Milli Edebiyat (1911-1923)İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra müslüman toplumları birleştirmek kalkındırmak hıristiyan dünyası karşısında denge kurmak amacını güden "islamcılık" ideolojisinin yanı sıra. Önce edebiyat ve düşünce adamları tarafından ortaya atılan sonradan siyasal bir nitelik kazanan "ulusçuluk" (milliyetçilik) akımı yaygınlaşmaya başladı. Ulusçuluk akımı bir süre sonra "Türkçülük" adı altında dernekler ve yayın organları ("Türk Derneği Türk Yurdu dernekleri ve bu derneklerin çıkardığı aynı adlı dergiler) kurarak siyasal örgütlenme yoluna gitti. Türk Yurdu derneğinin yerine bir yıl sonra Türk Ocağı kuruldu 1913'te yayın hayatına başlayan Halka Doğru dergisi halkın düzeyine inmeyi hem ilke edindi; hem de savundu. Ulusçuluk akımı iktidar partisi İttihat ve Terakki tarafından da desteklendiği için kısa sürede yaygınlaştı.

Selanik'te Ömer Seyfettin Akil Koyuncu Rasim Haşmet ve fecriaticilerden bazılarının çıkardıkları Genç Kalemler (1911) dergisiyle ulusçuluk akımı edebiyat alanına da girmiş oldu. Genç Kalemler dergisi ilk olarak "milli edebiyat" deyimini ortaya attı ve böyle bir edebiyatın oluşturulması görevini üstlendi. Dergi çevresindeki yazarlar dilin ulusallaştırılmasıyla işe başladılar: Dilin özleştirilmesi konusunda bazı ilkeler belirlediler (karşılığı olan yabancı sözcükler atılacak; Arapça Farsça tamlamalar çözülecek; vb. Roman uyku tiyatro yapıtlarının konularını ve kişilerini Türk toplumunun yaşamından alması gerektiğini ilkeleştirdiler.. Genç Kalemler dergisi kapandıktan (Eylül 1912) sonra yazarlarının çoğu İstanbul'a gelerekTürk Yurdu gibi ulusçu dergilerde yazmava başladılar.Milli edebiyat dönemi şairleri başlangıçta fecriaticilerin şiir anlayışlarını sürdürdüler. Ziya Gökalp'in çağrısı ve desteğiyle yalın dil ve hece ölçüsüyle şiir yazmaya başlayan "Beş Hececiler" (Orhan Seyfi Halit Fahri Enis Behiç Yusuf Ziya Faruk Nafiz) romantik bir ülke edebiyatı oluşturmaya koyuldular. Kişisel gözlem ve izlenimlere dayanarak yurt sorunlarını yurt güzelliklerini yurt sevgisini dile getirdiler; kahramanlık duygularını konu edindiler masal motiflerinden yararlandılar.


O sırada servetifünunculardan Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin hâlâ "usta" kabul ediliyor Fecriati sairleri (Ahmet Haşim) de ünlerini sürdürüyorlardı Hiç bir akıma katılmayan Mehmet Akif (Ersoy) de dil bakımından oldukça eski aruz ölçüsüyle yazılmış toplumcu çizgide şiirleriyle büyük ün yapmıştı. Rübap dergisindeki bazı genç şairler (Halit Fahri Selahattin Enis Hakkı Tahsin Orhan Seyfi vb.) "Neviler" adlı altında toplanıp eski şairlerin şiirlerindeki içten lirik ve gizemci atmosferi şiirlerinde yeniden yaşatmak istediler; ulusal geçmişe bağlanarak edebiyatın ulusal olabileceğini savundular. Yahya Kemal (Beyatlı) ile Yakup Kadri (Karaosmanoğlu) de "Nev-Yunanilik" adını verdikleri akımda eski Yunan edebiyatını örnek alma yoluna giltiler. Bu girişimlerden beklenen sonuçlar alınamadı.


Milli edebiyat döneminin roman ve Öykülerinde konular çoğunlukla toplum sorunlarından alınmış konuşma dil ve üslubunu yaygınlaştırma amaç edinilmişti. Bazı romanlarda ve öykülerde İstanbul dışındaki çevrelerde söz konusu olan toplumsal sorunlar işlendi.


Ulusçuluk siyasal bir ideoloji olarak yaygınlaştırılmaya çalışıldı.


Kurtuluş Savaşı'nın çeşitli görünümleri ilgi çekici gözlem ve yorumlarla yansıtıldı