(1533 - 24 Haziran 1599)

1533 yılında Malkara'da doğan Şair Nev'i Baki'nin çağdaşıdır.Asıl adı Yahya’dır. Şair Nevi'nin babası Ataaullah Bey halveti tarikatına mensup bir kadı idi. Nevi'nibn babası Osmanlı kadılarından Ataullah Bey aslen Malkaralıdır. Malkara'da doğan olan Şair Nev'i Arapça ve Farçayı daha çocukken öğrenmişti. Çocukluğunda iiy bir eğitim gören Nevi Fatih Sultan Mehmet'in kurduğu Sahn-ı Sema Davutpaşa Medresesi’nde öğrenim gördü. Gittiği medreselerde Karamanizade Mehmed Karamanizade Ahmed gibi devirinin tanınmış müderrislerden dersler görmüştür. Karamanizade Mehmed in yanında mülazım olarak Edirne'ye gitmiş ve yanında mülzım olarak kalmıştır. Gelibolu ve İstanbul medreselerinde 20 yıl müderrislik yaptıktan sonra sonrai Bağdat a kadı olarak görevlendirilmiştir. Bazı illerde kadılık yaptıktan sonra kısa bir süre Bağdat kadılığında da bulunmuştur.

.III. Murad zamanında saygınlığı daha da artmış II. Murat onu saraya yanına çağırmıştır. II.Murat'ın yanıunda ve sarayda beş yıl kadar görev yaptığı bilinmektedir. III. Murat'ın şehzadelerine öğretmen olan Nevi saraydaki şehzadelerin eğitimi ile ilgilenmiş bu esnalarda oldukça rağbet ve taltiflerle karşılaşmıştır. II. Murad’ın oğlu Mustafa ile başka şehzadelere hocalık yapan Nevi bu görevi sayesinde Padışah'a çok yakın kişiler arasında olmayı başarmıştır. Kaynaklar Nevi'nin saraydaki öğretmenlik süresinin beş yıl kadar sürdüğü hakkında bilgiler sunmaktadır.

Anlaşıldığı kadarı ile Bağdat'a yanlışlıkla verilen Şair Nev'i bu yanlışlığın farkındadır. Daha sonra yanlışlığın yetkililer tarafından da anlaşılması üzerine Bağdat kadılığından alınarak başka bir göreve atanır. Bunun üzerine Şair Nev'i " Yanlış hesap Bağdat’tan döndü" diyerek halk arasında "Yanlış hesap Bağdat'tan döner." şeklindeki atasözünün doğmasına vesile olmuştur.

24 Haziran 1599 (H. 1007) yılında İstanbul'da ölen Nevi'nin naaşı Vefa Camiî bahçesinde gömülüdür.
NEVİ'NİN EDEBİ KİŞİLİĞİKaynaklar onun ilim sahibifaziletlitasavvufi mizaçlımütevazıhoş görülü bir şair ve insan olduğundan sözetmektedir. Uzun yıllar medrese hayatının içinde olması şiir anlayışını da etkilemiş aşk konulu şiirlerinin yanı sra didaktik şiirler de ele almıştır.

Nevi'nin şiirlerindeki aşk anlayışı mecazi bir aşktır. Dünyevi aşkatan sözedermiş gibi yazılan şiirlerinde sık sık tasavvufi terimler kullanılmış ancak kullandığı bu terimler terim olarak kalmıştır.

Nevi söz sanatlarını maharetli bir ustalıkla kullanan edebi bilgileri oldukça kuvvetli mazmunlara ve devrin edeb anlayışıyla edebi zevkine hakim edebyatla ilgi çok zengin edebi malzemeye sahip usta bir şairdir. Şiirlerinde sık sık telmihler yapan Nevi başkaları tarafından kolayca söylenemeyen mazmunları bir çırpıda ifade edebilen ifade kaabileyeti yüksek bir şairdir.

Şiirlerinde söz sanatlarını ustalıkla kullanan ve söz sanatlarıyla mazmunları kullanmayı çok sevev Nevi'nini teşhisteşbihkinayetelmihhüsn-i ta'lil sanatlarını maharetle kullanan bir şair olarak dikkat çker. Şiirlerinde deyimler ve atasözlerine sık sık yewr veren bir şair dir.

Yeni bir ifade geliştirmeye çalışlan Nevi üslup olarak yeni arayışlar içerisine girdiği için taklitçilikten sakınıp kendine has bir tarz oluşturmaya çalışmıştır.Edebiyatımızda sâde dilli ve samimî duygular bulunduran gazelleri ile tanınmış olan şair Nevi'nin Âşıkane bir söyleyişi vardır.

Belâ dildendir ol dildâr elinden dadımız yoktur

Gönüldendir şikâyet kimseden feryadımız yoktur"

Gibi çok güzel beyitler yazabilen ahange anlam derinliğine düşkün Sehl-i mümteni şiirler yazabilen Arapça Farsça ve Türkçe ile eser veren âlim divan edebiyatı şairlerimizden biridir.

Nevi'nin divanında 559 gazel / 58 kaside bulunmaktadır. Hasb-i hal adlı tasavvuf kaonulu mesnevisinde 800 beyit vardır.


ESERLERİManzum eserleri: 1. Dîvan (Tenkitli metnini Mertol Tulum ile M. A. Tanyeri hazırladı 1977′de İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları arasında çıktı.) 2. Hasb-ı Hâl (800 beyitlik tasavvufi mesnevi) 3. Tercüme-i Hadîs-i Erbain (Kırk hadisin kırk kit’a hâlinde tercümesi).

Mensur eserleri: 1.1. Keşfü’l-hicâb min vechl’l-kltâb (İbni Arabî’nin Füsuslü’l-hikem’inin tercü*mesi) 2. Netâyicü’l-fünûn ve Mahâsinü’l-mütûn (Ansiklope*dik bir eser) 3. Fazâilü’l-vüzerâ 4. Risale-i Şikâyeti Rüzigâr 5. Sinan Paşa’ya Mektup 6. Nevâ-yı Uşşak 7. Faslün fî fazî-leti’l-ışk 8. Terceme-i Münşeât-ı Hâce Cİhân.GAZEL

Senün mahzûnun olmak bana şâdân olmadan yegdür
Gamunla aglamak ilerle handân olmadan yegdür.


Cihânuz izz ü câhın böyle iz`ân eyledüm ben kim
Eşigünde kul olmak dehre sultân olmadan yegdür


Düşüp kûy-ı harâbât içre sûfi kâse-lis olmak
Serîr-i devlete fağfûr u hâkan olmadan yegdür


Cihân-ı bî-sebâtun rağmına devr itdürüp câmı
İçüp lâ-ya`kul olmak şâh-ı devrân olmadan yegdür


Şarâb-ı aşk ike Nev`î gibi mest-i müdâm olmak
Bakup bu ni`met-i dünyâya hayrân olmadan yegdür.


ŞAHAMETTİN KUZUCULAR