Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Türk Edebiyatı Tüm Bölümleri İle

  TÜRK EDEBİYATI

  TÜRK EDEBİYATI’NIN BÖLÜMLERİ
  Türk Edebiyatı’nı tarih boyunca yaşanan kültür değişmelerine bağlı olarak üç ana bö-lümde inceliyoruz:
  I. İslam’dan Önceki Türk Edebiyatı
  II. İslam Kültürü Etkisindeki Türk Edebiyatı
  III. Batı Kültürü Etkisindeki Türk Edebiyatı
  I. İSLAM’DAN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI
  Türk’ler İslam’dan önce “Şamanizm Maniheizm Budizm” gibi dinlerin etkisiyle bir edebiyat oluşturmuşlardır. M.S.XI. yüzyıla kadar süren bu edebiyatı ikiye ayırıyoruz:
  A. SÖZLÜ EDEBİYAT
  M.S.VIII. yüzyıla gelinceye kadar Türklerin yazılı bir edebiyatı yoktur. Şiirler sözlü olarak üretilmekte kulaktan kulağa yayılarak varlıklarını sürdürmektedir. Bu dönemde ortaya çıkan türlerin başlıcaları şunlardır:
  KOŞUK
  “Sığır denilen sürek avları sırasında söylenen lirik doğa şiirleridir. “Kopuz” eşliğinde söylenir. Halk şiirindeki koşmalara benzer. Dörtlük birimi ve hece ölçüsüyle oluşturulur.
  SAGU
  “Yuğ” adı verilen cenaze törenlerinde söylenen bu şiirler Halk Edebiyatı’ndaki ağıtların en eski biçimleridir. Ölen kişinin iyiliğinden ölümünün doğurduğu acıdan söz eder. Nazım biri-mi dörtlük ölçü hecedir. Sözlü gelenek içinde ortaya çıkan bu şiirlerden yalnız ikisi günümüze kadar gelebilmiştir. Bunlar sakaların komutanı Alp Er Tunga ile Batı Hun Devleti hükümdarı Atilla’nın ölümü üzerine söylenmiştir.
  SAV
  Günümüzdeki atasözlerinin ilk örnekleri olan özlü sözlerdir. Bunların birçoğunu Kaşgarlı Mahmut’un ünlü eseri Divan ü Lugat-it Türk’te buluyoruz. Kimilerinin ölçü ve uyak izlerini taşıdığına bakarak savların ve atasözlerinin manzum biçimde doğup sonradan düzyazı niteliği kazandığını söyleyebiliriz.
  DESTAN
  İslam öncesi sözlü edebiyatın en yaygın şiir türüdür. Destanların bir kısmı evrenin Dün-ya’nın insanın nasıl oluştuğunu anlatır. Bir kısmı ise konularını tarihten toplumu derinden etkileyen olaylardan alır.
  Bütün destanlar şu ortak özelliklere sahiptir:
  1.Manzumdurlar.
  2.Anonimdirler.
  3.Zamanla türlü değişikliklere uğrayabilirler.
  4.Olay ve kişiler olağanüstüdür.
  Destanlar oluşum biçimlerine göre üçe ayrılır:
  1.DOĞAL(TABİİ) DESTAN
  Önce bir şair tarafından söylenen zamanla şairi unutularak anonimleşen destanlardır. Bunlardilden dile dolaşırken büyük değişikliklere uğrar. Örneğin Ergenekon Destanı bir do-ğal destandır.
  2.YAPMA (SUNİ) DESTAN
  Doğal destandan temel farkı anonim nitelik taşımamasıdır. Bir şair tarafından doğal des-tanlara benzetilerek yazılır. Örneğin Tasso’nun Kurtarılmış Kudüs Fazıl Hüsnü Dağlarca’ nın Üç Şehitler Destanı adlı eserleri birer yapma destandır.
  3.ULUSAL (MİLLİ) DESTAN
  Bir ulusa özgü destanların birleştirilerek tek destan haline getirilmesine denir. Yunanlıların İlliada Odysseia; Almanların Nibelungen Gudrun ; Hintlilerin Ramayana Mahabarata ; İranlıların Şehname ; Finlilerin Kalevala adlı destanların bu türün örnekleridir.


