Halk şairleri halk şiirinin yerleşmiş kurallarına bağlı kalmakla birlikte türlü kültürel nedenlerle dil anlatım ölçü kullanımı bakımından farklı yönelişler içine girebilmektedirler. Ayrıca yaşadıkları çevre de onların sanat anlayışlarını farklılaştıran bir etmen olarak karşımızı çıkmaktadır. Halk şairlerini işte bu gibi noktaları dikkate alarak şöyle ayırıyoruz:

  • GÖÇEBE(GEZGİN) ŞAİRLER

Bir yere bağlı kalmadan gezerler. Genellikle eğitim görmedikleri için Divan Edebiyatı’ndan etkilenmezler. Dilleri sadedir. Hece ölçüsüne bağlıdırlar. Geleneksel şiir anlayışını sürdürürler.

  • YENİÇERİ ŞAİRLER

Osmanlılar zamanında askerlik hayat boyu süren bir meslekti. Orduda görev arasında şairler yetişmiştir. Bunlar katıldıkları savaşlarla ilgili yiğitlik şiirleriyle dikkati çekerler. Dil anlatım ölçü bakımından göçebe şairler gibi geleneksel şiir anlayışına bağlıdırlar.
3. KÖYLÜ ŞAİRLER
Hayatları köylerde kasabalarda geçer. Büyük kentlerle ilgileri olmadığı için kent kültüründen Divan Edebiyatı’ndan etkilenmeden halk şiiri geleneklerine bağlı kalmışlardır.
4.KENTLİ ŞAİRLER
Genellikle Divan Edebiyatı’nın etkisinde kalırlar. Hem Halk hem de Divan Edebiyatı tarzında şiirler söylerler. Dillerinde Arapça ve Farsça sözcüklerin oranı yüksektir. Hece ölçüsüyle birlikte aruza da yer verirler.
5. TASAVVUF (TEKKE ) ŞAİRLERİ
Tekkelerde yetiştikleri din ve tasavvuf konusunda eğitim gördükleri için dilleri göçebe yeniçeri ve köylü şairlere göre bazen daha ağırdır. Zaman zaman Divan Edebiyatı’nın dil anlatım biçim ölçü özelliklerini taşıyan şiirler söylerler. Örneğin Yunus Emre bile aruz ölçüsü ve mesnevi düzeniyle Risaletü’n-Nushiyye adlı bir eser vermiştir.