Seyyid Battal Gazi Destanı

Seyyid Battal Gazi'ye ait kahramanlık hikâyelerini içine alan bir eserdir. Battal Gazi 8. yüzyılda Emevilerin Anadolu'da Bizanslılara karşı açtıkları savaşlarda "Battal" (kahraman) lakabıyla ün kazanmış Müslüman bir Arap kumandanı olup asıl adı Abdullah'tır. Bu Müslüman kumandan hakkında söylenen kahramanlık hikâyeleri ve menkıbeler 11. yüzyıldan itibaren Türkler arasında büyük rağbet görmeye başlamış ve Battal Gazi gazi-velî hüviyetiyle yüceltilerek destan kahramanı haline getirilmiştir.


Battalname'de Battal Gazi'nin Anadolu'da Hıristiyanlarla yaptığı savaşlar konu edilmektedir. Bu savaşlarda merkez saha genellikle Malatya yöresidir. Savaşlar İslâmiyet-Hıristiyanlık mücadelesi şeklinde dini bir hüviyet taşır. Cihad ve gaza ruhu kendini kuvvetli bir biçimde hissettirir.

Battal Gazi bu savaşlarda bir "evliya" karakteri sergiler. Devler ve caddarla savaşır; okuduğu dualarla büyüleri bozar; ateşte yanmaz; göz açıp kapayıncaya kadar uzun mesafeler aşar; Hızır'la yoldaştır sıkışık zamanlarda ondan yardım görür. Kâfirleri İslâm'a davet eder davetini kabul etmeyenleri öldürür. Her savaşın sonunda elde ettiği malı mülkü din uğruna savaşan yiğitlere dağıtır.


Türk gazi tipinin mükemmel bir örneğini aksettiren Battal Gazi gerek kahramanlığı gerekse evliya karakteriyle Anadolu insanı üzerinde son derece etkili olmuştur. Bu yüzden de Battalnâme Anadolu halkı arasında asırlarca sözlü olarak yaşamıştır. Ayrıca Anadolu dışında yaşayan Türk toplulukları arasında da sevilmiş yazılıp okunmuştur.

Tamamen Müslüman Türk geleneklerine göre meydana getirilmiş olan Battalnâme'nin yazıya geçiriliş tarihi henüz kesin olarak tayin edilememekle birlikte eserin 11-11-2. yüzyıllarda Danişmendliler zamanında söylendiği ve Danişmendnâme'nin yazılış tarihi olan 643'ten (1245-46) önce yazıldığı tahmin edilmektedir.

Battalnâme'nin bugün bilinen nüshaları arasında yazıldığı döneme ait olanı yoktur. Eldeki nüshalar daha sonraki dönemde yazılmışlardır. Bilinen en eski nüsha 840 (1436-37) tarihini taşımaktadır (Arkeoloji Ktp. nr. 1455).15 Battalnâme Darendeli şair Bakai (ö. 1785) tarafından 1183'te (1769) manzum olarak da yazılmıştır.

BATTAL GAZİ DESTANI'NIN DOĞUŞU

8.asırda başlayıp İstanbul'un Sultan Mehmet tarafından fethine kadar beş yüz yıl devam etmiş önce Arap-Bizans sonra Türk-Bizans mücadelesinin atmosferi içinde doğmuş bir destandır.

BATTALNAMENİN KONUSU NEDİR?

8.Yüzyılda Anadolu'da Emevilerin Hıristiyan Bizanslılara karşı açtığı savaşlarda Battal lakabıyla ün kazanmış bir Müslüman kumandanın kahramanlıkları anlatılmaktadır.

BATTAL LAKABINI NEDEN ALMIŞTIR?


Mervan'ın oğlu Mesleme'nin (715) İstanbul kuşatmasındakahramanlıklarıyla büyük ün yaptığından kendisine Battal (kahraman) lakabı verilmiştir.

BATTAL GAZİ KİMDİR?

Arap tarihçilerine göre Emeviler devrinde meydana gelen İstanbul kuşatmasında üstün kumandanlık ve yiğitlik vasıfları göstermiş ABDULLAH adlı bir kahramandır.

740 yıllarında Hıristiyan'larla yapılan savaşta ölmüştür. Eskişehir'de Akroin denilen yerde vefat etmiştir.

İstanbul surları dibinde gömülü olduğuna inanılır. Antakyalı ve Şamlı diyenler olduğu gibi Emeviler hizmetinde çalışan bir Türk olduğu da söylenir.

Battalname Destanında Tema

Kahramanlık
Battalname Destanında Mekân

Malatya ve Harput'tan İstanbul surlarına kadar olan bölgedir.

Battalname Destanı Dil Özellikleri

Battal name nesir halinde kaleme alınmakla beraber içinde bazı manzum bölümler de bulunmaktadır.

Battalname üslubuhatta kelimeleri cümle kuruluşu ile Dede Korkut Hikayelerine benzer.

Örnek: Seyyityürüdü kaleyi dolaştı ki fırsat bulakaleyi ala. Bir yere vardı gördü ki su gider.Ol suyu gözetti. Su geldi bir deliğe girdi.Seyit eyitti:"İş bu hisara gidereğer çare olursa iş bundan olur." dedi.

Olağanüstülükler abartmalar kutsi özellikler vardır.

AŞKAR :Battal Gazi'nin atıdır. Gökten inmiş hatta Kâbe toprağından yaratılmıştır. Hz.Adem'den beri peygamberlerin Hz.Muhammet'in (s.a.s) Hz.Ali ve Hz.Hamza gibi yiğitlerin atı olmuştur. Ölümsüz atBattal'ı nice bela ve felaketlerden kurtarmaktadır.

BATTAL GAZİ'NİN AMACI

İslam'ı dört bir yana yaymaktır.

BATTAL GAZİ'NİN KARAKTERİ:


İslamın bütün emirlerini ahlâkını adâlet şefkat insaniyet hükümlerini yerine getirir. Zayıfı düşkünü kadını öldürmez asla şarap içmez harama bulaşmaz. İslam ilimlerini ve diğer dinleri oldukça iyi bilir. Dürüst adaletli alçak gönüllüdür. Tam bir Müslüman hayatı sürdürür. Derin bir manevi aşkı vardır.

DESTANDAKİ TİPLER

BATTAL GAZİ


Cesurdurhiçbir şeyden korkmaz. Tek başına bir orduya karşı savaşır. Bizanslılar Hıristiyanlar İslam'ı kabul etmeyen bütün din mensupları Mecusiler ateşperest ve putpereslerle vuruşur. Hepsini İslam'a davet eder. Olağanüstü yetenekleri vardırkeramet gösterir.

Battal Gazi insanların yanında olağanüstü varlıklarla da; devler cinler gulyabanilerle de vuruşur. Bu savaşlar esnasında ona peygamber ve evliyalar yardım eder. Her savaş sonunda ganimetten pay almaz ganimeti din uğruna savaşan askerlere dağıtır. Kendi sembolik bir şey alır.Ör : Kılıç

METİNDEKİ OLAĞANÜSTÜLÜKLER:

Daha 14 yaşında iken bileği bükülmez kahraman olmasısilah kullanması ve her dem yeni bir icatla en büyük tehlikelerden kurtulmasıdır.

Peygamber soyundan olması.
Her savaşta galip olması.

İSLAM-TÜRK GELENEĞİNE AİT DEGERLER NELERDİR?


Yiğitlik
İmanlı olmak
Cömertlik
Yalan söylememek
Kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek gibi faziletlerdir.

İSLAMIN ETKİSİNİ BİR KISA BÖLÜM İLE ANLATALIM;

Akdağda düşmanın deniz gibi oldugunu gören BATTAL GAZİ ellerini göğe acarak:"Ey ulu ALLAH'ım!Bütün zorlukları kolaylaştıran sensin.Ne olur bu zayıf kuluna biçareye lütfûnu ihsan et.Bu melunları bu alçaklarıdin düşmanlarını benim önümde boyun eğdir."diye dua eder.

ÖLÜMÜYLE İLGİLİ RİVAYET


Afyonkarahisar'da 740 yılında öldüğü konusunda tarihçilerin birleştiği Battal Gazi ile yakın arkadaşı Ahmet Tarhan kaleyi ele geçirmek için sıkı bir kuşatma yapar içeridekilerin dışarısı ile bütün bağlantılarını keser.

Kale komutanı bunun üzerine Bizans İmparatoru' na haber salar ve 100 000 kişilik bir ordu yardım için yola çıkar. Kalenin burçlarından Battal Gazi'yi görerek aşık olan komutanın güzel kızı O'na bir kötülük gelmemesi için çimler üzerinde uyumakta olan Battal Gazi'ye bağırır ancak duyuramaz. Sonra bir kağıt yazar taşa sararak üzerine atar. Battal Gazi bir iki kıpırdandıktan sonra hareketsiz kalır.

Battal'ın uyunmadığını gören kız telaşlanır babasına Türklerin komutanının çayırda uyuduğunu söyler ve güya O'nu öldürmek için zehirli bir hançer ister. Battal Gazi'nin yanına gelen kız onu ölmüş olarak bulur. Çünkü attığı taş Battal'ın kulağına gelmiş ve ölümüne neden olmuştur. Kız üzülür ve hançeri kendi kalbine saplayarak hayatına son verir.

Bizans ordusu kalenin eteklerine geldiğinde amansız bir savaş başlar Ahmet Tarhan askerleriyle birlikte şehit olur. Ahmet Tarhan Karahisar Kalesi'nin eteklerinde şu anda Ulu Camii 'nin karşısındaki mezarına gömülür. Yenilgiden sonra çok şiddetli bir fırtına başlar ve Battal'ın cesedini Eskişehir dolaylarına atar. Böylece Bizanslılar Battal Gazi'nin öldüğünü anlayamaz ve daha uzun süre onun korkusuyla yaşarlar.

ÖLÜMÜYLE İLGİLİ RİVAYET
BATTAL GAZİ

Battalın kır atı barışta coşar
Cihan da sevilmiş er Battalgazi
Vatanı uğruna dağları aşar
Düşmanları yakar kor Battalgazi.

Hasımları korkar Battal şanından
Sevdikleri ayrılmadı yanından
Saldırı yapanlar oldu canından
Düşmanlara oldu sur Battal Gazi.

Kalemim yazıyor yüreğim söyler
Bağrında yetişmiş Paşalar Beyler
Akıncın zalimi yolundan eyler
Serdarın doğduğu yer Battal Gazi.

Bir yiğit şahlanmış Seyyid soyundan
Herkes örnek almış güzel huyundan
Yenilmemiş savaş adlı oyundan
Yiğidini yenmek zor Battal Gazi.

Çokları göz dikmiş bu cennet yurda
İslam'ın ordusu savaşmış burda
Düşman orduları kalmışlar zorda
Yolların düşmana dar Battal Gazi.

Fırat nehri ile yakın arası
Malatya şehriydi önce burası
Şimdi bizde beyim nöbet sırası
Oluruz vatana yar Battal Gazi.

Kaya der toprağın şehitler kanı
Her yanda görülür tarihi anı
Atalar koymuşlar uğruna canı
Nice şehitlerin var Battal Gazi. ( Osman Kaya )

SEYYİT BATTAL GAZİ KÜLLİYESİ

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde Üçler Tepesi'ndedir. 1207-1208 yıllarında Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ın annesi Ümmühan Hatun tarafından yaptırılmıştır. Rivayete göre Battal Gazi Ümmühan Hatun'un rüyasına girmiş ve:

"Ey Hatun! Ben O kişiyim ki Diyarı Rûm'u aldım kâh karada kâh denizde doksan yıl gazilik ettim. Sonunda Mesihiye kalesinde şehit oldum. Gel beni ziyaret et Üzerime bir türbe yap!."

demiştir. Ümmühan Hatun da mezarı bularak türbe ve adına bir külliye yaptırmıştır.


Alıntı