  TÜRK DESTANLARI
  Köktürk (Göktürk) Destanı : Birbirini tamamlayan Ergenekon Destanı ve Bozkurt Destanı’ ndan oluşur. Bunlarda Türklerin tarih sahnesine nasıl çıktıkları ve hangi soydan gel-dikleri üzerine efsaneler anlatılır.
  1. Uygur Destanı : türeyiş Destanı ve Göç Destanı olmak üzere iki destandan olu-şur. İlki Uygurların var oluşunu ikincisi yurtlarından göç etmek zorunda kalışlarını an-latır.
  2. Saka Destanı : Saka Türklerine ait bu destan da Şu Destanı ve Alp Er Tunga Destanı olmak üzere iki parçadan oluşur. Bunlar Şu ve Alp Er Tunga adlarındaki komutanların hayat hikayeleri üzerine kurulmuştur.
  3. Hun Destanı : Oğuz Kağan Destanı diye bilinir. Büyük bir ihtimalle Hun hükümdarı Mete’nin hayatını konu alır; ancak onu olağanüstü niteliklere büründürerek anlatır. Bu destan daha sonra değişikliklere uğrayarak İslami bir nitelik kazanmıştır.
  B.YAZILI EDEBİYAT
  Türk yazılı edebiyatının ilk örnekleri Orhun Yazıtları’dır. Köktürklerden kalan bu yazıt-larüç mezar taşından ibarettir. İsveçli Strahhlenberg tarafından Orhun Irmağı kıyısında bu-lunmuş ; W.Thomsen tarafından okunmuştur. 38 harfli Köktürk alfabesiyle yazılan bu yazıt-lar Kültigin Bilge Kağan ve Vezir Tonyukuk adına dikilmiştir. Yazılar Yolug Tigin tara-fından taşlara kazınarak yazılmıştır.
  Köktürk Yazıtları’nda Köktürk tarihi konu edinilir. Devletin güçsüzleşmesi Türk ulu-sunun bağımsızlığını yitirip Çin egemenliği altına girmesi sonra yeniden güçlenmesiyle ilgili gelişmeler ve bunların nedenleri üzerine durulur. Bu tarihi olayların anlatımında kullanılan Türkçe oldukça gelişmiş bir kültür dili olarak karşımıza çıkmaktadır.
  Türk yazılı edebiyatı Uygurlar devrinde daha da gelişmiştir. 14 harfli Uygur alfabesiyle yazılan eserler Budizm’in etkilerini taşır.
  II.İSLAM KÜLTÜRÜ ETKİSİNDEKİ TÜRK EDEBİYATI
  Türkler X. yüzyıldan itibaren İslamiyet’i kitleler halinde kabul etmeye başlamışlardır. Bu-nun sonucu olarak İslam kültürüne bağlı bir edebiyat ortaya çıkmıştır. Türkçe’de Arapça ve Farsça etkilerinin duyulmaya başladığı aruz ölçüsünün ilk kez kullanıldığı eserlerXI. yüzyılda verilmiştir. Bu ilk İslami eserlerin başlıcaları şunlardır:
  KUTADGU BİLİG
  Eserin adı “mutluluk veren bilgi” anlamına gelir. Yazarı Yusuf Has Hacip’tir. Karahanlılar zamanında (XI. yüzyıl-1070) yazılmış ideal bir devlet yönetiminin nasıl olması gerektiği üzerinde durulmuştur. Esrin dilinde henüz Arapça ve Farsça etkisi yoktur. Birimi be-yit ölçüsü aruz kalıbı fe u lün/fe u lün /fe ul’dür. Bilinen üç nüshası bugün Fergana Viyana ve Mısır’da bulunmaktadır.
  DİVAN Ü LUGAT-İT TÜRK
  Eserin adı “Türk Dili’nin toplu(genel) Sözlüğü” anlamına gelir. Adından da anlaşılacağı gibi eser bir sözlüktür; Araplara Türkçe’yi öğretmek amacıyla yazılmıştır. Bundan dolayı Türkçe’nin Arapça karşısında savunulduğu bir eser olarak değerlendirilir. Eserde Türkçe sözcük-lerin anlamları Arapça’yla açıklanmakta ve her maddeden sonra birtakım Türkçe metinler örnek olarak verilmektedir. Kaşgarlı Mahmut tarafından XI. yüzyılda yazılan eserin asıl önemi de işte bu derleme Türkçe metinlerden ileri gelmektedir; yani eser zengin bir folklor kaynağı du-rumundadır.
  ATABETÜ’L-HAKAYIK
  Eserin adı “gerçeklerin eşiği” anlamına gelmektedir. Yazarı Edip Ahmet’tir. Eserde hem dörtlük hem de beyit nazım birimleri kullanılmıştır. Ölçü aruzdur. Okuyucuya dini öğütler veren eser anlatım yönünden kurudur; didaktik özelliklere sahiptir; XII. yüzyılda yazılmıştır.
  DİVAN-I HİKMET
  Ahmet Yesevi tarafından XII. yüzyılda yazılan eser tasavvuf felsefesinin yayılmasını amaçlar. Didaktik nitelikli olduğundan oldukça kuru bir anlatıma sahiptir. Türk tasavvuf edebi-yatının ilk örneği sayılır.
  İSLAMİ TÜRK EDEBİYATI’NIN BÖLÜMLENMESİ
  A.DİVAN EDEBİYATI
  XIII.-XIX. Yüzyıllar arasında yaşayan bu edebiyat; dil anlatım nazım içimleri ölçü türler ve
  konular bakımından Arap ve Fars edebiyatlarının etkisi altındadır. Bu nedenle Ortadoğu İslam edebiyatlarının bir parçası sayılır.
  Divan Edebiyatı “Kuruluş Dönemi” denilen XIII-XIX. Yüzyıllar arasında genellikle Fars Edebiyatının taklidi görünümündedir. Şairler kendi sanat kişiliklerini ortaya koyacak yerde ünlü İran şairleri gibi söylemeye bu dönemde büyük özen gösterirler. Osmanlı İmparatorluğu’ nun yükselişe geçtiği XVI. yüzyıldan itibaren bu taklitçi anlayışın “Olgunluk Dönemini” ni yaşa-maya başladığı hatta Divan şairlerinin kendilerini İran şairlerinden üstün sayar bir tavır takın-dıkları görülür.
  DİVAN EDEBİYATI’NIN TEMEL ÖZELLİKLERİ
  1. Bu edebiyatın dili Arapça Farsça ve Türkçe’nin söz hazineleriyle dilbilgisi kurallarının birleşmesinden oluşan “Osmanlıca”dır.
  2. Dil ağır anlatım genellikle süslüdür.
  3. Hayattan kopuk bir sanat anlayışı vardır. Şairler toplum ve insanla ilgili sorunla-ra eğilme gereği duymamışlardır. ; ancak bazı şiirlerde toplum hayatını aksatan durumlara değinilmiştir.
  4. Bu edebiyat halk kültüründen uzaktır. Sanatçılar da çoğu zaman saray ve çev-resinde yetişmişlerdir. Onun için Divan Edebiyatı’na “Yüksek Zümre Edebiyatı””Saray E-debiyatı” gibi adlar verilmiştir.
  5. Bu edebiyat biçimcidir. Anlatılan değil anlatım biçimi daima önde gelir. Şiirde sıkı sanat kuralları uygulanır. Divan Edebiyatı bu yönüyle klasizme benzer.
  6. Başlıca konular aşk doğa ölüm ayrılık özlem v.b.’dir.
  7. Şiirde temel ölçü aruzdur. Bazı şairler hece ölçüsüyle tek tük şiir yazmışlardır.
  BAŞLICA NAZIM BİÇİMLERİ
  GAZEL
  Arap Edebiyatı’ndan alınmıştır. Aşk doğa içki eğlence konuları işlenir. Beyit birimiyle yazılır. 5-15 beyit uzunluğundadır. Beyitler “AA/BA/CA/DA” uyak düzeniyle sıralanır. İlk be-yit matla(doğuş)” son beyit “makta(kesiş)” en güzel söylenmiş beyit de “beytü’l-gazel” adını alır. Şairin adı makta beytinde geçer. Gazellerde genellikle konu bütünlüğü bulunmaz; yani şiirdeki beyitler anlamca birbirine bağlı olmaz. Anlam bütünlüğü taşıyan gazellere “yek-ahenk gazel” denir.

  KASİDE
  Arap Edebiyatı’ndan alınmıştır. Övgü şiiridir. Gazel gibi uyaklanır. Uzunluğu 33-39 beyit arasında değişir. Şu bölümlerden oluşur:
  a. Nesib(teşbib):Giriş bölümüdür. Kasideler bu bölümde yapılan betimlemelere göre adlandırılır. Bahar betimlemesi yapılan kasidelere “kaside-i bahariyye” kış betim-lemesi yapılanlara “kaside-i şitaiye” bayram betimlemesi yapılanlara da “kaside-i ıydiyye” denir.
  b. Tegazzül :Kaside içinde güzel söyleme anlamına gelir. Bu bölümde aşk şarap kadın gibi gazellere özgü konular lirik bir anlatımla işlenir.
  c. Girizgahenk düşürerek asıl konuya yani övgüye giriş yapılan bölümdür.
  d. Methiye : Padişah sadrazam vezir paşa gibi yüksek görevli kişilere ya da din büyüklerine yöneltilen övgünün yapıldığı bölümdür.
  e. Fahriyye : Şairin kendi şiir yeteneğini övdüğü bölüme verilen addır.
  f. Dua : Kasidenin sonuç bölümüdür. Şair böyle güzel bir şiiri yazıp bitirebildiği için dua ederek kasidesini tamamlar.
  Daha sonra Tanzimat döneminde de kaside nazım biçimi kullanılmış;ama kasidenin hem konularında hem biçiminde değişiklik yapılmıştır.
  Kasideler konularına göre dörde ayrılır:
  a. Methiyye : Ünlü saygın kişilerin övüldüğü kasidelerdir.
  b. Tevhid :Allah’ın birliğini konu edinen ve onu öven kasidelere denir.
  c. Münacaat : Allah’a yalvarış amacıyla yazılır.
  d. Na’t : Hz. Muhammed’in övgüsünü yapmak için yazılan kasidelerdir.


  MESNEVİ
  Divan Edebiyatı’na Fars Edebiyatı’ndan geçmiş olup uzun manzum öykülerdir. Beyit biri-miyle türlü aruz kalıplarıyla yazılır. Beyitler “AA/BB/CC/DD” biçimiyle kendi aralarında uyaklanır. İslami edebiyatın ortak konularını işler.
  ŞARKI
  Divan Edebiyatı’nda XVIII.yüzyılda kullanılmaya başlayan bir nazım biçimidir. Dörtlüklerle yazılır. Halk Edebiyatı’ndaki koşma nazım biçiminin etkisiyle doğduğu söylenir. Dörtlükler “AAAA/BBBA/CCCA” biçiminde uyaklanır. Aşk doğa içki kadın gibi dünyevi konular işlenir.
  RUBAİ
  Tek dörtlükten oluşan “AABA” uyak düzeniyle ve aruzun özel kalıplarıyla yazılan; aşk hayat insan gibi konuları ve felsefi düşünceleri işleyen bir nazım içimidir. Fars Edebiyatı’ndan Divan Edebiyatı’na geçmiştir. Dünyaca ünlü temsilcisi İranlı şair Ömer Hayyam’dır.
  TERKİB-İ BEND
  “Bend” adı verilen bölümlerden oluşur. Her ben ; bir “hane” ve bir “vasıta” bölümünü kapsar. Haneler 5-15 beyit uzunluğunda olup “AA/BA/CA/DA” biçiminde uyaklanır. Vasıta ise tek beyittir. Vasıtanın dizeleri kendi aralarında uyaklıdır. Bendler değiştikçe aynı uyak düzeni başka uyak sözcükleriyle tekrarlanır.
  TERCİ-İ BEND
  Konu ve biçim bakımından terkib-i bende benzer. Ondan tek farkı vasıta beytinin her bendden sonra değişmemesidir.
  MURABBA
  Dörtlüklerden oluşur. “AAAA/BBBA/CCCA” biçiminde uyaklanır. Bu biçim özellliğiyle şarkıdan farkı yoktur. Murabba ile şarkıyı ayıran tek fark şarkıların bir besteye bağlanmasıdır.
  MÜSTEZAT
  Bir manzumenin uzun dizelerinden sonra kısa dizeler getirilmesiyle oluşur. Uzun ve kısa dizeler kendi aralarında gazel gibi uyaklanır. Kısa dizelere “ziyade” denir. Uzun dizelerde aru-zun “mef u lü/me fa i lü /fe u lün”; kısa dizelerde ise “mef u lü /fe u lün” kalıbı kullanılır. Batı Edebiyatı etkisi altına girildikten sonra bu nazım biçimindeki kuralların gevşetilmesiyle “serbest müstezat” denilen yeni bir nazım biçimi ortaya çıkmıştır.
  BAŞLICA DİVAN ŞAİRLERİ
  HOCA DEHHANİ
  XIII.yüzyılda yaşamıştır. Bilinen ilk Divan şairidir. Anadolu’ya Horasan’dan gelmiştir. Sel-çuklu sultanı III. Alaattin Keykubat’ın buyruğuyla yazdığı Selçuklu Şehnamesi’nin yanı sıra bir kasidesi ve dokuz gazeli bilinmektedir.
  MEVLANA
  XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç Türkçe beyit dışında tüm şiirlerini Farsça ile yazan ünlü tasavvuf şairidir. Oğlu Sultan Veled de tasavvufi konuları işleyen bir şair olarak bilinir. Mes-nevi Divan-ı Kebir Mektubat tanınmış eserleridir.
  ŞEYHİ
  XV.yüzyıl Divan şairlerindendir. Aynı zamanda devrinin ünlü doktorlarından biridir. Divan Edebiyatı’nın belirginleşmeye başlayan kurallarını derli toplu biçimde uygulayan ilk şairler ara-sında yer alır. Bir Divan’ı ve Husrev ü Şirin Harname adlı iki mesnevisi vardır. Harname olmayacak umutlara kapılan sonunda elindekileri de yitiren kişileri yermek için yazılmış bir hicivdir. Şair bu eseri kendi hayatını esas alarak yazmıştır.
  SÜLEYMAN ÇELEBİ
  XV.yüzyıl şairlerindendir. Çağına göre sade bir dille mesnevi biçiminde yazdığı Vesiletü’n-Necat (Mevlid) adlı eseriyle tanınır. Onun açtığı bu çığırda çok sayıda eser yazılmış olmasına karşın bulardan hiçbiri Süleyman Çelebi’nin Mevlid’i kadar yaygınlaşıp benimsen-memiştir.
  ALİ ŞİR NEVAİ
  Çağatay Edebiyatı’nın XV.yüzyılda yetiştirdiği büyük şair ve bilim adamıdır. Ferhat ü Şi-rin gibi mesnevileri yanı sıra Muhakemetü’l-Lugateyn adlı eseri aydınların Türkçe’yi sa-vunması ve onu Farsça’dan üstün bir olarak göstermesiyle dikkati çeker. Şairin öteki eserleri ise Mecalisü’n-Nefais ve Mizanü’l-Evzan’dır.


  BAKİ
  XVI.yüzyılın ünlü şairlerindendir. Din dışı konuları işlemiş gazel tarzının en başarılı şairle-ri arasında yer almıştır. Hayatı her anı zevkle geçirilmesi geren bir olgu olarak değerlendirir ve şiirlerine öylece yansıtır. Edebi sanatları söz oyunlarını kullanmakta ustadır. Mesnevi tarzında eser vermeyen şairin Divan’ı vardır.
  FUZULİ
  XVI.yüzyılın Baki gibi ünlü şairidir. Türkçe’nin yanı sıra Arapça ve Farsça’yı da öğrenmiş bu üç dilde divanlar yazmıştır. Şiirlerinde Azeri lehçesini kullanan şair Baki’nin tersine hayatı bir sınav olarak görür; insanın aşk acısıyla olgunlaşacağına inanır. Hayata bu yaklaşımında tasavvuf felsefesine duyduğu ilginin rolü vardır. Divan Edebiyatı’nın en lirik şairi olan Fuzuli gazel alanında üstün başarı sağlamış; ayrıca Leyla vü Mecnun Beng ü Bade gibi mesnevile-riyle tanınmıştır. Öteki eserleri Haddikatü’s-Süeda Şikayet-name(mektup türünde ) Sıh-hat ü Maraz v.b.’dir.
  NEFİ
  XVII.yüzyıl Divan Edebiyatı’nın ünlü şairidir. Sert kişiliği onu çağının en büyük hicivcisi yapmış; zamanın vezirlerinden Bayram Paşa’yı hatta IV.Murat’ı hicveden şiirleri hayatına mal olmuştur. Övgü ve yergileri hep abartmalıdır. Gösterişli ağır bir dili vardır. Kaside alanındaki başarısıyla dikkati çeken şairin Türkçe ve Farsça divanlarından başka hicivlerini topladığı Siham-ı Kaza adlı bir eseri vardır.
  ŞEYH GALİP
  XVIII.yüzyıl şairlerindendir. Mevleviliği benimsemiştir. Hayal gücünün zenginliği ve hayal-lerinin özgünlüğüyle diğer Divan şairlerinden ayrılır. Divan’ından başka alegorik tarzda yazdığı ve tasavvufu türlü aşamalarıyla anlattığı Hüsn ü Aşk adlı mesnevisi vardır.
  DİVAN EDEBİYATI’NDA DÜZYAZI
  Divan şiire ağırlık veren bir edebiyattır. Düzyazı ancak bilimsel çalışmalarda tarihlerde kimi sanatsal metinlerde ve gezi türü eserlerde kullanılmıştır.
  Divan Edebiyatı’nda düzyazılar yazılış amacı ve dil tutumu dikkate alınarak üçe ayrılır:
  1. Sanatlı(süslü) Düzyazı
  Söz ustalığı göstermek amacıyla yazılır. Sinan Paşa’nın Tazarru’at adlı eseri bu türün en tanınmış örneğidir. Sanatlı düzyazıya inşa denir
  2. Orta Düzyazı
  Yer yer ağır ve süslü yer yer sade bir dille yazılan düzyazılardır. Genellikle tarih kitapla-rında bu düzyazı türü görülür. Osmanlılar zamanında tarihçilik”vakanüvis” adı altında yürütü-*** bir tür memurluktu. Sarayda görevlendirilen vakanüvisler önemli önemsiz her olayı günü gününe notlar halinde yazarlardı. Bu eserler olay anlatımına dayalı olduğundan bilimsel tarih anlayışıyla bağdaşmaz. Divan döneminin başlıca tarihçileri arasında Aşıkpaşazade Ali Ebülgazi Bahadır HanNaima Peçevi Mütercim Asım sayılabilir.
  3. Sade Düzyazı
  Dil ve anlatım ustalığının değil ele alınan konunun önem taşıdığı düzyazı türüdür. Bu an-layış nedeniyle sade düzyazılarda ustaca söz söyleme çabası görülmez; dil açık yalın doğal-dır. Bu düzyazı türünü kullananlardan başlıcaları şunlardır: Mercimek Ahmet Katip Çele-bi Evliya Çelebi (Eserieyahatname).
  B. HALK EDEBİYATI
  Halk Edebiyatı sözlü edebiyatın uzantısıdır. Halkın yarattığı sözlü eserlerden oluşur. Dil. biçim konular duyarlıklar bakımından halk kültürüne sıkı sıkıya bağlıdır.
  HALK EDEBİYATI’NIN TEMEL ÖZELLİKLERİ
  1. Bu edebiyat halk diline bağlıdır.
  2. Dil ve anlatımda süslü söyleyişe yöneliş yoktur. Genellikle yalın anlatım kullanılır.
  3. Halkın içinden doğan eserler konu tema ve duyarlık bakımından halkın hayatına sıkı sıkıya bağlıdır.
  4. Şairler genellikle okumamış kişilerdir.
  5. Dörtlük birimi esastır.
  6. Şairlerde milli ölçü olan hece ölçüsü kullanılır.
  7. Aşk doğa ayrılık özlem dil tasavvuf konularının yanı sıra toplum hayatını ilgilendi-ren sorunlara da sık sık eğilen şairler bunlarla ilgili eleştiriler getirirler.

