TERZA-RİMA:İtalyan edebiyatından diğer edebiyatlara geçmiş bize Fransız edebiyatından geçmiş türdür.Üçer dizelik bentlerden oluşur.Dante'nin İlahi Komedyası bu türle yazılmıştır.(ababcbcbc....biçimindedir.)

SONE:Fransız edebiyatında klasik bir türdür.İki dörderiki üçer mısralık bentlerden oluşur.Toplam on dört dizeden oluşur.İlk kez Servet-i Fünun döneminde kullanılmıştır.

BALAD:Üç uzun bir kısa bentten oluşur.Son bent TanrıyaPrenseBeye... söylenir.Çoğu zaman açıklıgülünç olaylar söylenti şeklinde eski hikayeler söylenir.Orta çağda dansa eşlik eden lirik şiir olarak kullanılmış.18. yy kısa anlatı şiiri olarak kullanılmaya başlandı.