3.yy da Anadolu da dini konularda yazan Sultan Velet Ahmet Fakih ve Şeyyad Hamza yı görürüz.Bu yy da din dışı konularda şiirler yazan ilk divan şairi olarak Hoca Dehhan-i görürüz.

HOCA DEHHANİ *13.yy da yaşamıştır.Horasan Türklerindendir.*İran edebiyatı etkisiyle din dışı şiirler yazdı.*Divan edebiyatının ilk şairi olarak kabul edilir.*Şiirlerinin en önemli teması aşktır.*Farsa ça bir Selçuk Sehnamesi yazdığı da söylenir.

SEYYİD NESİM (14.YY)

*14.yy da tasavvuf alanında şiirler yazan Seyyid Nesim i görürüz.*Eserlerinde Azeri Türkçesini kullanmıştır.*Dili oldukça sadedir.*Şiirleri son derece liriktir*Divanı vardır.Tuyuğları önemlidir.

ŞEYH GALİP (1757-1799)*Divan edebiyatının son büyük şairidir.*Süslü ve çeşitli söz sanatları ile yüklüağır bir dili vardır.*Sebk-i Hindi adı verilen üslubun edebiyatımızdaki temsilcisidir.*Düşünce ve tasvirlerdeki örülü yoğun bir hayal gücü vardır.*Şiirlerinde musiki önemlidir.*Eserleri ivan ve Hüsni adlı iki aşk eseri vardır.

ŞEYHİ (1371-1431)*Germiyanoğulları ve Osmanlı saraylarında bulunmuş devlet büyüklerine kasideler sunmuştur.*Padişahtan aldığı tımarın verilmemesi üzerine hammameyi yazmıştır.İkinci Murat a sunduğu söylenir.*Harname dışında hüsrev ile şirin adlı mesnevisi vardır.16.yyOsmanlı devletinin siysi ve edebi olarak zirvede bulunduğu bir dönemdir.Bir çok ünlü şair yetişmiştir.