XV. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğunun kültür ve medeniyet sahasında ilerleme devridir. Fakat yüzyılın başında Anadolu'nun siyasî durumunu alt-üst eden Timur'un Ankara savaşı (1402) ve bu savaştan zaferle çıkması sonucunda Anadolu'da siyasî bölünmeler ortaya çıkmıştır. Şehzadelerin taht için çekişmeleri ve bu çekişmelerin Çelebi Mehmed'in tahta geçmesiyle sonuçlanması tekrar bütünleşmeğe giden ilk adımı atmış ve gerçekten de Anadolu yavaş yavaş tek bir siyasî gücün çevresinde toplanmağa başlamıştır. Türk dili sâdece halkın konuştuğu dil olarak değil ayni zamanda edebî sahada ve devlet dili olarak da varlığını tesirli bir şekilde ortaya koymaya başlamıştı. Bunun delillerini Germiyanoğlu II. Yâkuub'un 814/1411-12'deki vakfiye kitabesi ile Bursa'da Cemâli tarafından 870/1465-66'da yazılan manzum kitabe ve Fâtih devrinden kalma resmî devlet yazıları ve fermanlar gibi örneklerde görmekteyiz.XV. yüzyılda şâirleri ve ilim adamlarını destekleyen üç saray vardı. Bunlardan Konya'da Karamanoğulları Sinop ve Kastamonu'da Candaroğulları ve Edirne ile Bursa'da Osmanlı Sarayı çevresinden gelen destekler sayılabilecek olanların en güçlülerindendi. Daha 828/1424-25'lerde medreselerde verilen derslerin Türkçe olduğunu Devletoğlu Yûsuf'un eserinden öğreniyoruz. Fâtih devrine gelmeden yüzyılın ilk yarısında gerek manzum gerekse mensur pek çok eser yazılmıştır. Yıldırım'ın oğlu Emîr Süleyman devrinde (1403-1410) Ahmedî ve Ahmed Dâî gibi şâirlerin Emîr Süleyman'a kasideler söylediği malumdur. Ahmed Dâî sâdece Dîvân’ıyla değil Çeng-nâme adlı mesnevîsiyle Ebü'l-Leys Semerkandî Tefsiri Tercümesi Tezkiret ül-Evliyâ Tercümesi Miftâh ül-Cenne gibi mensur eserleriyle bu yüzyılın başında önde gelen şâirlerdendir. Şehzade Murâd'a hocalığı sırasında Arapça-Farsça Ukuud ül-Cevâhir adlı manzum bir lügatini ithaf etmiştir. Dili sâdedir. Kolay okunur.

Çelebi Mehmed zamanında da yazılan eserler nitelik açısından oldukça orijinaldir. Abdülvâsi'nin 817/1414 yılında kaleme aldığı Halîl-nâme adlı mesnevisi; Şeyhî'nin ünlü Har-nâme mesnevisi Yazıcı Selâhaddîn'in 811/1408'de yazdığı manzum Şemsiyye adlı eseri Süleyman Çelebi'nin ünlü Vesîlet ün-Necât adlı mevlidi; Hatiboğlu'nun Bahr ül-Hakaaik ve Letâif-nâme adlı mesnevileri bu devirde yazılmış mesnevilerdendir. Hatiboğlu Ferah-nâme adlı yüz hadîs ve yüz hikâyeden oluşan eserini 829/1426 yılında tamamlamış ve II. Murâd'a sunmuştur II. Murâd adına pek çok mensur (1421-1451) ve manzum eser yazılmıştır. (16 mensur 21 mesnevi) Mercümek Ahmed Kaabûs-nâme çevirisini Hassân Mihr ü Müşterî'nin çevirisini Muînî mahlâslı Muînüddîn bin Mustafâ Mevlânâ'nın 6 ciltlik Mesnevi’inden seçme olarak tercüme ettiği Mesnevî-i Murâdiyye'sini Şeyhî Husrev ü Şîrîn mesnevisini yeğeni Cemâlî önce Husrev û Şîrîn zeylini daha sonra da Hümâ ve Hümâyûn mesnevisini sunmuştur (850/1446). Yine II. Murâd'ın çevresinde bulunanlardan biri de Mehmed Zaîfî'dir. Zaîfî Gazavât-ı Sultân Murâd Hân adıyla kaleme aldığı mesnevisini II.Murâd'a ithaf etmiştir. Yine Şemsiyye adlı eseriyle adını zikrettiğimiz Selâhaddîn'in oğulları Mehmed ve Ahmed Bîcân eserleri ile II.Murâd devrinde sevilen ve halk tarafından çok okunan şâirlerdendir.

II. Murâd devrinde sâdece edebiyat tasavvuf ve şiir konusunda değil daha başka sanat kollarında da yazılan eserler görmekteyiz. Bunlardan Hızır b. Abdullâh'ın Türkçe mûsikî risalesi ile Ahmed oğlu Şükrullâh'ın mûsikîye ait iki eserini sayabiliriz. II. Murâd'ın bu şekilde sanatla uğraşmasını kendisinin de zaman zaman şiir yazmasına bağlayabileceğimiz gibi onun Şeyhî Rûmî Şemsî Hassân Safî Ezherî Nücûmî Ulvî Zaîfî gibi şâirleri topladığı ve onları koruduğunu bu arada devrin bilginlerini musikişinaslarını nakkaşlarını da ihmal etmediğini görürüz. Bu da onun aslında nasıl bir sanatsever kişiliği olduğunu göstermeğe yeter. Devletoğlu Yûsuf'un 828/1425’de yazdığı Hidâye ve Vikaye Tercümeleri Şeyh Elvan Şîrâzî'nin 829/1426’da çevirdiği Gülşen-i Râz biraz önce adını ettiğimiz Mesnevî-i Murâdî Abdi'nin Câmâsb-nâme adlı Farsçadan çevirisi olan 5000 beyitten fazla mesnevisi Alî'nin Selçuk-nâme'si (mensur) Yahya b.Mehmed Kâtib'in inşâ kurallarından bahseden ve resmî yazışma örneklerini içeren Menâhic ül-İnşâ adlı eseri ve İbni Arabşâh'ın Tefsîr-i Ebül-Leys Tercümesi yine II. Murâd'ın emriyle Türkçeye çevrilen eserlerdendir. Bu yüzyılda yazılan önemli nazire mecmualarından biri de tek nüshası Oxford'da School of Oriental and Studies'in kütüphanesinde 27.689 numarada kayıtlı olan Ömer b.Mezîd'in 840/1437 yılında düzenlediği mecmuadır. Şahıs elinde bulunan bu mecmuayı ilk kez Sadeddin Nüzhet Ergun ilim âlemine tanıtmıştır.

Daha sonra Fuad Köprülü bu eser üzerinde önce bir makale yazarak eseri tanıtmış daha sonra da Millî Edebiyat Cereyanının ilk Mübeşşirleri adlı eserinde bahsetmiştir. Kilisli Rıfat Bilge tarafından yapılan bir istinsahı TDKA. 101'de kayıtlıdır. Eser daha sonra nasılsa İngiltere'ye gitmiş ve 1933 yılında yukarıda adı geçen kütüphanece satın alınmıştır. Bugün bu yazmanın Türk Dil Kurumunda Tarih Kurumunda ve Süleymâniye Kütüphanesi arşivinde mikrofilmi bulunmaktadır. Mecmuaya dayanarak zaman zaman yayınlar yapılmışsa da metnin tamamı transkripsiyonlu olarak 1982 yılında yayımlanmıştır.


Fâtih devrine gelince Fâtih Sultan Mehmed'in 857/1453 yılında İstanbul'un fethi daha evvel oluşmaya başlayan saray edebiyatını güçlendirmiş İstanbul'un imparatorluğun merkezi olmasıyla da sanatkârlar şâirler ve bilginler bu merkez çevresinde toplanmağa başlamışlardır. Fâtih İstanbul'u aldıktan sonra onarım ve yerleştirme işlerine başlamış bunun yanında bilim kültür ve edebiyatla uğraşanları korumuştur. Bilgin kişilere saygısı sonsuz olan Fâtih onları huzuruna çağırır sohbetlerinden büyük bir zevk duyardı. Zamanındaki bilginler ileri fikirlilerle (Sinan Paşa Molla Lutfî Hoca-zâde Alî Cemâli Efendi) muhafazakârlardan (Karamanî Mehmed Paşa Hatîbzâde Molla İzârî Efdal-zâde Ahaveyn Ahmed ve Mehmed Efendiler) oluşan iki grup halinde idiler. Fâtih kimi zaman bunları karşı karşıya getirir ortaya bir mesele atılır ve bunun üzerinde tartışılırdı. Yukarıda adı verilen kişilerin çoğu bu gibi toplantılarda muhakkak bulunurlardı. Fâtih'in bu ilgisi birçok ilim adamının İstanbul'da toplanmasına sebep olmuştur. Kendisi de şâir olan ve Avnî mahlâsıyla şiirler yazan Fâtih devrinin en önemli şâiri Dîvân sahibi Ahmed Paşa (ö.902/l497)’dır. Dîvân şiirindeki lâfız ve mânâ sanatlarını büyük bir maharetle kullanan Ahmed Paşa kasîde alanında yazdıklarıyla ün yapmış fakat bütünüyle İran edebiyatını taklit ettiği için tezkireciler tarafından eleştirilmiştir.

Yüzyılın ünlü şâirlerinden bir devşirme olan Necâtî de (ö. 914/1509) Fâtih devrinde İstanbul'a gelmiş fakat asıl ününü II. Bâyezid devrinde kazanmış ve gazel yazmada kendinden evvel yaşayan ünlü şâirlerden ve çağdaşlarından daha çok beğenilmiştir. Tezkireciler bu yüzyılda Şeyhî'yi mesnevide Ahmed Paşa'yı kasîdede Necâtî'yi de gazelde üstad saymışlardır. Dîvân’ı dışında daha başka eserleri olduğu özellikle Âşık Çelebi tarafından söyleniyorsa da bu eserler henüz ele geçmemiştir. Dîvân'ı basılmıştır.

Bu yüzyılın önemli şâirlerinden biri de Fâtih devri şâirlerinden olan Melîhî'dir. Hayatı hakkında tezkirelerden mecmualardan bilgi ediniriz. Dîvân’ı olmadığı için şiirleri dağınıktır. Fakat bu yüzyılın renkli şâirlerinden olan Melîhî'yi bu yüzyılda anmadan geçmek de imkânsızdır. Aslında Tokatlı olan şâir İran'a gitmiş Arapçayı ve Farsçayı mükemmel öğrenerek İstanbul'un fethinden sonra İstanbul'a dönmüştür. İran'da Molla Câmî Horasan'da da Aydınlı Şeyh Rûşenî ile sınıf arkadaşlığı eden Melîhî İstanbul'a dönüşünde Ahmed Paşa'nın hocası olmuştur. Ahmet Paşa tarafından Fâtih’e takdim edilen Melîhî Fâtih'in sohbetlerine katılır olmuştu. İçkiye düşkünlüğü kaynaklar tarafından da ele alınmış Sehî Lâtîfî Âşık Çelebi Şakaaik Künh ül-Ahbâr bu iptilâsından uzun uzadıya bahsetmişlerdir. Saraydaki dedikodular sonucu Fâtih Melîhî'ye şarabı yasaklamış ona içki verecek olan meyhaneciyi de idam ettireceğini bildirmişti. Buna üç gün zor dayanan şâir saraydan yok oldu ve Tahtakale'de bir meyhane önünde kendinden geçmiş derecede sarhoş bulundu.

Âferinler şarâb-ı gül-renge
Lanet olsun bozaya vü benge

beytini durmadan söyleyen Melîhî'yi Fâtih'in karşısına getirdiler. Fâtih sözünü tutmayan Melîhî’nin denize atılmasını emrettiyse de o şarap içmediğini fakat içkisiz duramadığı için de yaşayabilmek için kendisine şırınga ettirdiğini itiraf edince Fâtih kendisini affetti. Fakat artık bir daha sohbetlerine çağırmadı. Kendi durumunu çok iyi bilen Melîhî kendisini şöyle tarif eder:

Bu Melîhî iki asâ götürür
Biri cismânî biri rûhânî
Ol ki cismânîdür ağaçdandur
Ol ki rûhânî lâ’l-i rümmânî

Bütün bunların yanı sıra edebiyatı çok iyi bildiği de gerçektir. Eldeki az da olsa şiirleri onun bu sahadaki gücünü ispatlamağa yeter. Başta Ahmed Paşa olmak üzere devrin birçok şâiri tarafından şiirlerine nazireler söylenmiştir. Meselâ Melîhî :

Seni bend itdi çün ol zülf-i semensây gönül
Kılmadun dahi halâs olmak için rây gönül
İtdi sevda seni âlemlere rüsvây gönül
Gönül eyvây gönül vay gönül eyvây gönül

bendiyle başlayan murabbaına Ahmed Paşa:

Gül yüzünde göreli zülf-i semen-sây gönül
Kuru sevdada yeler bî-ser ü pây gönül
Dimedüm mi sana dolaşma ana hay gönül
Vây gönül vây bu gönül vây gönül eyvây gönül

bendiyle başlayan murabbaı ile nazire söylemiştir.

Aslen Diyarbakırlı olan 810/1407-8 tarihlerinde doğduğu tahmin edilen Halîlî de (ö. 890/1485) Fâtih devri şairlerindendir. Öğrenimini İran'da tamamlamış daha sonra İznik'e gelip yerleşmiştir. 87071465-66 begin_of_the_skype_highlighting ÜCRETSİZ 87071465-66 end_of_the_skype_highlighting yılında İstanbul’a gelmiş 876/1471-72 yılında da hayâtını konu olarak yazdığı Fürkat-nâme (Gurbet-nâme olarak da bilinir) adlı eserini yazmıştır.

Bu yüzyılda gazel ve kasîdeleriyle ün yapmış diğer şâirler Atâyî (ö.841/1437); Karamanlı Nizamî Fâtih'in vezirlerinden Adnî mahlası ile şiirler yazan Mahmûd Paşa Adlî mahlası ile şiirler yazan II.Bâyezîd Cem Sultan Harimî mahlasını kullanan Şehzade Korkud (1470-1513) Mihrî Hâtûn (ö.1506) Zeyneb Hâtûn (ö.1474) Sarıca Kemâl (ö.880/1476) Uzun Firdevsî Mesîhî (ö.918/1512) bu yüzyılın önemli şairlerindendir.

Mesnevi yazarlarına geçmeden önce elde mevcut ilk hamse örneğinin bu yüzyılda görüldüğünü de kaydedelim. İçinde bir yazarın 5 mesnevisini ihtiva eden mecmualara Hamse adının verildiği malumdur. Genellikle Nizamî (Ö.597/1200) Hâcû-yı Kirmânî (Ö.746/1346) Hüsrev-i Dihlevî (ö. 725/1325) Molla Câmî (ö.898/1492) ve Hâtifî (ö.918/1512)'nin hamsesini örnek alan Türk şâirleri de önceleri bu hamselerden bazı mesnevileri Türk edebiyatına kazandırmışlardır.

Hamse yazma Yıldırım Bâyezîd devrinden itibaren Türk edebiyatında geçmiştir. Ne zaman yaşadığını tam olarak tesbit edemediğimiz Çâkerî Vâmık u Azrâ Yûsuf ile Züleyhâ Hüsn ü Nigâr Süheyl ü Nevbahâr ve Leylâ vü Mecnûn adlı mesnevîleriyle XV. yüzyılda hamse yazdıysa da bugün için bu eserler ortada yoktur. Doğu Türk edebiyatında ise Ali Şîr Nevâî (Ö.906/1501 Hayret ül-Ebrâr Ferhâd ü Şîrîn Leylâ vü Mecnûn Seb'a-i Seyyare ve İskender-nâme adını taşıyan mesnevîleriyle bir hamse vücuda getirmiştir. Akşemseddînzâde Hamdullah Hamdî ise (ö.914/1508) Yûsuf ve Züleyhâ Leylâ vü Mecnun Kıyâfet-nâme Tuhfet ül-Uşşak ve Mevlid'den ibaret olan hamsesini yazmıştır. Bu mesnevilerin hepsi bugün mevcuttur.

Cafer Çelebi'nin telif olan ve kendi hasbihalini anlattığı gibi İstanbul'la ilgili çeşitli yerleri de içine alan Heves-nâme adlı mesnevisi ile yine bu yüzyılda Aşkî (ö.888/1483'ten sonra)'nin Nizamînin Heft Peyker adlı eserinden çeviri olan bir Heft Peyker mesnevisi bulunmaktadır. Bihiştî'nin Vâmık u Azrâ Yûsuf ve Züleyhâ Hüsn ü Nigâr Süheyl ü Nevbahâr ve Leylâ vü Mecnûn'dan oluşan ve isimleri sadece kaynaklarda geçen bir hamsesi vardır.


Yine bu yüzyılda İran şâirlerinden Assâr'ın Mihr ü Müşteri adlı eserinin Türkçe çevirisi vardır. 13. yüzyılda yaşayan Assâr'ın aynı addaki eserinden çevrilen ilk çeviri daha evvel de söylediğimiz gibi Hassân adlı bir şâir tarafından II. Murâd adına ikincisi ise Münîrî (ö.927/1520) tarafından II. Bâyezîd zamanında yapılmıştır. Cem Sultan'ın Cemşîd-i Hurşîd'i Şâhidî'nin Leylâ vü Mecnûn'u Ahmed-i Rıdvan'ın Hüsrev ü Şîrîn Leylâ vü Mecnûn İskender-nâme Seb'a-i Seyyare ve Mahzen ül-Esrâr adlı mesnevîleri vardır. Bunların yanı sıra manzum târihler ve gazavât-nameler de yazılmıştır. Enverî'nin Düstur-nâme'si Zaîfî'nin II. Murâd'ın gazasını anlatan Gazâ-nâme'si Uzun Firdevsî'nin Kutub-nâme'si gibi.

Yüzyıldaki mensur eserlere gelince Osmanoğullarının târihi olarak kaleme alınan içinde destanî unsurlar da bulunan ve halkın anlaması için basit bir dille yazılan Tevârîh-i Âl-i Osmânlar bu yüzyılda görülür. Bunlara Âşık-pâşâ-zâde ve Oruç Bey tarafından yazılan Tevârîh-i Âl-i Osman'ları Kemâl adlı bir şâirin Selâtîn-nâme adlı târihini ve Neşrî'nin Cihân-nümâ olarak da tanınan târihini örnek gösterebiliriz. Bu yüzyılda yine târih olan fakat süslü bir üslûpla veya artistik nesir adını verdiğimiz bir nesirle yazılan Tursun Bey'in Târih-i Ebul-Feth adlı eserini de anmak yerinde olur. Nesir türünün bu dalına Sinan Paşanın Tazarru-nâme'si ve Tevârîh üs-Salâtin il-Osmaniyye adlı eseri Karamanlı Nişancı Mehmed Paşa "Osmanlı Sultanları Tarihi" çeviren Konyalı İbrahim Hakkı Osmanlı Tarihleri I (İstanbul 1949 s.323-369)'ini sayabiliriz.

Nesir eserlerden târih dışında yazılanların içinde en önemlileri Manyasoğlu Murâd'ın 833/1429'da kaleme aldığı Gülistan Tercümesi Molla Lutfî'nin mizahî bir risalesi Ebü'l-Hayr Rûmî'nin Saltuk-nâme'si Dede Korkut masallarının yazıya geçmiş hâli Ebû Müslim Hikâyesi gibi. XV. yüzyıldaki türlere göz atacak olursak daha ziyâde mesnevi tarzında olup ilk kez Mesîhî tarafından kaleme alınan şehrengîz yine mesnevî tarzı kullanılarak yazılan mevlid (Bu yüzyılda yazılan 10'dan fazla mevlid vardır.) manzum ve mensur tasavvufî eserler manzum ve mensur târihler kırk hadîsler manzum ve mensur lügatler (Abdüllatîf bin Abdülmecid Ferişteoğlu'nun manzum ve Abdülmecid bin Ferişteoğlu'nun mensur lügatleri) Hurufîliğe ait bazı çeviriler ve eserler (Abdülmecid bin Ferişteoğlu'nun .833/1430'larda Hurufîliğin kurucusu Fazlullah Hurûfî'nin Câvidân- nâme adlı eserinin kısaltılmışı olan Aşk-nâme adlı eseri ile Ahiret-nâme adlı mensur eserleri ile yine Refiî tarafından manzum olarak 811/1409'da yazılan Beşâretnâme ile Genc-nâme adlı eserleri) mizahî risaleler kıyâfet-nâme (Hamdî'nin bu eseri İstanbul Üniversitesi Merkez Ktp. TY. 1883 içindeki bir mecmuadadır) gibi oldukça zengin edebiyat türleriyle karşılaşırız.

15. YÜZYIL DİVAN EDEBİYATI ŞAİRLERİ

1. AHMED-İ DÂÎ
2. ABDÜLVÂSİ ÇELEBİ
3. SÜLEYMAN ÇELEBİ 13. ABDÜRRAHİM KARAHİSÂRÎ 23. CEMÂLÎ
4. ELVÂN-I ŞÎRÂZÎ 14. SARICA KEMAL 24. CÂFER ÇELEBİ
5. HATÎBOĞLU 15. CEM SULTAN 25. HÂFIZ HALÎL
6. ŞEYHÎ 16. AHMED PAŞA 26. EŞREFOĞLU RÛMÎ
7. YAZICIOĞLU MEHMED 17. DERVÎŞ ŞEMSEDDÎN 27. KARAMANLI NİZÂMî
8. KIVÂMÎ 18. HAMDULLAH HAMDİ 28. KEMAL ÜMMÎ
9. ENVERÎ 19. ADLÎ 29. MELÎHÎ
10. ZEYNEP HÂTÛN 20. NECÂTÎ
11. AVNÎ
12. ŞÂHİDÎ 21. MİHRÎ HÂTÛN
22. MESîHî