  BAŞLICA NAZIM BİÇİMLERİ
  Halk şiirindeki nazım biçimlerini iki ana öbekte inceliyoruz.:
  1.MANİ TİPİ
  Maniler anonim lirik şiirlerdir”AABA” uyak düzeniyle 7’li hece ölçüsünün 4-3 durağıyla söylenir. Ana tema sevgidir. Dört dizeden oluşan manilere “düz mani” denir. Üç dizeden olu-şan ve “ABA” biçiminde uyaklanan maniler “kesik mani” beş dizeden oluşan ve “ABACA” biçiminde uyaklanan maniler “genişletilmiş mani” uyakları cinaslı sözcüklerden seçilen ma-niler ise “ cinaslı mani” adını alır.
  2.KOŞMA TİPİ
  Koşma tipi nazım biçimlerinin kalıplaşmış bir yapısı vardır. Hepsi dörtlüklerle ve değiş-mez bir uyak düzeniyle (ABAB/CCCB/DDDB AAAB/CCCB/DDDB ya da –B-B/CCCB/DDDB) söylenir. Bunlar kullanılan ölçü kalıbı uzunluk-kısalık konular bakımından farklılıklar taşır. Koşma tipi nazım biçimlerinin başlıcaları şunlardır:
  KOŞMA
  Kısa lirik şiirlerdir. Dörtlüklerle AABA(-A-A)/CCCA/DDDA uyak düzeniyle hece ölçü-sünün 6-5 ya da 4-4-3 duraklı 11’li kalıbıyla söylenir. aşk ve doğa konularının yanı sıraayrılık özlem yalnızlıkgurbet sıla ölüm gibi temaları işler. Genellikle saz eşliğinde ezgiyle söylenen koşmalar ezginin niteliğine göre “Acemi koşmasıAnkara koşması topal koşma kesik kerem” gibi türlere ayrılır.
  DESTAN
  Biri sözlü gelenekte evrenin ve insanın oluşumunu toplumu derinden etkileyen olayları olağanüstülükler katarak anlatan uzun manzum öyküler; öteki Halk Edebiyatı’nda bir nazım biçimi olmak üzere iki ayrı destan vardır. Birinci tür olan destanla ilgili bilgileri “İslam’dan Önceki Türk Edebiyat’ı” başlığı altında verildi. Nazım biçimi olan destan ise ölçü duraklar uyak düzeni bakımından koşmaya benzer; ancak destanlar konularıyla koşmadan ayrılır. Bun-larda genellikle bir yöre halkı üzerinde derin etki yaratan olaylar ve bunların uyandırdığı ortak duygular dile getirilir. Bir kısım destanlar ise mizahidir. Bunlarda 11’li hecenin yanı sıra 7’li ve 8’li hecede kullanılmaktadır. Destanı koşmadan ayıran bir başka özellik ise bunların uzun ol-masıdır.
  SEMAİ
  Uyaklanışı koşmaya benzer. 8’li hece ölçüsünün 4-4 durağıyla ve özel bir ezgi eşliğinde söylenir. Konuları koşmada olduğu gibi aşk doğadır.
  VARSAĞI
  Uyak düzeni ve ölçüsü semai gibidir; ancak ezgisinin niteliği ve konusu ondan farklıdır. Varsağıda yiğitçe bir söyleyiş vardır. Bu nedenle de “Bre!Hey!Behey!” gibi ünlemlerle başlar.
  TÜRKÜ
  Hece ölçüsünün türlü kalıplarıyla söylenen ezgili anonim şiirlerdir. Bazen de kime ait ol-duğu bilinen şiirler türkü formlarıyla söylenir. Türkülerde genellikle iki bölüm bulunur. Birinci-si şiirin iskeletini oluşturan “asıl bölüm” ; ikincisi “kavuştak”tır. Kavuştaklar asıl bölümlerin arasına gelerek onları birbirine bağlar.
  İLAHİ VE NEFES
  Din ve tasavvuf konularının işlendiği şiirlere “ilahi” denir. Koşma gibi uyaklanan ilahiler-de 4-4 duraklı 8’li ölçü kullanılır.
  Bunlar herhangi bir tarikatın görüşlerini yansıtmaz; konuyu genel olarak ele alır.
  İlahilerin Bektaşi tekkelerinde söylenenlerine “nefes” Alevi anlayışına bağlı olanlarına ise “deme” adı verilir.
  İlahi nefes ve demeler bestelenerek söylenir.
  BAŞLICA NAZIM TÜRLERİ
  Halk şiirleri konularına göre türlere ayrılır. Bu nazım türleri şöyle sıralanabilir:
  GÜZELLEME
  Sevgi üstüne söylenen şiirlerdir. Bazen de bunlarda doğa güzellikleri karşısında duyulan hayranlık duygusu dile getirilir.
  KOÇAKLAMA
  Konusu yiğitlikkahramanlık kavga ve savaş olan şirlerdir.

  TAŞLAMA
  Bir kişiyi ya da toplumdaki bir aksaklığı yermek amacıyla söylenen şiirlere bu ad verilir.
  AĞIT
  Sözlü Türk Edebiyatı’ndaki saguların Halk Edebiyatı’nda aldığı biçimdir. Ölen kişilerin ar-dından söylenir ölümden doğan acıyı dile getirir. Genellikle kadınlar tarafından yakılan ağıtlar anonim özellik taşır. Bununla birlikte az da olsa şairi bilinen ağıtlara rastlanmaktadır.
  MUAMMA
  Kapalı bir biçimde anlatılan bir olayın ya da bilginin okuyucu tarafından anlaşılmasını bunlarla ilgili soruların cevaplandırılmasını isteyen bir tür manzum bilmecedir.
  NASİHAT
  Bir şey öğretmekbir düşüncenin yayılmasına çalışmak gibi amaçlarla söylenen didaktik şiirlerdir.
  NOT
  “Destan ilahi nefes ve deme” hem birer nazım biçimi hem de tür olarak değerlendi-rilir.
  HALK ŞAİRLERİNİN GRUPLANDIRILMASI
  Halk şairleri halk şiirinin yerleşmiş kurallarına bağlı kalmakla birlikte türlü kültürel ne-denlerle dil anlatım ölçü kullanımı bakımından farklı yönelişler içine girebilmektedirler. Ayrıca yaşadıkları çevre de onların sanat anlayışlarını farklılaştıran bir etmen olarak karşımızı çıkmak-tadır. Halk şairlerini işte bu gibi noktaları dikkate alarak şöyle ayırıyoruz:
  1. GÖÇEBE(GEZGİN) ŞAİRLER
  Bir yere bağlı kalmadan gezerler. Genellikle eğitim görmedikleri için Divan Edebiya-tı’ndan etkilenmezler. Dilleri sadedir. Hece ölçüsüne bağlıdırlar. Geleneksel şiir anlayışını sürdü-rürler.
  2. YENİÇERİ ŞAİRLER
  Osmanlılar zamanında askerlik hayat boyu süren bir meslekti. Orduda görev arasında şair-ler yetişmiştir. Bunlar katıldıkları savaşlarla ilgili yiğitlik şiirleriyle dikkati çekerler. Dil anlatım ölçü bakımından göçebe şairler gibi geleneksel şiir anlayışına bağlıdırlar.
  3. KÖYLÜ ŞAİRLER
  Hayatları köylerde kasabalarda geçer. Büyük kentlerle ilgileri olmadığı için kent kültürün-den Divan Edebiyatı’ndan etkilenmeden halk şiiri geleneklerine bağlı kalmışlardır.
  4.KENTLİ ŞAİRLER
  Genellikle Divan Edebiyatı’nın etkisinde kalırlar. Hem Halk hem de Divan Edebiyatı tarzın-da şiirler söylerler. Dillerinde Arapça ve Farsça sözcüklerin oranı yüksektir. Hece ölçüsüyle birlik-te aruza da yer verirler.
  5. TASAVVUF (TEKKE ) ŞAİRLERİ
  Tekkelerde yetiştikleri din ve tasavvuf konusunda eğitim gördükleri için dilleri göçebe yeniçeri ve köylü şairlere göre bazen daha ağırdır. Zaman zaman Divan Edebiyatı’nın dil anla-tım biçim ölçü özelliklerini taşıyan şiirler söylerler. Örneğin Yunus Emre bile aruz ölçüsü ve mesnevi düzeniyle Risaletü’n-Nushiyye adlı bir eser vermiştir.
  HALK ÖYKÜLERİ
  Halk öyküleri destanların zamanla biçim ve öz değişimine uğramaları sonunda ortaya çık-mış sözlü eserlerdir. Anonimdir. Başlıca türleri şunlardır:
  1. DESTAN ÖYKÜLER
  Destanlardaki olağanüstülük gibi bazı özellikleri koruyan halk öyküleridir XIII.-XIV.yüzyılda Doğu Anadolu’da ortaya çıkan Dede Korkut Öyküleri ile Köroğlu Öyküsü bu türün tanınmış örnekleridir.
  2. AŞK ÖYKÜLERİ
  İki sevgilinin aşkını bunların kavuşmasını önleyen engellerle mücadelesini anlatan öykü-ler olup en tanınmışları Kerem ile Aslı Emrah ile Selvi Asuman ile Zeycan Aşık Ga-rip.v.b.’dir.
  3. DİNİ ÖYKÜLER
  İslamiyet’in yayılmasına katkıları olan kişilerin hayatlarını ve mücadelelerini temel alan öykülerdir .Hz. Ali’nin savaşlarını anlatan Kan Kalesi Cengi Hayber Kalesi Cengi; Anado-lu’da İslamiyet’in yayılması için mücadele eden komutanların savaşlarını anlatan Battal Gazi Öyküsü Dnişment Gazi Öyküsü gibi sözlü anonim eserler bu türün örnekleri arasında yer alır.


  BAŞLICA HALK ŞAİRLERİ

  YUNUS EMRE

  XIII. Yüzyıl halk şairidir. Hayatı hakkında kesin ve yeterli bilgi yoktur. Tasavvuf felsefesi XII. yüzyıldan itibaren Anadolu’ya yayılmaya başlamış; Mevlana Sultan Velet Ahmet Fa-kih gibi şairlerle edebiyata girmiştir. Varlık- yokluk İnsan-tanrı-ölüm ilişkilerini güçlü bir kültüğr donanımı ve büyük şiir yeteneğiyle irdeleyerek halka ulaştırabilmiştir.
  İlahi türü şiirlerinde Halk Edebiyatı’nın geleneklerine bağlı kalmıştır. Bunlarda dil sad an-latım yalın ölçü hecedir. Risaletü’n-Nushiyye adlı dini didaktik eserinde ise bu gelenekten ayrılarak aruz ölçüsünü mesnevi nazım biçimini kullanmıştır.

  HACI BAYRAM VELİ

  XIV.yüzyıl ikinci yarısıyla XV. Yüzyılın ilk yarısında yaşamış bir tasavvuf şairidir. Bayramiyye tarikatını kurmuştur. Yunus Emre etkisinde sade bir dil ve lirik bir anlatımla dile getirdiği şiirle-rinden yalnızca birkaç tanesi bilinmektedir.

  KÖROĞLU

  XVI.yüzyılda yaşadığı sanılan bir halk şairidir. III. Murat zamanındaki Osmanlı-İran sa-vaşlarına katılan şair Şirvan ve Tebriz’in alınışı üzerine destan söylemiştir. Öteki şiirlerinde yiğitlik kahramanlık konularını işlemiş olduğundan halk öyküsündeki Köroğlu ile karıştırıla-bilmektedir.

  PİR SULTAN ABDAL

  XVI. yüzyıl tekke-tasavvuf şairlerindendir. Sivas’ta yaşamıştır. Kanunu zamanında Doğu Anadolu’da patlak veren bir isyana katılmış yaşadığı olayların izlenimlerini şiirlerinde anlatmış Hızır Paşa tarafından Sivas’ta idam ettirilmiştir. Sanatının belirleyici özellikleri güçlü ir inanç sade bir halk dili coşkun bir lirizm olarak özetlenebilir.

  KARACAOĞLAN

  Hayatı hakkında kesin bilgilere sahip olmadığımız Karacaoğlan’ın XVI ya da XVII . yüz-yılda yaşadığı sanılmaktadır. Şair Toroslar’da Türkmen boyları arasında yetişmiş; göçebe bir şair olarak Anadolu içinde ve dışında gezmiştir. Geleneksel şiirin dil anlatım ölçü anlayışından ayrılmadan aşk doğa ölüm ayrılık gibi temaları işlemiştir;özellikle koşma ve semai biçimlerin-de büyük başarı kazanmıştır.

  DADALOĞLU

  XIX.yüzyılda Çukurova yöresinde yetişen halk şairlerindendir. Türkmen boylarının yerle-şik hayata geçirilmesi için 1865’te yöreye yollanan Fırka-i İslahiye adlı Osmanlı ordusuyla Türkmenler arasındaki çatışmalara katılmış bu olayları yiğitçe bir eda ile koçaklamalarına yan-sıtmıştır. Ayrıca aşk ve doğadan söz eden şiirleri de başarılıdır. Şiirlerini temiz bir halk diliyle ve hece ölçüsü ile yazmıştır.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  AŞIK VEYSEL

  XX. yüzyıl halk şairidir. Şarkışla’da doğup büyümüş Cumhuriyetin onuncu yılında An-kara’ya gelerek şiirlerini okumuş bundan sonra ünü yayılmaya başlamıştır. Çocukluğunda ge-çirdiği çiçek hastalığıyla gözünü kaybeden şair; genellikle gezgin bir hayat sürmüş ; kent kent dolaşarak aşktan doğadan kardeşlikten birlikten barış içinde yaşamaktan ve insanı insan yapan erdemlerden bahseden şiirlerini saz eşliğinde söylemiş; bu içeriğin halka yakın düşmesi ona kitlesel bir sevginin doğmasına yol açmıştır. Tasavvuf felsefesinin kazandırdığı hoşgörü anlayışı şiirinin temellerinden biridir. Şiirlerini Deyişler Sazımdan Sesler adlı iki kitapta toplamıştır. Son olarak tüm şiirlerini Ümit Yaşar Oğuzcan tarafından Dostlar Beni Hatır-lasın adıyla yayımlanmıştır.

  BATI ETKİSİNDE TÜRK EDEBİYATI

  1850 yıllarından günümüze kadar sürer. Amacı metod bakımından Batılı öz ve ruh bakımından milli bir edebiyat yaratmaktır. Türk toplumundaki esaslı değişmeleri fikir ve yeni-lik hareketlerini yansıtır. Üç döneme ayrılır. :
  s1.Tanzimat Edebiyatı :1860’ta tercüman-ı ahval gazetesinin yayımlanmasıyla başlar 1896’ya kadar sürer. Sarsıntılar geçiren Osmanlı İmp.u durumunu kurtarmak için ordudan başlayarak ıslahat ve devrim hareketlerine girişiyordu . 3. Selim 2. Mahmut Abdülmecit dö-nemleri böyle geçmiştir.
  Bu ortamda Batıcı ve yenilikçi olan şair ve yazarlar sanatlarını toplum için kullandılar. Fransız kültürüyle kültürüyle yetişmiş romantik ve ülkücüydüler. Divan şiirini yıkmaya çalıştı-lar. Çok yönlüydüler: şairromancıtiyatro yazarı...vb. Sanattan çokfikir ve ülkü peşindedirler; zulmehaksızlığa karşı savaş açarlar. Vatan millethürriyetadaletmeşrutiyet kavramlarını he-yecanla savunurlar. Daha geniş kitlelere seslenebilmek için dilde sadelik yanlısıdırlar. Hemen hepsi politikacı ve mücadele adamıdırlar. Tanzimat ikinci döneminde realizimin etkisi görülür. Şiirde konu birliğini sağladılar. Aruzla yazdılar. Düzyazı dilini şiire uyguladılar. Ro-manhikayemakale gibi türleredebiyatımıza bu dönemde girdi. İlk tanzimatçılar Divan şiirinin nazım biçimlerini kullandılar.
  1.Dönemin Önemli Temsilcileri:

  Şinasi:Gazeteci şair ve yazardır. Tercüman-Ahval(1860)Tavir-i Efkar (1862) gazetelerini çıkardı. Fikir adamıdır. Eserleri:Şair Evlenmesi(ilk tiyatro)Şiir çevirileriTürk AtasözleriSeçme Şiirler...
  Namık Kemal:Gür sesli vatan şairidava ve sanat adamıdır. Zulme ve keyfi idareye baş-kaldırdı. Şiirlerinde vatan millethürriyet ...ülkülerini aşılamıştır.
  Eserleri:ŞiirlerTiyatroları:Vatan Yahut SilistreGülnihalAkif BeyKara BelaZavallı ÇoçukRomanları :İntibahCezmiBiyografileriev-i İstila KanişeEleştiri:Tahrib-i Hara-batTakip.

  Ziya Paşa: Tanzimatçılar içinde eskiye en fazla bağlı kalanlardandır. Şiirlerinde öğütler felsefi temalar görülür.
  Eserleri : Divan Terkib-i Bend Zafername(hiciv) Harabat(şiir antolojisi) Veraset Mek-tupları(Makale).

  Ahmet Mithat Efendi:İlgi çekici eğlendirici roman ve hikayeler yazdı. Eserleri 200’ün üze-rindedir halkı aydınlatmıştır. Dili sadedir.
  Eserleri: Letaif-i Rivayet(28 hikaye) Romanları: Hasan Mellah Felatun Beyle Rakım E-fendi Henüz 17 Yaşında Yeniçeriler Karnaval...

  Ahmet Vefik Paşa: Milliyetçilik ve Türkçülük akımlarının ilk büyük temsilicisidir. Moliere komedilerinden yaptığı 16 çeviri ve uyarlamayla Türk tiyatrosuna önemli hizmetler etti.
  Eserleri: Lehçe-i Osmani Şecere-i Türk Moliere’den Zor Nikah Meraki Azarya Zoraki Takip...

  2.Dönemin Önemli Temsilcileri:

  Recaizade Mahmut Ekrem : Edebiyat kuramcısı ve şiir eleştirmenidir. Romancı ve şairdir.
  Eserleri:Araba Sevdası(ilk gerçekçi roman) Çok Bilen Çok Yanılır(tiyatro) Zemzeme I-II-III(şiir)...
  Samipaşazade Sezai: Roman ve hikayecidir. Gündelik gerçekçi hayatı vermiştir.
  Eserleri: Sergüzeşt Küçük Şeyler(ilk edebi romandır).

  Şemsettin Sami: Türk edebiyatında ilk romanı yazdı. Taaşşuk-i Tal’at ve Fitnat .Sözlük ve ansiklopedi çalışmaları yaptı . Orhun yazıtlarını Türkçe’ye çevirdi.
  Eserleri : Kemusül Alam Kamus-i Türki çeviri: Sefiller.

  2- Servet-i Fünun Edebiyatı:

  Servet-i Fünun edebiyat dergisinin çıkışı (1896) ve kapanışı (1901) arasında sürdü. II. Abdülhamit’in hiçbir özgürlük tanımayan yönetimi nedeniyle sosyal konulara eğilememişler-dir; “Sanat için Sanat” ilkesine bağlı kalmışlardır. Süslü seçkin insanların zevklerini okşayan bir üslupları vardır.
  Bilhassa Fransız edebiyatında çağdışı olan Sembolizm Parnasizm’le ilgilenmişlerdir. Osmanlı İmp.’nun çöküntüsü halkın cahilliği ümitsizlik baskı sansür ve sürgünler yüzünden ; içe dönük yılgın ve hasta bir edebiyat olmuştur.
  Bu dönemde kuralsız nazım biçimleri benimsenmiştir. Ayrıca Batı’dan sone ve terzarime gibi nazım biçimleri getirilmiştir. Ölçü aruzdur.
  Bu edebiyatta roman ve hikaye şiirden daha güçlüdür. Olayların çevresi İstanbul’dur. Fransız realist ve natüralistleri örnek tutulmuştur.
  Konu bütünlüğüne önem verilmiştir. Bazen bir cümle üç-beş dizeye yayılarak nazım nes-re yakınlaştırılmıştır. Temalar hayal-hakikat çarpışmasıdır; maddilik-manevilik çekişmesi yalnızlık tabiata ve sessizliğe sığınmak “hüzün ve acıdır”.

  Önemli Temsilcileri

  Tevfik Fikret:Bireyci duyguları tabiatı yaşanmış hayat sahnelerini işleyen romantik-lirik şiirler yazdı.1901’den sonra sosyal şiirler yazarak didaktik-lirik oldu. Nazmı nesre yaklaştırdı.
  Eserleri:Rübab-ı Şikeste Haluk’un Defteri Şermin.

  Cenap Şehabettin : Yeniliklerde öncüdür. Parnasizmden biçim güzelliği Sembolizmden kapalı şiir zevkini aldı.
  Eserleri : evrak-ı Eyyam Nesr-i Harb Nesr-i Sulh.

  Halit Ziya Uşaklıgil : Türk edebiyatının ilk büyük romancısıdır. Romanlarının konusu ço-ğunlukla aydın zengin çevreden seçilmiştir. Hikayelerinde halk tabakalarına inmiştir.
  Eserleri: Mai ve Siyah Aşk-ı Memnu Kırık Hayatlar Hikaye:İhtiyar Dost Kadın Peçesi...

  3- 20. Yüzyıl Türk Edebiyatı:

  20.y.y. Türk edebiyatını hazırlayan etmenler : Bazı devletlerin Osmanlı Devletini yıkmaya çalışmaları İkinci Meşrutiyet 31 Mart Olayı İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin baskıcı yönetimi Balkanlarda Yemen ve Arnavutluk’ta çıkan isyanlar yeni devletimizin kurulmasıdır.


  Başlıca Bölümleri:

  a) Fecr-i Ati Edebiyatı :

  (1909) Servet-i Fünun’dan sonra Batı’yla dil edebiyat bilim alanlarında sıkı bağlar kura-caklarını ileri sürdüler ; fakat pek bir şey yapamadılar. En büyük temsilcisi Fransız semboliz-mini benimseyen Ahmet Haşim’dir.
  Ahmet Haşim: Bireyci öz şiirin ustalarındandır. Ona göre şiirin dili anlaşılmak için değil duyulmak içindir. Kapalı şiirler yazdı.
  Eserleri: Şiir:Göl Saatleri Piyale Düzyazı: Bize göre Frankfurt Seyahatnamesi Gurabahane-i Laklakan.

  b) Milli Edebiyat Akımı:

  (1910-1923):Ömer Seyfettin Ziya Gökalp ve Ali Canip Yöntem’in Genç Kalemler dergi-sindeki bildirileri akımın başlangıcıdır.
  Milli konulara toplum ve yurt sorunlarına eğilmişlerdir. Sade ve süssüz Türkçe’yle yazdı-lar. Konuşulan Türkçe’yi yazı dili haline soktular. Hikaye ve romanlarda olaylar İstanbul dışına çıkartıldı. Şiirde hece ölçüsü ve koşma biçimi kullanıldı.

  Önemli Temsilcileri:
  Öncüleri :

  Mehmet Emin Yurdakul :Yurdumuzun acı gerçeklerini şiirimize ilk defa yansıtmıştır. Türki-ye milliyetçiliğini savunur.
  Eserleri: Türkçe Şiirler Türk Sazı...

  Ziya Gökalp: Türk halkının folklor ve tarihini yazdı araştırdı. Sade bir dille toplumsal a-maçlı şiirler yazdı.
  Eserleri : Düzyazı : Türkleşmek-İslamlaşmak-Muasırlaşmak Türkçülüğün EsaslarıŞiir: Kızılelma Altın Işık.

  Ömer Seyfettin :Bizde Maupassant tarzı hikayenin klasik değeri sayılır. Konuları çoçukluğundan Türk savaş tarihinden Anadolu efsanelerinden ...almıştır. Tasvir ve tahlile de-ğil olaya önem verir. Türkçülüğü savundu. Sade yazmıştır.
  Eserleri: Bomba Beyaz Lale Yalnız Efe...

  Diğer Şair ve Yazarlar:

  Mehmet Akif ErsoyYahya Kemal Beyatlı Halide Edip Adıvar Refik Halit Karay Reşat Nu-ri Güntekin Yakup Kadri Karaosmanoğlu Falih Rıfkı Atay.

  Beş Hececiler:

  Milli Edebiyat döneminde beş şair hece ölçüsünü kuvvetle benimsediler. Şiirimize katıksız Türkçe’nin yerleşmesinde önemli rol oynadılar. Bunlar : Faruk N. Çamlıbel Yusuf Z.Ortaç O.S. Orhan E.B. Koryürek H.F. Ozansoy.’dur.

  c) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-1940) :

  Bu dönemde tam anlamıyla yerli ve sade bir dil kullanıldı. Konuşma ve yazı dilini birleştir-diler. Hece ölçüsünün sesini gizleyerek iç ahenge yöneldiler.


  Önemli Temsilcileri:

  Ahmet Kutsi Tecer: Anadolu halk motiflerini işlediği duygulu ve memleketçi şiirleriyle ta-nındı.
  Eserleri : Şiirler Köşebaşı(tiyatro)

  Ahmet Hamdi Tanpınar: sembolizm havası içinde soyut şiirin ve psikolojik roman hikaye türlerinin ustasıdır.
  Eserleri: Şiirler Hikaye: Abdullah Efendinin Rüyaları Roman: Huzur Deneme : Beş Şe-hir.

  Ahmet Muhip Dranas: Baudolaire (Bodler) sembolizmini Türk halk şiiriyle kaynaştırdı.
  Eserleri :Şiirler Tiyatro: Gölgeler...

  Cahit Sıtkı Tarancı : Yaşamanın ve aşkın güzelliğini ölümün üstünlüğünü vurguladı. Bol ve güzel halk deyimleri kullandı.
  Eserleri: Şiir:Otuz Beş Yaş Düşten Güzel Sonrası.

  Yedi Meşaleciler: 1928’de Yedi Meşale adlı bir kitapta yedi sanatçı birleşti. Beş Hececile-rin yaptıklarını geliştirerek modern Türk şiirinin doğmasına ortam hazırladılar. Hissedilir bir değişiklik yapamadılar. Bunlar. E. Siyavuşgil V. M. Kocatürk Y. N. Nayır C. K. Solok Ke-nan Hulusi Muammer Lütfi Z. O. Saba’dır.

  Ziya Osman Saba : Yedi Meşalecilerin şiire en sadık olanıdır. Çocukluk özlemi anılara düşkünlük kadere boyun eğiş... temalarını işledi.
  Eserleri: Şiir: Sebil ve Güvercinler. Hikaye: Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi...

  Cumhuriyet Döneminin Diğer Şairleri: Kemalettin Kamu Ö. B. Uşaklı Arif Nihat Asya Necip Fazıl Kısakürek .

  Cumhuriyet Dönemi Yazarları:

  Memduh Şevket Esendal:Tuhaf inançları cahilliğin ve insan huylarının yarattığı sonuçları işler. Konuşur gibi sade ve içten yazdı. Yorumu okuyucuya bırakır.

  Hikayeleri: Otlakçı Bizim Nesibe... Roman : Ayaşlı ve Kiracıları.

  Abdülhak Şinasi Hisar:İzlenimci roman yazdı. Tahlil ve düşünceye yer verdi. Üslubu süs-lüdür.
  Eserleri: Fahim Bey ve Biz... Anı:Boğaziçi Mehtapları...

  Peyami Sefa: Türk edebiyatında psikolojik roma türünün ustasıdır.
  Eserleri : Dokuzuncu Hariciye Koğuşu Matmazel Noralya’nın Koltuğu...

  Sait Faik Abasıyanık: Konuşur gibi canlı bir İstanbul Türkçe’siyle yazdı. Hikayecidir ro-man ve şiirleri de vardır. Orta ve alt tabaka insanlarının hayatlarını işledi. Bir anlık izlenimler parça buçuk olaylar Çehov tarzında kaleme alınmıştır.
  Eserleri: Hikaye: Semaver Son Kuşlar Lüzumsuz Adam...Roman:Kayıp AranıyorBirtakım İnsanlar...Şiir: Şimdi Sevişmek Vakti.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  d) 1940’tan Sonraki Yeni Türk Edebiyatı:

  Bu dönemi yaratan etmenler: Köyden kente göç tarımda makinalaşmanın yarattığı so-runlar toprak kavgaları işçi-patron çekişmeleri ... v.b.
  Bu dönem şiirlerinde ölçü kafiye yok sayıldı;serbest şiir egemen oldu. Roman da hika-yede toplumcu gerçekçilik görüldü.
  Bu Dönemde Başlıca Edebi Hareketler:

  1) Garipçiler(1. Yeni ):
  Onlara göre şiir her yerde görülen basit şeyleri anlatmalıydı. Alaycı ve nükteciydiler. Ay-dınları bırakıp halka yöneldiler. Şiirde ölçü kafiye bent gibi durumlar yok sayılmıştır. Serbest şiir egemen olmuştur.
  Dil sürekli bir özleşme ve arınma çabasındadır. Roman ve hikayede serim düğüm so-nuç bölümleri umursanmamıştır. Şairaneliğe kaçmadan mecazsız yazdılar. Soyut temalar ye-rine ekmek derdi günlük şeyler şeyler işlendi. “ Konunun bayağısı yoktur ancak işleyişte ba-yağılık vardır.” diye düşünürler.
  En çok görülen temalar: yaşama sevinci tabiat sevgisi çocukluğa dönüş ölüm insan sevgisi aşk.

  Bu akımın Öncüleri:

  Orhan Veli Kanık: Hareketin en güçlüsüdür. Bir ideolojiye bağlı değildir. Şiirlerinde İstaanbul sevgisi ağır basar son şiirlerinde toplum hicvi görülür.
  Eserleri: Şiir: Garip Vazgeçemediğim Destan Gibi Yenisi Karşı Çeviri ve Uyarla-ma:Lafonten Masalları Nasrettin Hoca Hikayeleri.

  Oktay Rıfat Horozcu: Her kitabında Garipçitoplumcu bireyci gerçeküstücü oldu.
  Eserleri: Şiir: Teknenin Ölümü...Tiyatro:Mikadonun Çöpleri...Roman :Gizli Emir...

  2) İkinci Yeni Hareketi:

  Orhan Veli’nin açtığı çığır taklitçilerin elinde tükenmeye yüz tutmuşyıpranmıştı. Tepki o-larak gerçeküstücü simgeci yol tutturuldu. Karamsar toplumdan uzak bireyciydiler. Önemli temsilcileri: Turgut Uyar Cemal Süreyya Edip Cansever...

  3)1940’tan Sonra Yeni Tür Edebiyatında Bağımsız Şairler:

  Bedri Rahmi Eyüboğlu: Şiirlerinde halk türkü ve deyişleri fazla yer tutar.
  Eserleri: Şiir:Karadut...

  Fazıl Hüsnü Dağlarca: Kolay anlaşılmayan anlamsızca yakın şiirler yazmıştır. İnsanın iç ve dış dünyasının çatışmalarını işler.
  Eserleri: Şiir:Çocuk ve Allah Toprak Ana ...Destanlar: Üç Şehitler Destanı Yedi Memetler...

  Behçet Necatigil: Şiirleri ev aile yakın çevre üçgeninde geçer ;içe dönük ve karamsar-dır.
  Eserleri: Şiir: Eski Toprak Yaz dönemi...

  Cahit Külebi: Yurt şiirlerinde tabiatın yoksunluğuyla insanın bahtsızlığını iç içe işledi. Eski halk deyişlerini kullandı.
  Eserleri: Yeşeren Otlar Yangın ...


  Necati Cumalı: Kişisel temaları gündelik hayat ve dünya durumlarını işledi. Mecazsız duru bir anlatımı vardır.
  Eserleri: Şiir: Yağmurlu Deniz...Hikaye: Değişik Gözle Makedonya 1900...Roman : Su-suz Yaz Nalınlar...

  4) 1940’tan Sonraki Türk Edebiyatında Roman ve Hikayede Sosyal (toplum-sal)Gerçekçiler:
  Bu akım ; bir meseleyi bir derdi ortaya koyarak topluma faydalı olmak istiyordu. İlk ü-rünleri Anadolu köy romancılığıdır. Konuları: işçi-ırgat hayatısınıf çatışmalarıgrev-lokavt gibi durumlar toprak-su kavgaları...

  Önemli Temsilcileri:

  Kemal Tahir: Konularını cezaevi yaşantılarından Kurtuluş Savaşı’ndan eşkıya menkıbe-lerinden aldı. Gerçek bir Anadolu romanı oluşturdu.
  Eserleri: Roman:Yorgun SavaşçıDevlet Ana ...

  Orhan Kemal: Hayatına girmiş yüzlerce kişinin kader ve direnişlerini yazdı. Sürükleyici-liktabiilik gerçeklik eserlerinin özelliğidir.
  Eserleri :Roman: Murtaza Hanımın Çiftliği...Tiyatro:72.Koğuş...

  Yaşar Kemal: Genellikle Çukurova insanının hayat savaşlarını şiirli bir dille yazdı. Tezli romanı savunur. Folklor unsurları ve güçlü doğa tasvirleri görülür.
  Eserleri: Roman:İnce Memet Yer Demir Gök Bakır Teneke...

  Fakir Baykurt: İçinde doğup yetiştiği köylülerin hayatını yazmıştır.
  Eserleri: Roman: Yılanların Öcü Tırpan Kara Ahmet Destanı...Hikaye: Can Parası.

  5) Bağımsız Yazarlar:

  Halikarnas Balıkçısı(Cevdet Şakir Kabaağaçlı): Konularını daima Ege ve Akdeniz kıyıların-dan çıkardı.; balıkçıları sünger avcilarını...işledi.
  Eserleri: Hikaye: Merhaba Akdeniz...Roman eniz Gurbetçileri..

  Haldun Taner: Gücünü gözlem mizah ve yergiden alan hikayeleriyle tanındı. Epik tiyatro türünde eserler verdi.
  Eserleri: Hikaye: Şişhane’ye Yağmur yağıyordu On İkiye Bir Var...Tiyatro:Keşanlı Ali Destanı Sersem Kocanın Kurnaz Kocası...

  Tarık Buğra: Tek adamın dengesiz bazen alaycı bazen acılı tedirginliğini ele alır.
  Eserleri:Roman:Küçük Ağa İbişin Rüyası...

  Diğer Bağımsız Yazarlar:

  Samet Ağaoğlu Oktay Akbal Selim İleri Cengiz Dağcı Füruzan Orhan Pamuk.

  6)Tiyatro:

  Vedat Nedim Tör (kör) Turgut Özakman (duvarların ötesi Sarı Pınar) Güngör Dilmen (Midas’ın Kulakları ) Sermet Çağan (Ayak Bacak Fabrikası) Cevat Fehmi Başkut (Paydos Buzlar Çözülmeden Harputta Bir Amerikalı)

  Deneme ve Eleştiri:
  Nurullah Ataç : Deneme eleştiri yazdı. Çeviriler yaptı. Türkçe’nin özleşmesi için yılmadan savaştı. Yeni bir dil ve anlatım biçimi yarattı.
  Eserleri:Günlerin Getirdiği Okuruma Mektuplar...

  Suut Kemal Yetkin: Edebiyatın çeşitli konularında özlü ve açık bir anlatımla yazdı.


  Eserleri : denemeler Edebiyat Konuşmaları...

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş