Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart On Yedinci Yüzyıl Divan Edebiyatı

  XVI. yüzyıl Osmanlı Devleti'nin ihtişam asrıdır. Kaanûnî Sultân Süleyman'ın ölümünden sonra sadrâzamı Sokullu Mehmed Paşa'nın Sultân II. Selîm'in de güvenine lâyık görülerek işlerin başında kalması devletin bu büyük sultandan sonra da yükselmesinde başlıca âmil olmuştur. Mehmed Paşa'nın aldığı sert ve yerinde tedbirler sayesinde imparatorluk içte ve dışta büyüklük ve ihtişamını bir müddet daha devam ettirmiştir. Ancak yüzyılın sonlarına doğru devlet hayatında bâzı aksaklıkların ve rahatsızlıkların bulunduğu gözlerden kaçmamıştır.

  XV. yüzyılda gelişmesini tamamlayan Dîvan Edebiyatı XVI. yüzyılda en yüksek noktasına ulaşmıştır. İlim ve edebiyat geçmiş yüzyıllardan aldığı hızla XVII. yüzyılda da yükselişine devam etmiştir. Yüzyılın başlarında Türk-İslâm medeniyetinin hüküm sürdüğü topraklar üzerinde genel bir talihsizliğin başlayıp yayıldığı görülür. Ortak Asya Türk yurdu'nda geçmiş yüzyıllardan beri süregelen idarî ve siyâsî bozukluklar bir türlü düzeltilememiştir. Timur'un Osmanlı ülkesinde meydana getirdiği yıkıntı atlatılmış fakat Altın-Ordu topraklarında Tohtamış'ı ortadan kaldırmasıyla meydana gelen boşluk kendisi tarafından doldurulamamış ve gittikçe artan parçalanmalara sebeb olmuştur. Altın Ordu Devleti'ndeki bu karışıklık kısa zaman sonra Rus çarlarının Türk ülkelerine karşı besledikleri istilâ arzularını kamçılayarak Hazar Denizi'ne ve oradan Orta Asya içerilerine doğru yayılmalarını kolaylaştırmıştır.

  Amerika'nın İspanyollar'ca keşfinden sonra gelişen dünyâ ticâretinin doğuda Osmanlı topraklarından geçerek Hindistan'a doğru uzanan alış-veriş yollarının artan bir hızla Afrika'nın güneyine ve elimizdeki toprakların kuzeyine kayması Osmanlı imparatorluğunu iktisâdi bir krize götüren faktörlerden biri olur.

  Osmanlı Devleti XVII. yüzyıla Eğri Fâtihi ve Haçova Meydan Savaşı'nda üstün gelen Sultân Üçüncü Mehmed(1595-1603)'le girmiştir. Bu bakımdan imparatorluk Avrupa'da üstünlüğünü korumaktadır. Ancak tarihe "Celâli İsyanları" olarak geçecek olan ve ne olduğu neden başladığı hususunda hâlâ görüş birliğine varılamamış bulunan bu iç huzursuzluklar kısa bir zaman sonra devletin dış siyâsetinde kendini hissettirmiş ve Sultan Birinci Ahmed (1603-1617) 1606'da imzaladığı Zitvatorok Antlaşmasıyla devletin Avrupa'da ilerleme yeni fetihlerde bulunma emellerine son vermeye mecbur olmuştur. Zitvatorok Antlaşması o zamana kadar küçük devlet sayılan Avusturya'yı Osmanlı Devletine eş bir büyük devlet seviyesine çıkarmıştır.

  Batı'da nisbeten sükûneti sağlayan Devlet içte Celâli İsyanlarını Kuyucu Murâd Paşa'nın tedbir ve gayretleriyle bastırmayı başarmıştır. Lâkin çok yakın bir geçmişte Osmanlı orduları karşısında dağılan Safevî İran Şahlığı toparlanarak Şâh I. Abbâs zamanında dağılan Osmanlılara savaş açmak cesaretini göstermiştir. Hattâ daha önce Osmanlı Devleti'ne verdikleri toprakları geri almış ve Bağdad'a da girmiştir.

  Ama Osmanlı Devleti'ni tehdîd eden asıl tehlike ne Avusturya ile yapılan antlaşma ne de İranlılar'ın Celâlî İsyânları'nı fırsat bilerek açtıkları savaşlardır. Asıl tehlike Osmanlı devlet adamlarının bir türlü görmeyi başaramadıkları farkına varamadıkları Avrupa'daydı. Rönesans'ın ardından gelen yüzyıllarda Avrupalılar maneviyâttan ziyâde maddeye yönelen bir medeniyet kurmuşlardı. Avrupada ilim fen ve sanat hızla ilerlemiş; o zamana kadar bilinen ve görünen eskiyeni doğu medeniyetlerinin tanımadığı hayat felsefesini geliştiriyordu. Bu gelişmeyi takip edecek kimseler Osmanlı Devletinde henüz yoktu.


  Sultân Birinci Ahmed'in ölümüyle tahta geçen Sultân Birinci Mustafa 2-3 ay sonra tahttan uzaklaştırılmış yerine geçen İkinci Osman (1618-1622) Lehistan seferinde ordunun iç siyâset üzerindeki oyunlarla ne kadar bozulduğunun farkına varmış ve bu aksaklığı giderme hususundaki hareketiyse hayatına mâlolmuştur. İkinci Osman'la başlayan bu yenileşme ve ona karşı direnme hareketi zamanla önüne geçilmez bir hâl alarak nice değerli devlet adamının başını yemiştir.

  Birinci Mustafa'nın tekrar tahta çıkışı devletin içine düştüğü fitne ve fesadı biraz daha artırmıştır. Devlet işlerinde düzen aksamış idare zaafa uğramış valiler birer birer ayaklanmış o sarsılmaz ve örnek bilinen Osmanlı teşkilâtı bozulmuştur. Devlet otoritesi sarsılınca sûistimâller artmış rüşvet açıkça alınır-verilir hâle gelmiş memuriyetler parayla satılmaya başlanmıştır.

  Bu karışıklıklardan faydalanma yolunu bulan saray kadınları "valide sultanlar" hâkimiyetini kurmuşlardır. İşte bu sırada devletin başına Dördüncü Murâd geçmiştir (1623-1640). Genç hükümdar çocuk yaşta iken devletin içine itildiği bataklıkta kimlerin ne işler çevirdiğini yakından görmüş ve tedbirlerini de düşünmüştür. Çocukluk devrini atlatır-atlatmaz da fevkalâde sert bir tutumla düzeni sağlamıştır.

  Sultân Dördüncü Murâd'ın Osmanlı İmparatorluğunu yeniden eski satvetine döndürebileceği kanâati yerleştiği yıllarda daha pek genç iken ölümü büyük bir talihsizliktir. O'nun Revân taraflarındaki zaferleri Bağdad'ı geri alışı devletin doğuda yeniden itibar kazanmasını temin etmiştir. Dördüncü Murad'la sağlanan itibar ve huzur ölümünden sonra yerine geçen Sultân İbrahim (1640-1648) ile yeniden bozulur. Bu kısa devredeki çalkantılar ancak Sultân Dördüncü Mehmed (1648-1687)'in Osmanlı Devleti'nin başına geçmesiyle durulur.

  Bu yüzyılda Osmanlı tahtında en uzun süre kalan pâdişâh olarak da bilinen Dördüncü Mehmed sadâret makamına getirdiği Köprülüler zamanında imparatorluğu adetâ XVI. yüzyıldaki "muhteşem" devresine yükseltmiştir. Dördüncü Mehmed'in annesi Turhan Valide Sultân siyâsetteki ileri görüşü sayesinde sadrazamlığa Köprülü Mehmed Paşa'yı getirmiş ve bu ihtiyar sadrâzamın eliyle devletteki düzen yeniden kurulmuş fitne ve fesadın önüne geçilmiş türlü mevkîlerdekilerin ahlâksızlıklarına son verilmiş. Ancak 40.000 kadar kişinin de kellesi uçmuştur. Bu büyük vezîr Köprülü Mehmed Paşa çok zekî ve dirayetli olduğu hâlde okur yazarlığı yoktu. Vasiyeti üzerine yerine oğlu Fâzıl Ahmed Paşa getirilmiştir. Köprülü-zâde Fâzıl Ahmed Paşa güçlü bir tahsil görmüş müderrislik ve valilik yapmış ve genç yaşta da sadrâzam olarak devletin ve ordunun başında bulunarak Avrupa'da bozulan itibârımızı yeniden arttıran zaferler kazanmıştır. "Uyvar önünde Türk gibi!" Avrupalılarca ezberlenen darbımeseli onun Uyvar seferinden sonra ortaya çıkmıştır. Bozulmaya alışmış bulunan Osmanlı Orduları onun sayesinde yirmi yıldan beri süre gelen Girid Savaşı'nı zaferle sonuçlandırmıştır.

  Bu arada Fâzıl Ahmed Paşa'nın savaşlarda bulunduğu yıllarda sadâret kaymakamlığı ile Kara Mustafa Paşa parlamıştır. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa olarak da bilinen bu zât devleti daha ileri hamlelere hazırlamakta idi.

  Uzun yüzyıllar dâima Avusturyalıların yanında savaşa katılan Macarlar Tökeli İmre'nin Türklerle anlaşmayı Macaristan'ın geleceği bakımından daha doğru bulması Osmanlı Devleti'nin batıdaki siyaseti için iyi bir fırsat doğurmuştu. Macarların Osmanlı Devleti yanında yer almalarını daha sağlamlaştırmak için İkinci Viyana Kuşatmasını başlatan Kara Mustafa Paşa Kırımlı Murad Giray'ın ihaneti ve Budin Beylerbeyi İbrahim Paşa'nın ihmâli ile bozguna uğrayınca Avrupa’daki geleceğimiz tehlikeye girmiştir.

  Viyana bozgunu üzerine Avrupalılar kendi aralarında Mukaddes İttifakı kurmuş ve bu ittifak bir daha bozulamamıştır. Fâzıl Mustafa Paşa'nın ölümü Osmanlı Devleti'nin zararına neticeler doğurmuştur. 1699'da Karlofça Antlaşması ile devlet ve milletimiz için çok acı veren şartlara imza koymak zorunda kaldığımızdan Avrupa'daki geriye dönüş başlamıştır denebilir.

  Yüzyılın başlarındaki huzursuzluklar ve Celâli İsyanları IV. Murad ile yeniden kurulan düzen kısa fasıladan sonra yine IV. Mehmed'le canlanan Osmanlı İmparatorluğu'nda bilhassa İstanbul'da geniş ölçüde imâr faaliyetleri görülür. İstanbul'daki saray ve köşklere yenileri katılır. Geçmiş yüzyıllarda sağlanan zenginlik bu yüzyılda içlerinde eğlencelerin düzenlendiği saray ve köşklerin yapılmasını kolaylaştırır. Saltanat saraylarında düzenlenen muhteşem eğlence düğün ve cülus gibi törenlerde görülen mûsikî toplulukları (ve bunlardan ayrı düşünülemeyen hanende sazende vs. kişiler) devlet erkânının saray ve köşklerinde de kurulmaya başlanmıştır. Devletin haşmet ve azamet yüzyıllarındaki ramazan bayram ve fetih şenliklerine bu yüzyılda padişahların tahttan indirilişi (hal') ve yenilerinin tahta çıkışları (cülûs)çılgınlıkları da katılmıştır.

  XVII. yüzyılda görülen bâzı tabiat olayları ve bunların "müneccimlerce" yorumlanış biçimleri halk arasındaki huzursuzlukların artmasına sebep olmuştur. 1642 (1052 H.)'de İstanbul’da büyük bir zelzele olmuş bu hâdise "kırân"a bağlanmıştır. 1645 (1055 H.)'te güneş ve ayın tutulmaları bu konularda yazılan kitapların (mülhamelerin) kayıtlarına göre "uğursuz" olarak yorumlanmış ve devletin başsız kalacağına işaret sayılmıştır. Bu tarihlerde devlet ileri gelenlerinin rüyaları bile tarihe geçecek kadar önem kazanmıştır.

  Zaman zaman devletin yıkılışından söz edilen bu yüzyılda edebî hayat oldukça canlıdır. XVI. yüzyılda Türk Edebiyatı'nın zirvesi idrâk edilmiş Fuzûlî ve Bakî gibi üstâdlar "geçilmez" şahsiyetler olarak kabullenilmiş iken bu yüzyılın başlarında ve ortalarında hattâ sonlarında yeni üstâdlar ortaya çıkmıştır. Bunda bu yüzyılda ve geçmiş yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nin başında bulunan pâdişâhların şâir oluşları şiir ve edebiyat ile yakından ilgilenmeleri başlıca âmil olarak telâkki edilir. Gerçekten XVII. yüzyıla girerken devletin başında bulunan Sultân Üçüncü Mehmed "Adlî" mahlasiyle şiirler yazmıştır. Şiirleri kendisinden sonrakilere tesîr edebilecek güçte olmamıştır.

  Birinci Ahmed "Bahtî" mahlasiyle şiirler yazmış âşıkane gazelleri yanında askerin zaferlerini dile getiren manzumelerine de rastlanır. Halifelik sıfatına yaraşır biçimde İslâm dinine ve Hz. Peygambere bağlılığı vardır.

  İkinci Osman (Genç Osman) "Fâris" mahlasını kullanmıştır. Bu mahlasın bâzı şiirlerde vezin gereği olarak "Farsî" şekline girdiği görülür.

  Bu yüzyılın en sert ve etrafına korku saçan pâdişâhı Sultân Dördüncü Murâd da "Murâdî" mahlasını almıştır. IV. Murâd Nef î'nin şiirlerini takdir etmiş onu sohbetlerine almış ve korumuştur Ancak Nef’î'nin sert mizacı ile pâdişâhın şiddeti bağdaşamamış ve bu yakınlık büyük şâirin idamı ile sonuçlanmıştır.

  Yüzyılın ikinci yarısında 39 yıl gibi uzun bir müddet saltanat sürmüş bulunan IV. Mehmed de şâirdir. Pâdişâhın kadınlarından Afîfe Sultân da şiire meraklı olarak bilinir. Osmanlı sarayı geçmiş yüzyıllarda olduğu gibi XVII. yüzyılda da şâirleri korumuş ve ülkede ilim fen edebiyat ve sanatın gelişmesine yardımcı olmuştur. Gerek geçmiş yüzyıllardaki gelişmelerden gerek uygun şartların doğmasından olsun XVII. Yüzyılda ilim alanında güçlü şahsiyetler yetişmiştir. XVI. yüzyılda yazılan tarihlere biyoğrafya ve bibliyografya kitaplarına yenileri eklenmiştir. Taşköprî-zâde (Ebu'l-Hayr İsâmü'd-Dîn Ahmed d. H. 901 =M. 1495/ö. H. 968=M. 1561)'nin Arapça kaleme aldığı eş-Şekâ'iku'n-Nu'mâniyye fî 'Ulemâ'i'd-Devleti'l-'Osmâniyye adlı eserine Nev'îzâde Atâyî (d. H. 991 = 1538/0. H. 1045=M. 1635/36) tarafından Hadâyiku'l-Hakâyık fî Tekmîleti'ş-Şekâyık adıyla tekmile yazılmıştır. Taşköprî-zâde'nin Şekâyık'ına ekler ve tekmile (tamamlama)'ler gittikçe artan sayıda devam eder.

  Alaybeyi-zâde Mehmed Emîn (ö.H. 1091 =M. 1680)'in Vefeyât-ı Pür'İber lî Üli’l-Elbâbi men Ihteber adındaki eseri H. 1077=1667'de yazılmıştır. Vefeyâtlar da tarih kitapları kadar önemlidirler.

  Hoca Sa'de'd-Dîn Efendi (d. 1536 ö. 1599)'nin Tâcü't-Tevârîh'i ile açılan çığır kendisinden sonra gelenler tarafından genişletilmeye çalışılmıştır. Hasan Bey-zâde Ahmed (ö. 1636) Hasan Bey-zâde Târihi adı ile bilinen eserini Tâcü't-Tevârîh'i biraz sâdeleştirerek özetlemiş ve onun bıraktığı yerden 1032/1622 yılına kadar meydana gelen olayları eklemiştir. Solak-zâde Mehmed Hem-demî (ö. 1657) Solak-zâde Târihi (basılışı: İst. 1298 773 s.) adı ile bilinen eserini yazmıştır.

  XVII. yüzyılın en değerli tarihleri arasında yerini alan eser: Peçevî İbrahim Efendi (d. 1574 ö. 1649?)'nin Peçevî Târîhi'dir. 1520-1648 yılına kadar meydana gelen olayları içine almıştır. Edirneli Abdurrahmân Hibrî'nin Defter-i Ahbâr'ı da değerli kaynaklar arasındadır.

  XVII. yüzyılın târih olaylarını en iyi bir şekilde Kâtib Çelebi (d. 1017/1609; ö. 1067/1657)'nin Fezleke'sinden tâkib edebiliriz. Fezleke H. 1000/1590'dan H. 1065/1654 yılına kadar ortaya çıkan olayları içine alır. Edebiyat târihimiz yönünden çok değerli olan bu eser (ist. 1. c. 1286 2. c. 1287) basılmıştır.

  XVII. yüzyıl tarihçilerinden söz ederken İbtihâcü't-Tevârîh sahibi Şeyhülislâm Mehmed Efendi (ö. 1615)'yi; Mir'âtu's-Safâ ve Süleymânnâme sahibi Kara Çelebi-zâde Abdülazîz Efendi'yi saygı ile anmak gerekir.

  Bu yüzyılın düşünce idare ve toplum hayatında Risale'siyle mühim yer tutan Koçi Bey'den söz edilmeden geçilemez. 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  XVII. yüzyıl bilim adamlarının elinde Taşköprî-zâde Ahmed Efendi'nin Arapça yazdığı eserin oğlu Kemâleddin Mehmed tarafından Mevzû’âtul-'Ulûm adıyla çevirilen bibliyografya kitabı vardır. Kemâleddin Mehmed (d.H.959/M. 1551 Ö.H. 1030/M.1620)'inMevzu'âtü'l-'Ulûm'u basılmış ve Osman Rescher tarafından (İst. 1934) Almanca'ya çevirilmiştir. Yine bu yüzyılda Kâtib Çelebi Arapça olarak Keşfü'z-Zunûn'an Esâmi'l-Kütbi ve'l-Fünûn adlı 10.000 kadar yazardan ve 15000 kadar kitabtan söz eden eserini Türk bilim dünyâsının faydalanmasına sunmuştur. Keşfü'z-Zunûn kısa zamanda büyük takdir toplamış Vişne-zâde Mehmed İzzetî (ö. H.1092=M. 1681) tarafından zeyil yazılmıştır. Keşfü'z-Zunûn zeyilleri yüzyıllar içinde artmış ve basılmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından (c.11945 c.2 1947) da bastırılmıştır.

  Bilimin çeşitli dallarında yazılan bu eserler yanında Türk Edebiyatı Târihini yakından ilgilendirenler elbette Şâirler Tezkireleri (Tezkire-i Şu'arâ)'dir. Bunlar XVI. yüzyıldakilere bakarak birer "zeyil" mesabesinde olmakla beraber içlerinde değerlileri de vardır. Bu yüzyılda ilk tezkire Sâdıkî-i Kitâb-dâr tarafından yazılan Mecma'u'l-Havâss olup Osmanlı sınırları dışında kaleme alınmıştır. Yüzyılın son tezkiresi de Güftî Ali'nin manzum olarak yazdığı Teşrîfûtü'ş-Şu'arâ'sidir. XVI. yüzyılın altı tezkiresine karşılık XVII. yüzyılda yazılanlar yediye ulaştığı hâlde onlar kadar değerli görülmemektedir.
  XVII. yüzyıl "şu'arâ tezkireleri" sırasıyla şunlardır:

  Mecma'ul-Havâss

  Mecma'ul-Havâss Sâdıkî-i Kitâb-dâr tarafından Çağatay lehçesiyle yazılmış olup Ali Şîr Nevâî'nin Mecâlisü'n-Nefâyis adlı tezkiresinin bir zeyli sayılmaktadır.

  Sâdıkî Afşar boyundan olup 940 H./1533 M.de Tebriz civarında doğmuştur. Ölüm yılı bilinmemektedir. Ünlü nakkaş Muzaffer Ali'nin yanında nakış sanatını öğrenmeğe başlamış ancak sonradan edebiyata meyletmiştir. İran şahlarından Şâh Abbâs'ın "kitâb-dâr'lığını yapmıştır. Manzum ve mensur eserleri vardır. Şâir Bakî Haleb'te iken kendisiyle görüşüp tanışmıştır.

  Sâdıkî Mecma'u'l-Havâss'ın başında Câmî'nin Bahâristân Nevâyî'nin Mecâlisü’n-Nefâyis Devletşâh'ın Tezkiretü'ş-Şu'arâ Sâm Mirzâ'nın Tuhfe-i Sâmî adlı eserlerini andıktan sonra "Bu silsile serhalka-i intizâmı bir biridin üzülmesün diyü ve bu tezkireler ser-riştesi bozulmasun diyü.." eserini yazdığını söylüyor.

  Sâdıkî Ali Şîr Nevâyî'nin Mecâlisü’n-Nefâyis'ini örnek alarak Mecma'u'l-Havâss’ını "sekiz mecmua"ya ayırmıştır. Nevâyî'nin meclisleri onda mecma' olmuştur. Bu "mecma'ların bölünüşü oldukça önemlidir. Bu "özellik" gözden kaçırılmamalıdır:

  Birinci Mecma'da: Çağdaş padişahlardan: Şâh Tahmasb-ı Hüseynî Sultan Muhammed Hudâbende (Fehmî) Şâh İsmâil-i Sânî (Âdilî) Han Ahmed Pâdişâh Hümâyûn Pâdişâh Sultan Süleyman (Muhibbi) Ubeyd Han Özbek Abdullah Han Özbek (İvaz Gâzî) Nizâm Şâh (Sipihrî) Cemşîd Han gâzî Giray Han Muhammedi Han Gürd bulunmaktadır.

  İkinci Mecma'da: Şehzadeler;
  Üçüncü Mecma'da: Türk saltanat adamlarından şiir söyleyenler;
  Dördüncü Mecma'da: İran saltanat adamlarından şiir söyleyenler;
  Beşinci Mecma'da: Türk ve İranlı saltanat adamlarının çocukları;
  Altıncı Mecma'da: "Sâdât'dan olan şâirler;
  Yedinci Mecma'da: Türk şâirleri;
  Sekizinci Mecma 'da: Çağdaş İran şâirleri vardır.
  Türk şâirlerine ayrılan "Yedinci Mecma"da Fuzûlî Necâtî Bakî gibi tanınmış şâirlere yer verilmiştir.

  Mecma'u'l-Havâss Abdu'r-rasûl Hayyâmpûr'un Farsça tercümesiyle birlikte Tebriz'de 1327 yılında basılmıştır. Yazma nüshaları vardır. Bu tezkirede 480 kadar şâirin biyografisi verilmiştir. Sâdıkî'nın eserlerinin sayısı 10'dan fazladır.

  Riyâzu'ş-Şu'arâ

  Riyâzu'ş-Şu'arâ Riyazi Mehmed Efendi tarafından yazılmıştır. Riyâzî Mehmed 980 H./1572 M.de Mekke'de doğmuştur. 1054 H./1644 M.de İstanbul'da da ölmüştür. Öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. Şeyhu'l-İslâm Müeyyed-zâde Abdülkadir Efendi'den mülâzim olduktan sonra İstanbul medreselerinde müderrislik etmiş sonraları ise sırasıyla Yenişehir Haleb Şâm Kudüs Mısır gibi yerlerde kadılıklarda bulunmuştur. 1033 H./1623 M.de kulaklarındaki ağırlığın artması üzerine işinden ayrılmış ve 20 yıl sonra da İstanbul'da ölmüştür. Değerli bir şâir olan Riyâzî şer'i ilimlerde hikmet ve riyâziyye'de de ad bırakmıştır. Eserleri şunlardır: 1. Dîvân 2. Sâkînâme (1052 beyit) 3. Riyâzu'ş-Şu'arâ 4. Sahâyifül-Letâyif 5. Um-i Beyân hakkında risale 6. Vefeyâtü'l-A'yân (îbnü Hallikan) Tercümesi.

  Riyâzî Tezkire'sinin özelliklerini şöyle sıralamaktadır. "Özet olarak yazdım. Şâirleri müteşâirlerden ayırdım. Şâirlerin dîvânlarını gözden geçirerek seçmeler yaptım. Tezkire sahiplerinin târih bilgileri ve şiir anlayışlarıyla ilgili küçük örnekler verdim..." diyor. Riyâzî şâirler hakkında fazla öğücü olmamış tarafsız kalmaya çalışmıştır. Riyâzî'ye göre şâirler dörde ayrılır:

  1. "İcâd-ı ma'nâda sâhib-i ihtira" olanlar yani yeni buluşları olan şâirler;
  2. "Ma'nâ-yı mütekaddime bir ma'nâ zam" edenler. Eski mânâya bir buluşla yenisini katanlar;
  3. "Mukaddema bulunan bir mânâyı hüsn-i ta'bîrle edâ edenler" yâni önceki bir buluşu daha güzel belirtenler ifade etmesini bilenler;
  4. "Mukaddema bulunan ma'nâyı aharı intikal ettirenler" yani önceki buluşa başka bir anlam verenlerdir.

  Riyâzî 1018 H./1609-10 m.de bitirdiği eserini Birinci Ahmed'e sunmuştur. Riyâzu'ş-Şu'arâ iki "Ravza"ya ayrılmıştır:
  Birinci Ravza 'da: Fâtih (Avnî) II. Bâyezîd (Adlî) Yavuz (Selîm Selîmî) Kanunî (Muhibbi) II. Selim (Selîmî) III. Murâd (Murâdî) III. Mehmed (Adlî)
  İkinci Ravza'da: XV. yüzyıldan kendisine kadar gelen şâirler elifba sırasına göre dizilmişlerdir ki bunlardan bâzıları daha önceki tezkirelerde de bulunur. Tamamı 385 kadardır. Riyâzu 'ş-Şuarâ basılmamıştır. Yazma nüshaları vardır.


  Zübdetü'l-Eş'âr

  Zübdetü'l'Eş'âr Fâ'izî Seyyid Abdülhay tarafından yazılmıştır. Fâ'izî Kaf-zâde Feyzullah Efendi'nin oğludur. Anası tarafından Ebussuûd Efendi'nin damadı III. Murad devri şeyhülislâmlarından Ma'lûl-zâde Mehmed Efendi'nin torunudur. İstanbul'da doğmuştur. Fâ'izî'nin doğum tarihi hakkında çeşitli görüşler ileri sürülür. Buna sebep Edebiyat târihimizde birkaç tane "Fâ'izî"nin bulunmasıdır. Halbuki "kadılık" eden sâdece bir Fâ'izî vardır. Buna göre. Sicilli Osmânî'nin verdiği 980 H./1572 M. tarihi Zübdetü'l-Eş'âr yazan Fâ'izî'ye aittir ki doğumu: 980 H./1572 M. ölümü ise: 1031 H./1621 M.dir.

  Kaf-zâde Fâ'izî tahsilini tamamladıktan sonra İstanbul'daki medreselerde müderrislik etmiş 1607'de Haleb'de ayaklanan Canbolad oğlu Ali Paşa'yı bastırmak üzere gönderilen Kuyucu Murâd Paşa'nın ordusunda kadılıkta bulunmuştur. Daha sonra ise Selanik kadılığına gönderilmiştir. 1031 H./1621 M.de vukua gelen İkinci Osman hadisesinde Saray'da bulunmuş korkuya kapılarak birkaç gün sonra ölmüştür.

  Fâ'izî ömrünün sonlarına doğru Celvetiyye tarîkatine girmiştir. Şeyhi Azîz Mahmûd Hüdâyî Efendi'dir.

  Zübdetü'l-Eş'âr bir tezkireden ziyade antoloji mahiyetindedir. Fâ'izî XV. yüzyılın ikinci yarısından kendi zamanına kadar yetişen şâirleri elifba sırasına göre kitabına almış kiminin yalnız ölüm tarihini kaydetmiş kimisinin de eserlerinden örnekler vermiştir.

  Zübdetü'l-Eş'âr basılmamıştır. Yazma nüshaları kütüphanelerde bulunmaktadır. Fâ'izî Tezkire'sinde başkalarında olduğu gibi şâir pâdişâh ve şehzadelere ayrı bir kısım ayırmamış onları elifbadaki yerlerine göre zikretmiştir. Eserde 385 kadar şâirin ismi vardır.

  Fâ'izî'nin eserleri: 1. Dîvân 'ı 2. Zübdetü 'l-Eş'âr adlı tezkiresi 3. Sâkî-nâme mesnevi) 4. Leylâ ile Mecnun' (tam değildir)udur.

  Rızâ Tezkiresi

  Seyyid Mehmed Rızâ (d. ? - ö. 1082 H./1671 M.) tarafından yazılmıştır. Zehri Mâr-zâde (Yılan zehiri) Mehmed Bey'in oğludur. Zehri Mâr-zâde diye anılır. Edirnelidir. Öğrenimini bitirdikten sonra müderrisliklerde ve naipliklerde bulunmuştur. Ömrünün sonlarına doğru Uzunköprü'de müftilik etmiş ve Edirne'de ölmüştür.

  Tezkiresinin başında Rızâ o zamana kadar geçmiş padişahları ve 1000 H./1591 M. tarihinden beri yetişen şâirleri kitabına alacağını yazar. Zamanının pâdişâhı İbrahim'i 10 beyitlik bir mesnevi ile öğdükten sonra içinde bulunduğu yıllardan ve o devrin şâirlerinden sözeder:
  "Pes bu fakîr-i pür-taksîr fî-zamâninâ Tezkiretü'ş-Şu'arâ eylemek hatâ-yı mahz olup belki ma'rifet-i sefâhet 'add olunmak mertebesindedür. Zîrâ gürûh-ı şu'arâya vukuf muhal oldugından mâ'adâ nice yârân-ı müşfik ve nice ihvân-ı gayri muhakkik sikâmet-i tab'ını fehme kâdir degül iken kendüye bir mahlas isnâd ve elbette şa'irem diyü feryâd ider. Bu fakîr-i pür-taksîr ise biyeyyi vechin kâne "müteşâ'irleri" matrûh u merdûd idüp bu cerîde-i muhtasara vü müfîdeyeye tehlîl ü tahrîr itmemek üzere karâr virmişemdür..."

  Görüldüğü üzere Rızâ zamanında herkesin bir mahlas edinip şâir geçindiğini o ise böylelerini müteşâir gördüğünden tezkiresine almamaya kararlı olduğunu ifâde eder.

  Rızâ da diğer tezkireciler gibi şâir pâdişâhları öne almış bunların dışındakileri ise elifba sırasına göre yazmıştır. Tezkiresini 1050 H./1640 M.) de tamamlamıştır. "Câmi'-i mazmun" tamlaması eserin bitişini belirtir. Rızâ şâirlerin hayatını kısaca yazmıştır.

  Tezkire'nin baş kısmında: Fâtih II. Bâyezîd Selim Süleyman II. Selîm III. Murâd III. Mehmed I. Ahmed ve IV. Murâd vardır.
  İkinci kısımda elifba sırasına göre 173 şâire yer verilmiştir.

  Rızâ Tezkiresi 1316'da İkdam Gazetesi sahibi Ahmed Cevdet tarafından bastırılmıştır. Yazma nüshaları da vardır. 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Yümnî Tezkiresi

  Yümnî Mehmed Salih tarafından yazılmıştır. Yümnî İstanbul'da doğmuştur. Öğrenimini tamamladıktan sonra Şeyhülislâm Bahâyî Efendi'den mülâzım olmuş ve kadılıklarda bulunmuştur. Kili kadısı iken ölmüştür.

  Yümnî Tezkire'sini hazırlamaya başlamış ancak bunu tamamlayamamıştır. Eserine 29 şâiri kısaca yazmış ki bunların 13'ü Safâyî Tezkiresi'nde 5'i de Şeyhî'nin Vekâyi'u'l-Fuzalâ'sında bulunmaktadır. Son olarak bu müsveddeler Ali Emîrî Efendi tarafından bulunup bir araya getirilmiştir. Yümnî Tezkiresi'nin aldığı son şekil budur.

  Yümnî Tezkiresi basılmamıştır. Yazma iki nüshası İstanbul Üniversitesi ve Ali Emîrî (Millet) Kitaplıklarındadır. Yumnî Mehmed Salih ve Tezkire'si hakkında başkaca bilgi yoktur. Tezkire'nin yukarıda söylenenlerden başka yazmaları ve yazarının bundan başka eseri olup olmadığı bilinmemektedir.

  Zeyl-i Zübdetü'l-Eş'âr
  (Asım Tezkiresi)

  Seyrek-zâde Mehmed Âsım (d.?-ö. 1086 H./1675 M) tarafından yazılmıştır. ÂsımSeyrekzâde Kazasker Abdurrahmân Efendi'nin oğludur. İstanbul'da doğmuştur. Öğrenimini bitirdikten sonra Şeyhülislâm Esîrî Mehmed Efendi'den mülâzım olmuş ve İstanbul medreselerinde müderrislik etmiştir. İstanbul'da çıkan bir tâûn salgınında ölmüştür.

  Âsım Tezkire'sini Fâ'izî'nin Zübdetül-Eş'âr'ına "zeyl" olarak hazırlamıştır:
  "Bu fennün yegânesi olan Fâ'izî Efendi lisân-ı Türkîde olan dîvânları cem' idüp pür-mazmûn olan eş'ârları müntehab idüp "Zübde" dimiş bu fakîr andan sonra gelenler dîvânların cem' ve intihâb idüp "Zeyli Zübde" diyü tesmiye itmişemdür" der.
  Âsım Tezkiresi Fâ'izî'nin bıraktığı târih olan 1620'den 1675'e kadar yetişen şâirleri içine alır. Âsım bu şâirlerin adlarını elifbaya göre yazmış ve eserlerinden örnekler vermiştir. Zeyl-i Zübdetü'l-Eş'âr basılmamıştır.

  Teşrîfâtü'ş-Şu'arâ

  Güftî Ali (d. ?- ö. 1088 H./1677 M.) tarafından 1069-1070 H./1659-1660 M.) yıllarında yazılmıştır. Manzumdur. Güftî'nin eserleri şunlardır:

  1. Dîvân 2. Teşrifâtu'ş-Şu'arâ 3. Zafernâme 4. Hilye 5. Gamnâme 6. Şâh u Derviş 7. Zellenâme ve 113 rubâî.

  Teşrîfâtü'ş-Şu'arâ tezkirelerimiz arasında manzum olmasından dolayı bir özellik taşır. 2652 beyitlik bir mesnevidir. İçinde 106 şâirin biyografisi vardır. Bu 106 şâir elifba sırasına göre tezkirede yerlerini alırlar.

  Teşrîfâtü'ş-Şu'arâ'nın dili hem ağır hem de laubali ve müstehcendir. Güftî'nin diğer eserlerinin de dili ağır olmakla beraber Hilye'sinin nezih bir üslûbu vardır. Ancak Dîvân'ında Gamnâme ve Zellenâme'sinde müstehcenlikler bulunmaktadır. Teşrîfâtü'ş-Şu'arâ’nın sonundaki Hikâyet-i Germâbe vü Mu'âmele-i Dellâk ü Acemi Seyyah adlı 121 beyitlik mesnevisi de müstehcen mesnevileri arasındadır.
  İyi bir tahsil gören Güftî Ali müderrisliklerde ve kadılıklarda bulunmuştur. Görevli bulunduğu sırada tanıyıp dostluk ettiği ve ilmiyye mesleğinden yetişen çağdaşı 106 şâiri "açık ve müstehcen" kelimelerle tarif ve tasvir etmiştir. Hayatını yazdığı şâirlerin "zayıf taraflarını bulup ortaya çıkarmıştır. Bu arada kendisini de unutmamıştır.

  Teşrîfâtü'ş-Şu'arâ ile XVII. yüzyıl şuarâ tezkireleri tamamlanmaktadır.


  XVII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde nesirle çok mühim eserler yazılmıştır. Divan Edebiyatı manzum hamseler yanında Nergisi (ö. 1635)'nin kaleminden mensur bir hamse kazanmıştır. Üslûbu ve eserleriyle aynı nesrin kendinden evvelki temsilcisi Veysî (d. 1561-Ö. 1628)'yi geride bıraktığı söylenebilir. Bu iki nesir yazarının elinde Türkçe Arapça ve özellikle Farsça kelimelerin baskınına uğramış cümleler uzatıldıkça uzamış; kelimeler arasında şeklî bağlantı önem kazanarak anlam kaybolmuştur.

  XVII. yüzyılda Türkçeyi bu tıkanıklıktan kurtaran Kâtib Çelebi (1609-1657)'nin bilim yüklü eserleriyle Evliya Çelebi (d. 25 Mart 161 l-ö. ?)'nin Seyahatname'sidir. Evliya Çelebi gezip gördüğü görüp ilgilendiği yerleri ve buralarla ilgili hâdiseleri başkalarına da duyurmak maksadıyla 10 cildlik büyük bir hâtırat ve seyahat kitabı yazmıştır. Evliya Çelebi'nin Seyâhat-nâme'sinde hemen bütün imparatorluk coğrafyasına Suriye Irak Mısır İran Kırım Balkanlar Macaristan Almanya Felemenk (Hollanda) İsveç Lehistan (Polonya) ve Rusya gibi çok çeşitli ülke ve memleketlere âit geniş bilgi vardır. Türk nesri Evliya Çelebi'nin kalemiyle sevilmiş ve okunur hâle gelmiştir.

  XVII. yüzyılda Nergisi mensur hamsesiyle bu vâdîye bir yenilik getirirken Nev'î-zâde Atâî (1583-1635?) önceki yüzyıllarda kurulan mesnevi nazım şekliyle manzum hamse yazma geleneğini devam ettirmiştir. Nev'î-zâde Atâî hamsesine sâkînâme olan Âlem-nümâ Nefhatü’l-Ezhâr Sohbetü'l-Ebkâr; Heft-hân ve Hilyetül-Efkâr adlı mesnevilerini almıştır.

  Bu yüzyılda Ganî-zade Nâdirî'nin Şeh-nâme'si asrın başlarında; Nâbî'nin Hayriyye Hayr-âbâd ve Sûr-nâme'si de yüzyılın sonlarında olmak üzere çok sevilmiş okunmuş ve örnek alınmıştır. Sâbit (ö.l712)'in de XVIII. yüzyıla girerken mesnevi sahasında önemli bir yeri vardır.

  XVII. yüzyıl Türk edebiyatının hemen herr dalında olduğu gibi şiirde de en gelişmiş yüzyılıdır. Bu yüzyıl şâirlerinin üslûbu genel olarak ince ve nâziktir. Yabancı kelimeler ve uzun tamlamalar çok kullanılmıştır. Sözün güzelliği yanında anlamda derinlik ve hayâllerde genişlik aranmıştır. Mübalağa tezâd ve telmih en çok kullanılan edebî sanatlardır. Tasavvuf şâirlerin çoğunun başlıca konusudur. Şâirler şiirlerini kısaltmağı ve söylemek istediklerini kısa ve anlamca dolgun sözlerle anlatmağa özen göstermişlerdir. Bu özellikler XVII. Yüzyıl edebiyatına büyük tesirleri olan ve şâirlerin birçoğu tarafından kullanılan Sebk-i Hindî'nin özellikleridir.

  XVII. yüzyılın üslûp modası hâline gelen Sebk-i Hindî İran'da doğmuş Hindistan-Türk İmparatorluğu sarayında gelişmiş ve bu yüzyılda Türk Edebiyatını tesiri altına almıştır. Sebk-i Hindî Hind yolu Hind tarzı veya Hind üslûbu demektir. Bu üslûbu kullanıp geliştiren İranlı şâirlerin hemen hepsi Türk asıllıdır. Bunlardan özellikle Tebriz'li Sâib (ölümü: 1080 H./1670 M.)'in ve Buhara'lı Şevket (ölümü: 1111 H./1699 M.)'in XVII. yüzyıldan itibaren Türk Edebiyatındaki tesirleri çok ve devamlı olmuştur.


  17. YÜZYIL DİVAN EDEBİYATI ŞAİRLERİ

  1. BAHTÎ ______________15. SABÛHÎ _______________29. MEZÂKÎ
  2. KAFZÂDE FÂİZÎ ______ 16. FEHÎM-İ KADÎM_________30. GÜFTÎ
  3. FÂRİSÎ _______________17. ŞEYHÜLİSLÂM BAHÂYÎ___31. ABDÎ
  4. GANİZADE NÂDİRİ ______18. CEVRÎ________________32. KÂMÎ
  5. VEYSÎ _________________19. TIFLÎ _______________33. VEFÂÎ
  6. HÂŞİMÎ _________________20. VECDÎ______________34. AHMED
  7. AZMÎZÂDE MUSTAFA HÂLETİ_21. ŞEHRÎ______________35. FASÎH AHMED DEDE
  8. ANKARAVÎ İsmâil Rusûhî_____22. KÜFRÎ-İ BAHÂYÎ______36. TÂLİB
  9. MATIKÎ__________________23. KELÎM-İ EYYÛBÎ_______37. RÂMÎ MEHMED PAŞA
  10. NEF'Î__________________24. İSMETÎ ______________38. NÂBÎ
  11. NEV'Î-ZÂDE ATÂÎ________25. NÂİLÎ-İ KADÎM_________39. SÂBİT
  12. ŞEYHÜLİSLÂL YAHYÂ___ 26. RIZÂ
  13. RİYÂZÎ ________________27. NEDÎM-İ KADÎM
  14. SABRÎ ________________28. NEŞÂTÎKonu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş