda Türk dünyası bütün gönlünü İslâmiyet'e açtığı gibi dilimiz de pekçok kelimeyi almaktan çekinmemiştir. Fakat bu durum Kaşgarlı Mahmud�la başlayan bir cereyanı da doğurmuştur. Türkçe yalnız İslâm medeniyeti içinde değil komşu bulunduğumuz ve devlet içinde yer alan kavim ve milletlerin dillerinden de pekçok kelime almıştır. Tanzimat'tan sonra bile batıya açılmamızla batı menşeli kelime ve gramer şekilleri gitgide Türkçe'de yer etmiştir. Bu durum hangi devirde olursa olsun dilin iç ve dış tarihi yönden başka dillerin tesiri altında kalmasına sebep olmuş ve tarihte Türkçecilik cereyanını doğurmuştur.

  Kaşgarlı Mahmud ile başlayan dil şuuru Türkçecilik cereyanının çeşitli şîvelerde nüvesini teşkil etmiş ve müelliflerle şairler Türkçecilik cereyanını başlatmışlardır. Bu durum Karamanoğlu Mehmed Bey gibi bazı beylerde Arapça ve Farsça'ya karşı Türkçe'nin devlet dili olması için bir tepki şeklinde doğmuş bazı müelliflerde sadece Türkçe yazmak arzusu ile ortaya çıkmış; bazı şâirlerdeyse Türkçe'nin işlenmesi ve gramer düşüncesiyle gerçekleştirilme yoluna gitmiştir. Fakat asıl istek 13. ve 15. yüzyıllarda beyliklerin desteği ve teşvikiyle olmuştur. Osmanlı İsfendiyar ve Aydınoğullarında görüldüğü gibi beyler eserleriyle bu cereyana katılmışlardır. Ayrıca Karamanoğlu Mehmed Beyden önce 13. yüzyıl başlarında Selçuklu sarayında Türkçe yazan şairler vardır. Ahmed Fakih ile Hoca Dehhânî bunlardandır.

  Arapça ve Farsça'dan ayrılmanın imkânsız olduğunun mensubu bulunduğumuz İslâm inancı ile bilinmesini isteyen bazı müellif ve şairler de Türkçe'yi bu dillerden alınacak kelimelerle işleyip çeşni ve halâvetine kavuşturmak istemişlerdir. Şunu da belirtmek lâzımdır ki Türkçe sadece başka dillerden kelime almamış en azından aldığı kadar da başka lisanlara kelime vermiştir.
  Anadolu sahasında ilk Türkçecilik cereyanını başlatanlar 14. asırda Gülşehrî Âşık Paşa Kadı Darir Şeyhoğlu Mustafa Hoca Mesud gibi şahsiyetlerdir. Bu halkaya 15. yüzyılda İkinci Murad Han Devletoğlu Yûsuf Sarıca Kemâl Aydınlı Visâli 16. asırda ise Tatavlalı Mahremî ve Edirneli Nazmî eklenmişlerdir. Hatta 16. yüzyılda gözle görülen bu akıma şuarâ tezkirelerinde yer verilmiş daha sonra Türkî-i Basit Cereyanı diye adlandırılmıştır.
  Doğu Türkçesi'ndeyse bu cereyan Timur Han'da nüvesini bulmakla birlikte asıl Türkçe âşığı bir hükümdar olan Hüseyin Baykara ve mektep arkadaşı Ali Şîr Nevâî�de şahsiyetini bulmuştur. Hüseyin Baykara bu hususta bir ferman çıkarırken Ali Şîr Nevâî de Türkçe'nin üstünlüğünü ispat yoluna gitmiş ve onun kudretli bir dil olduğunu göstermek için pekçok eser yazmıştır. Hüseyin Baykara'nın ise Türkçe Dîvân'ı vardır.

  On yedinci yüzyılın ikinci yarısında bu fikre sahip çıkan Nâbî'dir. On sekizinci asırda Sâdi Çelebi mahallîleşme cereyanının temsilcisi olan Nedim 19. yüzyılda Padişah İkinci Mahmud Han ve Vakanüvis Esad Efendi de aynı fikirden hareket etmişler ve bu hâl Tanzimat'a kadar gelmiştir. Tanzimat'tan sonra Namık Kemal Ali Süâvi Ahmed Midhat Efendi Şemseddin Sâmi Muallim Nâci işi ilmî ölçüler içinde halletmek için çeşitli fikirler ileri sürmüşlerdir.
  Bundan sonra artık dilde iki düşünce vardır: Bunlardan birisi; ilmî ölçüler içinde Türkçe'ye sahip çıkmak; diğeriyse tasfiyecilik denilen dili fakirleştirme cereyanıdır. Bunlardan birinci fikre Türk Derneği mensupları ile Selânik�te Genç Kalemler sahip çıkmışlardır. Türk Derneği 'kullanılacak lisânın en sâde Osmanlı lisânı olacağını' söylerken Genç kalemlerse konuştuğumuz İstanbul lisanını istemektedir. Türk Derneğinin görüşlerine Necip Âsım; genç Kalemlerinkine de Ali Cânib Ömer Seyfeddin ve Ziya Gökalp üçlüsü önderlik etmişlerdir.
  Cumhuriyet devrinde bir ara denenen Türkçe olmayan bütün kelimeleri dilden atmak şeklinde özetlenen ve Tasfiyecilik olarak isimlendirilen hareket ortaya çıkan vahim neticeleri sebebiyle terk edilmiş ve 1936 yılından sonra tasfiyecilik hareketlerine kesinlikle iltifat edilmemiştir. Hattâ Atatürk Türkçe'nin eskiliği ve başka dillerin kaynağı olduğu tezinin neticesi olarak Güneş-Dil Teorisini ortaya atmış ve yabancı olduğu söylenen her kelimenin Türkçe olduğunu kabul etmiştir. Bu durumda 'Hangi dilden gelirse gelsin Türk Milletinin konuştuğu her kelime Türkçe'dir' hükmü ortaya çıkmıştır.

  Atatürk'ün ölümünden sonra ise tasfiyecilik yalnız dildeki kelimeleri atmakla kalmamış ilim tanımaz bir yola da sapmıştır. Türkçe'nin kendi kaide ve kanunlarına bile ehemmiyet verilmemiş ve pekçok kelime uydurulmuştur. Bu hareket Türk Dil Kurumu'nun önderliğinde olmuştur. Kurum ilim dışı bir yol takip ederek pekçok dil âlimini bünyesinden uzaklaştırmış halk ağzından derlenen kelimeleri Türk yazı diline mal edememiş ve bu işi siyasî devrimcilere bırakmıştır. 12 Eylül 1980'e kadar süregelen bu hareket sonunda durdurulmuştur.

  Konuşulduğu saha 19.878.368 km2 olan Altay dillerinin % 5511'ini Türklerin yaşadığı yerler meydana getirmektedir. Türklerin yaşadığı saha Avrupa kıtasından büyük olup 10.955.840 km2'yi bulmaktadır. Bu sahanın büyük bir kısmı Asya topraklarındadır. Dağılan SSCB'nin % 37'sini teşkil ederken halen Çin topraklarının da % 18'inde Türkler yaşamaktadır. Bunun dışında Afganistan İran ve Eski Osmanlı topraklarında ve Kıbrıs'taki Türklerin nüfusu büyük bir yekûn tutmaktadır.

  Türklüğün bu dağınıklığı eski çağlardan beri böyle olup geniş vatanda yerleşmeleri ve pekçok kültür merkezleri meydana getirmeleri Türkçe'nin pek fazla kardeşlenmesine sebep olmuştur. Aynı dilin bu kadar coğrafya içinde bölgelere göre çeşitli kollarının teşekkül etmesi bu sahayla uğraşan âlimleri Türk şîvelerinin tasnifi gibi güç bir problemin içine atmıştır. Bu meseleyle ilk karşılaşan Kaşgarlı Mahmud olmuştur. Bugün Türk şîvelerinin tasnifi üzerinde çalışan pekçok Türkolog mevcuttur.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  TÜRKÇENİN SES ÖZELLİKLERİ


  Türk alfabesindeki harflergösterdikleri seslerin ağızdan çıkışına göre "ünlü" (sesli) "ünsüz" (sessiz) diye ikiye ayrılır.

  ÜNLÜ HARFLER

  1. Türkçede 8 ünlü harf vardır: "a e ı i o ö u ü"
  Bunlar ağızdan çıkış drumlarına göre


  a) Kalın-ince ünlü: Ünlüdil ağızda geriye doğru çekilerek çıkmışsa kalın ünlü adını alır.Bunlar "a ı o u" ünlüleridir.

  Ünlüdil ağızda öne doğru bir durum alarak çıkmışsa ince ünlü adını alır. Bunlar "e i ö ü" ünlüleridir.


  b) Düz-yuvarlak ünlü: Ünlüağızdan çıkarken dudaklar düz durumdaysa düz ünlü adını alır. Bunlar "a e ı i" ünlüleridir.

  Ünlü ağızdan çıkarken yuvarlak bir durum alıyorsa yuvarlak ünlü adını alır. Bunlar "o öu ü" ünlüleridir.


  c) Geniş-dar ünlü: Ünlüağızdan çıkarken çene açıksa ünlüler geniş ünlü adını alır. Bunlar "a e o ö" ünlüleridir.

  Ünlü ağızdan çıkarken çene daha az açılıyorsa ünlüler dar ünlü diye adlandırılır. Bunlar "ı i u ü" ünlüleridir.  Türkçeyi diğer dillerden ayıran özelliklerin başında ses uyumları gelir. Türkçede dört çeşit ses uyumu vardır:

  1- BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU (Kalınlık-incelik artlık-önlük uyumu)

  Sözcükteki tüm ünlülerin kalınlık ve incelik bakımından gösterdiği uyumdur.

  * Bir sözcüğün ülk ünlüsü kalınsa öteki ünlüleri kalın ilk ünlüsü ince ise sonrakiler de ince olur.
  anlayışınızdan soyunuz; sevgisiyle güzelliğinizden.

  * Büyük ünlü uyumu yalnızca Türkçe sözcükler için geçerlidir.Kimi kuraldışı durumları da vardır.
  anne (ana) kardeş (karındaş) elma (alma) helva (halva) ... sözcükleri Türkçedir.Bu durum bu sözcüklerin incelmesinden kaynaklanır.

  * Tek heceli sözcüklerde bu uyum aranmaz. (tokgelbak ...)
  * Yabancı sözcükler bu uyuma uymaz.
  çiroztelefonedebiyatsosyolojitelevizyonaferin meydankıyafet ...

  *Bileşik sözcüklerde çoğunlukla bu uyum aranmaz.
  yapıvermekgecekonduilkokulaçıkgözkülbastı ...

  Eklerde Büyük Ünlü Uyumu

  Ekler eklendikleri sözcüklerin ünlülerine göre uyum sağlar.
  Eklerin inceliği ve kalınlığı köke göre değişirincelirkalınlaşır.

  Örn: defter-ler kapı-lar sıra-lar

  NOT:
  * Türkçe olmayan sözcüklere gelen ekler son ünlüye göre uyum gösterirler.
  Örn: Kalem-ler cüzdan-larkitap-lıkkalem-lik ...

  * Kimi eklerbüyük ünlü uyumuna uymaz.

  -yor : isti-yor (iste-yor değil) Ulama eki alır.
  oturu-yor arı-yor ...
  -leyin: sabah-leyin (sabah-layın değil)
  -ki: akşam-ki (akşam-kı değil)
  bazı sözcüklerde yuvarlaklaşır dünküöbürkü
  -gil: Hasangil (Hasan-gıl değil)
  -ken: uyurken (uyur-kan değil)
  -ımtrak: yeşilimtrak yeşil-ımtrak değil) Bu ekin yalnız i ünlüleri değişir. Mor-umtrak
  -deş: kardeş (kar-daş değil)

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  2- KÜÇÜK ÜNLÜ UYUMU (Düzlük-yuvarlaklık uyumu)

  Ünsüzlerin düzlük-yuvarlaklıkdarlık-genişlik bakımından uyumudur.

  * Düz ünlülerden sonra düz ünlüler gelir.
  kapıcıpenceresıralamak
  * Yuvarlak ünsüzlerden sonra düz-genişdar-yuvarlak gelir.
  övünçborazançopur
  * Türkçede oö sesleri sadece ilk hecelerde bulunur.
  * -yor ekiuyumu bozar-yor' dan sonra gelen ekler bu eke uyar.
  duru-yor-du ötü-yor-du geli-yor-du


  3- ÜNSÜZ UYUMU

  Türkçe kelimelerde tonlu (sedalı) ünsüzler (b c d g ğ j l m n r v y z) tonlu ünsüzlerle; tonsuz (sedasız) ünsüzler (ç f h k p s ş t) tonsuz ünsüzlerle yan yana gelebilir. Buna ünsüz uyumu veya ünsüz benzeşmesi denir. Örnek: aş-çı at-kı iş-çi taş-tan Türk-çe.


  4- ÜNLÜ - ÜNSÜZ UYUMU

  1- Türkçe kelimelerde kalın ünsüzlerinin kalın ünlülerle (a ı o u); ince ünsüzlerinin ince ünlülerle (e i ö ü) aynı hecede bulunmasından ortaya çıkan bir uyumdur. Yani a ı o u ünlüleri g k ĺ ünsüzleriyle; e i ö ü ünlüleri ġ k l ünsüzleriyle aynı hecede bulunmazlar. Bozgun kuzgun kapı kırağı tatlı; görüntü gezi güneşlik kelimelerinin söylenişine dikkat edilirse g ğ k l seslerinin buradaki örneklerde aynı sesler olmadığı sezilebilir.

  2- Türkçede o ö ünlüleri (-yor eki dışında) sadece ilk hecede bulunur. İlk hece dışında o ö sesleri olan kelimeler yabancı asıllıdır: balkon biyografi fizyoloji konsol konsültasyon monitör otomobil profesör traktör.

  3- Türkçede uzun ünlü yoktur. İçinde uzun ünlü bulunan kelimeler yabancı asıllıdır: câhil mâvi millî nâhoş perîşân şâir târîh vazîfe.
  Bazı ses olaylarıyla ortaya çıkan â < ağa âbi < ağabey pekî < pek iyi ile vârolmak yârın kelimeleri istisnadır.


  4- İnce a ve ince l sesleri yoktur: harften hakikate saati sıhhatli şefkâtini; alkollü hâlâ hayâl normalde plân. Örneklere dikkat edilirse kelimelere getirilen eklerin ünlü uyumuna uymadığı görülür.

  5- Arapçadaki ayın ve hemze sesleri Türkçede olmadığı için bunlar söylenmez düşürülür.
  Bu seslerden önce ünlü olması durumunda ünlü uzun okunur: bāzen mānā mēmur şāirtēsir yâni. Arapçadan alınan kelimelerdeki ayın ve hemze kesme işaretiyle gösterilir. Ancak anlam karışıklığı olmayacak kelimelerde bunların kesmeyle yazılmasından -son zamanlarda- vazgeçilmiştir: san’at ma’nâ meb’ûs me’mûr neş’e te’sîr te’sîs > sanat mana mebus memur neşe tesir tesis.

  6- Dilimizde iki ünlü yan yana gelmediği için ünlüyle biten kelimeler ünlüyle başlayan ekler aldığı zaman araya y koruyucu ünsüzü girer: iki - y - e soru - y - u bekle - y - en söyle - y –ecek.
  Yan yana iki ünlünün bulunduğu kelimeler alınmadır: aile ait fail fiil muamele şair şiir reis vb. gibi.

  7- Türkçe bir hecede ancak bir ünlü bulunur.
  Aynı hecede iki ünlünün bulunduğu kelimeler alınmadır: kau-çuk kua-för koo-peratif sua-re.

  8- Kelime kökünde ikiz ünsüz (şedde) yan yana bulunmaz:
  dikkat himmet şedde bakkal dükkan millet teşekkür.
  Anne (<ana) belli bellemek elli (<elig) kelimeleri istisnadır.

  9- Kelime kökünde ikiden fazla ünsüz yan yana gelmez: Elektrik kontrol quartz sfenks strateji thyssen...gibi kelimeler batı kaynaklı dillerden alınmadır. Türkçe sertlik gibi örneklerde yan yana gelen üç ünsüzden ikisinin kelime köküne üçüncüsünün eke ait olduğuna dikkat ediniz.

  10- Türkçe heceler ve kelimeler iki ünsüzle başlamaz: blok bravo grup klâsik kral kontrat spor stop stres plâj program tren...gibi kelimeler başka dillerden alınmadır. Ağızlarda bu iki ünsüz arasında bir ünlü türetilir: kıral sipor tiren...

  11- Türkçede kelime başında c ğ l m n ñ r z sesleri bulunmaz
  . Çocuk dili kelimeleriyle (cici mama meme ninni...) nine ve ne ile ne’denyapılan kelimeler (nasıl (<ne asıl) ne neden nere nereden nereye nice niçin nine nitelik kelimeleri istisna oluşturur.
  Alınma kelimelere örnekler: cam can cehennem lâf limonata lira makine marul metal naylon nohut numara reçel romantik rol vakum vaziyet vazo zaman zarar zor zeytin.

  12- Türkçe kelimelerin sonunda b c d g ünsüzleri bulunmaz. Alıntı kelimelerdeki bu sesler sert karşılıkları olan p ç t k ünsüzlerine çevrilir: Ahenk (< âheng) fert (< ferd) ihraç (< ihrâc) kitap (< kitâb) kalp (<kalb) levent (< levend).
  Kelimenin ünlüyle başlayan bir ek alması hâlinde sert ünsüzler yumuşayarak eski şekline döner: ihtiyâc > ihtiyaç > ihtiyacı; mektûb > mektup > mektuba reng > renk > rengi gibi.
  Ad sac od öd gibi kelimeler istisnadır.

  13- Türkçede f h j v sesleri bulunmaz: Fal film filiz fizik; hakikat hamur havlu jeton jüri pijama plâj; vicdan vida gibi kelimeler alınmadır. Yabancı dillerden alınan kelimelerde görülen j sesi halk ağzında c olarak söylenir. Türkçe kelimelerdeki v sesi ya b’den ya g/ğ’dan değişmiştir ya da vur- örneğinde olduğu gibi türemiştir: öfke (<öbke) yufka (< yubka);dahi (< takı) han (< kan) hatun (< katun) hani (< kanı); ev (< eb) var- (< bar-) ver- (< bir) döv- (< döğ-) vur- (<ur-) ev (< eb).

  14- Hece ve kelime sonunda aşağıdaki ünsüz çiftleri dışında ünsüz grupları bulunmaz:
  -lç -lk -lp -lt: ölç; ilk kalk; alp kulp; alt bunalt salt.
  -nç -nk -nt: dinç genç gülünç sevinç; denk; ant kunt.
  -rç -rk -rp -rs -rt: sürç burç; bark görk Türk; sarp serp; sars pars ters;art kart kurt ört yırt yurtyoğurt.
  -st: ast üst.
  Aşk arş çift disk felç film fötr harf lüks misk modernizm popülizm risk şevk tolerans gibi kelimeler Türkçenin bu ses özelliğine uymayan alınma kelimelerdir.
  Arapçadan ve batı dillerinden alınan kelimelerden bu ses özelliğine uymayanlar araya bir ünlü getirilmek suretiyle Türkçeye uydurulmuştur. Bunlara ünlüyle başlayan bir ek veya kelime gelirse türetilen ünlüler düşer: akıl (< akl) - aklı fikir (<fikr) - fikre ömür (<ömr) - ömrü seyir (<seyr) - seyret- şükür (< şükr) - şükretmek; film (< film) lüküs (< lüks) moderin (< modern).

  15- I ünlüsü Türkçeye özgüdür. Batı dillerinin pek çoğunda Arapçada ve Farsçada ı yoktur: Çıkış ılık sıcak yıldırım yıldız gibi kelimeler Türkçedir.

  16- Tabiat taklidi kelimeler için ses özellikleri açısından herhangi bir sınırlama yoktur
  . Bunlar hangi sesle başlarsa başlasın içinde hangi ses bulunursa bulunsun Türkçe kabul edilir: dank fıs fıs fingirti fiskos fokurtu hışırtı hoppala horultu lak lak lıkır lıkır melemek miyavlamak oh öf püf püfür püfür rap rap şırıl şırıl vıdı vıdı vızır vızır zırıl zırıl zonklamak.

  17- Çocuk dili kelimelerinde de ses özellikleri aranmaz: baba bibi cici dede lala kaka nene mama meme...
  Türkçeye diğer dillerden giren kelimelerin pek çoğu bu ses özelliklerinden birine veya birkaçına uymaz. Dolayısıyla Türkçenin ses özelliklerini bilenler sözlüğe bakmadan kelimenin Türkçe olup olmadığını (tesadüfen uyanlar dışında) kolaylıkla anlayabilirler. Aşağıdaki kelimeler karşılarında sıralanan sebeplerden dolayı Türkçe değildir:

  Vilâyet :
  1. Ünlü uyumu yok.
  2. â uzun ünlüsü var.
  3. v sesi var.

  Monitör :
  1. Başta m sesi var.
  2. Ünlü uyumu yok.
  3. İlk heceden sonra ö sesi gelmiştir.

  Heyecân:
  1. h sesi var.
  2. Ünlü uyumu yok.
  3. Uzun ünlü var.

  Mürâcaat :
  1. Ünlü uyumu yok.
  2. Başta m sesi var.
  3. İki ünlü yan yana gelmiştir.
  4. Uzun ünlü var.

  Teşekkür :
  1. Düzlük - yuvarlaklık uyumu yok.
  2. İkiz ünsüz var.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ SES OLAYLARI

  Kelimelerde zamana ve sahaya bağlı olarak sürekli değişmelerin gelişmelerin olması dilin canlılığının bir göstergesidir. Dil durağan değil dinamik bir yapıya sahiptir. Dilin söz varlığını oluşturan kelimelerdeki sesler heceleri ve kelimeleri oluştururken tarihî süreç içerisinde düşerler yer değiştirirler türerler başka seslere benzerler. İşte bütün bunlar ses olayları başlığı altında incelenir. Dilde ses olayları çeşitli sebeplerden kaynaklanır. Bunlardan başlıcaları aşağıda özetlenmiştir:


  Ses olaylarının sebepleri

  a) Dilin ses özellikleri: Türkçede kelime sonunda b c d g sesleri olmadığı için Arapça kitâb kelimesi Türkçeye kitap şeklinde geçmiştir. Uzun ünlü olmadığı için de â ünlüsü kısalarak normal a’ya dönüşmüştür.

  b) Başka seslerin etkisi: Bazı sesler yanlarındaki diğer seslere etki ede*rek onları kendilerine benzetirler değiştirirler. Meselâ anbarkelimesindeki b sesi yanındaki n’ye etki ederek onu kendisi gibi dudak ünsüzü olan (m) yapmıştır. Böylece kelime ambar şekline dönüşmüştür.
  Yaşıl kelimesinin yeşil’e dönüşmesinin sebebi y ve ş seslerinin inceltici etkisidir.

  c) Vurgu: Türkçede orta hece vurgusu genellikle zayıf olduğu için bu hecedeki ünlüler bazen daralır bazen de düşerler: Tasarıla> tasarla besileme> besleme yalınız > yalnız vb. gibi.

  ç) Zayıf sesler:ğ h ı l n r y z sesleri zayıf sesler olduğu için bazı ses olaylarına sebep olurlar: ağabey > âbi hastahane > hastane pek iyi > peki bir daha> bi daha soğan> soan uğur> uur ınanmak > inanmak.


  d) Söyleyiş güçlüğü ve kakofoni: Bazı seslerin yan yana gelmesi söyleyiş güçlüğüne veya kakofoniye sebep olur. Bu durumda bazı ses olayları olur: büyükcek > büyücek küçükçük > küçücük ufakcık > ufacık.

  Ses olaylarının sebebini dildeki en az emek yasasına bağlamak mümkündür.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş