Noktalama İşaretleri

Nokta ( . )


1. Cümlenin sonuna konur: Türk Dil Kurumu 1932 yılında kurulmuştur.

Artık o ne üniformalı bir başkumandan ne fraklı ve beyaz kravatlı bir devlet başkanıydı.

(Yakup Kadri Karaosmanoğlu Panorama)

Saatler geçtikçe yollara daha mahzun bir ıssızlık çöküyordu.

(Reşat Nuri Güntekin Çalıkuşu)

Ancak duraklamanın daha az yapıldığı sıralı cümlelerde nokta yerine virgül veya noktalı virgül konur: At ölür meydan kalır; yiğit ölür şan kalır.

2.
Kısaltmaların sonuna konur: Alb. (albay) Dr. (doktor) Yard. Doç. (yardımcı doçent) Prof. (profesör) Cad. (cadde) Sok. (sokak) s. (sayfa) sf. (sıfat) vb. (ve başkaları ve benzerleri ve bunun gibi); T. (Türkçe) Alm. (Almanca) Ar. (Arapça) Far. (Farsça) Fr. (Fransızca) İng. (İngilizce) Lât. (Lâtince) (bk. Kısaltmalar).

Ancak bazı kısaltmalarda nokta kullanılmaz: TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) TDK (Türk Dil Kurumu); KB (Kutadgu Bilig) TD (Türk Dili); B (batı) D (doğu) GB (güneybatı) GD (güneydoğu); m (metre) cm (santimetre) g (gram) kg (kilogram) l (litre) hl (hektolitre); C (karbon) Fe (demir) (Ayrıntı için bk. Kısaltmalar).

3. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur: 3. (üçüncü) 15. (on beşinci) IV. (dördüncü); II. Mehmet XIV. Louis XV. yüzyıl; 2. Cadde 20. Sokak (bk. Sayıların yazılışı 6).

UYARI: Cadde ve sokak numaralarında nokta mutlaka kullanılmalıdır. Nokta kullanılmadığı takdirde yukarıdaki örneklerden 2 adet cadde 20 adet sokak anlaşılır.

4.
Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur:

I. 1. A. a.
II. 2. B. b.

5. Tarihlerin yazılışında gün ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur: 29.5.1453 29.X.1923.


Tarihlerde ay adları yazıyla da yazılabilir. Bu durumda ay adlarından önce ve sonra nokta kullanılmaz: 29 Mayıs 1453 29 Ekim 1923.

6. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur: Tren 09.15'te kalktı.

Tören 17.30'da hükûmet daireleri kapandıktan yarım saat sonra başlayacaktır. (Tarık Buğra)

7. Arka arkaya sıralanan virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan sadece sonuncu rakama nokta konur: 3 4 ve 7. maddeler; XII – XIV. yüzyıllar arasında.

8. Bibliyografik künyelerin sonuna konur:

Agâh Sırrı Levend Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri Ankara 1960.

9. Üçlü gruplara ayrılarak yazılan büyük sayılarda gruplar arasına konur: 16.551.000 22.465.660. Gruplara ayrılan sayılarda nokta kullanılmaması da mümkündür (bk. Sayıların yazılışı 4).

10.
Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır: 4.5 =
20

Virgül ( )

1. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur:

Fırtınadan soğuktan karanlıktan ve biraz da korkudan sonra bu sıcak aydınlık ve sevimli odanın havasında erir gibi oldum.

(Halide Edip Adıvar Kalp Ağrısı)

Sessiz dereler solgun ağaçlar sarı güller

Dillenmiş ağızlarda tutuk dilli gönüller

(Faruk Nafiz Çamlıbel)

2. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur: Bir varmış bir yokmuş.

Umduk bekledik düşündük.

(Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

Fakat yol otomobillere yasak olduğundan o da herkes gibi tramvaya biner kimse kendisine dikkat etmez.

(Falih Rıfkı Atay Denizaşırı)

3. Cümlede özel olarak vurgulanması gereken ögelerden sonra konur:

Binaenaleyh biz her vasıtadan yalnız ve ancak bir noktainazardan istifade ederiz.

(Mustafa Kemal Atatürk)

4.
Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan ögeleri belirtmek için konur:

Saniye Hanımefendi merdivenlerde oğlunun ayak seslerini duyar duymaz hasretlisini karşılamaya atılan bir genç kadın gibi koltuğundan fırlamış ve ona kapıyı kendi eliyle açmaya gelmişti.

(Yakup Kadri Karaosmanoğlu Panorama)

5.
Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için konur:

Örnek olsun diye örnek istemez ya söylüyorum.

Şimdi efendiler müsaade buyurursanız size bir sual sorayım.

(Mustafa Kemal Atatürk)

6. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur:

Akşam yine akşam yine akşam

Göllerde bu dem bir kamış olsam!

(Ahmet Haşim)

Kopar sonbahar tellerinden

Derinden derinden derinden

Biten yazla başlar keder musikisi

(Yahya Kemal Beyatlı)

Ancak ikilemelerde kelimeler arasına virgül konmaz: akşam akşam yavaş yavaş bata çıka koşa koşa.

7.
Tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerden sonra konur: Datça'ya yarın gideceğim dedi.

– Bugünlük bu kadar her gün üç mermi diye düşündü.

(Tarık Buğra Küçük Ağa)

8.
Konuşma çizgisinden önce konur:

Hatta bahçede gezen hanımefendi bile işin farkına varıp

– Nen var senin çocuğum diye sormak zorunda kaldı.

(Haldun Taner Hikâyeler)

9. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret kabul ve teşvik bildiren hayır yok yoo evet peki pekâlâ tamam olur hayhay baş üstüne öyle haydi elbette gibi kelimelerden sonra konur: Peki gideriz. Olur ben de size katılırım. Hayhay memnun oluruz. Haydi geç kalıyoruz.

Evet kırk seneden beri Türkçe merhale merhale Türkleşiyor.

(Yahya Kemal Beyatlı)

— Yoo güvercinlerime dokunmayınız dedi.

(Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

10.
Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek için kullanılır:

Bu tek gözlü genç fakat ihtiyar görünen bir adamcağızdır.

(Halit Ziya Uşaklıgil İzmir Hikâyeleri)

Bu gece eğlenceleri içlerine sinmedi.

(Reşat Nuri Güntekin Bir Kadın Düşmanı).

11. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur:

Efendiler bilirsiniz ki hayat demek mücadele müsademe demektir.

(Mustafa Kemal Atatürk)

Sayın Başkan

Sevgili kardeşim

Değerli arkadaşım

12.
Yazışmalarda başvurulan makamın adından sonra konur:

Türk Dil Kurumu Başkanlığına

13.
Yazışmalarda yer adlarını tarihlerden ayırmak için konur:

Kuşadası 7 Şubat (Reşat Nuri Güntekin Çalıkuşu)

14. Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için konur: 386 (otuz sekiz tam onda altı) 2533 (yirmi beş tam yüzde otuz üç) 045 (sıfır tam yüzde kırk beş) (bk. Sayıların yazılışı 5).

15. Bibliyografik künyelerde yazar eser basım evi vb. maddelerden sonra konur:

Falih Rıfkı Atay Tuna Kıyıları Remzi Kitap Evi İstanbul 1938.

Yazarın soyadı önce yazılmışsa soyadından sonra da virgül konur:

Ergin Muharrem Dede Korkut Kitabı Ankara 1958.

UYARI:
Metin içinde ve veya yahut bağlaçlarından önce de sonra da virgül konmaz:

Nihat sabaha kadar uyuyamadı ve şafak sökerken Faik'e bol teşekkürlerle dolu bir kâğıt bırakarak iki gün evvelki cephe dönüşü kıyafeti ile sokağa fırladı. (Peyami Safa Mahşer)

Noktalı virgül ( ; )
1.
Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur: Erkek çocuklara Doğan Tuğrul Aslan Orhan; kız çocuklara ise İnci Çiçek Gönül Yonca adları verilir.

2. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur: Sevinçten heyecandan içim içime sığmıyor; bağırmak kahkahalar atmak ağlamak istiyorum. Sabahtan beri bekliyorum; ne gelen var ne giden. İş işten geçti; artık gelse de olur gelmese de.

3. Virgülle ayrılmış örnekleri farklı örneklerden ayırmak için konur: Türkiye İngiltere Azerbaycan; İstanbul Londra Bakû.

4.
Kendilerinden evvelki cümleyle ilgi kuran ancak yalnız fakat lâkin çünkü yoksa bundan dolayı binaenaleyh sonuç olarak bununla birlikte öyleyse vb. cümle başı bağlaçlarından önce konur:

Halis bir şiir fena okunabilir; lâkin sahte bir şiir iyi okunamaz.
Bir millet ordusunu kaybedebilir bağımsızlığını da kaybedebilir; fakat dilini sakladıkça o millet yaşıyor demektir.

* *
Sıralı cümleler arasında ancak fakat çünkü vb. cümle başı bağlayıcılarından önce yazar araya nokta virgül noktalı virgül koymakta serbesttir. Bu husus yazarın üslûptaki tercihiyle ilgilidir.

İki nokta ( : )

1. Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna konur: Millî Edebiyat akımının temsilcilerinden bir kısmını sıralayalım: Ömer Seyfettin Halide Edip Adıvar Ziya Gökalp Mehmet Emin Yurdakul Ali Canip Yöntem.

Yeni harfler alındıktan sonra eski yazı ile bir tek kelime bile yazmayan iki kişi görmüşümdür: Atatürk ve İnönü!

(Falih Rıfkı Atay Çankaya)
– Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda?
Ziraatçı sayar:
– Yulaf pancar zerzevat tütün...
(Falih Rıfkı Atay Çankaya)

2. Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur:
Bu kararın istinat ettiği en kuvvetli muhakeme ve mantık şu idi: Esas Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır.

(Mustafa Kemal Atatürk)
Kendimi takdim edeyim: Meclis kâtiplerindenim.
(Falih Rıfkı Atay Denizaşırı)
Derler: İnsanda derin bir yaradır köksüzlük;
Budur âlemde hudutsuz ve hazin öksüzlük.

3.
Kütüphanecilik alanında yazar adı ile eser başlığı arasına konur: Yahya Kemal Beyatlı: Kendi Gök Kubbemiz Falih Rıfkı Atay: Çankaya Yakup Kadri Karaosmanoğlu: Yaban Faruk Nafiz Çamlıbel: Bir Ömür Böyle Geçti (bk. Virgül 15).

4.
Ses biliminde uzun ünlüyü göstermek için kullanılır: a:ile ka:til usu:le i:cat.

5. Edebî eserlerdeki karşılıklı konuşmalarda konuşan kişinin adından sonra konur:

Bilge Kağan:
Türklerim işitin!

Üç nokta ( ... )
1.
Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur:
Ne çare ki çirkinliği hemencecik ve herkes tarafından görülüveriyordu da bu yanı...

2. Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten ötürü açıklanmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur: Kılavuzu karga olanın burnu b...tan çıkmaz.

B... 7 Nisan (Reşat Nuri Güntekin Çalıkuşu)
Arabacı B...'a yaklaştığını söylüyor ikide bir fırsat bularak arabanın içine doğru başını çeviriyordu.

(Ahmet Hamdi Tanpınar Huzur)

3. Alıntılarda; başta ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine konur:

Mümtaz bu dükkâna bakarken hiç farkında olmadan Mallarmé'nin mısraını hatırladı: "Meçhul bir felâketten buraya düşmüş..."
(Ahmet Hamdi Tanpınar Huzur)

Alınmayan kelime ve bölümlerin yerine yay ayraç içinde üç nokta konması da mümkündür.

4. Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun muhayyilesine bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için konur:

Karşı sahilde mor fark olunmaz sisler altındaki dağlar korular beyaz yalılar... Ve bütün bunların üzerinde bir esatir rüyasının havaî hakikati gibi uçan martı sürüleri...

(Ömer Seyfettin Bahar ve Kelebekler)

Gök sarı toprak sarı çıplak ağaçlar sarı...

(Faruk Nafiz Çamlıbel Han Duvarları)

Sana uğurlar olsun... Ayrılıyor yolumuz!

(Faruk Nafiz Çamlıbel Sanat)

Binaenaleyh biz her vasıtadan yalnız ve ancak bir noktainazardan istifade ederiz. O noktainazar şudur: Türk milletini medenî cihanda lâyık olduğu mevkie is'at etmek ve Türk cumhuriyetini sarsılmaz temelleri üzerinde her gün daha ziyade takviye etmek...

(Mustafa Kemal Atatürk)

5. Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur:

Gölgeler yaklaştılar. Bir adım kalınca onu kıyafetinden tanıdılar:

— Koca Ali... Koca Ali be!...

(Ömer Seyfettin Diyet)

6. Karşılıklı konuşmalarda yeterli olmayan eksik bırakılan cevaplarda kullanılır:

— Yabancı yok!
— Kimsin?
— Ali...
— Hangi Ali?
— ...
— Sen misin Ali usta?
— Benim!...
— Ne arıyorsun bu vakit buralarda?
— Hiç...
— Nasıl hiç? Suya çekicini mi düşürdün yoksa !...
— !...

Soru işareti ( ? )

1.
Soru bildiren cümle veya sözlerin sonuna konur:

Ne zaman tükenecek bu yollar arabacı?

(Faruk Nafiz Çamlıbel Yolcu ile Arabacı)

Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer?

(Ahmet Haşim Merdiven)

Atatürk bana sordu:

— Yeni yazıyı tatbik etmek için ne düşündünüz?

(Falih Rıfkı Atay Çankaya)

Soru vurguyla belirtildiği zaman da soru işareti kullanılır:

Gümrükteki memur başını kaldırdı:
— Adınız?
Soru bildiren cümle veya sözlerde bazen cevabın ne olacağı sözün gelişinden belli olur. Bu tür cümle ve sözlerin sonunda da soru işareti kullanılır: Haksız mıyım? Liderler içinde Atatürk gibisi var mı?
Yoksa bu sözümde yalan var mı?

(Bilge Kağan)

2. Bilinmeyen yer tarih vb. durumlar için kullanılır: Yunus Emre (1240?-1320) (Doğum yeri: ?).

Türk halk felsefesinin Türk nükteciliğinin ve mizah dehasının büyük mümessili Nasreddin Hoca da (Hâce Nasirüddin) bu asırda yaşamıştır (1208 ?-1284).

(Türk Dünyası El Kitabı)

3. Bir bilginin şüpheyle karşılandığı veya kesin olmadığı durumlarda yay ayraç içinde soru işareti kullanılır:

Ankara'dan Konya'ya 15 (?) saatte gitmiş.

1496 (?) yılında doğan Fuzulî ...

UYARI : mı / mi eki -ınca / -ince anlamında zarf-fiil işleviyle kullanıldığı zaman soru işareti konmaz: Akşam oldu mu sürüler döner. Hava karardı mı eve gideriz.

Alp Er Tonga öldi mü

Esiz ajun kaldı mu

Ödlek öçin aldı mu

Emdi yürek yırtılur.

Bahar gelip de nehir çağıl çağıl kabarmaya başlamaz mı içimi geri kalmış bir saat huzursuzluğu kaplardı.

(Haldun Taner Onikiye Bir Var)

UYARI : Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti en sona konur:

Çok yakından mı bu sesler çok uzaklardan mı?

Üsküdar'dan mı Hisar'dan mı Kavaklar'dan mı?

(Yahya Kemal Beyatlı)

Ruhunu karartan neydi yağmur mu yağıyordu; yoksa şimşekler mi çakıyordu?

Üstten gök çökmedikçe
altan yer delinmedikçe
ülkenizi törenizi kim bozabilir sizin?
Koro : Göğe erer başımız
başınla senin !
Bilge Kağan: Ulusum birleşip yücelsin diye
gece uyumadım gündüz oturmadım.
Türklerim Bilge Kağan der bana.
Ben her şeyi onlar için bildim.
Nöbetteyim !
6. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır: 56:8=7 100:2=50