Başka başka anlamlardaki kelime ve eklerin son heceleri arasındaki ses benzerliğidir. Kafiyeler genel olarak mısraların sonlarında bulunur.

Kafiyeler bazı milletlerin edebiyatında çok önemli yer almış bazı milletlerin edebiyatında da hiç kullanılmamıştır. Bu arada eski Yunan ve Lâtin edebiyatlarında kafiye yoktur. Türk edebiyatında kafiyenin önemli yeri vardır. Halk edebiyatının en eski devirlerinde bile kafiye kullanılmıştır. Halk edebiyatında çoklukla yarım kafiyeler kullanılmış manzumeler çoğu zaman rediflerle zenginleştirilmiştir. Divan edebiyatında ise kafiye büsbütün önemlidir. Bu edebiyatta tam kafiye ve zengin kafiye kullanılmıştır.


Bugünkü şiirimizde kafiye eski önemini kaybetmiştir. Yeni şairler kendilerini hiç bir kağıda bağlı görmeyen bir şiir anlayışı içinde olduklarından şiirlerini kafiyeli ve kafiyesiz olarak yazabilmektedirler.

Kelimeler arasında birbirine benzeyen seslerin çokluğuna azlığına göre kafiyenin türlü şekilleri vardır: Tam kafiye yarım kafiye zengin kafiye cinaslı kafiye.

Tam kafiye mısra sonlarındaki kelimelerin son hecelerinde biri sesli biri sessiz olmak üzere en az iki harfin birbirine benzemesi halinde olan kafiyedir.

Şerifli kubbeler iklimi Marmaray'la

Boğaz

üzerlerinde bulutsuz ve bitmeyen bir yaz

Yahya Kemal Beyatlı

Yarım kafiye sadece sessiz harfler arasındaki benzemeye dayanan kafiyelere denir. Yarım kafiyeler çoklukla Halk edebiyatında kullanılır:

Elifin elinde bardak

Sanki yeşil başlı ördek.

Yüzer Elif elif diye.

Karacaoğlan

Zengin kafiye ikiden fazla harf benzerliğine dayanan kafiyelerdir :

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı

Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Mehmet Akif Ersoy

Cinaslı kafiyesesçe aynı anlamca ayrı kelimelerden ya da kelime kümelerinden yapılan Kafiyedir. Cinaslı kafiye zengin kafiyenin aşırı halidir:

Niçin kondun a bülbül

Kapımdaki Asmaya? Ben yerimden ayrılmam

Götürseler asmaya. Halk şiiri

Redif kafiyelerden sonra gelen aynı ses ve aynı anlamdaki kelimelerdir:

Yemyeşil dağların hem yas edişi

Hem de gülüşüdür yayla dumanı;

Yeşil ormanların karlı dağların Hülyası düşüdür yayla dumanı.

Ömer Bedrettin Uşaklı )