*Toplum için sanat benimsendi.
*Hakhukukhürriyetdemokrasi kavramları
edebiyata kazandırıldı.(N.Kemal-Hürriyet
KasidesiŞinasi-Raşit Paşa Kasidesi
*Dilde sadeleşme amaçlanmış;ama başaramadılar.
*Romanhikayetiyatroeleştirianıfıkragazete ...gibi türler Türk edebiyatına girdi.
*Aruz yaygın olmakla birlikte hecede kullanıldı.
*Nesirde noktalama işaretleri kullanıldı.
*Eski nazım şekilleriyle yeni konular işlendi.
*Tiyatro oynanmak için yazıldı.
*Konu bütünlüğüne önem verilmiştir.
*Kafiye olarak tam ve zengin kafiye kullanılır.
*Genellikle romantik olmalarına karşı Şinasi ve
A.Vefik klasizmden etkilenmiştir.
*Birçok eser çevirisi edebiyatımıza kazandırıldı.
*Bu dönem sanatçıları ŞinasiZiya PaşaNamık KemalAhmet Mithat PaşaŞemsettin SamiAhmet Vefik PaşaAli Suavi'dir.