BAKIŞ

VIII. yüzyılda Müslümanlığı kabul eden Orta Asya Türkleri kültür dili olarak bir süre Arapça ve Farsçayı kullandıktan sonra X. yüzyıldan başlayarak Arap harfleri ile bir İslâmî Türk edebiyatı geliştirmişlerdir. Elimizde bulunan en eski Kur'ân-ı Kerîm tercümesinin bu yüzyıldan kalma olduğu tahmin ediliyor. XI. yüzyıl başlarında Orta Asya'daki Oğuz Türkleri güneybatıya doğru göç etmeğe başlamışlar İran'da Büyük Selçuklu Küçük Asya'da da Anadolu Selçuklu Devletleri'ni kurmuşlardır. Selçuklular resmî işlerinde kullandıkları Arapça ve Farsçayı aynı zamanda kültür dili olarak da kullanmışlardır.

Bugünkü bilgimize göre Anadolu'da Türkçe XIII. yüzyılın ilk yarısında yazıya geçmeğe başlamış ilk edebî eserler Anadolu Selçukluları'nın son ve Beylikler Dönemi'nin ilk yıllarında yazılmıştır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu ve buna bağlı olarak Anadolu Selçuklularında her ne kadar resmî dil ve kültür dili olarak Arapça ve Farsça kullanılmışsa da Türkçe halkın dili olmağa devam ediyordu. Hattâ devletin bu tutumuna karşı umûmî bir hoşnudsuzluk da bulunmaktaydı. İşte Karamanoğlu Mehmed Bey Selçuklu tahtı üzerinde hak iddiasıyla ortaya çıktığı zaman geniş Türk kitlelerinin hoşnudluğunu kazanmak maksadıyla 1278 yılında neşrettiği meşhur emirle resmî dilin Türkçe olduğunu ilân etti. Fakat ileride görüleceği gibi Türkçenin devletin resmî dili olması ve bu dille yazılı muazzam bir edebiyatın doğması XIV. yüzyıldan sonra Türklüğün kaderine damgasını vuran Osmanlı Devleti'nin manevî himayesiyle mümkün olabilmiştir.

Bu yüzyılda Konya'da yerleşmiş olan Orta Asyalı bir göçmen ailesinin çocuğu olan Mevlânâ Celâleddîn (1207-1273) bütün eserlerini Farsça yazdığı halde Arapça yahut Farsça yazan birçok çağdaşı gibi yeni yetişen Türk şâirlerini ve yazarlarını çok etkilemiştir.

En başta Mevlevî tarîkatının kurucusu olan oğlu Sultan Veled (1226-1312) eserlerinde onun düşüncelerini yaymıştır.

Sultan Veled'in de bütün eserleri Farsça olmakla birlikte dîvânında az sayıda Türkçe gazeller mesnevilerinde de Türkçe beyitler vardır.

Ancak bir kasîdesi ile altı gazeli elimizde bulunan Dehhânî klâsik Dîvân edebiyatını başlatmış sayılabilir. Elimizdeki örnekler tasavvuf konularında değil aşk ve saray üzerinedir. Kasidesinin önceleri sanıldığı gibi Selçuklu Sultanı (1297-1302) III. Alâeddin'e değil I. Alâeddin'e (1220-1237) sunulmuş olabileceğini Hikmet İlaydın ileri sürmektedir.

Ali'nin hece vezniyle ve dörtlüklerle yazdığı Kıssa-i Yûsuf adlı eseri değişik nitelikte bir eserdir. Kazan'da birçok kere basılan bu eserin yazmasında da Doğu Türkçesi özelliklerine rastlanır. Eserin sonunda bizzat yazar tarafından verilen bilgiden 1233 yılında yazıldığını öğreniyoruz. Halîl oğlu Ali'nin Kırım dilinden yine dörtlükler halinde ve hece vezniyle tercüme ettiği Yûsuf ve Züleyhâ yine XIII. yüzyılda yazılmıştır.

Mensur bir dinî eser olan Behçet ül-Hadâik fi Mev'izet il-Hakaaik için de aynı şey söylenebilir. Anadolu'da yazılan bazı eserlerde görülen bu Doğu Türkçesi etkisi tıpkı Doğu imlâsı etkisi gibi yazarın veya yazıcının yeni göç etmiş Doğu Türkçesi konuşan bir kişi olması ile açıklanabilir. Yoksa çok kere sanıldığı gibi Doğu ve Batı lehçelerinin karışması söz konusu değildir.


Türk edebiyatının en büyük şâirlerinden şiirde yeni bir çığır açan büyük sûfî Yûnus Emre XIII. yüzyılın ikinci yarısında ve XIV. yüzyılın başlarında yaşamıştır. Eskişehir yakınlarında Sakarya bölgesinde Sarıköy'de doğup öldüğü Tapduk Emre'nin dervişi olduğu Mevlânâ ile görüştüğü Anadolu Suriye ve Kafkasya'da dolaştığını biliyoruz. Yûnus Emre'nin Risâlet ün- Nushiyye adlı ahlâkî ve öğretici küçük mesnevisi (yazılışı: 1307) dışında bir Dîvânı vardır ki Türk edebiyatında ilk dîvândır. Yûnus bazı şiirlerinde aruzu kullanmışsa da umumiyetle hece ile yazmıştır. Şiirlerinde varlık birliği (vahdet-i vücûd) ve İlâhî aşk temalarını işlemiş Mevlânâ'nın düşüncelerini geniş halk kitlelerine yaymıştır. Halk dilini ustaca kullanan Yûnus'un canlı sıcak ve bazen coşkun söyleyişi süsten ve yapmacıktan uzak oluşu onun yüzyıllarca en sevilen şâir olmasını sağlamıştır.

Hayâtı ve yaşadığı yüzyıl üzerindeki bilgiler tartışmalı olan Ahmed Fakîh (Fakîh Ahmed)'in adı birçok menâkıbnâmelerde ve velâyetnamelerde geçer. Birden fazla Ahmed Fakîh'in varlığı da düşünülebilir. Çarh-nâme adlı kasîde biçimindeki sûfiyâne manzumeyi yazan Ahmed Fakîh'in de sonraki bir devirde yaşadığı ileri sürülmüştür.

Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu da yine bir Ahmed Fakîh'in yazdığı bir kitabı bulup yayımlamıştır. Bu eser hac yolculuğu sırasında ziyaret edilen camiler hakkındadır.

XIV. yüzyılda hayâtı hakkında hiçbir bilgimiz olmayan sûfî şâir Şeyyâd Hamza'dan küçük bir Yûsuf ve Züleyhâ mesnevîsi ile az sayıda şiirleri kalmıştır. Bu eserler onun duygulu bir şâir olduğu ve Türkçeyi iyi kullandığı intibaını bırakmaktadır.

Tek yazması bulunan mesnevîsindeki aksaklıkları açıkça yazıcı (müstensih) yanlışlarıdır.

Yüzyılın başlarında Ahî Evren'in dervîşi Kırşehirli Gülşehrî'yi görüyoruz. Önemsiz bazı eserleri dışında Gülşehrî Mantık ut-Tayr adlı tasavvufî büyük mesnevisi ile ün kazanmıştır. "Kuş Dili" anlamına gelen bu eser Ferîdüddîn Attâr'ın aynı addaki mesnevisine dayanır. Başka eserlerden yapılan katkılarla genişletilmiştir. Aruza hâkim olan Gülşehrî'nin dili sâde ve üslûbu akıcıdır.

Gülşehrî'nin ayrıca Kerâmât-i Ahî Evren adlı küçük bir mesnevisi ile nazire mecmualarında gazelleri bulunmaktadır.

Orta Asya'dan Anadolu'ya göçerek Kırşehir'e yerleşen Âşık Paşa bu yüzyılın önemli şairlerindendir. 1330'da tamamladığı on bin beyitlik büyük mesnevisi Garib-nâme'yi tasavvufu geniş halk kitlelerine öğretmek ve yaymak için yazmıştır. O çağın bütün sûfiyâne eserleri gibi Mevlânâ'nın etkisi görülürse de Garîb-nâme başka bir eser örnek alınarak yazılmamıştır. Öğretici nitelikte olan bu eserin dili sade ve üslûbu oldukça kurudur. Âşık Paşa'nın zamanında Türkçenin ihmâl edildiğinden yakınan ünlü mısraları bu eserdedir. Âşık Paşa'nın Garîb-nâme dışında bir kaç küçük mesnevisi ile Yûnus Emre'ninkileri andıran şiirleri vardır.


Azerî ve Anadolu Türk lehçelerinin henüz keskin çizgilerle ayrılmadığı bir dönemde yetişen büyük lirik ve sûfî şair Nesîmî'nin Dîvân'ında mesneviler rübâîler ve tuyuğlar da vardır. Kendisinin hayâtı hakkında bilgimiz azdır.

Hurufîliğin kurucusu olan Fazlullah'ın halîfesinden olup aruza çağdaşlarının hepsinden daha hâkim olan Nesîmî dilinin pürüzsüzlüğü ve akıcılığı lirizmindeki içtenlik ve coşkunluk bakımlarından da onlardan üstündür. Tasavvufî inançları uğruna hayâtını feda etmiş Haleb'de derisi yüzülerek öldürülmüştür.

Anadolu Selçuklu Devleti çöktükten sonra kurulan Beylikler zamanında Türk edebiyatı birden gelişmeğe başlamıştır. Beylerin çoğu Arapça ve Farsça bilmedikleri için Türkçe eserlerin yazılmasını teşvîk etmişlerdir. Ayrıca Karamanoğlu Mehmed Bey Konya'yı aldıktan sonra Türkçeyi resmî dil ilân etmiştir (1278). Ve Anadolu'da Arapça ve Farsçanın üstün durumuna son verilmiştir.

Bu yüzyılın önemli yazar ve şairlerinden Erzurumlu Darîr Kıssa-i Yûsuf mesnevisinin dışında düzyazıdaki ustalığını gösteren Yüz Hadîs çevirisi ve özellikle Arapça kaynaklardan yararlanarak yazdığı bir Siyer uyarlamasının yazarıdır.

Hayâtı üzerine bir şey bilmediğimiz Hoca Mesûd'un Farsçadan çevirdiği veya yeniden yazdığı Süheyl ü Nev-bahâr yazarın aruza hâkimiyetini ve Türkçedeki ustalığını göstermektedir. Eserin aslı bilinmiyor. Hoca Mesûd mesnevisinin içine gazeller serpiştirmiştir. Bunlar da onun şiir gücüne tanıktır.

Fahrî'nin Aydınoğlu İsa Bey adına yazdığı Hüsrev ü Şîrîn mesnevisi eldeki nüshaya göre acemice yazılmıştır ve edebî değerden yoksundur.

Hoca Mesûd'un yetiştirdiği Şeyhoğlu Mustafa'nın Yıldırım Bâyezîd'e sunduğu Hurşîd-nâme mesnevîsi içine gazeller ve bir tercî-i bend eklenmiştir. Oldukça sade bir dille yazılmış olan Hurşîd-nâme ile Şeyhoğlu usta bir nazım ve güçlü bir lirik şair olarak ortaya çıkmaktadır.

1401'de tamamladığı Şeyhoğlu'nun Kenz ül-Küberâ adlı düzyazı eseri Farsça Mirsâd ül-İbâd adlı eserin bazı bölümlerinin çevirisidir. Şeyhoğlu bu esere bazı XIII. ve XIV. yüzyıl şâirlerinden örnekler eklemiştir.

Ahmedî bu yüzyılın önemli şairlerindendir. Dîvân'ı dışında ünlü İskender-nâme mesnevisini yazmıştır. Ahmedî eserine sonra bir Mevlid bir de Tevârîh-i Mulûk-ı Al-i Osman bölümlerini eklemiştir. Ayrıca Cemşîd ü Hurşid adlı bir mesnevi yazmıştır. İskender-nâme Nizâmî'nin aynı addaki mesnevisinin genişletilmiş bir tercümesidir.

Ahmedî büyük Dîvân'ında İran edebiyatının bütün sanatlarını Türkçeye aktararak Dîvân şiirinin gerçek kurucusu olmuştur. Onda tasavvufî görüşlerin etkisi oldukça yüzeyde kalmıştır. Ahmedî daha çok aşk ve şarap şiirleri yazmıştır.

Hayâtı üzerine hiçbir şey bilmediğimiz Mehmed adlı bir şair bu yüzyılda Aşk-nâme adlı bir mesnevi yazmıştır. Mehmed 1398'de tamamladığı eserini Yıldırım Bâyezid'in oğlu Emir Süleyman'a sunmuştur.

Tutmacı'nın Ferîddüddîn-i Attâr'dan kısaltarak çevirdiği Gül ü Hüsrev mesnevîsi de bu yüzyıl ürünlerindendir.

Yûsuf Meddâh'ın 1368'de Sivas'ta yazdığı ve altı meclise ayırdığı Varka ve Gülşâh mesnevîsi de bir aşk hikâyesidir. Yûsuf Meddâh'ın yazar adı olduğu kesin değildir. Hikâyeyi kopya eden yahut anlatan da olabilir.

Kemâloğlu'nun Ferah-nâme'si bir macera hikâyesidir.

Kayseri Kadılığı yapan Sivas hükümdarı Kadı Burhâneddîn bu yüzyılın en muhtevalı ve en güçlü şairidir. Tek yazması mevcut olan büyük Dîvâ 'ı gazeller rübâîler ve tuyuğlardan oluşur. Dilinde Doğu Anadolu Türk ağızlarının özelliklerine de rastlanır.

Bu yüzyılın ilk yansında aslı Sanskritçe öğretici hayvan hikâyelerinden ibaret olan Kelile ve Dimne’yi Kul Mesûd Farsçadan çevirerek Aydınoğulları'ndan Umur Bey'e sunmuştur.

Erzurumlu Darîr'in bu yüzyılda Yüz Hadîs ve Fütûh uş-Şâm çevirisi ile Siyer-i Nebî uyarlaması da vardır.

Yüzyılın ikinci yarısında Kelile ve Dimne gibi öğretici hayvan hikâyelerinden oluşan Varvarî'nin Marzubân-nâme isimli eserini Şeyhoğlu Sadreddin Türkçeye çevirip Germiyan Beyi Süleyman Şâh'a sunmuştur.

Şeyhoğlu Sadreddîn aynı Bey için Unsur ül-Meâlâ’nın Kaabus-nâme'sini Farsçadan çevirmiştir.

Sa'lebî'nin bir eserinden akıcı bir Türkçeyle çevrilmiş olan Kısas ül-Enbiyâ'yı kim olduğunu bilmediğimiz çevirici yüzyılın ilk yarısında Aydınoğlu Mehmed Bey'e sunmuştur. Mütercimi bilinmeyen Tezkiret ül-Evliyâ tercümesi de aynı Bey'e sunulmuştur.

Bu yüzyıldan bazı Kur'ân sûrelerinin tefsirleri de kalmıştır. Îhlâs Fatiha ve Tebâreke tefsirleri bunlardandır.

îlki bu yüzyılda yazılmış olan Cevahir ül-Esdâf adlı Kur'ân çevirisinin Türkiye'de ve yurt dışında ayrı yüzyıllarda yazılmış ve dili ona göre değiştirilmiş pek çok nüshası vardır. Bu çeviri İsfendiyaroğlu İsmail Bey adına yapılmıştır.

Bu yüzyılda yazılmış olup dil târihi bakımından özel bir önemi olan eser de Müfredât-ı İbn Baytar çevirisidir. Çevireni belli değildir.

Bu yüzyıldan kalan halk kitaplarından Hamza-nâme'nin bütün çok okunan halk kitapları gibi orijinal nüshası zamanımıza gelmemiştir. Eldeki nüshası da eksiktir. Birçok halk kitapları gibi eldeki yazmalar çok sonraki devirlerde istinsah edilmiştir. Eldeki Hamza-nâme'nin yazarı Ahmedî'nin kardeşi Hamzavî'dir.

Bu yüzyılda yazılmış olmaları muhtemel olan halk kitaplarından Ebû Muslim-nâme ile Battâl-nâme'lerin elimizdeki nüshaları daha sonraki zamanlara aittir.

13. ve 14. YÜZYIL DİVAN EDEBİYATI ŞAİRLERİ

1. HOCA DEHHÂNÎ 11. AHMEDÎ
2. SULTAN VELED 12. KADI BURHÂNEDDİN
3. AHMED FAKİH 13. DARîR
4. ŞEYYAD HAMZA 14. NESÎMÎ
5. GÜLŞEHRİ 15. ABDAL MÛSÂ
6. YUNUS EMRE
16. KUL MESUD

7. ÂŞIK PAŞA
8. HOCA MESUD
9. ŞEYHOĞLU MUSTAFA
10. AHMED EFLAKİ