(Savaş)Karahanlı Türkçesiyle
Türkiye Türkçesiyle


vı çuvaş kuruldı
Tuğum tikip uruldı
Süsi otun uruldı
Kançuk kaçak ol tutar

Hakan otağı kuruldu
Tuğ dikildi kös vuruldu
Düşman ot gibi biçildi
Beği benden nasıl kaçar?

Eren arıg örpeşür
Öçin kekin irteşür
Sakal tutup tartışur
Köksi ara ot tüter

Erler yaman kabarır
Öçle kinle bakışır
Sakal tutup çekişir
Göğüsler ateş tüter.

Alplar arıg alkışur
Küç bir bir üze alkaşur
Bir bir üze alkaşur
Edgermedip ok atar

Alplar yaman vuruşur
Sırt verilir güç birleşir
Övgü övgüye karışır
Ölümü unutur ok atar.


Öpkem kelip ogradım
Arslanlayu kürkredim
Alplar başın togradım
Emdi meni kim tutar

Öfkem gelip uğradım
Arslan gibi kükredim
Alplar başın doğradım
Şimdi beni kim tutar?

Tokış içre urıştım
Ulug birle karıştım
Tüküz atın yarıştım
Aydım emdi al Utar

Savaş içre vuruştum
Ulularla karıştım
Akıtmalı atla giriştim
Bağırdım: Al! Utar!

Alp erenni ödürdüm
Boynm arung kadirdim
Altun kümüş yüdürdüm
Süsi kaim kim öter

Düşman erini dağıttım
Onların boynunu kırdım
Altın gümüş yağma ettim
Askeri çok kim geçer?

Küçi tengi tokıştı
Oguş konum okuştı
Çerig tapa yakıştı
Bizge kelip öç öter

Son gücüne dek vuruştu
Evi obayı çağırdı
Askere doğru yaklaştı.
Bize gelip öç ister.

Tıgraklamp seğirtti
Erin atm yügürti
Bizni kamug angıttı
Andag süge kim yeter

Yiğitlenip seğirtti
Er atını koşturdu
Hepimizi şaşırttı
Bu orduya kim yeter?

Tını yeme öçükti
Eri atı içikti
Işı takı çölükti
Sözin anmg kim tutar

En sonuda yoruldu
Er atı esir alındı
Hali perperişan oldu
Artık sözünün kim tutar?

Kanı akıp yuşuldı
Kabı kamug teşildi
Ölüg bile koşıldı
Togmış küni üş batar

Kanı akıp fışkırdı
Yücudu hep deşildi
Ölülerle koşuldu
Doğmuş güneşi batar.

Yabaku’larla Savaş
Budraç yeme kudurdı
Alpagutm adırdı
Süsin yana kadirdi
Kelgeli met irkeşür

Budraç yine kudurdu
Alpların ayırdı
Ordusunu yine döndürdü
Gelmek üzre toplaşır


.Usıtgan kuyaş kapsadı
Umunçlug adaş tepsedi
Ertiş suvın keçsedi
Budun anın ürküşü

Bunaltıcı güneş bastırdı
Umulan dost bizi kıskandı
Düşman İrtiş’i geçmeğe kalktı
Millet onun için ürküşür.

Ertiş suvı Yemigi
Sıtgap tutar bileği
Kür met anmg yüreği
Kelgeli met irkişür

İrtiş suyu Yimeği
Sıvadılar bileği
Pektir onun yüreği
Gelmek için toplaşır.

Kelse apang terkenim
İtilge met Türkünim
Yadılmagay terkinim
Emdi çerig çergeşür

Gelse eğer hakanım
Tamamlanır birliğim
Dağılmaz obam evim
Şimdi asker dizilir.

Bıçgas bitig kılurlar
And key yeme birürler
Handın basut tiler
Basmıl Çomul tirkeşür

Ant bitiği yazıyorlar
Bağlılık andı içiyorlar
Handan yardım diliyorlar
Basmıl Çomul toplaşır.

Basmıl süsin komıttı
Barca kelip yumıttı
Arslan tapa emitti
Korkup başı tezginür

Basmıl ordusu coştu
Hepsi gelip toplaştı
Arslan’a doğru koşuştu
Korkup başları dolanır.

Tünle bile köçelim
Yamar suvın keçelim
Terngük suvın içelim
Yuvka yağı ovulsun

Geceleyin göçelim
Yamar suyunu geçelim
Kaynak sudan içelim
Yufka düşman didilsin.

Tang ata yortalım
Budruç kanın irtelim
Basmıl begin örtelim
Emdi yiğit yuvulsun

Tan atanda yürüyelim
Budruç kanın isteyelim
Basmıl beyini yakalım
Haydi yiğitler toplansın.

Kıkrıp atıp kemşelim
Kalkan süngün çumşalım
Kaynap yan yumşalım
Katgı yağı yuvılsun

Haykmp atı sürelim
Kalkan süngü vuralım
Kaynayıp yine duralım
Katı düşman yumşasm.

Tegre alıp egrelim
Attm tüşüp yügrelim
Arslanlayu kükrelim
Küçi anıng kevüsün.


Çepe çevre kuşatalım
Attan inip koşuşalım
Arslan gibi kükreyelim
Gücü onun gevşesin

(Dedim Dedi)Karahanlı Türkçesiyle
Türkiye Türkçesiyle
Aydum angar sevük
Bizni tapa nelük
Keçting yazı kerik
Kırlar ediz bedük


Dedim: Sevgilim
Bize nasıl geldin?
Ovaları nasıl geçtin?
Tepeler yüksek büyük.

Aydı sening udu
Emgek telim ıdu
Yumşar katıg udu
Könglüm sanga yüğrük

Dedi: Senin için
Çok zahmetler çektim;
Katı dağlar yumşadı
Gönlüm sana yüğrük.

Besim Atalay